Hilsen

Report
Seniorenes kompetanse
Seniorforsker Anne Inga Hilsen
YS-temadag om seniorpolitikk
10.mars 2011
www.afi.no
Hva er god seniorpolitikk:


God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en
personalpolitikk som anerkjenner og utvikler
seniorressursene på arbeidsplassen og som
til rettelegger for at seniorene skal kunne stå
lenge i jobb
Satsing på en mer offensiv seniorpolitikk er
nødvendig for å snu holdningene i arbeidslivet fra utstøtning til utvikling
Dersom forholdene legges til rette på arbeidsplassen, hvor sannsynlig er
det at du vil fortsette å jobbe frem til ordinær pensjonsalder eller lenger?
YS arbeidslivsbarometer 2010
Kan seniorer noe, da?
”Kunnskapen til seniorene
har gått ut på dato”



Erfarne arbeidstakere
besitter fagkompetanse og
metakompetanse
(Ingebretsen & Lindbom
2000)
Nødvendig kompetanse kan
forsvinne ved tidlig avgang
(Göranzon 1990)
Det du lærer på skolen er
inngangsbilletten til
arbeidslivet, ikke slutten
på all læring
(Ref.: http://www.medarbeiderbevegelsen.no/bilder/bill-gates/)
Seniorer og ny teknologi går
ikke sammen?
Bill Gates (55+)
Spørsmål for å skape refleksjoner over
betydningen av seniorkompetanse på
arbeidsplassen:



Hva kan eldre ansatte bidra med i forhold
til yngre, mer uerfarne kolleger?
Hva kan yngre ansatte bidra med i forhold
til eldre kolleger?
Hva slags systemer for erfaringsoverføring
mellom eldre, erfarne og yngre,
nyutdannede finnes på arbeidsplassen?
Hva er denne seniorkompetansen som er
så verdifull?
Faglig kompetanse
Erfaringskompetanse
Handlingskompetanse
Metodekompetanse
Sosial kompetanse
(Ref: NOU 1991:4)
Fra alder til erfaring – seniorpolitikk som
ressursforvaltning



Hvordan få til en god
seniorpolitikk hvis ingen
vil være senior?
Fra ”de andre” til ”oss
selv”, endring i bruken
av seniorbegrepet
Kulturendring,
holdningsendring, krever
tid og rom for refleksjon
Fra IA til HR
IA:
 Veien ut av arbeidslivet
skjer tidlig gjennom
sykefravær/uføretrygd
 Øke yrkesdeltakelse blant
eldre handler om å hindre
tidligutstøtning
HR:
 Seniorer som bærer av
erfaringsbasert kompetanse
 Seniorpolitikk som ressursforvaltning
Refleksjonsspørsmål:
 Er seniorpolitikken
i bedriften tilrettelegging for
svekkelse eller
forvaltning av
kompetanse?
 Hvordan sikre
begge deler?
Kompetanseforvaltning på nye måter


Seniorer med spissRefleksjonsspørsmål:
kompetanse sitter på
 Har bedriften ”aldersnøkkelkompetanse som
kartlagt” spisssnart går av med pensjon
kompetansen?
– betydningen av tiltak i
 Finnes det alternativ til
tide
lederstillinger for eldre
ledere?
Mentorordninger,
alternative seniorstillinger  Kan spesialister brukes
på andre måter og hva
for å overføre
skal i så fall til?
kompetanse, ikke bare
”bruke den opp”
Hva er god seniorpolitikk?

En god seniorpolitikk må ta utgangspunkt i de
forhold som gjelder for den spesifikke
virksomheten


En god seniorpolitikk innebærer sammensatte
tiltak, men dette er ikke nok




Bransje, demografi, utdanningsnivå, ansattes ønsker og behov
De ”beste i klassen” peker ikke på tiltakene
Ingen virksom seniorpolitikk uten et aktivt
lederskap
Som i alt annet utviklingsarbeid er det viktig å
involvere ansatte i utformingen av seniorpolitikken
Det er for sent å begynne å snakke om avgang når
man er 62 år

Fra seniorpolitikk til helhetlig personalpolitikk
Kontakt informasjon:
Anne Inga Hilsen
Seniorforsker
Arbeidsforskningsinstituttet
Tlf.: 926 62 169
[email protected]
Mer informasjon på:
www.afi.no
www.seniorpolitikk.no

similar documents