Alain Nauwelaerts - De Kade

Report
Vlaams Welzijnsverbond
Studiedag 30/11/2011:
Samen staan we sterker
Alain Nauwelaerts
Groepsdirecteur De Kade
De Kade vzw: DE FUSIE
INHOUD WORKSHOP
A. SAMENWERKINGSVORMEN
B. FUSIE
- Soorten
- Stappenplan
C. FUSIE DE KADE
- Doel
- Partners
- Historiek verloop proces
- Aanpak
D. TO DO
E. FUSIE: PRO - CONTRA
A. SAMENWERKINGSVORMEN
• DEFINITIE SAMENWERKEN:
a) op gelijke voet
- gemeenschappelijk doel
- elke partij doet deel van werk
- beslissingen gemeenschappelijk of bij
meerderheid van stemmen genomen
b) Indien geen gelijkheid:
=> aannemingscontract/concessie
• 4 samenwerkingsvormen
- functionele samenwerking:
geen juridische structuur
- structurele samenwerking
duidelijke juridische structuur
- personele unie
bestaande juridische structuren blijven
- kostendelende vereniging
Vzw 1
Vzw 2
Vzw 1
Vzw 2
KV
KV
B. FUSIE
Voor een fusie:
• aantal leden en bestuurders van verdwijnende
verenigingen nr de ontvangende vereniging
• overdracht van activiteiten en vermogen
SOORTEN FUSIES
- Door oprichting
- Door opslorping of door overneming
STAPPENPLAN
• Fusieovereenkomst (hier opnemen dat fusie
maar doorgaat als subsidiërende overheid
aanvaard dat de erkenningen behouden
blijven!!).
• Eventueel oprichting van één of meer vzw’s.
• Eventueel ontbinding en vereffening van 1 of
meer vzw’s.
• Eventueel aanpassen van statuten.
• Inbreng vermogen en activiteit.
• Wijziging bestuurstructuur (minder van
toepassing als dit volgt nadat er al een
personele unie was).
C. FUSIE DE KADE
DOEL
- Het doel (voor De Kade) is om via dit
samenwerkingsverband een nog breder en
kwaliteitsvoller aanbod naar de doelgroep te
kunnen aanbieden. Ook een betere informatie
naar en een tegemoetkoming aan de
vraagstellingen en eisen van alle stakeholders
is een doel (doelgroep en hun omgeving,
overheid, vakbonden, de maatschappij, eigen
personeel, collega’s,…).
PARTNERS IN DE FUSIE
• KMPI Spermalie
• MPI Het Anker
• BO-school Het Anker
• Basisschool Spermalie
• Secundaire school Spermalie
• Revalidatie- en Hoorcentrum Spermalie
HISTORIEK
1) 5 vzw’s, 6 units;
2) personele unie;
3) samenvoegen begeleidingscentra onder 1
directie;
4) fusie door opslorping.
AANPAK
Tussen de stap naar de personele unie en de
eigenlijke fusie werd een lange weg afgelegd
van intern en extern overleg
INTERN: Gebruikers-ouders/ AV/ RVB/
DIRECTIECOMITÉ/ PERSONEEL/ VAKBONDEN/
…
EXTERN:
a) Informatie inwinnen via:
- Collega’s met ervaring in dit proces bevragen
- Opleidingen, studiedagen,…
b) vakbonden, bedrijfsrevisor, ondernemersloket,sociaal bureau, overheid (Agion, Vipa,
verbond onderwijs, Vlaams Welzijnsverbond,
Ziekenfonds, leveranciers, …)
Vooraleer de fusie op te starten werden eerst de
begeleidingscentra Het Anker en Spermalie
herleid tot 1 begeleidingscentrum
I
SI
Ambulant
Iris
I/SI/ Ambulant
inbegrepen de Haven +
andere meervoudigen???
TB
TB Accent
TB Perspectief
Volwassenen
‘t Wit Huis
Dagcentrum
Dio
Ginkgo
Klavervier
De Vlier
Dagcentrum
Dio (dienst inclusieve
ondersteuning)
minderjarigen
TB (thuisbegeleiding)
Volwassenen
I
SI
Amb
GES+
zorgdir.
afd.
ASS
I
SI
Amb.
Auti+
Inhoudelijke sturing handicapspecifiek
Afdelingsstaven / departementsstaven / themagroepen /vakgroepen
Dagcentrum
Dio
Volwassenenstaf
themagroepen
Vakgroepen
’t Plein
Oudedorpsweg
Pastorie
Één Directiecomité (+
Huisverantwoordelijken
scholen)
Tb
staf
minderjarigen
zorgdir.
afd.
GES
inhoudelijke
sturing
leeftijdsspecifiek
zorgdir.
afd.
complex-meervoudig +
auditief (+ speciale
stafmedewerker)
Minderjarigen staf
themagroepen
vakgroepen
zorgdir.
afd. visueel
zoco-vergadering
dir.
medische
dienst
algemeen
beleid
organisatie
sturing
Algemeen directeur
dir.
ondersteunende
diensten Sp
en 2 dir. adm en
logistiek Het Anker
D. TO DO
- Lijst met TO DO’s opgesplitst in TO DO extern
en TO DO intern: ter informatie beschikbaar
voor hen die FUSIE overwegen!
E. FUSIE: PRO  CONTRA
CONTRA:
-
fiscaal attest giften;
mandaat ROG;
MDT;
aankoop social ware;
herinschrijven bedrijfsvoertuigen;
nieuwe aanvraag VOP premies;
ADMINISTRATIEF heel lange weg vooraleer alles op zijn plooi
komt (bijv belastingen, overheidsadministratie, Post,
verzekeringen, banken)!!
- psychologisch soms probleem voor personeel;
- …
PRO:
interne samenwerkingsprocessen blijken toch gemakkelijker te verlopen na
fusie (bijv jobmobiliteit);
interne processen verlopen gemakkelijker;
één balans opsturen;
patrimonium zit in 1 geheel;
grotere organisatie heeft veel meer slagkracht (naar beleid, financieel, tov
leveranciers, …);
financiële middelen van het geheel kunnen veel gemakkelijker intern ingezet
worden;
er zijn veel synergieën die kunnen uitgewerkt worden (IT/financieel
management/veiligheid/allerhande procedures/aankoop/…
…
VRAGEN?

similar documents