KM Fa RTN_Add

Report
การจัดการความรู ้
เพือ่ มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
“กองทัพเรือ”
Knowledge Management
The Lecturer Consulting Plus
1
อ.สายพิรณ
ุ เพิม
่ พูล.
ผู ้จัดการสถาบันพัฒนาการจัดการความรู ้และนวัตกรรมองค์กร
ผู ้อานวยการฝ่ ายบริหารโครงการ The Expert Group
ึ ษา
การศก
@ รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPPM)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การทางาน
- Integrations Management
ปตท. โกลบอลเคมิคอล จากัด(มหาชน)
- นักวิเคราะห์กลยุทธ์และงบประมาณ ( Analyst )
ธุรกิจปิ โตรเคมีและการกลัน
่ บริษัท ปตท จากัด (มหาชน)
- KM Coordinator
์ ละการกลัน
บริษัท ปตท. อะโรเมติกสแ
่ จากัด (มหาชน)
- Productivity Facilitator
บริษัท อะโรเมติกส ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- ผู ้จัดการแผนกเคมีวเิ คราะห์
บริษัท อะโรเมติกส ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
[email protected]
http://facebook.com/saiphiroonphoemphul
http://twitter.com/saiphiroon
Tel. 081-7351215
Specialty
- Knowledge Management Concept & Improvement , Learning Organization and Soft side activity
- Productivity Concept , TQM Concept
- Presentation Skill ,Critical Thinking , Problem Solving , Creativity
- Internal Assessor TQA , PMQA , SEPA
แบบประเมินสงิ่ ทีอ
่ งค์กรต้องดาเนินการเพือ
่ ให้การจ ัดการ
้ วามเป็นเลิศ
ความรูใ้ นองค์กรมุง
่ สูค
แบบประเมินสงิ่ ทีอ
่ งค์กรต้องดาเนินการเพือ
่ ให้การจ ัดการ
้ วามเป็นเลิศ
ความรูใ้ นองค์กรมุง
่ สูค
แบบประเมินสงิ่ ทีอ
่ งค์กรต้องดาเนินการเพือ
่ ให้การจ ัดการ
้ วามเป็นเลิศ
ความรูใ้ นองค์กรมุง
่ สูค
แนวทางการประเมิน
ระดับ 0 •ไมมี
นระบบให้เห็นชัดเจน
่ แนวทางอยางเป็
่
• เริม
่ มีแนวทางอยางเป็
นระบบทีต
่ อบสนองตอข
างหลวม
ๆ
่
่ อก
้ าหนดของหัวขออย
้
่
ระดับ 1 • มีการนาแนวทางไปถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั เิ พียงแคในขั
น
้ เริม
่ ตนในเกื
อบทุกพืน
้ ทีห
่ รือหน่วยงาน ซึง่ เป็ นอุปสรรค
่
่
้
ตอการบรรลุ
ข้อกาหนดของหัวข้อ
่
• มีแนวทางอยางเป็
นระบบและมีประสิ ทธิผลทีต
่ อบสนองตอข
้ ฐานของหัวขอ
่
่ อก
้ าหนดพืน
้
ระดับ 2 • มีการนาแนวทางไปถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั ิ ถึงแมว
น
้ ทีห
่ รือบางหน่วยงานเพิง่ อยูในขั
น
้ เริม
่ ตน
่
้ าบางพื
่
่
้
• เริม
่ มีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทีส
่ าคัญ
• มีแนวทางอยางเป็
นระบบและมีประสิ ทธิผลทีต
่ อบสนองตอข
่
่ อก
้ าหนดทัง้ หมดในหัวขอ
้
• มีการถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั เิ ป็ นอยางดี
ถึงแมว
างกั
นในบางพืน
้ ทีห
่ รือบางหน่วยงาน
่
่
้ าอาจแตกต
่
่
ระดับ 3 • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเป็
นระบบโดยใช้ขอมู
่ ใช้ผลการเรียนรูในระดั
บองคกรไป
่
้ ลจริง และเริม
