Gemla - Öja - Växjö kommun

Report
Gemla - Öja
Tider att hålla oss till:
18.30
Välkomna
Vision Gemla
ca.18.45
Processen, ortsanalysen, nyckelord och idéer
Kort info om tågstoppet
ca. 19.15 Gruppdiskussion
ca. 20.00 Presentera gruppens idéer för varandra
ca. 20.30 Övrigt
21.00
Avslutning
Fördjupad översiktsplan – varför?
•
•
•
•
•
ge en övergripande bild över hur Gemla ska utvecklas
samordna allmänna intressen
– bebyggelse, grönområden, vägar, VA etc.
leda till en långsiktig hållbar utveckling
– ekologiskt, socialt, ekonomiskt
förena dåtid - nutid – framtid
medborgarinflytande
Fördjupad översiktsplan – processen
utveckla samrådsförslag
beslut om samråd i KS
(innan sommaren)
samråd
samrådsredogörelse + ev. revidering
beslut om utställning i KS
utställning 2 mån
antagande i KF
(innan året är slut)
Fördjupad översiktsplan
ett steg i en längre process
bygglov
detaljplan
översiktsplan (ÖP)
fördjupning av
översiktsplan el.
program
styrs av PBL och miljöbalken
Befolkning
Befolkningsutveckling under 2011
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Befolkningsutvecklingen fram till 2017
Ålder
2012
2013
2014
2015
2016
2017
0-9
226
228
221
213
198
194
10-19
237
227
228
229
239
237
20-29
129
123
117
119
119
110
30-39
224
224
224
211
198
182
40-49
254
250
242
235
235
234
50-59
204
203
202
214
215
235
60-69
259
248
236
223
212
198
70-79
99
111
121
130
144
151
80-89
63
58
57
55
55
59
90-99
28
29
26
26
24
22
100-w
0
0
0
1
1
1
1723
1699
1676
1657
1641
1624
Summa
Kommunikation
Länstrafiken kör linje
144 Växjö-Alvesta-Ljungby
145 Växjö-Alvesta-Halmstad
114 Växjö-Gransholm
Vardagar gå ca 1 buss i timmen från
Gemla in till Växjö och något färre till
Alvesta.
Under helgen går det också bra
förbindelse, med 9 turer på lördagen och 7
turer på söndagen
Nattbuss går efter helgfri fredag och
lördag.
Pendling år 2010
•
150 personer pendlade in till Gemla,
95 från Växjö och 35 från Alvesta
•
128 personer bor och arbetar i Gemla
•
484 personer pendlar ut från Gemla,
367 till Växjö och 51 till Alvesta.
Service
Turism
Knutpunkter
Vägar, järnväg och å att ta hänsyn till
Landmärke
Fritid och rekreation
Badplats och lekplats
Föreningsliv
Gemla-Öja sockenråd,
där ortsbor tillsammans arbetar för att utveckla hembygden, driva lokala frågor och se till att alla trivs och
känner samhörighet.
Gransholms IF,
har A-lag i herrfotboll men också träning- och /eller seriespel för alla åldrar. De anordnar också träning inom
tennis och gymnastik.
Gemlaortens stallklubb,
anordnar hästtävlingar för både storhäst och ponny, i dressyr och hoppning.
Dessutom finns det föreningar inom bordtennis, fiskevård, jakt m.fl.
Kommunalmark i Gemla
Kommunalmark i Öja
Lediga kommunala tomter
Översvämningsrisk
Kvalitéer
Idéer för Gemla
Nyckelord
Viktiga stråk att utveckla
Helige å och andra rekreation och turistområde
Attraktiva lägen för bostäder
Utveckla verksamheter
Vad vet vi idag om tågtrafiken?
•
Tågstopp ska byggas okt-dec 2012
–
•
Regionaltåg Växjö-Nässjö
–
–
–
–
–
•
Jan 2013
6 turer åt varje håll vardagar
Ca 6 minuters restid till Alvesta/Växjö
Beslut om avgångstider är ännu ej fattat
Fler turer på sikt diskuteras
Regionaltåg Växjö-Hässleholm
–
–
–
–
•
Ev. ytterligare beslut om kostnadsökningar
Aug. 2013 eller jan. 2014.
Ca 12 turer åt varje håll vardagar
Beslut om avgångstider är ännu ej fattat
Fler turer på sikt diskuteras
Bättre pendlingsmöjligheter!!
Vad vet vi idag om järnvägskorsningen?
•
Beslut: Tågstoppet placeras i Stationsgatans förlängning
•
Beslut: Ta tillvara möjligheterna till bebyggelse nära stationen
•
Planskild korsning rekommenderas i det västra läget
Vad händer framöver?
• Översiktsplan, del Gemla, tar ställning till önskvärd
bebyggelse och infrastruktur
• Trafikverket påbörjar förstudie om planskildheten
• Finansiering av planskildheten
• Detaljplan för planskildheten
Viktiga stråk att utveckla
Viktigaste stråket för att stärka Gemla;
Gransholm till norr om stationen
Håller ni med?
Finns det fler viktiga stråk?
Helige å och andra rekreation och turistområden
Helige å bör utvecklas som Gemlas
främsta rekreation och
turistområde.
Håller ni med?
Vilka platser utmed Helige å kan
utvecklas?
Finns andra rekreations och
turistområden?
Attraktiva lägen för bostäder
Attraktiva bostäder bör utvecklas:
1. nära stationen, norrut
2. ut med det viktiga stråket
Håller ni med?
Bidrar dessa bostadslägen till att Gemla
blir mer attraktivt?
Utveckla verksamheter
Fler småföretag hemma
Ökad pendling
Utveckling av de större företagen i
Gemla
Håller ni med?
Är detta rätt arbetsbild av företagandet i
Gemla?
Diskussionsideér
Utveckla
verksamhetsområdet
Ny bebyggelse
1. nära stationen
Ny bebyggelse
2. utmed viktigt stråk
Utveckling av
stationsområdet
Utveckla Helige å
Utveckla viktiga stråk
Hur vill NI att Gemla ska utvecklas?
Finns det fler viktiga stråk?
Vilka platser utmed Helige å kan
utvecklas?
Finns andra rekreations och
turistområden?
Bidrar dessa bostadslägen till att
Gemla blir mer attraktivt?
Är detta rätt arbetsbild av
företagandet i Gemla?
Hur får vi Gemla attraktivt med
fler invånare, företag och
besökare?

similar documents