Benedicte Brøgger - Norsk Rådmannsforum

Report
Hvordan holde hjulene i
gang når alt snurrer?
Betingelser for vellykket
omstilling.
Norsk Rådmannsforum
21.8.2014
Grand hotell
Benedicte Brøgger, professor
Institutt for innovasjon og økonomisk
organisering
Agenda
•Motivasjon for endring – forskningsfunn
•Organisering av organisasjonsutvikling
•Siste nytt om samfunnsbygging - nye
mulighetsstrukturer
Motivasjon for endring - økonomisk gevinst
•Nye organisasjonsformer
•har gitt sterk produktivitetsvekst
M&A:
• Gir kortsiktig gevinst for aksjonærer i firmaer
som selges
• Noe under halvparten av firmaer som kjøper får
gevinst de først 2-3 årene, deretter stort sett lite
å hente
• Inkrementelle løsninger virker best
Nedbemanning:
• Ingen entydig dokumentasjon på varig bedret
konkurransekraft eller kostnadsreduksjoner
Motivasjonen for endring – mer demokrati
Hva ODC-forskningen sier:
• Demokrati har positiv egenverdi
• Myndiggjøring virker ikke i enhver sammenheng;
ikke alle vet best og ikke alle vil ha ansvar
• De som en sak gjelder må involveres
• Det må være reell myndighet til å ta beslutninger
om egen (arbeids-)situasjon
• Opplevelse av rettferdighet er nødvendig for
gode prosesser
Motivasjon for endring – bedre/jevnere
kvalitet
Hva kvalitetsforskning sier:
www.aftenposten.no
• Brukerne må med i design av IKTstøttesystemer
• Kulturelle forskjeller spiller liten rolle,
mens lokal motstand spiller stor rolle ved
innføring av kvalitetssystemer (MNCs)
• Måling er positivt, målingene må ha
konsekvens og være forståelige
• Revider når det skjer målforskyvninger
Oppsummert om organisasjonsutvikling:
• Ingen kjente helhetlige kost/nyttevurderinger av slike
prosesser
• Ting virker i det konkrete, og på betingelser som må
spesifiseres i hvert tilfelle
• En oppsummering av 60 års forskning blant de som
opplever endring viser likevel noen fellestrekk:
A. Høy grad av tillit øker endringsstøtten
B. Deltagelse reduserer motstand
C. Rettferdighet reduserer motstand
Den bebudede
kommunereformen
• Berører rundt 500 000 personer og
450 juridiske personer
• Hva sier den om kommunesektorens
positive egenverdi? (Det Aristoteliske
prinsipp)
www.sommerbutikken.no
• Organisasjonsutvikling som politikk
med andre midler?
Hvorfor fortsetter folk å komme på jobb i
krisetider?
Om hvorfor er ansattes engasjement er viktig
• Negative forventinger gir økt helserisiko
• Kollegastøtte reduserer stress
• Rykte som arbeidsgiver påvirker rekruttering
• Servicenivå og kunders opplevelse formes av
ansatte…
• Sykefravær og turnover reduseres når
engasjementet øker
• Økonomiske resultater , servicekvalitet og ansattes
ve og vel henger sammen
www.wikipedia.org
www.afi.no
Hva rådmenn/ledere kan gjøre for
ansatte
• Holde seg informert om hvordan ansatte vurderer for dem selv
• Være tydelig om hva som kan være konsekvensene for de som
omfattes av endringer
• Hjelpe med a) å finne ut hvordan opplevde trusler kan møtes og
b) å finne mulige fordeler
• Gi rom for deltagelse og trygghet for en rettferdig prosess
• Være en leder som gir feedback
Hva rådmenn/ledere kan gjøre for kommunen
a)Holde hjulene igang (ikke alt skal være en arena for
endring)
b) Bistå i å organisere opp organisasjonutviklingen
Verdi
Drift
Utvikling
Et eksempel:
Driftsapparat:
Utviklingsapparat:
Partsapparat
Ledermøter
Styringsgruppe
Teammøter
Team
utvikling
Prosjekter
QA
Lok.
team
Rydd
e
SkatteFunn
Uke 9
April
Mai
Mai
Allmøter
Daglig
produksjon/
støtte
Kundemøter
Klubb
osv.