้
์
ปรับปรุงประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของกระบวนการทีส
่ าคัญ
• เริม
่ มีความสอดคลองไปในแนวทางเดี
ยวกันกับความตองการขององค
กรตามที
ร่ ะบุไวในเกณฑ
หมวดอื
น
่ ๆ
้
้
์
้
์
• มีแนวทางอยางเป็
นระบบและมีประสิ ทธิผลทีต
่ อบสนองตอข
ๆ ของหัวขอ
่
่ อก
้ าหนดตาง
่
้
• มีการนาแนวทางไปถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั เิ ป็ นอยางดี
โดยไมมี
ส
่ าคัญ
่
่
่ ความแตกตางที
่
ระดับ 4 • มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเป็
นระบบโดยใช้ขอมู
บองคกร
และ
่
้ ลจริง และมีการใช้การเรียนรูในระดั
้
์
การแบงปั
บองคกรส
บปรุงให้ดีขน
ึ้
่ นความรูในระดั
้
์
่ งผลตอการปรั
่
• มีแนวทางทีบ
่ ูรณาการกับความตองการขององค
กร
ตามทีร่ ะบุไวในเกณฑ
หั
่ ๆ
้
์
้
์ วขออื
้ น
• มีแนวทางอยางเป็
นระบบและมีประสิ ทธิผลทีต
่ อบสนองตอข
่
่ ้อกาหนดของหัวข้ออยางครบถ
่
้วนสมบูรณ ์
• มีการนาแนวทางไปถายทอดเพื
อ
่ นาไปปฏิบต
ั อ
ิ ยางสมบู
รณโดยไม
มี
อความแตกตางที
ส
่ าคัญในพืน
้ ทีห
่ รือ
่
่
์
่ จุดออนหรื
่
่
หน่วยงานใด ๆ
ระดับ 5
• มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอยางเป็
นระบบโดยใช้ขอมู
บปรุงให้ดีขน
ึ้ และการ
่
้ ลจริง มีการวิเคราะหและการปรั
์
สรางนวั
ตกรรม
้
• มีแนวทางทีบ
่ ูรณาการกับความตองการขององค
กรเป็
นอยางดี
ตามทีร่ ะบุไวในเกณฑ
หั
่ ๆ
้
์
่
้
์ วขออื
้ น
Contents
บทบาท และ หน ้าที่ Facilitator
แนวคิดพืน
้ ฐานการจัดการความรู ้
ออกแบบกระบวนการจัดการความรู ้ในหน่วยงาน
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู ้
และกาหนดตัวชวี้ ด
ั ทีส
่ าคัญ
After Action review
7
The Lecturer Consulting Plus
ภาระหน้าทีข
่ อง Facilitator
 เกริน
่ นา
 กาก ับทิศทางการทางานของกลุม
่
 ดูแลกระบวนการกลุม
่
 ประเมินผล และกาก ับ
 กระบวนการประชุม
Facilitator
Responsibility
The Lecturer Consulting Plus
ี
Facilitator มืออาชพ
How to be
Professional Facilitator
 เป็นกลาง
้ าถาม
 กระตุน
้ ด้วยการใชค
 ตระหน ักในภารกิจหน้าที่
และบทบาทของตนเอง
The Lecturer Consulting Plus
ี
Facilitator มืออาชพ
How to be
Professional Facilitator
ิ ผูอ
 ไม่ต ัดสน
้ น
ื่
 ทางานร่วมก ับคนอืน
่
่ นหนึง่ ของปัญหา
 ไม่พ ัวพ ันเป็นสว
 กระตุน
้ ให้เกิดการเรียนรูภ
้ ายในกลุม
่
The Lecturer Consulting Plus
บทบาทของ Facilitator
Roles of
Facilitator
 ผูใ้ ห้คาปรึกษาด้านเทคนิควิธ ี
 ผูส
้ น ับสนุนให้เกิดความเข้าใจร่วมก ัน
 ผูส
้ ร้างความร่วมมือภายในกลุม
่
่ ยเหลืออานวยความสะดวก
 ผูช
้ ว
่ ยแก้ปญ
 ผูช
้ ว
ั หา
The Lecturer Consulting Plus
ความเข้าใจผิดเกีย
่ วก ับ Facilitator
Misunderstanding about
 โฆษกของกลุม
่
Facilitator
 ครูผบ
ู ้ รรยาย
ิ
 กรรมการผูต
้ ัดสน
ั
 ผูส
้ งเกตการณ์
 ผูน
้ าหรือเจ้านาย
ี่ วชาญในเนือ
้ หา
 ผูเ้ ชย
The Lecturer Consulting Plus
ทาไมโครงการต่าง ๆ ของ KM ไม่บรรลุเป้าหมาย ?
