Prezentacija Tatjane Borovine - Ministarstvo pomorstva, prometa i

Report
Korištenje europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova
u programskom razdoblju 2014.-2020.
Tatjana Borovina
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Okvirni nacionalni program (ONP) za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa
u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja
www.mrrfeu.hr
Opatija, 27. svibnja 2014.
1
Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi
2014.-2020.
ESI fondovi za 2014.-2020. (+3 godine provedbe):
 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
 Europski socijalni fond (ESF)
 Kohezijski fond (KF)
 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
 Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
Sukladno Višegodišnjem financijskom okviru EU (VFO EU) za 2014.2020., Republici Hrvatskoj na raspolaganju je 10,423 milijardi eura,
najvećim dijelom za kohezijsku politiku i poljoprivrednu politiku
www.mrrfeu.hr
Cilj “Ulaganja za rast i radna mjesta” > 8 milijardi eura
2
Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi
2014.-2020.
• Pristup sredstvima u iznosu oko 3,2% BDP-a godišnje (1,5 milijardi
eura godišnje)
• Istovremeno, Hrvatska će godišnje u proračun Europske unije
uplaćivati oko 1,2% BDP-a
www.mrrfeu.hr
• Načelo dodatnosti (additionality principle) - čl. 95. Uredbe (EU) br.
1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća: supstitucija nacionalnih
izvora EU fondovima nije dozvoljena (Potpora fondova cilju
„Ulaganje za rast i radna mjesta” ne zamjenjuje javne ili ekvivalentne
strukturne rashode države članice) --> Države članice održavaju javne
ili ekvivalentne strukturne rashode za razdoblje od 2014. do 2020.
godine barem na razini koja prosječno godišnje odgovara referentnoj
razini iz Partnerskog sporazuma
3
Strateški i programski dokumenti 2014.-2020.
 Partnerski sporazum – nacionalna strategija za korištenje ESI fondova
- opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju
zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020 uz pomoć sredstava iz
proračuna EU koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir
(VFO) za razdoblje 2014.-2020. godine
- sadrži analizu dispariteta, razvojnih potreba i potencijala za rast s
obzirom na zadane tematske ciljeve Europske komisije (njih 11) i
specifične preporuke za državu članicu
 Operativni program Konkurentnost i kohezija – za korištenje sredstava
EFRR-a i KF-a; indikativna alokacija 6,881 milijardi eura
www.mrrfeu.hr
 Operativni program Učinkoviti ljudski resursi – za korištenje sredstava
ESF-a; indikativna alokacija 1,516 milijardi eura
4
Tematska
radna
skupina
Tematski cilj
Vodeće ministarstvo
Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta
informacijskih i komunikacijskih tehnologija
MINISTARSTVO
GOSPODARSTVA
I.
1.
2.
II.
3.
Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća,
poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture
III.
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj
razini emisije CO2 u svim sektorima
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene,
prevencija i upravljanje rizicima
MINISTARSTVO
PODUZETNIŠTVA I
OBRTA
MINISTARSTVO
ZAŠTITE OKOLIŠA I
PRIRODE
6.Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
IV.
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla
u ključnoj infrastrukturi
V.
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne
snage
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv
siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
MINISTARSTVO
POMORSTVA,
PROMETA I
INFRASTRUKTURE
MINISTARSTVO RADA I
MIROVINSKOG
SUSTAVA
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
PO2: Poboljšanje dostupnosti i korištenja IKT tehnologija
Prioritetna os 2 “Poboljšanje dostupnosti i iskorištenosti IKT tehnologija”
u OP KK 2014.-2020.