Div. utvalg
Forhandling
er
De klassiske motpolene i modeller for
organisasjonsutvikling
• Top-down, hierarkisk linje, stordrift,
aksjonærer, mål-middelrasjonalitet
• Bottom-up, bredde, mangfold,
nettverk, interessenter, egenverdi
Den bebudede kommunereformen
• Virker som et klassisk top-down design med liten grad av
medvirkning
• Det betyr en bestemt mulighetsstruktur som den som har
vist seg virksom for ”community development” – bred og
målrettet mobilisering om faktiske problemer, mobilisering
av ressurser – spe på med ”bottom up”.
Topdownbottomup
http://compoverde.com/unpeudebiologiev/index-en.html
Eksempel på nye løsninger I
Social bonds –
sosiale obligasjoner
UK 2010
Australia 2011
USA 2011
Nedeland 2013
https://www.gov.uk/social-impact-bonds
Eksempel på nye løsninger II
LETS (local exchange trading system)
Kilde: North London LETS
Eksempel på nye løsninger III
Crowdsourcing (folkekilder)
• Engasjere innbyggernes egne ressurser
• Engasjere de ansattes kompetanse på nye måter
• Mobilisere skoleelver med elevbedrifter
• Ta i bruk ny teknologi/sosiale medier i tjenesteleveransene
• http://www.innocentive.com/
• www.kickstarter.com
• www.wikipedia.org
Blogs.scientificamerican.com
Andre lignende initiativer
Partnership for public services (http://ourpublicservice.org)
Rights to request, UK, flexible working arrangements
(https://www.gov.uk/flexible-working/types-of-flexibleworking)
Sosiale børser : Brasil, Sør-Afrika, Kenya, en global
Om fremveksten av global impact investment
(www.thegiin.org)
Rådmenn/lederes mulighetsstrukturer
• Oversette strategiske (politiske) beslutninger til
organisatorisk praksis
• Sikre systematisk planlegging og klarhet i (drifts-)
arbeidsoppgaver
• Engasjere alle interessentene
• Etablere en utviklingsorganisasjon
• Skape rom for nye løsninger/lokale eksperimenter
• Levendegjøre demokratiet
5 (nye) ideer har gitt grobunn for en
sosial vending i business
•
•
•
•
•
•
Få moralen tilbake i økonomien
Imøtekom alle interessentene
Tenk bærekraft for fremtiden
Mål trippel bunnlinje
Shared value
CSR og FNs Global Compact
•
•
•
Sen, Amartya.1999. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press.
Freeman, R.Edward. 1984. Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston: Pitman
Brundtland-kommisjonens rapport om bærekraftig utvikling. Our common future, 1987. Oxford University Press (World Commission on Environment and
Development (WCED))
Elkington, John. 1998. Cannibals with forks. The triple bottom line of 21st century business. Gabriola Island, B.C. : New Society Publishers
Brundtland-kommisjonens rapport om bærekraftig utvikling. Our common future, 1987. Oxford University Press (World Commission on Environment and
Development (WCED))
Porter, M. and Kramer, R. 2011. Creating shared value. Redefining Capitalism and the Role of the Corporation in Society. Harvard Business Review jan/feb
Midttun, Atle 2013. CSR and Beyond. A nordic Perspective. Oslo: Cappelen Damm
•
•
•
•
Høy
Grad av
lokalsamfunns- Lav
deltagelse
Kooperativ
Foretak
Sosialt entreprenørskap
Velferdsstat
Lav
Høy
Grad av strategisk involvering i sosiale problemer
Oversatt fra: Nicholls, A. (2006), ’Social Entrepreneurship’, in Carter, S. and Jones-Evans D. (eds) Enterprise and small business. Principles. Practice and Policy. Prentice
Hall.: 230

similar documents