Podpora podnikání a investic v regionech ze

Report
Podpora podnikání a investic
v regionech ze Strukturálních fondů EU
Ing. Petr Očko, Ph.D. | pověřený řízením agentury
Brno, 24. duben 2013
Přehled
Programové období 2007-2013






Operační program Podnikání a inovace (OPPI)
jeho význam pro rozvoj regionů
obnova brownfieldů za podpory OPPI
zkušenosti a poučení
projekty CzechAccelerator 2011-2014 a CzechEkoSystem
Seed fond
Programové období 2014+
 nová pravidla pro poskytování regionální podpory
 příprava
 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK)
 Podpora transferu znalostí
Programové období 2007-2013
Operační program Podnikání a inovace
(OPPI) 2007-2013
základní programový dokument Ministerstva průmyslu a obchodu pro
čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v programovém období
2007-2013
alokace
 94 123 701 848 Kč
financování
 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
 státní rozpočet
85 %
15 %
k 31. 3. 2013
 vyhlášeno 61 výzev
 podáno 21 362 registračních žádostí
 vydáno 8 261 rozhodnutí v hodnotě 72,6 mld. Kč
Operační program Podnikání a inovace
(OPPI) 2007-2013
15 programů podpory:
Start
Progres
Záruka
Rozvoj
ICT a Strategické služby
ICT v podnicích
Eko-energie
Inovace
Potenciál
Spolupráce
Prosperita
Školicí střediska
Nemovitosti
Poradenství
Marketing
Význam OPPI pro rozvoj regionů
Proplacené prostředky v mil. Kč k 31. 3. 2013
Zlínský
3,609.10
Vysočina
1,936.70
Ústecký
2,555.70
Středočeský
4,446.70
Plzeňský
1,684.80
Pardubický
1,971.30
Olomoucký
2,259.50
Moravskoslezský
5,522.00
Liberecký
1,499.40
Královehradecký
Karlovarský
1,963.30
781.40
Jihomoravský
5,210.10
Jihočeský
0.00
1,469.80
1,000.00
2,000.00
3,000.00
4,000.00
5,000.00
6,000.00
Obnova brownfieldů za podpory OPPI
Národní databáze brownfieldů
obsahuje stovky brownfieldů připravených pro plány domácích i
zahraničních investorů
usnadňuje jejich majitelům najít pro brownfieldy nové využití
zjednodušuje investorům práci s výběrem nejvhodnějšího místa pro
podnikání v České republice
www.brownfieldy.cz
podpora regenerace brownfieldů z programů OPPI:
 Nemovitosti, Eko-energie, Prosperita, Školicí střediska
odhadujeme, že na regeneraci brownfieldů evidovaných agenturou
CzechInvest bude vydána bezmála 1 miliarda Kč
OPPI – zkušenosti a poučení
administrace projektu žádajícího o podporu z OPPI probíhá v
elektronické aplikaci eAccount
doporučení pro všechny fáze projektu





příprava projektu – kvalitní podnikatelský záměr
registrační a plná žádost – správné vyplnění
realizace projektu – dodržení všech podmínek a pravidel
úskalí výběrových řízení
žádost o platbu – potřebné náležitosti
další doporučení
 dodržovaní lhůt
 včasné řešení změn
 určení konkrétní osoby ve firmě jako projektového manažera
CzechAccelerator 2011-2014
pomáhá rozvíjet české technologické malé a střední podniky na
zahraničních trzích
pobyt v podnikatelských inkubátorech po celém světě





západní pobřeží USA – Silicon Valley
východní pobřeží USA – Boston
Singapur
Izrael
Švýcarsko
během čtyř výzev se projektu zúčastnilo 28 společností, 2 z nich
opakovaně
aktuálně probíhá vyhodnocování V. výzvy (příjem žádostí ukončen
28. 2. 2013)
CzechEkoSystem
efektivní rozvoj aktivit malých a středních podniků při jejich
inovačním podnikání, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a
za systematické účasti Kouče
umožní
 získání praktických zkušeností při komercializaci vlastního produktu
 praktické uplatnění podnikatelského plánu
 posílení marketingových a manažerských schopností
2. 4. 2013 vyhlášena II. výzva pro podávání žádostí o podporu
alokace 128 milionů Kč
příjem žádostí bude ukončen 31. 10. 2013
Seed fond
Seed / Venture capital fond – nový nástroj finančního inženýrství OPPI
podpora ve formě kapitálových vstupů především do nově vznikajících
inovačních firem
cíl:
 usnadnit zakládání a rozvoj nových inovačních podniků pomocí nových
finančních nástrojů
 podpořit rozvoj trhu rizikového kapitálu v ČR především v segmentu
začínajících firem
zahrnuje finanční nástroj seed zaměřený na early-stage investice (firmy
od 5 let stáří) a finanční nástroj venture zaměřený na later-stage
investice (firmy nad 5 let)
určen nositelům nových nápadů – inovačně a technologicky zaměřeným
firmám (spin-off firmy, inkubované firmy aj.), které hledají finance pro své
založení, rozjezd nebo další rozvoj (seed, start-up nebo venture kapitál)
a jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s „cizím“ investorem
Programové období 2014+
Nová pravidla pro poskytování regionální
podpory v období 2014-2020
návrh Evropské Komise
 snížení míry podpory ze současných 40 % na 25 % pro velké podniky
 administrativní požadavky na prokazování motivačního účinku
investičních pobídek
hlavní rizika
 snížení konkurenceschopnosti ČR v lákání a udržování investičních
projektů
 snížení konkurenceschopnosti zemí Evropské unie obecně vůči
ostatním zemím světa
pracovní skupina (MPO, ÚOHS, agentura CzechInvest, Sdružení pro
zahraniční investice AFI, VŠE, zástupci investorů) připravila a za ČR
Evropské Komisi předložila připomínky k navrhovaným pravidlům
Příprava programového období 2014+
na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních
programů
jedním z nich je Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) řízený MPO
příprava OP PIK vychází z:
 legislativy a dlouhodobých cílů EU (tzv. Evropa 2020)
 strategických dokumentů ČR
• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti
• Koncepce podpory malých a středních podnikatelů a období let 2014-2020
• Národní inovační strategie
OP PIK bude klást důraz na znalostní ekonomiku, spolupráci VaV s
inovačními firmami a využívání nových forem podpory
Prioritní osy OP PIK
prioritní osa 1
Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a
inovací
prioritní osa 2
Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve
znalostní ekonomice a internacionalizace podnikání
prioritní osa 3
Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice
prioritní osa 4
Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a
informačních a komunikačních technologií
Podpora transferu znalostí
podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry
základ v úspěšném britském programu Knowledge Transfer
Partnership
spočívá v přímé aplikaci výzkumných poznatků a znalostí v podniku
se strategickým významem pro jeho další vývoj za účasti
kvalifikovaného odborníka a za odborného dohledu univerzitního
pracoviště
pilotní část vyhodnocena jako úspěšná s doporučením pro spuštění
programu v ČR
v pilotní výzvě podpořeno 6 projektů, nyní v realizaci dalších 9
projektů
pro příští programové období se počítá se samostatnou aktivitou /
programem v OP PIK
Děkuji za pozornost.
Kontaktujte nás!
www.czechinvest.org
Agentura pro podporu podnikání a investic
Státní příspěvková organizace založena v roce 1992
Štěpánská 15
120 00 Praha
tel. 296 342 500

similar documents