PowerPoint-presentasjon

Report
OVERSIKT OVER EIERSKAP I HAMAR
KOMMUNE (pr. 31. desember 2011)
Kommunestyret
Aksjeselskap 100%
Hamar Energi Holding AS
Hamar Olympiske anlegg AS
Hamar Sportsanlegg AS
Børstad Idrettspark AS
Briskeby Gressbane AS
Briskeby Eiendom 1 AS
Aksjeselskap - deleid
Storhamargata Eiendom AS
Vangsveien 73 Eiendom AS
Hedmark Kunnskapspark AS
Mjøsanker AS
Norsk bane AS
Hamar Troll AS
Tekstilvask Innlandet AS
AS Opplandske
Dampskipsselskap
Kompetanse- universitets- og
forskningsfondet i innlandet AS
Formannskapet
Kommunale foretak
Hamar svømmehall KF
Hamar kino KF
Strandsonen infrastruktur KF
§27-samarbeid
Hedmark IKT
Hedmarken interkommunale brannog feiervesen (HIB)
Interkommunalt selskap
HIAS IKS
Hedmark Revisjon IKS
IKA Øst IKS
Foreninger
Hamarregionen Utvikling
Hamarregionen Reiseliv BA
HOA
• Formålet er:
• utbygge, eie og drive
– a) Hamar Olympiahall,
Vikingskipet,
– b) Hamar Olympiske Amfi,
Nordlyshallen
– c) Storhamar ishall.
• Dessuten utbygge og eie andre
eiendommer i Hamar kommune
med tilknytning til idrett.
• selskapet kan også engasjere
seg i eiendomsutvikling som ikke
har idrettsaktiviteter til formål.
HOA
• Selskapet hadde 11 ansatte fordelt på 10,8 årsverk.
(2009)
• Hamar Olympiske Anlegg AS (heretter omtalt som
HOA) har eierinteresser i følgende selskaper:
– Hamar Arrangementet (1996). Eierandel 100%. Selskapet har
følgende formål: Selge, markedsføre og utvikle reiselivsprodukter
i/fra Hamar-regionen. (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange).
– Etterbruk 94 AS (1998). Eierandel 33%. Øvrige eiere er Lillehammer
kommune og Gjøvik kommune. Selskapet har følgende formål:
Markedsføring, profilering og akkvisisjonsarbeide som tar sikte på å
bruke OL-anleggene til store arrangement. Internasjonale kultur- og
idrettsarrangementet vil være det primære. Selskapet kan også drive
annen virksomhet som står i tilknytning til dette.
HOA
• Ny nasjonalanleggsavtale for Vikingskipet –
Statlige tilskudd til oppgraderinger mv. av
Vikingskipet inntil 50%
• Krever ny egenkapital med 30 mill
– 15 mill i 2012 og 15 mill 2014 satt av midler i
budsjettet og økoplanen. (”Eidsivapenger”)
– Vi skal ”kjøpe” istid i stedet for å bygge kunstisbane
Børstad. (Ligger i budsjettet og økoplanen.)
• Det er utfordringer med betaling fra Storhamar
Dragons
Sportsselskapene
• Hamar sportsselskap
• Børstad Idrettspark – ligger i økoplanen
– Ligger penger i oppgjøret Hamar stadion(?)
• Briskeby Gressbane – driftsutfordringer?
– Betalt i juni/juli 2012
• Briskeby eiendom 1
– Alles hodepine, frarådd etablert
– Anstrengt økonomi – utleie snart alt?
• Strukturen vil bli forenklet
• Følger selskapene tett – presser fremdrift ulike
forhold.
• Har et håp om at utfordringene snart er løst
Aksjeselskap - deleide
Storhamargata eiendom A/S
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Etterlevningen etter BIOHUS A/S som kjøpte Nestlè
Eies sammen med Utstillingsplassen/ENTRA 50/50%
4 døtre som eier hvert sitt kvartal
Har vært interessant for formannskapet når det gjelder
utformingen av utbyggingen
Er i dialog med eieren om selskapsavtale
Kan være aktuelt med salg enten av døtre eller eierandel
i holdingselskapet.