สำเร็ จ
ไม่สำเร็ จ
13






ื่ สารไม่ด ี
สอ
ั
เป้าหมายไม่ชด
ขาดการบูรณาการ
หว ังผลเร็ว
ไม่เน้นเรือ
่ งคน
ขาดการสน ับสนุนและมุง
่ มน
่ั
The Lecturer Consulting Plus
WS : 1
KM in Your Idea
The Lecturer Consulting Plus
WS : 2
KM Self Assessment
The Lecturer Consulting Plus
What is KM ?
The Lecturer Consulting Plus
ความรู ้ หมุนเวียนเคลือ
่ นทีไ่ ด้ ตามกระบวนการ SECI
หรือ Knowledge Spiral ของ Nonaka
The Lecturer Consulting Plus
The Lecturer Consulting Plus
Tacit
KM Approach
• Facilitated sharing/transfer between units
KNOWLEDGE
Transfer of
• Groups that share, learn
Best
• Held together by common interest in
topic
Practices
• Best Practice Transfer
• Trade tools, templates, best practices
Teams
• Solve business problems
Communities
• Peer Assists
• Steward knowledge
• Communities of Practice
• Networks
Lesson
Learned
• After-Action Reviews
Explicit
Self-Service
• Portals
• Email/Discussion Boards
• Expertise Locator
Systems
• Search
• Enterprise 2.0 Tool
Lower
Source : APQC
• Systematic tools to gather
experience-based knowledge
and reapply to relevant
situations
• Tools that allow users to self-serve
information and to locate people
HUMAN INTERACTION
Higher
The Lecturer Consulting Plus
องค์ประกอบของการจ ัดการความรู ้
People
People
• Encourage Learning and Share Culture
• Foster employees to be knowledge
worker
• Develop learning & sharing society
Content
Management
Process
Process : Embed KM process into routine work
• learning & sharing process
• explicit knowledge process
• tacit knowledge process
Technology
Technology : Use technology to provide
• Knowledge Base
• learning and sharing environment
• easy access to sources of knowledge
้ ้เกิดประโยชน์
People "คน" เป็ นองค์ประกอบทีส
่ าคัญทีส
่ ด
ุ เพราะ เป็ นแหล่งความรู ้ เป็ นผู ้นาความรู ้ไปใชให
Process "กระบวนการจัดการความรู ้" คือการรวบรวมองค์ความรู ้ทีก
่ ระจัดกระจายอยูใ่ นหน่วยงาน เอกสาร หรือตัวบุคคล
ื่ มโยงกันแบบองค์รวม (holistic thinking)
มาจัดการให ้เป็ นระบบเพือ
่ ให ้ทุกคนในองค์กรสามารถเข ้าถึง เข ้าใจ และคิดเชอ
้ ้อย่างง่าย
Technology "เทคโนโลยี" เป็ นเครือ
่ งมือเพือ
่ ให ้คนสามารถค ้นหาจัดเก็บ แลกเปลีย
่ น นาความรู ้ไปใชได
The Lecturer Consulting Plus
The Lecturer Consulting Plus
Strategy Map
Strategy Maps, Robert S.Kaplan, David P.Norton,2004
The Lecturer Consulting Plus
หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารบริหารกิจการบ ้านเมืองทีด
่ ี พ.ศ. 2546
ั ฤทธิต
หมวด 3 การบริหารราชการเพือ
่ ให ้เกิดผลสม
์ อ
่ ภารกิจของรัฐ มาตรา 11
มาตรา11 : สว่ นราชการมีหน ้าทีพ
่ ัฒนาความรู ้ในสว่ นราชการ เพือ
่ ให ้มีลักษณะ
เป็ นองค์ก ารแห่ ง การเรีย นรู อ้ ย่ า งสม่ า เสมอ โดยต ้องรั บ รู ข
้ ้อมู ล ข่า วสา รและ
้
สามารถประมวลผลความรู ้ในด ้านต่ า ง ๆ เพื่อ น ามาประยุ ก ต์ใ ช ในการปฏิ
บั ต ิ
ราชการได ้อย่างถูกต ้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้ ต ้องสง่ เสริม
และพั ฒ นาความรู ้ความสามารถ สร ้างวิสั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ย นทั ศ นคติข อง
