A német klasszicizmus esztétikája: Goethe és Schiller

Report
A német klasszicizmus
esztétikája: Goethe és Schiller
J. W. Goethe (1749-1832)
• Természet és művészet viszonya: „a művész,
hálásan a természetnek, mely őt is létrehozta,
egy második, de átérzett, átgondolt, emberileg
beteljesített természetet ad vissza a
természetnek. Ehhez azonban a géniusznak, a
hivatott művésznek olyan törvények és
szabályok szerint kell eljárnia, melyeket maga
a természet írt elő neki.”
A művészi ábrázolás három szintje:
-- Egyszerű természetutánzás: a természet tárgyait,
formáit, színeit hűségesen és pontosan utánozza.
„Az utánzásnak ezt a fajtáját tehát úgynevezett
halott vagy mozdulatlan tárgyak esetében nyugodt,
megbízható, korlátozott igényű emberek
gyakorolják. A módszer nem zárja ki természeténél
fogva a tökéletesség magas fokát.” Pl. csendélet. A
nyugodt létezésen és a nyájas jelenléten alapul.
-- Modor: az alkotó módszert talál ki, és nyelvet
alkot magának. Legjobban olyan tárgyakhoz illik,
amelyek egy nagy egészben sok kis, alárendelt
tárgyat tartalmaznak, pl. tájképek. Lényeg: az
egésznek a megragadása. Könnyed, tehetséges
kedéllyel ragad meg egy-egy jelenséget.
-- Stílus: az alkotó a tárgyak pontos és mély
tanulmányozásával megismeri a dolgok
létezésének mikéntjét. Ez a művészi ábrázolás
legmagasabb szintje. A dolgok lényegét a látható
és fogható formákban képes megjeleníteni.
Az allegória és a szimbólum
„Nagy különbség, hogy a költő az általánoshoz keresi-e
a különöst (ez az allegória), vagy a különösben szemléli
az általánost (ez a szimbólum). Előbbi az allegória
forrása, hol a különös csak az általános példája,
szemléltetője; az utóbbi viszont a poézis természete
(szimbólum): kimond valami különöst, és közben nem
utal, nem gondol az általánosra. Mármost aki ezt a
különöst elevenen ragadja meg, egyszersmind az
általánost is elmondja, bár ez nem tudatosul benne,
legfeljebb később.”
A művészet paradoxona: „A művészet minden módon
kimondja a kimondhatatlant, miközben a
kimondhatatlan továbbra is kimondatlan marad.”
F. Schiller(1759-1805)
művészetelmélete
• Sokoldalú alkotó és gondolkodó: költő (pl.
Örömóda), drámaköltő (pl. Ármány és
szerelem, Don Carlos, Tell Vilmos, Stuart
Mária), művészet- és történelemfilozófiai
tanulmányok.
• Előzmények, szellemi hatások: Goethe
(barátság is), Kant esztétikája, szépségfogalma, Winckelmann és Lessing görögségképe.
Művészetelméleti írásai
• A színház mint morális intézmény: jellegzetesen
felvilágosult gondolkodás a színház széleskörű nevelő
hatásáról: „A színház az a közös csatorna, amelybe a
nép jobbik részéről alááramlik a bölcsesség fénye, s
ahonnan halványabb sugarakban szétterjed az egész
államra.”
• Kallias avagy a szépségről:
– Kant hatása.
– A szépség a szabadság a jelenségben.
– A morális szépség: egy morális cselekedet akkor
szép, ha önmagából adódó természeti hatásnak
néz ki. Az ember jellembeli tökéletességének ez a
maximuma.
• Levelek az ember esztétikai neveléséről (1795.)
– Az antik görög világ és a modern kor emberének
összehasonlítása:
- A görög jellem totális jellem: a görög természet
„frigyre lépett a művészet minden bájával és a
bölcsesség minden méltóságával”. A kultúra és a
természet között még nincs szakadék.
- Modern kor: természet és kultúra ellentétbe
kerülése; a tudományok szétválása; az intuitív és
a spekulatív értelem, az analizáló értelem és a
képzelőerő egymást kizáró ellentéte.
Elidegenedett emberi viszonyok és
államberendezkedés.
• A művész korának gyermeke: az anyagot a
jelenből veszi, a forma viszont időtlen, örök.
• Az esztétikai nevelés célja: az elidegenült
viszonyok meghaladása, természet és kultúra
harmonikus viszonyának helyreállítása,
„esztétikai állam” megteremtése.
• Az emberi szabadság, az emberi mivolt
legfontosabb kifejezője: a játék: „az ember
csak akkor játszik, amikor a szó teljes
értelmében ember, és csak akkor egészen
ember, amikor játszik.”
• A szép eszménye: a realitás (anyag) és forma
egyensúlya.
• A naiv és szentimentális költészetről (1795):
– Naiv költő: pl. a görög kultúrára jellemző: a
természet győzedelmeskedik a mesterkéltségen,
mivel a görögök még egyek a természettel.
Ugyanakkor minden igazi zseni naiv (pl.
Shakespeare, Goethe): „szemérmes, de nem
illedelmes, értelmes, de nem fortélyos, hű, de nem
merev, szerény, de nem aggályoskodó.”
– Szentimentális költő: a modern kor alkotója (pl.
maga Schiller). A természetes egyszerűség állapota
eltűnt, ezért a költő az eszményt ábrázolja,
elmélkedik a benyomásokról.

similar documents