Poster-Fa

Report
‫راهنماي تهيه پوستر پنجمين كنفرانس تخصص ي پايش‬
‫عنوان مقاله در يك يا دوسطر نازنين ‪ 18‬پررنگ تك فاصله‬
‫نویسنده اول‪ ، 1‬نویسنده دوم‪ ،2‬نویسنده‬
‫‪1‬و‪ 2‬موسسه یا دانشگاه‪ ،‬آدرس‬
‫‪ 3‬موسسه یا دانشگاه‪ ،‬آدرس‬
‫‪CMFD-2011‬‬
‫‪Condition Monitoring and‬‬
‫‪Fault Diagnosis Conference‬‬
‫سوم‪3‬‬
[email protected]
‫چکیده‬
‫چکیده مقاله با فونت ‪ b nazanin‬سایز‪ . 20‬چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده‬
‫چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده‬
‫چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده‬
‫چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده چکیده‬
‫چکیده چکیده چکیده‬
‫مقدمه‬
‫روش معادالت ممان‬
‫شده است‪ .‬با توجه نتایج بدست آمده با استفاده از ‪ 4‬مود خطا در محاسبه بار‬
‫تیر یک سرگیردار که نیروی دنبالگر فشاری به انتهای آزاد آن وارد میشود (شکل‬
‫معادالت حرکت یک سیستم را میتوان در حالت کلی به شکل فضای حالت‬
‫بحرانی به کمتر از ‪ 0.01‬درصد میرسد‪ .‬بنابراین در محاسبه پاسخ تصادفی نیز از ‪4‬‬
‫‪ ،)1‬بعد از محاسبه بار بحرانی آن توسط ِبک (‪ ،)Beck‬تحت عنوان ستون ِبک‬
‫نشان داد‬
‫مود استفاده شده است‪.‬‬
‫در صورت وجود میرایی داخلی بار بحرانی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد‪.‬‬
‫شناخته شده است‪ .‬ویژگی نیروی وارد شده به انتهای تیر آن است که راستای آن‬
‫با شیب انتهای تیر تغییر میکند‪ .‬در صورتی که راستای نیروی انتهای تیر تغییر نکند‬
‫که در آن ‪ Z‬برداری از مرتبه ‪ g ،n‬بردار غیرخطی نیروهای داخلی‪ G ،‬ماتریس از‬
‫این در حالی است که میرایی ویسکوز بار بحرانی را به میزان کمی افزایش میدهد‪.‬‬
‫تنها ناپایداری استاتیکی روی میدهد‪ .‬نیروی بحرانی در این حالت تحت عنوان بار‬
‫در صورتی که مولفههای ‪f‬‬
‫مرتبه ‪, t )rf‬تح‪Z‬ر(یک‬
‫است‪Z .‬‬
‫جی‪g(Z‬‬
‫‪ G‬خا)ر‪, t‬‬
‫مرتبه ‪ n×r‬و ‪ f‬بردار ) ‪(t‬‬
‫اثر میرایی ویسکوز بر بار بحرانی فالتر در شکل ‪ 2‬نشان داده شده است‪.‬‬
‫کمانش شناخته میشود‪ .‬اما در صورتی که راستای نیرو با شیب انتهای تیر تغییر‬
‫ایستا‪ ،‬نویز سفید و با میانگین صفر باشند معادله فوق به صورت فرم‬
‫کند‪ ،‬ناپایداری در حالت استاتیکی ایجاد نمیشود‪ .‬در این حالت که به آن بار‬