ิ ธิภาพและมีการเรียนรู ้ร่วมกัน ทัง้ นี้
ข ้าราชการในสังกัดให ้เป็ นบุคลากรทีม
่ ป
ี ระสท
เพือ
่ ประโยชน์ในการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการให ้สอดคล ้องกับการบริห าร
ั ฤทธิต
ราชการให ้เกิดผลสม
์ ามพระราชกฤษฎีกานี้
The Lecturer Consulting Plus
KM & TQA
The Lecturer Consulting Plus
Definition of Knowledge
ทีม
่ าและความหมายของคาว่า Knowledge
RELATION
Data
Context : Operation
Purpose : Processing
PRINCIPLE
PATTERN
Information
Context : Managerial
Purpose : Decision Making
Knowledge
Wisdom
Context : Strategy
Purpose : Setting Direction
ความรู ้ คือ Information
ทีผ
่ า
่ นกระบวนการทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์
้ ัดสน
ิ ใจ เพือ
นาไปใชต
่ ดาเนินงาน หรือ ลงมือปฏิบ ัติงาน
จนสามารถพิสจ
ู น์ความเป็นเหตุเป็นผล
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใชใ้ นสถานการณ์ตา่ ง ๆได้
25
The Lecturer Consulting Plus
KM Paradigm Shift (วิธค
ี ด
ิ ทีต
่ อ
้ งเปลีย
่ น)





•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
เป็ นกระบวนการทีส
่ ร ้างให ้เกิดปั ญญาของคนในองค์กร
้
ใชสารสนเทศเป็
นฐานในการพัฒนาองค์ความรู ้
ิ ธิผล และ คิดเชงิ ระบบ (Effectiveness and Systematic)
วิธก
ี ารคิดต ้องยึดหลัก ประสท
่ ด
มีการกากับให ้ไปสูจ
ุ หมาย และอิงกับยุทธศาสตร์องค์กร
มีการบันทึกด ้วยเครือ
่ งมือทีห
่ ลากหลายเหมาะกับคนและความรู ้ในองค์กร
เน้น “ความรูใ้ นกระดาษ”
จาก ัดต ัวแปร และเงือ
่ นไข
ื่
ไม่องิ บริบท เลียนแบบจากความเชอ
่ ริบทของตนเอง
ว ัฒนธรรมทีไ่ ม่ใชบ
เน้นการพิสจ
ู น์เหตุ-ผล ระเบียบวิธวี จ
ิ ัย
เป็นความรูเ้ ฉพาะด้าน
ื่ ว่าความรูม
ึ ษา”
เชอ
้ ใี น “ผูม
้ ก
ี ารศก
ื่ มถอยง่าย
เป็นความรูล
้ อย ไร้ราก เสอ
ั
โจทย์หรือข้อสงสยมาจากผู
ว้ จ
ิ ัยหรือสว่ นกลาง
เป็นผูก
้ าหนด
พน ักงานมีสว่ นร่วมเพียงการให้ขอ
้ มูลหรือทา
ตามทีก
่ าหนด
เน้นเอาผลงานตามเวลาทีก
่ าหนด
26
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
เน้น “ความรูใ้ นคน” Tacit
เรียนรูจ
้ ากสถานการณ์จริง มิอาจคุมต ัวแปร
ื่ ว ัฒนธรรมของต ัวเอง
อิงบริบท ความเชอ
เน้นการนาผลไปใช ้
เป็นความรูบ
้ ร
ู ณาการ
ื่ ว่าความรูม
เชอ
้ ใี นทุกคนทีท
่ างาน
เป็นความรูท
้ พ
ี่ ก
ู พ ันก ับงาน อยูใ่ นต ัวคน
(เนียนไปในงานนน
่ ั เอง)
ั องมาจากหน้างาน
โจทย์หรือข้อสงสยต้
หรือ SGA เป็นผูก
้ าหนด
SGA ผูก
้ าหนดกระบวนการทีส
่ าค ัญเอง
่ ารพ ัฒนาทีย
เน้นกระบวนการทีน
่ าไปสูก
่ ง่ ั ยืน
ของ SGA
The Lecturer Consulting Plus
KM Tools
27
The Lecturer Consulting Plus
1. Learn to Know
คือการรู ้จักลูกค ้าหรือผู ้รับบริการของตัวเอง เรียนรู ้และมุง่ จัดการตามความต ้องการ,รู ้จักการทาฐานข ้อมูลเพือ
่
การเรียนรู ้
2. Learn to Share
่ งทางรับฟั งความคิดเห็น แลกเปลีย
พัฒนาชอ
่ นความ คิดเห็นจาก ,เรียนรู ้และจัดการข ้อร ้องเรียน,เรียนรู ้เพือ
่
พัฒนา
3. Learn to Connect
เรียนรู ้จากการสนับสนุนให ้มีสว่ นร่วมในการรับบริการ
4. Learn to Feedback
เรียนรู ้ความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจ,ทบทวนติดตาม,และการป้ อนกลับนามาวางกลยุทธ์
28
The Lecturer Consulting Plus
How to create KM Strategic
MISSION
VISION
ยุทธศาสตร์ 1
KM Vision
KM Mission
KM Strategy
Knowledge ?
