Fedme og brystkreft

Report
Fysisk aktivitet og kreft
Ida Bukholm
”Warburg postulated 80 years ago
that the origin of cancer
depended not on genetic changes but rather on
a shift in
how energy was produced ….”
Brystkreft
• Høy forekomst av brystkreft i vestlige
land
• 60% er hormon avhengige
• Etter menopause er fettvev som er
hoved kilden til østrogener. Mengde
østrogener i blodet har lineær
sammenheng med fedme
• Høy vekt før menopause viktigste faktor
for prognose
3
Linken mellom overvekt og kreft
Satdium inndeling
• TNM- aller viktigste prognostiske faktor
5
Fedme og brystkreft
•I flere studier har vektøkning i
voksen alder vist seg å ha
sammenheng med høy risiko for
brystkreft
•Studie har vist at vekt økning
mellom 20 og 50 år var den viktigste
faktor ift brystkreft
6
Fedme og brystkreft
• Fedme fører til metabolsk syndrom og
insulin resistence som igjen fører til
neoplasi
• Leptin- sentral i denne mekanismen
• Studier viser at høy BMI høy serum
leptin høyre tumor størrelse (viktig
prognostisk faktor), flere positive
lymfeknuter og fjernmetastaser
7
Fedme og brystkreft
• Leptin er høyere hos pas med fedme
enn hos med normalvekt
• Leptin konkurerer med antiøstrogener
mye leptin dårligere effekt av
antiendokrin beh
• In vitro studier har vist at leptin fører til
antiøstrogener
8
Metabolisme og brystkreft
9
Østrogener og brystkreft
10
•
11
Leptin
• I tillegg til appetitt virker leptin på;
–Proliferasjon
–Angiogenese
–Invasjon (metastaser)
12
Sammenheng mellom leptin og
fedme
• Leptin er høyere hos pas med fedme
enn hos med normalvekt
• In vitro studier har vist at leptin fører til
antiøstrogen resistens
• Leptin konkurerer med antiøstrogener
mye leptin dårligere effekt av
antiendokrin beh
13
mekanismen
• Fysisk aktivitet fører til
– Endrer hormoner
– Endrer insulin følsomhet
– Endrer letinnivåer
– Endrer vekt
– Endrer inflamasjon
– Endrer immunsystemer
– Endrer vekstfaktorer
14
]>
Figure 1: The insulin-leptin-adiponectin axis and right.
15
Hjelper tiltak for å bedre
prognose?
• Fysisk aktive kvinner har lavere forekomst av
brystkreft.
• 2-3 timer /uke moderat intensiv fysisk aktivitet
var assosiert med 50%!!! Reduksjon i
mortalitet hos brystkreft pasienter.
• Siste tall fra Taiwan viser at selv 15 min med
moderat-intensiv fysisk aktivitet øker
overlevelse
• Men hjelper det å økte aktiviteten hos inaktive
overvektige kvinner etter diagnosen?
16
Fysisk aktivitet og brystkreft
• Det er i flere studier vist at økt FA for
eksempel 2-3 t/uke etter diagnosen
reduserer brystkreft relatert mortalitet
med opptil 50%
• Denne effekten har vist seg å være
uavhengig av andre kjente risikofaktorer
for tilbakefall
17
FA og effekt på genregulering
•
•
•
•
Reduserer sirkulerende østrogener/androgener
Reduserer insulin og andre insulin relaterte faktorer
Gen regulering vha DNA metylering
75 fysisk inaktive kvinner ble randomisert til enten a
treningsopplegg eller vanlig kontroller
• Aktive gruppen gjennomføre 150min/uke gange på tredemølle på
et aerobic studie.
• Andre gruppen skulle leve som de gjorde før operasjon
• 6 månders intervensjon førte til endringer i 43 gener som er viktig
for overlevelse
18
Hver prikk (spot) er ett gen
• Rød – skrudd på
• Grønn – skrudd av
-Oversetter til log2 ratio
slik at man får et målbart
og sammenliknbart kart
19
Margit Riis.UiO, Kir.avd. Ahus Nov 15, 2010
-Hierarchical clustering –
grupperer prøven ut i fra
deres genekspresjon
Måles BMI og fedme hos brystkreft pasienter hos
oss? Hva med kartlegging av aktivitetsnivå?
• Database på over 1200 pasienter
– Registrert høyde og vekt på underkant av 10%
– Vanskelig å regne statistikk på dette
• Få med BMI over 25
• Klarer ikke i dette materiale å vise statistisk sammenheng mellom Tstadium og N stadium og BMI
– En tendens ses
– INGEN INFO OM FYSISKAKTIVITET
20
FA og CRC
• Flere studier har sett sammenheng
mellom FA, BMI og forekomst av
coloncancer.
• I en stor Australsk studie, 1825 pasienter
med kurabel CRC ble fulgt
• Økning i FA til over 2 timer i uka 1 år
etter diagnosen var assosiert med 3236% reduksjon i mortalitet, spesielt hos
Dukes C
21
Andre kreftformer
Også endometriet kreft
Prostatakret
Lungekreft
Nyrekreft
Eggstokk kreft
22
Status i Norge
• Det registreres ikke informasjon om BMI
og ernæringsstatus og FA for pasienter
som skal opereres for brystkreft og
colorectal kreft.
• Resultatene fra studier er mer og mer
overbevisende ift at intervensjon ift FA of
BMI har effekt
• Veldig kost-effektivt tiltak
23
Hvorfor gjør man ikke noe med det?
• Ikke nok kunnskap?
• Forskjellige profesjoner som håndterer pasienten og lite
kommunikasjon mellom disse?
• Et tiltak ift FA hos brystkreft og colorectal kreft pasienter vil ha
stor gevinst
• Et utmerket eksempel på hvordan samhandlingens tiltak
24
Fokus på overvekt og fysiskaktivitet
• Sekundær forebyggelse
• Primær forebyggelse
• Viktig med samhandling mellom primær og
spesialisthelsetjenesten
25
Situasjonen idag
• “In a world where 1.5 billion adults are overweight and of these,
over 300 million women are obese, it is difficult to imagine the
economic and societal impacts of aging and increased
susceptibility to disease. The need to take action to manage
obesity and prevent the emergence of a breast cancer epidemic
is upon us. Furthermore and due to the commonalities between
obesity and breast cancer, it is predictable that therapies which
target obesity may also play an important role in treating and
preventing breast cancer.” Kristy A. Brown et al juni 2012
26

similar documents