‫استاندارد ‪ Itô‬زیر نوشته میشود‬
‫بحرانی فالتر گفته میشود ناپایداری در حالت دینامیکی خواهیم داشت‪.‬‬
‫)‪ W(t‬بردار مرتبه ‪ r‬وینر است که ویژگیهای آماری آن عبارتند از‬
‫‪20.3‬‬
‫) ‪dZ  m(Z, t )dt  G(Z, t )dW(t‬‬
‫‪20.25‬‬
‫‪20.2‬‬
‫‪2‬‬
‫دهنده[‪E‬دامنه نویز سفید‬
‫نشان ]‪dW‬‬
‫‪ S‬برداری از مرتبه ‪ r‬است که مولفههای آن ‪ 0 ,‬‬
‫‪20.15‬‬
‫تواند پایداری را تحت‬
‫اضافه شدن یک بار تصادفی به نیروی محوری تیر نیز می‬
‫از‪E[dW‬‬
‫است) ‪(t‬‬
‫‪ dW‬‬
‫نیز‪(t ‬‬
‫)‪ )]m(Z,t‬‬
‫بردار‪ 2 S‬‬
‫مولفههای نیرو ‪dt 2‬‬
‫عبارت‬
‫است‪ .‬‬
‫تاثیر قرار دهد‪ .‬پاسخ میانگین مربعی مود اول فالتر به ورودی‪20.1‬نویز سفید برای سه‬
‫‪20.05‬‬
‫پایداری‬
‫سیستم مورد بررس ی قرار‬
‫سرگیردار بر‬
‫یک تصادفی‬
‫دنبالگر‬
‫در این تحقیق اثر نیروی‬
‫دنبالگر‬
‫تحت بار‬
‫شكل ‪ :1‬تیر‬
‫میگیرد‪ .‬برای این منظور ابتدا با استفاده از روش انرژی معادله دیفرانسیل‬
‫حالت مختلف که ‪ P0‬کمتر‪ ،‬برابر و بیشتر از باربحرانی باشد در شکل ‪ 3‬نشان‬
‫که در آن )‪ p(Z,t‬به صورت زیر تعریف میشود‬
‫تیرغیرخطی به صورت فرم ضعیف استخراج شده که در آن ترمهای غیرخطی تا‬
‫) ‪m(Z, t )  g(Z, t )  p(Z, t‬‬
‫مرتبه ‪ 3‬درنظرگرفته شدهاند‪ .‬با توجه به آنکه نیروی دنبالگر به صورت مجموع‬
‫در صورتی که بردار )‪ ϕ(Z,t‬تابعی حقیقی و به طور پیوسته مشتق پذیر نسبت‬
‫بار استاتیکی و بار تصادفی نویز سفید درنظرگرفته شده‪ ،‬مساله به صورت یک‬
‫‪1‬‬
‫‪Z,Itô‬به( ‪ G‬ر‬
‫انسیلی‬
‫شود‪p‬‬
‫می‪(Z,‬‬
‫صو‪‬ت‪ TZ‬ز‪‬یر( بیان‪t ) ‬‬
‫‪t ))(G‬‬
‫دیف) ‪t‬ر ‪(Z,‬‬
‫ابطه ‪‬‬
‫باشد‪‬ر‪I r )2‬‬
‫به ‪ t‬و ‪S Z‬‬
‫‪2‬‬
‫معادله دیفرانسیل معمولی غیرخطی با ضرایب تصادفی خواهد بود‪.‬‬
‫‪Pcr‬‬
‫داده شده است‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪c‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪20‬‬
‫شكل‪ :2‬تغییرات بار بحرانی فالتر با میرایی ویسکوز‬
‫برای محاسبه پاسخ تصادفی تیرغیرخطی روش معادالت ممان با فرض توزیع‬
‫‪10‬‬
‫‪  0.05‬‬
‫‪ 0‬‬
‫‪  0.1‬‬
‫گوس ی متغیرها به کارگرفته شده است‪ .‬در روش معادالت ممان با استفاده از فرم‬
‫‪  Z, t ‬‬
‫‪d   Z, t  ‬‬
‫‪dt  (TZ   (Z, t ))dZ‬‬
‫در صورتی که )‪ ϕ(Z,t‬را به ترتیب برابر ‪ Z‬و ‪t‬‬
‫]‪ Z[2‬درنظربگیریم با جایگذاری در‬
‫‪1‬‬