ความรู ้อะไร
ทีจ
่ ะชว่ ยทาให ้
ยุทธศาสตร์บรรลุผล
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
ยุทธศาสตร์ 1
Area to Manage
Best Practice
Lesson Learn
Expertise
Leadership , KM Strategy , Stakeholder , Information , Process , KM Facilitator , KM Tools
4 C’s = Culture , Core Competency , Core Value , Change Management
29
The Lecturer Consulting Plus
ผลล ัพธ์ของการจ ัดการความรู ้
ั ัศน์ พ ันธกิจ แผน เป้าประสงค์ ต ัวชวี้ ัด
วิสยท
Core Competency , Managerial Functional
ทีม
่ า : สถาบ ันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ
30
The Lecturer Consulting Plus
้ ทาง KM & Best Practice
เสน
31
The Lecturer Consulting Plus
้ ทาง Innovation
เสน
32
The Lecturer Consulting Plus
องค์การแห่งการเรียนรู ้
นิยามความหมายองค์การแห่งการเรียนรู ้
LO & KM เป็ นการบริหาร “ว ัฒนธรรม” ดังนั น
้ จึงเป็ นคนละมิตก
ิ ับการบริหาร
่ ISO / TQM มักจะเอา นิสย
ั นั กคิด นั กประเมิน นั กหวังผล มาใชกั้ บ
ระบบ เชน
LO & KM ผลคือ ทาให ้ LO & KM ในองค์กรของตนเองล่มสลาย หรือ แข็งกระด ้าง
เป็ นลักษณะ “รูปแบบ” (Format) ไม่เป็ นธรรมชาติ
ดร.วรภัทร ภูเ่ จริญ
การเป็ น LO ทีด
่ ต
ี ้องหมายถึงการทีไ่ ด ้ความรู ้
และเกิดการเรียนรู ้ที่ “เนียน” ไปกับเนือ
้ งาน
และเป็ นสว่ นหนึง่ ของงาน
“Concern for the task” vs “Concern for the people”
33
The Lecturer Consulting Plus
K
nowledge
M
anagement
Implementation Step
34
The Lecturer Consulting Plus
KM Design
 ว ัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายจากผูบ
้ ริหารสูงสุด
ประเด็นหล ัก
ในการ
พิจารณา
ออกแบบ KM
 โครงสร้างขององค์กร
 อายุองค์กร และอายุของพน ักงาน
 ทีมงานการจ ัดการความรู ้
 เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร
35
The Lecturer Consulting Plus
KM Process Framework
Creating Shared Value
Content Management
Envision
KM Business Framework
Tools &Technology
Measurements
Business Integrated
Knowledge Audit
Analyze & Synthesize
Knowledge
Develop KM System
Monitoring & Evaluation
Leadership & Change Management
Expected Deliverable
- Shared Value the same
and single direction and
understanding
- Defined Knowledge
- Discovered Knowledge
- Captured Knowledge
36
- Organized Knowledge
- Shared Knowledge
- Innovation
- Best Practice
- Knowledge Society
- Benchmarking
The Lecturer Consulting Plus
KM Implementation Structure : Content Management
หน่ วยงานต่ างๆ
Mission / Objective
Vision
Mission
Knowledge Audit and Identification
Strategy
Strategic Knowledge
37
The Lecturer Consulting Plus
แผนการจัดการความรู ้ ทร
2557 - 2560
The Lecturer Consulting Plus
The Lecturer Consulting Plus
KM Implementation Steps
กาหนดทิศทางและเป้าหมาย
การบริหารจ ัดการความรู ้
Approach
1. Shared
Vision
ประเมินผลตาม
เป้าหมายทีต
่ งไว้
ั้
7.
2.
Evaluation
ดาเนินการบริหาร
จ ัดการความรู ้
6.