Indikativna alokacija: 269 milijuna eura
Investicijski prioritet: Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih
tehnologija za e-vladu, e-učenje, e-uključenost, e-kulturu i e-zdravlje
Specifični cilj: Uspostava integriranih interoperabilnih IKT rješenja u javnom
sektoru s ciljem međusobnog povezivanja i poboljšanja pružanja e-usluga
Indikativna alokacija: 90 mil. eur
Aktivnosti:
www.mrrfeu.hr
- Izgradnja, uspostava i unaprjeđenje IKT infrastrukture tijela javnog sektora i
uspostava državnog oblaka (D-oblak)
6
OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
PO2: Poboljšanje dostupnosti i korištenja IKT tehnologija
Investicijski prioritet: Širenje dostupnosti širokopojasne veze i uvođenja mreža
visokih brzina te podupiranje usvajanja novih tehnologija i mreža za digitalno
gospodarstvo
Specifični cilj: Povećanje širokopojasne NGN pokrivenosti u područjima bez
širokopojasne NGN infrastrukture i bez dostatnog komercijalnog interesa za ulaganja u
NGN širokopojasnu infrastrukturu od strane operatora na elektroničkom komunikacijskom
tržištu
Indikativna alokacija: 179 milijuna eura
Aktivnosti:
- Priprema zalihe projekata (za shemu dodjele bespovratnih sredstava unutar koje bi JLS
kandidirale svoje projekte za pristupnu (access -last mile) širokopojasnu mrežu)
www.mrrfeu.hr
- Shema dodjele bespovratnih sredstava unutar koje bi JLS kandidirale svoje projekte za
pristupnu (access - last mile) širokopojasnu mrežu - kako je definirano Okvirnim
nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u
kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP)
- Poziv za kandidiranje projekata za izgradnju agregacijske mreže (backhaul) – kako je
definirano Nacionalnim programom razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u
područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet
razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI)
7
Strateški i programski dokumenti 2014.-2020.
rokovi
Partnerski sporazum
 Prijedlog Partnerskog sporazuma upućen je EK 22. travnja 2014.
 Odluka EK o opažanjima na PS očekuje se do 11. srpnja 2014.
 Formalni pregovori tijekom rujna 2014.
 Usvajanje se očekuje u listopadu 2014.
Operativni programi
 Usuglašavanje nacrta i neformalni pregovori s EK u tijeku
 Upućivanje prijedloga operativnih programa do 22. srpnja 2014.
 Odluka EK o opažanjima na OP očekuje se do kraja rujna 2014.
www.mrrfeu.hr
 Formalni pregovori tijekom listopada (ovisno o primjedbama EK moguće
i duže)
 Usvajanje do kraja 2014.
8
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
 Sustav = zakonski i podzakonski akti, smjernice (procedure) i tijela
(institucije)
 Tijela za provedbu OP-a: Upravljačko tijelo (UT), Posredničko tijelo
razine 1 (PT1), Posredničko tijelo razine 2 (PT2)
 Horizontalna tijela: Koordinacijsko tijelo (KT), Tijelo za ovjeravanje (TO),
Tijelo za reviziju (TR), Neovisno revizijsko tijelo (NRT)
 Upravljačko tijelo – upravlja i odgovara za provedbu OP-a, može
delegirati određene funkcije Posredničkom tijelu, ali ne i odgovornost
www.mrrfeu.hr
 Posredničko tijelo razine 1 (većinom resorna ministarstva) – planira
sredstva, sudjeluje u programiranju, inicira strateške projekte, sudjeluje u
izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesu plaćanja
korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti
9
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
 Posredničko tijelo razine 2 (agencije)
- “counterpart” korisniku (kada nema PT2, onda je to UT)
- provodi mjere informiranja i vidljivosti te savjetovanja korisnika
- sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije za odabir projekata te u
postupku odabira
- zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom
- provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika i nadzire napredak
projekta
- ispituje sumnje na nepravilnosti
www.mrrfeu.hr
- osigurava čuvanje računovodstvenih podataka i drugih revizorskih
tragova na razini korisnika
10
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
www.mrrfeu.hr
Delegiranje funkcija
Upravljačko
tijelo
Upravljačko
tijelo
Posredničko
tijelo razine 1
Upravljačko
tijelo
Posredničko
tijelo razine 2
Posredničko
tijelo razine 2
11
Sustav upravljanja i kontrole 2014.-2020.
Institucionalni okvir utvrdit će se:
 Zakonom (indikativni datum - srpanj 2014.)
 Uredbom (indikativni datum – kolovoz/rujan 2014.)
Slijedi razvijanje smjernica (procedura) za postupanje tijela u sustavu te
pravilnika o prihvatljivosti izdataka (za 2007.-2013. objavljen u NN
05/2014.)
Predviđena nadležna tijela za Prioritetnu os 2 u OP KK 2014.-2020.:
UT = Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU)
www.mrrfeu.hr
PT2 = Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i
projekata EU (SAFU)
12
Kako do sredstava iz ESI fondova?
Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
 Procedura odabira projekta za korisnika počinje prijavom projektnog
prijedloga na objavljeni poziv za dostavu projektnih prijedloga
 Prijave trenutno nisu on-line, ali je u planu do 2015. godine razvijanje
portala za korisnike koji bi omogućio potpunu on-line prijavu projektnog
prijedloga te kasnije izvještavanje o napretku provedbe projekta
 Pozivi na dostavu projektnih prijedloga (www.strukturnifondovi.hr):
- ograničeni
- otvoreni
- privremeni pozivi (do određenog roka, natjecanje po kriteriju kvalitete)
- stalni pozivi (do potrošnje sredstava, “first come first serve”, uz barem minimalno
zadovoljene kriterije poziva)
www.mrrfeu.hr
 Direktna dodjela sredstava – za strateške projekte u 2014.-2020.
13
Kako do sredstava iz ESI fondova?
Prijava na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava
Odabir projekata za financiranje
Navedeni rokovi odnose se na programsko razdoblje 2007.-2013., ali
vjerojatno će za razdoblje 2014.-2020. biti isti ili slični:
 Prijave tj. projektni prijedlozi se načelno primaju 60 dana od dana objave
poziva (poneki pozivi određuju kraći ili dulji rok)
 Procedura odabira / evaluacije projektnih prijedloga traje do 60 dana za
ograničeni poziv, odnosno do 120 dana za otvoreni poziv
 Obavijest korisniku 5 dana nakon donošenja odluke o financiranju
 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava spreman za potpisivanje unutar
30 dana nakon donošenja odluke o financiranju
www.mrrfeu.hr
 Isplata predujma nakon potpisa ugovora – max. 30% vrijednosti ugovora
o dodjeli bespovratnih sredstava
 Prvi pozivi za OP KK 2014.-2020.: kraj 2014. i početak 2015. godine
14
Kako do sredstava iz ESI fondova?
Provedba projekta
 Projekt je briga korisnika – samo spremni projekti dobit će sredstva iz
ESI fondova, a pravovremeno (N+3) i ispravno trošenje sredstava od
strane korisnika jamstvo su da sredstva neće biti vraćena u Državni
proračun RH odnosno Proračun EU
 Minimalno jednom u 90 dana korisnik PT-u2 šalje zahtjev za naknadu
sredstava te informacije o fizičkom napretku projekta
 PT2 – prva razina kontrole trošenja sredstava ESI fondova na razini
projekta; jedina kontrola koju korisnik sredstava sigurno prolazi
www.mrrfeu.hr
 Ostale razine kontrole koje se mogu, ali ne moraju usmjeriti na vaš
projekt: Upravljačko tijelo, Tijelo za ovjeravanje, Tijelo za reviziju, revizori
Europske komisije (DG Regio), revizori Europskog revizorskog suda (ECA
– European Court of Auditors)
 Uzorak za kontrole – načelno na osnovi analiza rizika (projekti visoke
vrijednosti, s utvrđenim nepravilnostima, admin. kapaciteti korisnika i sl.)
15
Kako do sredstava iz ESI fondova?
Provedba projekta - nabava
Što je u fokusu kontrole projekata?
 (Javna) nabava
- ispravna primjena Zakona o javnoj nabavi (ZJN; u koji su prenesena načela i druge
odredbe direktiva Europske unije o javnoj nabavi) od strane korisnika bespovratnih
sredstava koji su javni ili sektorski naručitelji (odnosno drugi subjekti na koji se odnosi
ZJN)
- ispravna primjena pravila nabave za entitete koji nisu dužni primijeniti Zakon o javnoj
nabavi (u programskom razdoblju 2007.-2013. posebna pravila nabave u okviru Smjernica
za pripremu i projektu projekata)
- sukob interesa
- dodatni radovi (tzv. VTR-ovi)
www.mrrfeu.hr
- redovna plaćanja prema dobavljačima
 Provedba projekta u skladu s ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava i
pravilima prihvatljivosti izdataka (administrativna provjera i provjera na licu
mjesta)
 Trajnost (durability) i održivost (sustainability) projekta
16
Kako do sredstava iz ESI fondova?
Provedba projekta – nabava, državne potpore
Javna nabava – odgovornost korisnika
 PT2 – vrši prethodne (ex-ante) kontrole javne nabave za pojedine
projekte koji uđu u uzorak na temelju analize rizika
 Rezultat ex-ante kontrole je preporuka PT2 koju korisnik nije dužan
prihvatiti
 Rezultati ex-post kontrole javne nabave od strane PT2 za posljedicu
mogu imati povrat sredstava
Posebni uvjeti za:
 Projekte koji generiraju prihode (revenue generating projects)
www.mrrfeu.hr
 Korisnike koji su primatelji državnih potpora (state aid)
17
Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi
2014.-2020.
Hvala na pažnji!
www.mrrfeu.hr
[email protected]
18

similar documents