Fire kvartal har en langsiktig oppside, men også risiko
Omfattende utbygging som gjør av man må håndtere
forvaltningskommunen og eierkommunen
Lokaler for kreative selskaper under ”bygging”
Forballhall i noen år i lagerbygg på oversiden av
Storhamargata.
Vangsvegen 73
• Vi eier 60%
Ringsaker 40%
• Vedtak om salg av
vår andel/kjøp av
Ringsakers
• Salg stilt litt i bero
• Utvikler prosjekt som
innebærer en oppside
salgsmessig
• Parkeringsanlegg som
er regulert beholdes?
• Kan innebære salg
100 mill ++
Kompetanse- universitets- og
Forskningsfondet Innlandet A/S
• Etablert for å medvirke til etableringen av
Innlandsuniversitetet
• Hedmark og oppland fylkeskomm. 50 mill hver
• Hamar energi holding/Hamar kommune 20 mill
– Midler avsatt av et enstemmig k-styre etter fusjonen
med Eidsiva
– Aksjene forvaltes i dag av Hamar kommune ca 10 mill
igjen
• Lillehammer 17 mill
• Gjøvik 16 mill
Diverse selskap
• Mjøsanker –
sysselsetter utsatte
grupper
• Norsk bane –
eierandel for å få
tilgang til utredninger
• Hamar troll A/S –
filmselskap. Filmes i
Illinois. Ingen reell
innflytelse - ordførerinitiert forrige periode
• Kunnskapsparken
Hedmark – Næring/
inkubatorer
• Tekstilvask Innlandet –
Sykehuset hovedeier.
Innkjøpskonflikt. Selges
• Opplandske
Dampskipsselskap A/S –
Skibladner.
Interkommunale virksomheter
• HIAS IKS – nettopp
vedtatt eiermelding
• Det arbeides med
problem-stillinger som
krever tålmodighet,
kløkt og fasthet
• Kostnadsfordeling og
eierskapsandel
• IKA øst IKS –
arkivløsning i regionen
og fylket samlokalisert
med Statsarkivet. Kan
bli noe langt mer
• Hedmark IKT ( § 27 selskap)
drifter alle dataløsninger for 6
kommuner. HaLøSt,
K.svinger, Grue, Nord-Odal.
Sør- Odal kanskje
• Har redusert kostnadene våre
vesentlig.
– Standardisering, Standardisering,
Standardisering
• Fortsatt mer stordrift tror jeg
• Mye på gang Telefoni, Ny
plattform , oppgradering til
2007, ny portal osv
Interkommunale virksomheter
• HiB – interkommunalt
brannvesen for
HaLøSt. § 27 selskap
• Noe vaktsamarbeid
med Ringsaker fra
1/1-12
• Spart Hamar
kommune for minst
750/800 pr år i 2004
kroner.
• HIPPT- felles PP
tjeneste for HaLøSt
og fylket § 28 Hamar
vertskommune
• Landbrukskontor for
HaLøSt, § 28 Stange
vertskommune
• Felles
skatteinnfordring fra
1/3. § 28 HaSt.
• Felles kommuneentrepenør HaSt. §
28 Hamar
vertskommune
Kommunale foretak
• Hamar svømmehall
(Anker’n) drifter
anlegget som eies av
Hamar kommune
• Stor utbygging alt i
rute mht. penger og
fremdrift.
• Sak om utvidelse
med to etasjer til
formannskapet 15/2
k-styret 29/2
• Hamar kino – drifter kinoen
• Omstilling når kulturhuset står
ferdig
• Ønsker selv omorganisering
• Bør antakelig under felles hatt
med drifting av Kulturhuset.
• Prosess skal i gang
Kommunale foretak
• Strandsonen infrastruktur KF
– Skal ivareta kommunens og privates interesser ved utbygging av
infrastruktur i Strandsonen.
– Lovendringer - endringer i styresammensetning kommer.
• Skal vi opprettholde dette nå eller skal vi finne en annen
løsning??

similar documents