Lindesberg

Report
Boden 17-18 april
Pilotkommuner för service på
landsbygden från Tillväxverket
Näringsliv och Utveckling
Mål och syften 2013-
Lokala Utvecklingsplaner
Lokala Utvecklingsplaner
Lokala Utvecklingsplaner
Pågående processer
• Fellingsbro projektet med anna
• Pilkrog friskola som servicepunkt för fyra bygder där man startar med
utvecklingsplaner i ett förankringsarbete.
• Ramsberg, lanthandel, kyrka, skola, bad
• Vedevåg affär som servicepunkt samt ek fr som den samlande kraften
• Idrottsanläggning som servicepunkt Hallix…drift av anläggningar samt
samhällsföretag.
• Ullersätter bygdegård som servicepunkt
• Löa cafe,bygdegård friskola och använder sig av upptagningsområde som
arbetsfält vilket då blir gränsöverskridande och utmanande…
• Frövi Fellingsbro och företagareförening
• Rockhammar fritidgård,cafe,bad
Utpekade frågeställningar
• Kan vi arbeta med mobila enheter för varuförsörjning,
kommunalservice, statligservice… Kan bokbussen få en vidare
tolkning av sitt uppdrag…
• Lantbrevbäraren vilken roll kan en sådan spela…
• Fiber på landsbygden hur viktig är den…
• Byavaktmästare
• Mötesplats,
• Medborgaredialog,
• Lanthandel, drivmedel,
• Kommunikation
• Infrastruktur
Utpekade frågeställningar
• Laga mat i skolbespisningarna på varje skola (hur mycket mat
slängs idag och hur kan man skapa resurser av det)
• LIS – strandnäraboende
• Fiber på landsbygden
• Hushållsnära och omsorgsnära tjänster
• Föreningsservice
• Skötselavtal, vård av närsamhället
• Kommunal och statligservice för medborgare och företag
• Turism, besöksnäring, evenemang
Konkreta mål fas 1
• Hur skall vi förhålla oss till skapandet av ett Tematiskt tillägg
och/eller Fördjupad översiktsplan…?
• Verksamhet i respektive bygd för BMB, BKT, TURSAM, Kultur
och fritid, BUN, Socialförvaltningen, Hemtjänst, Masugnen,
arbetsmarknadsenheten, migrationsverket, blåljus och
upplevd trygghet (nerikesbrandkår, polis, ambulans), våra
kommunala bolag, bibliotek, folktandvård, hälsovård,
turistinformation, arbetsförmedling, försäkringskassa,
paketutlämning, kassaservice, svenska spel etc. Vilka kan vi
påverka och hur…?
Konkreta mål fas 1
• Hur skall vi förhålla oss till skapandet av Samhällsföretag och
servicepunkter…?
• Servicepunkter innehåll och drift samt ersättning (mål för hur
de funktionella områdena skall se ut och hur
servicepunkterna skall ägas och styras) Hur kan den interna
organisationen förberedas för att kunna hantera olika
upplägg…?
• Upphandling av lokala aktörer (möjligheter)
• Hur kan kommunen bli kund och köpa tjänster av lokala
plattformar…
Konkreta mål fas 1
• Hur skall vi förhålla oss till skapandet av ett Policydokument
för sociala företag etc.
• Samhällsföretag, socialaföretag, etc innehåll och drift samt
ersättning ( hur kan befintliga verksamheter bli en resurs)
• Landsbygdssäkring kan en sådan skapas
Konkreta mål fas 1
• Hur skall vi förhålla oss till skapandet av en
Serviceförsörjningsplan (Varuförsörjningsplan med regelverk
för utkörningsersättning)…?
Konkreta mål fas 1
• Hur skall vi förhålla oss till ”Beredningsgruppen för
lokalutveckling” och dess varande eller icke varande i
framtiden…?
• Övertagande av KSAU…?