Implementa
tion
กาหนดกรอบการ
ดาเนินการ แผนงาน
และทีมงาน
กาหนดและจ ัดลาด ับ
ความสาค ัญของห ัว
ข้อความรูท
้ ท
ี่ าให้บรรลุ
เป้าหมายทีก
่ าหนด
Knowledge
Audit
KM
IMPLEMENTATION
5. Develop
4. KM
Team
Charter
Program
Design
40
3. KM
Assessment
ประเมินสถานะ
ความรู ้ และ
รูปแบบการบริหาร
จ ัดการความรูท
้ ม
ี่ ี
ออกแบบรูปแบบและ
ค ัดเลือกเครือ
่ งมือการ
บริหารจ ัดการความรูท
้ ี่
เหมาะสม
The Lecturer Consulting Plus
1. กาหนดทิศทางและเป้าหมายการบริหารจ ัดการความรู ้
KM
IMPLEMENTATION
41
The Lecturer Consulting Plus
Developing a KM Strategy
 Review your organization’s strategy and goals
 Determine strategic knowledge gaps
 Formulate your organization’s KM Vision and KM
Objectives
 State your KM strategy
 Define your strategy outcome measures
 Identify KM program/initiative/practice
The Lecturer Consulting Plus
Strategic Knowledge Gap Analysis
What your company
must know
Knowledge
Strategy Knowledge Link
Gap
What your company
knows
What your company
must do
Strategy
Knowledge Strategy Link
Gap
What your company
can do
Michael Zack 1999, “Developing a Knowledge Strategy,” California Management Review.
The Lecturer Consulting Plus
2. Knowledge Audit
KM
IMPLEMENTATION
Identify key or strategic knowledge and its status
List key knowledge
(or Context) which
supports business
direction/mission/pr
ocess/key task
• K1 …
• K2 …
Prioritize key knowledge by
• Level of Importance
• KM Opportunities
(reusable, sharable, adoptable)
And identify sub knowledge of first
priority context
44
Assess knowledge level
• Build
• Share
• Apply
And identify experts and
users
The Lecturer Consulting Plus
List Key Knowledge
Vision
Strategy
Required Knowledge
Key Process
Task
Required Knowledge
1.
2.
3.
The Lecturer Consulting Plus
3. KM Assessment
KM
IMPLEMENTATION
ประเมินสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และเครือ
่ งมือการบริหาร
ี่ ง
้ และปัจจ ัยเสย
จ ัดการต่างๆ เพือ
่ ให้มค
ี วามเข้าใจถึงปัจจ ัยเอือ
ทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการบริหารจ ัดการความรูข
้ องหน่วยงาน
Understand Learning Environment
46
เอกสารประกอบ: KM Survey
The Lecturer Consulting Plus
4. KM Program Design
KM
IMPLEMENTATION
ื่ มโยงกิจกรรมเพิม
 ออกแบบรูปแบบการบริหารจ ัดการความรู ้ ซงึ่ เน้นการเชอ
่
้ ละการต่อ
ิ ธิภาพการทางานทีม
ประสท
่ อ
ี ยูเ่ ดิม รวมทงค
ั้ านึงถึงการประยุกต์ใชแ
ยอดความรูจ
้ ากปัจจุบ ัน
 ค ัดเลือกเครือ
่ งมือการบริหารจ ัดการความรู ้ โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ด ังนี้
1. เครือ
่ งมือต้องสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้
2. เครือ
่ งมือต้องสอดคล้องก ับว ัฒนธรรมการทางานของกลุม
่ เป้าหมายและ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
้ ย่างกว้างขวาง
เครือ
่ งมือทีร่ จ
ู ้ ักและมีการประยุกต์ใชอ
Knowledge
Capturing
Knowledge
Sharing
Learning Cycle
47
KM Portal
The Lecturer Consulting Plus
5. Develop Team Charter
KM
IMPLEMENTATION
ื่ ความและสร้าง
จ ัดทากรอบการดาเนินงาน เพือ
่ ใชใ้ นการสอ
Commitment ร่วมก ันก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
ั ทัศน์ วัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน
โดยทั่วไปประกอบด ้วย วิสย
ี่ งและวิธก
สงิ่ ทีจ
่ ะสง่ มอบ ปั จจัยเสย
ี ารป้ องกัน รวมถึงทีมงานพร ้อม
บทบาทหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ
48
The Lecturer Consulting Plus
6. Implementation
KM
IMPLEMENTATION
การดาเนินงานบริหารจัดการความรู ้ โดยมีปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จทีต
่ ้องคานึงถึง คือ
 การบริหารโครงการ
 การบริหารความเปลีย
่ นแปลง
Change Management
 การเยีย
่ มชมงาน KM
ั ้ นา
ในบริษัทชน
 การสร ้างต ้นแบบแห่ง
การเปลีย
่ นแปลง
 การสร ้างความเข ้าใจใน
กลุม
่ เป้ าหมาย
 การฝึ กอบรม สร ้าง
ทักษะด ้าน KM
Project Management
 การรายงานความก ้าวหน ้า
 การติดตามผลการดาเนินงาน
 การจัดเตรียมพืน
้ ทีใ่ นการ
ทางาน
 การผลักดันให ้เป็ นสว่ นหนึง่ ใน
การประเมินผลงานประจาปี
49
The Lecturer Consulting Plus
7. Evaluation
KM
IMPLEMENTATION
การวัดความสาเร็จของการดาเนินงาน KM โดยสามารถกาหนด
ตัวชวี้ ัดได ้ 2 ลักษณะ คือ
1.
