Sostenibilitat. Empremta ecologica

Report
Sosten
ibilitat
Empre
mta
ecològ
ica
SOSTENIBILITAT
• La sostenibilitat és un concepte econòmic, social i ecològic complex
entorn de les relacions entre les societats i el medi ambient.
• Pretén ser una manera d'organitzar l'activitat humana de manera
que la societat i els seus membres siguin capaços de satisfer les
seves necessitats al mateix temps que es manté la biodiversitat i els
ecosistemes naturals, i planejar i actuar per poder mantenir aquests
ideals indefinidament.
• La sostenibilitat consisteix a proveir el millor possible avui sense
posar en perill els recursos de demà.
• L‘Informe Bruntland de 1987 ho defineix tècnicament i oficial com a
satisfer les necessitats de la generació actual sense comprometre la
capacitat per satisfer les necessitats de les generacions futures.
SOSTENIBILITAT
• La sostenibilitat, i el desenvolupament sostenible, per definició inclou
sempre obligatòriament els tres àmbits econòmic, social i ambiental.
• La vessant ambiental fa referència als recursos de la Terra i a la qualitat de
vida pel que fa a la higiene, alimentació, salut, vivenda i contaminació.
• La vessant social fa referència als recursos humans, tant des del punt de
vista individual com de comunitat.
• Per a que aquestes coses puguin durar al llarg del temps cal que
econòmicament siguin possibles (viables), tant la posada en marxa com el
manteniment i continuïtat (durabilitat).
• La política és l'eina que permet manipular i controlar aquestes tres
variables.
• Les opcions polítiques poden ser més o menys sostenibles segons la
ideologia, les decisions i els actes dels dirigents que les duen a terme. La
sostenibilitat és un tipus de política econòmica, social i
ambiental integrades.
SOSTENIBILITAT
EMPREMTA ECOLÒGICA
•
•
•
La petjada o empremta ecològica és un concepte que sintetitza l'impacte de
l'activitat humana sobre el medi mitjançant un valor de superfície, expressant
les hectàrees de terreny que és necessari cultivar per proveir-nos d‘aliments,
per tenir un habitatge, per escalfar-nos, per desplaçar-nos a treballar o
estudiar, per anar de vacances, per consumir tot tipus de productes.
El seu objectiu fonamental consisteix a avaluar l'impacte sobre el planeta d'un
determinat mode de vida i, consegüentment, del seu grau de sostenibilitat.
Bàsicament la petjada ecològica està basada en l'observació d'aquests
aspectes:
– Urbanitzacions: La quantitat d'hectàrees utilitzades per a urbanitzar, generar
infraestructures i centres de treball.
– Agricultura: Hectàrees necessàries per a proporcionar l’aliment vegetal necessari.
– Ramaderia: Superfície necessària per a proporcionar pastures que alimenten
el bestiar.
– Pesca: Superfície marina necessària per a produir el peix consumit.
– Forestal: Superfície de boscos necessària per a produir productes d'origen forestal.
– Diòxid de carboni: Hectàrees de bosc necessàries per a compensar el CO2 que
provoca el nostre consum energètic.
EMPREMTA ECOLÒGICA
•
•
•
•
•
Per a poder comparar l'empremta de diferents països, s'usa l'anomenada hectàrea
global (hag), que és una hectàrea de terra amb la productivitat mitja al món.
La biocapacitat es la capacitat de tornar a regenerar un element que té la Terra.
Des d'un punt de vista global, el 2010 s'ha estimat en 1'8 hectàrees globals
la biocapacitat del planeta per cada habitant.
El deute ecològic és la diferència entre l'empremta ecològica i la biocapacitat. Té
signe positiu quan l'empremta és menor que la biocapacitat, això indica que
l'empremta és sostenible, ja que és inferior a la biocapacitat. El signe negatiu del
deute indica en canvi que les necessitats pel consum son majors que la capacitat
que té l'entorn per a produir la matèria primera, és a dir, que no és sostenible.
En conjunt, el 2010 la humanitat utilitza en un any el que produiria anualment
un planeta Terra i mig.
EMPREMTA ECOLÒGICA
• L'empremta ecològica o consum mitjà per habitant és de 2'7 hectàrees
globals, pel que, a nivell global, estem consumint més recursos i generant
més residus dels que el planeta pot produir i admetre, generant un deute
ecològic de 1'5 hectàrees
• Si continua aquesta tendència, la humanitat necessitarà dos planetes
el 2030 i gairebé tres el 2050.
• El 2010 Espanya és el 19è estat amb major empremta ecològica del món i
el 20è a la llista dels de major deute ecològic.
• La seva empremta ecològica és de 5'4 hectàrees globals, això vol dir que
cada habitant d'aquest estat necessitaria cinc camps de futbol per a
satisfer tots els béns i serveis que consumeix.
• Però la capacitat regenerativa anual espanyola és de només 1'6 hectàrees
globals, és a dir, que en realitat disposa de menys d'un camp i mig de
futbol per a produir aquests béns i serveis.
• El deute ecològic de cada ciutadà d'Espanya és doncs, de 3'8 hectàrees .
EMPREMTA ECOLÒGICA

similar documents