Letöltés

Report
2014. évi Társadalombiztosítási jogszabály
változások
POLGÁRI PÉTER
ELŐADÓ
TB. JOGRENDSZER ALAPJA

A Tb ellátás jogosultságot a saját egyéni befizetések teremtik
meg.

A munkáltatói járulék nem más, mint a szolidaritási elven
alapuló hozzájárulás az ellátó rendszer működtetéséhez.

A felosztó-kirovó rendszer olyan része, amely tb. Jogosultságot
nem hoz létre
JÁRULÉK VÁLTOZÁS 2014-BEN
A járulék mértékek nem változtak:






Nyugdíjbiztosítási járulék 10 %
Biztosított által fizetendő egészségbiztosítási – és
munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %
Természetbeli egészségbiztosítási járulék 4 %
Munkaerő-piaci járulék 1,5 %
A foglalkoztató és egyéni vállalkozó által fizetendő
korkedvezmény-biztosítási járulék 13 %
JÁRULÉK VÁLTOZÁS 2014-BEN EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK
 Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 6.660 ft - ról, 6.810
ft - ra változik.

Ez által a napi összeg 227 ft- ra emelkedett.
JÁRULÉK VÁLTOZÁS 2014-BEN EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK
Tbj. Hatályos jogszabálya szerint a kieg. tev. Vállalkozónak
nem kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
ha
 keresőképtelen, gyermekgondozási segélyben részesül
fogvatartott
 ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként fennálló kamarai
tagság szünetel
 egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.

JÁRULÉK VÁLTOZÁS 2014-BEN EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK
Az elfogadott tv. Kibővítette a egészségügyi szolgáltatási
járulék fizetési kötelezettség mentességre okot adók
körét.



Állat-egészségügyi szolgáltató tev. Szünetel
Ügyvédi tevékenysége szünetel
Foglalkoztatás a munkaviszonyban vagy egyidejűleg fennálló
több munkaviszonyban eléri a heti 36 órát.
Az ügyvédekre vonatkozóan 1998.évi XI.Tv. pontosításaként
Került be a tevékenység szüneteltetése. Ez alapozza meg a biztosítás
szüneteltetését.
JÁRULÉK VÁLTOZÁS 2014-BEN EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK
Art. Szabályainak változása , magánszemély
esetében ( NAV a kötelezettséget hivatalból törli
:


A magánszemély külföldi tartozódásának esetén amennyiben
nem minősül belföldinek.
A magánszemély elhalálozott.
A belföldi illetőség megszűnése a Magyarországi
lakcímtörlésével lehetséges . A NAV saját nyilvántartásában ezt
rögzíti.
BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE
A Tbj.8 §-a pontosít és kiegészíti a biztosítási
jogviszony szüneteltetésének eseteit.
A Tbj.8 § a) pontja főszabály szerint a fizetés
nélküli szabadságot jelöli meg, ezen belül
kivételeket rögzít ( ennek a körét bővítette a
jogszabály)

Önkéntes katonai szolgálat teljesítésének ideje
BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE
A Tbj. 8 § további pontjai az alábbiakban
változott:



Az állat-egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző állatorvos
tevékenysége szünetel
Az ügyvédi tevékenység szünetel
A tanulószerződés szünetel
BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY NEM TERJED KI
A Tbj. 11 §-a:
Nem terjed ki a biztosítás azon felsőoktatási hallgatóra, akik szakmai
gyakorlatukat, gyakorlóhellyel kötött hallgatói munkaszerződés
alapján végzik.( járulék és szoc.ho fizetési kötelezettség nincs.)
 Tbj. 11§ b) pontja a Mo-n. be nem jegyzet külföldi külföldi
munkáltató által Mo. területén foglalkoztatott, harmadik állam
állampolgárságú munkavállaló munkavégzése

kiküldetése

kirendelése

Munkaerő-kölcsönzése esetén.
Kritérium, hogy a jogcím alatti munkavégzés a 2 évet nem haladhatja
meg.

BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONY NEM TERJED KI
Új jogszabályhely Tbj.11/A §.:
Az előzőekben említett munkavállaló csak abban az estben
mentesülne a bizt. köt. és a járulékfizetési kötelezettség alól,
ha foglalkoztatás megkezdését követően olyan nem látható
esemény következik be, ami alapján:
 A mo-i munkavégzése ténylegesen vagy várhatóan 2 évnél
hosszabb lesz.
 A mo-i munkavégzés kezdetét követően legalább 1 év után
következik be, továbbá ezt a munkavállaló bejelnti 8 napon
belül a NAV-nak
CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY
Jogszabályi hely: Tbj. 24/A
Alanya: Biztosított és a - családi kedvezményt
megosztással érvényesítő – biztosított házastársa,
élettársa.
Mi az alapja?: Az Szja. Törvényben rögzített Családi
kedvezményre vonatkozó jogszabályhely.
Mit lehet csökkenteni?
A biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék együttes összegét .
CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY
A családi járulékkedvezmény feltételrendszere:
A biztosítottat megillető családi kedvezmény összegéből
 Biztosított
 Biztosított és/ vagy a megosztással érvényesítő biztosított
házastársa, élettársa által együttesen ténylegesen
érvényesített családi kedvezménnyel csökkentett összeg16 %a.
Nem lehet több a biztosított tényleges egyéni járulékainak
összegétől.
CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY
A családi járulékkedvezmény feltételrendszere:



A kedvezményt döntésük szerint az érintett személyek együtt
is, de csak egyszeresen érvényesíthetik.
A családi kedvezmény együttes igénybevételéről nyilatkozatot
kell tenni (adóbevallásban, munkáltatói adómegállapitásban).
A családi járulékkedvezmény összegét a biztosítottnak fel kell
tüntetnie adóbevallásban, munkáltatói adómegállapitásban.
CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY
Egyéni vállalkozó és társas vállalkozók esetében a
családi járulékkedvezményt csak a ténylegesen
elszámolt kivéteket és jövedelmeket terhelő egyéni
járulékok figyelembe vételével lehet érvényesíteni!
A biztosított mg.-i őstermelő által érvényesíthető családi
járulékkedvezmény összegét saját maga állapítja meg
a tevékenységből származó jöv. alapján.
A családi járulékkedvezmény nem érinti a biztosított
ellátásra való jogosultságát.
CSALÁDI JÁRULÉKKEDVEZMÉNY
Egyéni járulékok csökkentése prioritás szerint:
1.
2.
3.
Biztosítottat terhelő természetbeli egészségbiztosítási járulék
Biztosítottat terhelő pénzbeli egészségbiztosítási járulék
Biztosítottat terhelő nyugdíjjárulék
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
Adóalap:
1.
2.
3.
A munkaszerződésben meghatározott alapbér
Egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony esetén a szerződésben
meghatározott díjazás.
A külföldi kiküldetés esetén az alapbér:
Az adott munkakörben foglalkoztatott kiküldetést megelőző
egy évben ténylegesen elszámolt/kifizetett munkabér (statisztikai
elszámolások szerinti törzsbér) havi átlagos összege.
Ennek hiányában a tárgyhavi alapbér.
A Tv. Továbbá rendelkezik a bizt. Jogviszony megszűnését követő
adófizetési kötelezettségről. ( A jogviszony megszűnésének napjára)
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
Változás egyszerűsített vállalkozói adózók esetében:
 A vállalkozó egyszerűsített vállalkozó adóalanyisága év közben
megszűnik a Tb ellátások magasabb szintű érvényesítése
nyilatkozat alapján arányosan lehetséges.
 Többes jogviszonyban álló EVÁ-s a szoc. ho. Adó alapja az
egyszerűsített vállalkozói adó alapjának 4 %-a akkor, ha
•
•
•
Legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll
Közép vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanul,
Tagként a kifizetővel az adóalap megállapításának különös szabályának hatálya alá
tartozik, azaz társas vállalkozóként legalább a minimálbér 112,5 %-a után kell a
szoc.ho-t megfizetnie.
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
Szociális hozzájárulási adókedvezmények módosítása:





A munkabérek nettó értékének megőrzését célzó adókedvezmény
2013.december 31-ét követően hatályon kívül helyezik.
Start Plusz, Start Extra vagy Start Bónusz adókedvezmények 2013.
december 31-ét követően nem érvényesíthetőek, hatályon kívül helyezik.
Szabad vállalkozási zónában működő vállalkozás kedvezményének
igénybevétele:
Tv. Feltételeknek megfelelően átlagos statisztikai állományú létszámát
növeli és a kedvezményes időszakban legalább nem csökkenti
A kedvezménnyel érintett munkavállaló lakhelye,legalább 6 hónapja,
valamint a tényleges munkavégzés helye a szabad vállalkozási zónában
található.
KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
Békés
Boldog
Karácsonyi
Ünnepeket
Kívánok!

similar documents