Bridge the [email protected] | 18 januari 2017

Report
BetermeteHealthindeprak0jk
[email protected]|18januari2017
“Onlineboodschappendoenisgoed
voormijngezondheid”
CeliaSlagman,ervaringsdeskundigeNietAangeborenHersenletsel(NAH)
SuccesvolleinzetvaneHealth:hetgaat
omervarennutengemakinhetdagelijks
levenvanpa0ënten
Wievanjullie….....
….iszorgverlener?
…..werktvooreenorganisa0ewaarwordtgewerktaaneHealth?
…..heeDzelfdigitaalcontactmetpa0ënten?
EHEALTH
3misverstanden
Misverstand#1
EHealthgaatoverappsengadgets
Déuitdaging
Digitalebasisdienstenoporde
E-informa0e
•  Websites
•  Socialmedia
E-services
• 
• 
• 
• 
Afsprakenmaken
Vragenlijsten
Herhaalrecept
Toegangtotdossier
E-zorg&begeleiding
•  E-consult
beeldbellen/chat/mail
•  E-coaching
•  Thuismeten/monitoren
SGEhuisartsen:koplopereHealthMeetlatBrabant
Misverstand#2
MeteHealthwordtallesdigitaal,hetpersoonlijkcontact
verdwijnt.
POH-GGzovereMentalHealth
“Goedeaanvullingopface-to-facecontact–nietvooriedereen”
eHealthMonitoroktober2016
Misverstand#3
DooreHealthgaatmijnwerkverdwijnen
EHEALTH
Eentsunamivanapps
“Watmoetenwedanmetaldieappsengadgets?”
Zorgverlenersalswegwijzernaargoede(zelf)hulpmiddelen,ook
digitalehulpmiddelen
BetermeteHealthindeprak0jk
Lessenvankoplopers
5Lessenvankoplopers
l 
l 
l 
l 
l 
Mensenmakenverschil:‘WewilleneeneigenSjdseprakSjk’
Maakgebruikvanbeschikbaretechnologie
Experimenteerklein:’Gewoondoen’
Implementeergroot:’Maakkeuzes,werkmeteenplan’
Focusopdigitalebasisdiensten&nutvoorpaSënt
“eHealthgaatovertechniekmaarnog
veelmeeroververanderingnaar
eigen0jdsewerkwijzen.”

similar documents