Oefenen Pijneducatie - Antropologen Netwerk

Report
Antropologische reflecties op ziekte en zorg
Sociaal-culturele dimensies chronische pijn
•
•
•
•
•
Chronische Pijn
Turkse Nederlanders met chronische pijn
Culturele factoren
Sociaaleconomische factoren
Gezondheidsvaardigheden
Chronische Pijn ?
Een sensatie op zoek naar een interpretatie?
• Een symptoom
van?
• Betekenis
• Identiteit
Wat is chronische pijn?
• Een aandoening die volgens sommigen
thuishoort in de “public health sector” ofwel
de sociale geneeskunde.
• Hart en vaatlijden, obesitas, HIV, kanker
• Preventieve aanpak
• Bronnen: Blyth, van der Windt, Croft 2010.
Antropologen over pijn
•
•
•
•
•
•
Zborowski
People in Pain
1969
Scarry
The Body in Pain 1985
Kleinman ea. Pain as a Human Experience
An Anthropological Perspective 1992
Driessen
Pijn en Cultuur
2002
Sloots ea.
Drop out rates… 2010
Turkse Nederlanders met chronische pijn
• 384.000 Turken meesten
met de NL. nationaliteit
• 51% 1e generatie
• 90% van de 1e generatie is
laag opgeleid
• Werkloosheid 11,3%
tegenover 4,5% autochtoon
(Bron: CBS 2010).
Onderzoeksvraag
• Hoe ervaren Turkse Nederlanders hun
chronische pijnklachten en hoe
communiceren ze deze pijn naar de
buitenwereld?
• Somatiseren, externaliseren, vasthouden aan
biomedische diagnose
Subvragen
• Zijn er sociaaleconomische factoren (SES) aan
te wijzen die een rol spelen in de pijnbeleving
en het pijngedrag van Turkse Nederlanders
met chronische pijn
• Zijn er culturele factoren aan te wijzen…
Conclusies
• Vasthouden biomedische diagnose
• Somatisatie
• Externalisatie; externe locus of control,
passieve copingstrategieën
• “overdreven” pijnbeleving en pijngedrag.
Het “John Wayne Model”
• “Staring illness in the
face and not backing
down”
• Cameron Hay : 2010
Biomedische cultuur
• Zeynep: “tot de jaren
`90 waren de
ziekenhuizen in Turkije
heel slecht. Zeg maar
onder de nul zo slecht….
Nu zijn ze één van de
besten in de hele
wereld”
Conclusies
• Gezondheidssituatie van niet-westerse
migranten in Nederland kenmerkt zich door
vervlechting van sociaaleconomische en
culturele facetten.
Bron: Knipscheer & Kleber 2005
Cultuur
Conclusies: Sociaaleconomische factoren
•
•
•
•
•
•
•
Opleidingsniveau
Taalbeheersing
Beroep
Inkomen
Woonomgeving
Psychosociale stressoren
Etc.
Wat kunnen we met deze conclusies?
• Inzetten op vergroten culturele competenties.
• Inzetten op vergroten “Health Literacy”;
gezondheidsvaardigheden: de vaardigheden
van individuen om informatie over gezondheid
te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij
gezondheidsgerelateerde beslissingen.
Geletterdheid
• Combinatie van de vaardigheden lezen,
schrijven, rekenen, spreken en spraakbegrip
• Contextspecifiek bv. laaggeletterd in een
digitale omgeving of in de gezondheidszorg
• Mensen met lage geletterdheid hebben
slechte gezondheidsuitkomsten, consumeren
meer en soms onnodige zorg.
Risicogroepen
• Een lager
opleidingsniveau
• Ouderen
• Vrouwen
• Als eerste taal geen
Nederlands
• Bron: Fransen, Stronks,
Essink-Bot 2011.
Patiëntenfolder CMP behandelprogramma
Klinimetrie?
• In VS ontwikkeld en nu een aantal bijna
vertaald door AMC afd. Sociale Geneeskunde.
• Objectief meetinstrument: bv.
Leesvaardigheid REALM-S (1993 Davis).
• Subjectief meetinstrument: ervaren
problemen bij het begrijpen en toepassen van
informatie.
• Staat nog in de kinderschoenen
Conclusies
• Werken aan culturele competenties voor onze
groep allochtone pijnpatiënten.
• Gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten
voor mensen met lagere gezondheidsvaardigheden zowel autochtoon als allochtoon.
• - nader onderzoek
• - samenwerking
PREPGO
Vragen/opmerkingen?
• [email protected]

similar documents