‫]‪ (TZ[2‬‬
‫خواهیم‪ ‬‬
‫معادله)) ‪(Z, t‬‬
‫طرفین‪G[2] (Z‬‬
‫رابطه قبلی و میانگینگیر‪dt‬ی‪S‬از‪, t )2‬‬
‫داشت‬
‫‪2‬‬
‫معادالت تير‬
‫‪EZ‬و توان های‬
‫مقادیر‬
‫میانگین‪[Z‬‬
‫‪]  E[m‬‬
‫بگیریم ‪(Z, t‬‬
‫با فرض آنکه متغیرهای ‪ Z‬را ایستا درنظر ])‬
‫افزاول‬
‫فالترربر‬
‫مربعیبامود‬
‫میانگین‬
‫شكل‪ :43‬تغییرات‬
‫ید بار معین‬
‫سفیب‬
‫دامنهیکنویزضر‬
‫حسبازای‬
‫ایی به‬
‫ایش می‬
‫است که‬
‫مشخص‬
‫توجه به شکل‬
‫در نوشتن معادالت از فرضیه تیر اویلر‪-‬برنولی و اصل همیلتون توسعه یافته‬
‫نوشت‬
‫مان‬
‫‪E[Z[2] ]  Q2 E[Z ‬‬
‫توان‪m(Z‬‬
‫نبوده‪E‬و‪‬می]) ‪, t‬‬
‫وابسته]‪[G[2‬‬
‫‪(Z, t )]2‬‬
‫باالتر آن به‪S‬ز‪‬‬
‫مقدار بار بحرانی تصادفی نیز افزایش مییابد‪ .‬این امر میتواند به علت تلف شدن‬
‫معادالت دیفرانسیل تصادفی ‪ Itô‬سیستمی از معادالت جبری غیرخطی بر حسب‬
‫میانگین مربعی متغیرهای حالت ایجاد میشود که از حل این معادالت ویژگیهای‬
‫آماری پاسخ بدست میآیند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫] ‪E[‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫با توجه به شکل ‪ 3‬میتوان نتیجه گرفت که بار تصادفی میتواند حتی یک سیستم‬
‫‪2‬‬
‫پایدار که نیروی آن کمتر از حالت بحرانی است را ناپایدار کند‪ .‬در شکل ‪ 4‬تغییرات‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.03‬‬
‫نشان داده شده است‪ .‬با‬
‫حسب ضریب‪ 0.01‬بار‬
‫سفید بر‬
‫مقدار بحرانی دامنه‪0.04‬نویز‬
‫استفاده شده است‪ .‬معادله دیفرانسیل پارهای تیر با استفاده از کرنش گرین‬
‫‪S‬‬
‫انرژی بیشتر توسط میرایی و درنتیجه افزایش بار مورد نیاز برای ناپایدار کردن‬
‫(الگرانژ) ‪ ،‬فرض صفر بودن کرنش در محور تیر و حذف جمالت غیرغطی از‬
‫رابطه فوق سیستمی از معادالت غیرخطی است که با حل آن میتوان مقادیر‬
‫مرتبه ‪ 3‬به باال به صورت زیر بدست میآید‬
‫بدست‪(Z‬آور‬
‫]‪[2‬د‪Q2 E[Z  m(Z, t )]  E[G.‬‬
‫های‪ SZ‬را‪, t )]2‬‬
‫میانگین ممان ‪0‬‬
‫سیستم باشد‪.‬‬
‫پاسخ تصادفی تيرغيرخطی‬
‫انسل‪)  (Dv‬‬
‫دیف‪‬ر ‪)‬‬
‫برای حل‪v 2 )‬‬
‫آن ‪ cv‬‬
‫ضعیف( ‪‬‬
‫فرم‪D *v )‬‬
‫‪ (Pv‬‬
‫‪(Dv‬‬
‫‪ mv‬کرده و با‬
‫استفاده‬
‫غیرخطی از‬
‫معادله‬
‫استفاده از روش جمع مودها‪ 2‬پاسخ را به‪ 2‬صورت ‪1‬‬
‫نظر‪‬می‪2v‬گیریم‬
‫‪(v  x  v  ) ‬‬
‫‪(Dv‬‬
‫‪Pv‬ز‪‬یر در‪) ‬‬
‫‪2‬‬