• Detta för att landsbygdsfrågorna skall bli en del av helheten
och inte isolerade frågeställningar
Dokument
•
•
•
•
Policy dokument
Landsbygdssäkring
Tematiskt tillägg/ fördjupad översiktsplan samt strategi
Definiera behovet av service i alla funktionella områden och
orter
• Matchande servicepunkt i centralorten
• Digitala agenda för Lindesberg
Näringsliv & Utveckling
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan 2013
• ”Utvecklingsstrategi för Lindesbergs kommun 2012-2025”
• Delmål i Utvecklingsplan för Näringsliv & Utveckling tom 2015
• Verksamhetsplan för Näringsliv & Utveckling
2013
Näringsliv och Utveckling
BAKGRUND
• Utvecklingsprogrammet utgår från den av kommunfullmäktige
antagna utvecklings-strategin. Den beskriver delmål och inriktning
av arbetet fram till och med år 2015 för de delar där Näringsliv &
Utveckling känner sig ansvariga/delaktiga.
• Avsikten med dokumentet är att det skall ligga till underlag för
verksamhets- och budgetplanering för enheten samt utgöra en mall
för kommunens övriga verksamheter i den mån de berörs.
VISION
• År 2025 har Lindesbergs kommun:
• fått en stabil befolkningsutveckling tack vare en hög
bibehållen inflyttning och en kraftig minskad utflyttning.
• starkt bidragit till ett ökat förtroendekapital mellan kommunen,
medborgarna och det lokala näringslivet
• tillsammans med olika aktörer såsom företag,
kommuninvånare, föreningar med flera blivit en ännu
trivsammare kommun att verka, bo och leva i.
Stratsys Näringsliv och utveckling
MÅLOMRÅDEN
• Utvecklingsstategin
Verksamhetsplan!
Kommunens övergripande mål 2015
Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se
landsbygden som en resurs
1. Fördjupad översiktsplan/LIS för våra sjönära mest attraktiva
ytterområden är påbörjad.
2. Serviceplan för våra attraktiva ytterområden påbörjad.
3. Policys för lokalutveckling samt socialt företagande är
antagna i kommunen.
4. Lokala utvecklingsplaner är upprättade i relevanta delar av
kommunen.
Kommunens övergripande mål 2015
Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se
landsbygden som en resurs
• Delmål 2013
• Fördjupad översiktsplan/lokalisering i
strandnära områden (LIS) för våra sjönära
och mest attraktiva ytterområden
• AKTIVITETER 2013: Identifiera aktuella LIS områden
• ANSVAR: Näringslivschefen
• AKTIVITETER 2013: Skapa dialog och plan för en fördjupad
översiktsplan för våra attraktiva ytterområden med berörda
parter tex beslutsfattare, BMB etc.
• ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se
landsbygden som en resurs
• Delmål 2013
• Serviceplan för våra attraktiva ytterområden
• AKTIVITETER 2013: Kartlägg och dokumentera nuläge vad avser
service
• ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se
landsbygden som en resurs
• Delmål 2013
• Policys för lokalutveckling samt socialt
företagande
•
•
•
•
AKTIVITETER 2013: Kartlägg och sammanställ behovet
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Workshop med kommunala beslutsfattare
ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se
landsbygden som en resurs
• AKTIVITETER 2013: Beslutsunderlag till KS/KF
• ANSVAR: Landsbygd
• AKTIVITETER 2013: Skapa minst ett nätverk och en utbildning
kring socialtföretagande
• ANSVAR: Landsbygd
• AKTIVITETER 2013: Komptetensutveckling för tänkta företagare,
beslutsfattare och tilltänkta kunder har påbörjats
• ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se
landsbygden som en resurs
• Delmål 2013
• Lokala utvecklingsplaner är upprättade i
relevanta delar av kommunen
•
•
•
•
•
•
•
•
AKTIVITETER 2013: Lokala utvecklingsplaner klara
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Skapade av regelverk för ramprogram
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för ramprogram
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Skapande av en dörr in verksamhet för projekt
ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Vidmakthålla en levande kommun med tätorter och landsbygd och se
landsbygden som en resurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för hjälp till självhjälp för att
gå från idé till verksamhet
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för redovisning och
rekvirering av medel i projekt.
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Skapande av mallar för lokala utvecklingsplaner i
funktionella områden
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Tillgängliggöra alla mallar och verksamheter på
nätet i form av en blogg eller liknande
ANSVAR: Landsbygd
AKTIVITETER 2013: Beredningsgrupp för Lokal Utveckling eller
liknande behöver stöd i sin verksamhet för administration och
dokumentation.
ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna
1.
2.
3.
4.
Utredning kring servicepunkter är klar och implementering
påbörjad.
Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar.