การว ัดผลทางตรงจากการบริหารจ ัดการความรู ้ โดย
•
วัดจานวนความรู ้ทีไ่ ด ้รับการจัดการตัง้ แต่ การจัดเก็บ การนามาเผยแพร่ การนาไป
ปฏิบต
ั ิ การแลกเปลีย
่ น
•
วัดกิจกรรมการบริหารจัดการความรู ้ รวมถึงผลตอบรับของพนั กงาน
1
Shared
Vision
2
3
4
Prototype
KM
Knowledge
/Tool
Audit Assessment Selection
5
Develop
Team
Charter
6
7
ImplemenEvaluation
tation
Design feedback loop
2.
การว ัดผลล ัพธ์ทางธุรกิจจากการบริหารจ ัดการความรู ้ (Business Value Realization)
50
The Lecturer Consulting Plus
การว ัดผลล ัพธ์ทางธุรกิจ
จากการบริหารจ ัดการความรู ้
KM
IMPLEMENTATION
•
•
Contribution and Participation
of Community Members
•
Participation or Satisfaction of
Business Partners
Increasing of Number of
Experts or Practitioners in Community
(No. or %)
•
Reduction of Experts or Practitioner
Development Time (Time Period)
•
Reduction of Product or Service
Development Period (Time Period)
•
Number of Managed Knowledge Asset
(ex. Knowledge Map, Lesson Learnt,
Best Practices, New Knowledge, New
Process)
• Shorten Time : Project Approval,
Turnaround, Issue Resolving,
Customer Response, Product to
Market or Construction
Stakeholder
Perspective
Internal
Perspective
Learning
and Growth
Perspective
Finance
Perspective
• % increasing of : plant utilization,
standard practice development/
rollout
• Cost Saving from : reduction
of energy consumption,
maintenance cost , new product
development
• Increasing of : Sale Volume,
Profit per customer, deal success
• Increasing of : realized synergy
value per expected synergy value in
merger and acquisition case
51
The Lecturer Consulting Plus
การว ัดผลล ัพธ์ทางธุรกิจ
จากการบริหารจ ัดการความรู ้ (2)
KM
IMPLEMENTATION
Knowledge
Owner
 สามารถปฏิบต
ั งิ านได ้รวดเร็ว
Knowledge
User
ี่ วชาญ ,ทีป
 เป็ นผู ้เชย
่ รึกษา
 ก ้าวหน ้า ,ไม่ถก
ู ผูกไว ้กับ
ตาแหน่งเดิม
 ลดภาระในการทางานลง
 พัฒนาและต่อยอดความรู ้
ขณะถ่ายทอด
 เกิดการพัฒนางาน
 ปฏิบต
ั งิ านได ้ถูกต ้องแม่นยา
Organization
ิ ใจและแก ้ไข
 เพิม
่ ความสามารถในการตัดสน
.
High Performance Organization
52
ปั ญหา
 ลดระยะเวลาในการดาเนินงาน
 เพิม
่ ขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ี่ งขององค์กรเมือ
 ลดความเสย
่ เกิดการ
เปลีย
่ นแปลง
่ เสริมความสามารถในการเรียนรู ้ขององค์กร
 สง
 เพิม
่ ความสามารถในการคิดสร ้างสรรค์นวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ใหม่
The Lecturer Consulting Plus

similar documents