‫)‪ Vi(x‬شکل شکل مودهای تیر یک سرگیردار هستند که از رابطه زیر بدست‬
‫میآیند‬
‫بردار متغیرهای ‪ Z‬و نیروی محوری )‪ P(t‬را به صورت زیر درنظر میگیریم‬
‫‪c  0.2‬‬
‫‪c  0.5‬‬
‫نیروی محوری به صورت مجموع یک بار استاتیکی (‪ )P0‬و یک بار تصادفی نویز‬
‫‪T‬‬
‫همچنین‬
‫سفید (‪ )Pd‬با دامنه ‪ S‬درنظرگرفته میشود‪.‬‬
‫‪, P  t   P0  Pd  t ‬‬
‫‪N‬‬
‫‪v  x, t   i  t Vi  x ‬‬
‫‪Z   ‬‬
‫‪i 1‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.02‬‬
‫نتیجه گيری‬
‫‪Scr‬‬
‫‪0.015‬‬
‫‪0.01‬‬
‫نتایج بدست آمده بار بحرانی فالتر با مراجع مقایسه شده و از تطابق خوبی‬
‫‪0.005‬‬
‫ویسکوز و داخلی بر باربحرانی فالتر نشان‬
‫برخوردار است‪ .‬همچنین اثر میرایی‬
‫‪‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫شكل‪ :4‬تغییرات مقدار بحرانی دامنه نویز سفید بر حسب ضریب بار‬
‫ای تیر و با استفاده از روش‬
‫معادله‪ i‬دیفر‬
‫با قرار دادن شکل‬
‫انسیل‪x ‬پا ‪‬ره‪Vi‬‬
‫‪ cosh‬‬
‫مودها ‪‬در‪x  cos‬‬
‫‪ix‬‬
‫داده شده است‪ .‬نتایج تحلیل تصادفی نشان میدهد که وجود بار تصادفی اثر‬
‫‪i (sinh‬‬
‫سیستم‪‬به‪ sin‬‬
‫بدست ‪‬میآیند‬
‫صور‪i x‬ت‪‬زیر‬
‫گلرکین معادالت‬
‫)‪i x‬‬
‫مطلوبی بر پایداری سیستم نداشته و میتواند حتی در بارهای کمتر از بار بحرانی‬
‫‪ I   ‬‬
‫‪ I 0     0‬‬
‫‪‬‬
‫‪  ‬‬
‫‪0 M     K  K‬‬
‫‪C‬‬
‫‪‬‬
‫‪   l‬‬
‫‪nl‬‬
‫‪ ‬‬
‫مرحله بعد به بررس ی تعیین‬
‫با بدست آمدن معادالت دیفرانسیل‪0   ‬‬
‫غیرخطی تیر در‪ 0‬‬
‫‪P ‬‬
‫‪0‬‬
‫یک‪ ‬‬
‫پرداز‪Fl‬‬
‫می‪ F‬‬
‫‪0‬‬
‫یم ‪.‬‬
‫تصادفی‬
‫‪nl‬‬
‫پاسخ سیستمهای غیرخطی به تحر ‪  ‬‬
‫با استفاده از رابطههای فوق سیستمی از معادالت جبری غیرخطی بر حسب‬
‫فالتر نیز سیستم را ناپایدار کند‪ .‬عالوه بر آن میرایی ویسکوز نیز سبب افزایش‬
‫ممانها بدست میآید‪ .‬از حل این معادالت جبری غیرخطی با استفاده از‬
‫مقدار بحرانی بار تصادفی میشود‪.‬‬
‫روشهای عددی پاسخ سیستم بدست خواهد آمد‪ .‬برای بررس ی پاسخ سیستم در‬
‫محدوده بعد از فالتر بار ‪ P0‬به صورت زیر درنظرگرفته شده است‪.‬‬
‫نتایج عددی‬
‫برای اطمینان از روابط با استفاده از روش حاضر مقدار بار بحرانی فالتر با‬
‫درنظرگرفتن میرایی ویسکوز و میرایی داخلی محاسبه شده و با مراجع مقایسه‬
‫‪P0  (1   ) Pcr‬‬
‫‪Paper ID: CMFD2011-XXX‬‬

similar documents