I SKL:s undersökning Insikt skall vi vara på den övre halvan
av deltagande kommuner.
Öka till gängligheten för konsumentvägledning
Kommunens övergripande mål 2015
Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna
• Delmål 2013
• Utredning kring servicepunkter pågår och
implementering påbörjad
• AKTIVITETER 2013: Identifiera nuläget vad avser kommunala
verksamheter
• ANSVAR: Landsbygd
• AKTIVITETER 2013: Nätverka och skaffa en omvärldsanalys om
vad som händer i övriga sverige inom området
• ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Ökad service genom bättre tillgänglighet för medborgarna
• AKTIVITETER 2013: Besöka Bodens kommun för att titta på deras
servicepunkter.
• ANSVAR: Landsbygd
• AKTIVITETER 2013: Besöka Örnsköldsviks kommun för att titta på
deras servicepunkter
• ANSVAR: Landsbygd
• AKTIVITETER 2013: Delta i de regionala träffar som anordnas av
Länsstyrelsen i Örebro i ämnet service.
• ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv med traditioner och
förnyelsekraft samt underlätta för nya och befintliga företag, främja nya
idéer och uppfinningar
1. Antal arbetstillfällen från slutet av 2012 till slutet av 2015 ska
öka.
2. Antal nystartade företag under 2015 relativt 2012 skall öka .
3. En lokal inkubator för innovationer skall vara inrättad senast
2015.
4. En lösning för säkerhetsställande av lokalt riskkapital skall
vara implementerad.
Kommunens övergripande mål 2015
Kommunen ska arbeta för ett differentierat näringsliv med traditioner och
förnyelsekraft samt underlätta för nya och befintliga företag, främja nya
idéer och uppfinningar
• AKTIVITETER 2013: Identifiera parametrar för mätbara mål och
syften
• ANSVAR: Näringsliv
• AKTIVITETER 2013: Identifiera företag och branscher etc
• ANSVAR: Näringsliv
• AKTIVITETER 2013: Boka in möten och uppföljning för
företagsbesök
• ANSVAR: Näringsliv
• AKTIVITETER 2013: Skapa en väg in för hantering av EU Frågor
• ANSVAR: Landsbygd
• AKTIVITETER 2013: Skapa och vara värd för företagsfrukosten
• ANSVAR: Näringsliv
Kommunens övergripande mål 2015
Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal
användning av tilldelade resurser
1. Arbetet kring en lokal serviceplan är påbörjad.
2. Utredning kring servicepunkter är klar och implementering
påbörjad.
3. Ökad tillgänglighet till kommunens förvaltningar.
4. I SKL:s undersökning Insikt skall vi vara på den övre halvan av
deltagande kommuner.
Kommunens övergripande mål 2015
Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal
användning av tilldelade resurser
• Delmål 2013
• Arbetet kring en lokal serviceplan är
påbörjad
• AKTIVITETER 2013: Skapa en dialog och plan med berörda parter
som tex beslutsfattare, nämnder, förvalningar, BMB, BKT etc.
• ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal
användning av tilldelade resurser
• Delmål 2013
• Utredning kring servicepunkter pågår och
implementering påbörjad
• AKTIVITETER 2013: Identifiera nuläget vad avser kommunala
verksamheter
• ANSVAR: Landsbygd
Kommunens övergripande mål 2015
Erbjuda bra och effektiv service till invånarna genom optimal
användning av tilldelade resurser
• Delmål 2013
• Ökad tillgänglighet till kommunens
förvaltningar
• AKTIVITETER 2013: ”En väg in”
• ANSVAR: Näringsliv/BMB
Kommunens övergripande mål 2015
Kommunen ska ha hög standard inom IT-området
1. En stödjande funktion för underifrånperspektivet på
landsbygden vid tillskapande av projekt för IT utbyggnad.
2. Förmedla näringslivets behov av IT kapacitet
Kommunens övergripande mål 2015
Kommunen ska ha hög standard inom IT-området
• Delmål 2013
• En stödjande funktion för
underifrånperspektivet på landsbygden vid
tillskapande av projekt för IT utbyggnad
• AKTIVITETER 2013: Skapa nätverk för bredband och fiber där minst ett
samarbetsprojekt i kommunen för påtryckning av kanaliseringsstöd skapas.
