Tidplan budget 2015

Report
Tidplan budget 2015
-
21 oktober, Beslut i KS skattesats
4 november, Beslut skattesats KF
5 (10) november, Utskick budget 2015-2016 KS (11/11)
11 november KS budget 2015-2016 för MBL
12/13 november MBL budget 2015-2016
25 november KS beslut budget 2015-2016
2 december KF beslut budget 2015-2016 samt majoritetens
samverkansprogram
- Tilläggsbudget - budgetprop 2015
- Mars - beslut i nämnderna om mål för 2015
- April – beslut i KS och KF
Förslag till satsning i
Budgetpropositionen för 2015
Prioritering av lärarlöner
Mindre barngrupper i förskolan
Indexerat inkomsttak och sänkning av statsbidraget
för maxtaxan i barnomsorgen (fr.o.m. 2018
minus 809 mnkr/år)
Vårdnadsbidraget avskaffas, ca 5 mnkr betalas ut
i Linköping men det kan uppstå kostnader för
barnomsorg istället
Tidigare insatser i grundskolan
Elevhälsan (till Skolverket)
Läxhjälp
Högre löner till lärare på vissa skolor
Utvecklingsavtal med Skolverket
Utbildning för nyanlända elever
Statlig medfinansiering av skolrenoveringar
Vuxenutbildning, yrkesvux
Ekonomiskt bistånd, fritidspengen avskaffas
och riksnormen höjs
Kvinnojourerna
Stärkt bemanning i äldreomsorgen
Satsningar bl.a. mest sjuka äldre, stöd till e-hälsa
upphör
Ökat anslag för förorenade områden
Klimatinvesteringar i kommuner och regioner
Traineejobb
Belopp 2015
Belopp 2015
för riket, mnkr för Linköping, mnkr
3 000 mnkr
46,5 mnkr
415 mnkr
6,4 mnkr
-51,5 mnkr
-0,8 mnkr
200 mnkr
214 mnkr
300 mnkr
125 mnkr
150 mnkr
200 mnkr
100 mnkr
13 675 platser
81 mnkr
3,1 mnkr
3,3 mnkr
4,6 mnkr
1,9 mnkr
2,3 mnkr
3,1 mnkr
1,5 mnkr
ca 200 platser
1,2 mnkr
100 mnkr
2 000 mnkr
-1 300 mnkr
1,5 mnkr
31,0 mnkr
-20,2 mnkr
200 mnkr
200 mnkr
3 200 platser
3,1 mnkr
3,1 mnkr
ca 50 platser
Budget 2015 - Förutsättningar
• Välskött och stark ekonomi med en låg skattesats
• Bokslutsresultaten har varit goda
• Investeringarna har finansieras med egna medel
• Inga lån
• Finansiella tillgångar
• Avsättning för framtida pensioner
• Bolag med god ekonomi och stabila resultat
Budget 2015 - Förutsättningar
• Baserad på befolkningsprognos april 2014
• SKL skatteprognoser
• Nämnderna kompenserade för pris och lön
Budget 2015 – Reserver
• Resursmedel – 57 mnkr
• Reserv pris lön demografi – 172 mnkr
• Markeringar - 630 mnkr
• Resultatutjämningsreserv – 150 mnkr
• Likviditet – idag 500-600 mnkr
• Finansiella tillgångar – ca 8 mdkr
Budget 2015
• Budget i balans
• Uppfyller finansiella mål enligt ”God Ekonomisk
Hushållning”
• Nämndernas ramar ökar med 329 mnkr
- Därav 163 mnkr, pris och lön samt demografi
• Skatt och utjämning ökar med 272 mnkr
• Investeringar netto 287 mnkr
• Avskrivningar 145 mnkr
• Ofördelade effektiviseringskrav 2016-2018
Budget 2015 - uppdrag
• Riktade till styrelser och nämnder
• Återredovisning våren och sommaren 2015
• Ca 50 stycken
Budget 2015 - Observandum
• HVB samt familjehem.
• Omsorgsnämnden
• Ekonomiskt bistånd.
• Utförarstyrelsens befarade underskott
• Likviditeten (markeringar samt exploatering)
• Räntenivån
• Höga framtida investeringsnivåer kommande år.
• Personalförsörjning/kompetensförsörjning
• Lokalförsörjning

similar documents