• ANSVAR: Landsbygd
• AKTIVITETER 2013: Skapa ett bollplank och synliggöra medtoder och
mallar för ansökningar av bla kanalisationsstöd
• ANSVAR: Landsbygd
Näringsliv och Utveckling
10 punktsprogramet
Tick in the box
Bygglov för 25 lägenheter i
Lindesbergs Kommun är klar
Mark för Vibyns framtida utveckling
är säkrad
Stickväg till ”Handelsträdgård” är klar
Placering av resecentrum i
Lindesberg
Fotbollsgatans planering i detalj klar
Buss och trafikplats i
Guldsmedshyttan är klar
Lokala utvecklingsplaner är
dokumenterade
Servicepunkt i Lindesbergscentrum
öppnad
15 Företagsbesök tillsammans med
politiken
Område för stadsnära camping är
utpekat
Plan för Lindesbergs
centrumutveckling klar
Byggnation av brandsation påbörjad
Pendlarparkeringar Banvägens
norra del är färdigställda
Turistbroschyr för Lindesbergs kommun
med cykel- och vandringsleder mm
Möten med andra kommuner om vårt projekt
•
•
•
•
•
•
Leksand
Svenljunga
Nora
Ludvika
Örebro läns kommuner
Bollnäs/Enköping ej planerat möte klart
Media
Två Butiker har startas upp igen
•
•
•
•
Coop i Storå blev nedlagd
Tempo i Storå har öppnat
Handlarn i Vedevåg har bytt ägare
Bensinmack i Löa har öppnats säljer 1
miljon liter
Uppkörningar för körkort
•
•
•
•
•
•
Jag har på ditt uppdrag varit i kontakt med Roger Almgren på
KörkortsCenter här i Lindesberg och gjort följande iakttagelser.
Problemen kvarstår när det gäller bokningarna man är långt inne i
sensommaren nu.
Man hade nyligen en dag för uppkörningar här i Lindesberg. Men eftersom
bokningen är öppen på nätet för alla så är det först till kvarn som gäller.
Detta innebar att andra nyttjar tiderna och med full rätt, men det innebär det
faktum att våra lokala förmågor får stå tillbaka när tillgång till service är
begränsad.
Det finnes en prioriteringsordning för områdena enligt följande: Örebro,
Karlskoga, Lindesberg och Hallsberg.
Enligt yttrande från Roger Almgren så funkar kontakten bra med Jens
Yttergren i Örebro men att han behöver hjälp.
När det gäller Richard Granlund som är regionansvarig för Mälardalen så
kunde kommunikationen fungera bättre. Enligt uppgift så sitter han på
mandat att fördela resurspersoner lite jämnare i området och bör få hjälp
och underlag att ta ett sådant beslut.
Uppkörningar för körkort
•
•
•
Trafikverket har sedan fösta mars minskat sin personalstyrka med två
personer som kan ge en förklaring till att åtgärder ej vidtagits. Detta skall
inte förväxlas med det faktum att åtgärder inte har påbörjats och att plan för
detta inte presenterats.
Man har åsikter om att kontakt bör tas med transport ministern eftersom
detta är politik och uppdraget man givit inte har utförts tillfredställande. Då
bör detta påvisas! Det är dessutom ett rikstäckande problem som exempel
kan nämnas att i norra delarna av Sverige får man rådet att ta sig till
närmaste huvudort som då kan ligga 20 mil bort.
En kontenta blir att kommuner i storleksordningen av Lindesberg nu
påvisar symtom av landsbygdsproblem när service efter service plockas
bort ifrån kommunen. Hur många statliga tjänster har försvunnit från vår
kommun det senaste 20 åren egentligen. Det är dags att påvisa behovet
och slåss för den service vi har kvar. Mitt förslag är att vi gör slag i saken
och stödjer den eventuella skrivelserna och uppvaktningar som initieras från
Hallsberg, Kumla och Karlskoga.
Sociala media
•
•
•
•
Facebook Pilotkommuner: http://www.facebook.com/#!/groups/436690756364168/
Facebook Lindesberg: http://www.facebook.com/#!/Lindesbergsbygden
Blogg Lindesberg: http://lindesbergsbygden.wordpress.com/
Detta för att man skall kunna följa projektet där vi kan dela med oss
av vårt arbete och sprida andras idéer.

similar documents