Antalné dr. Szabó Ágnes prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Report
Antalné Szabó Ágnes:
A mentor szerepei és feladatai
Az előadás témái









A gyakornoki program
Nemzetközi tapasztalatok és elvárások
A mentor kompetenciái
A mentori tevékenységek
A gyakornoki tevékenységek
A tanítási óra értékelése
Egy (ön)értékelő eszköz
Az osztálytermi kommunikáció elemzése
Tanulságok
A gyakornoki program
 A gyakornoki program céljai
 A gyakornoki program keretei
 A gyakornoki program résztvevői
 A résztvevők feladatai
Nemzetközi tapasztalatok és
elvárások
A mentori tevékenység tartalma és formája:
 Nagy Britanniában,
 Hollandiában,
 Németországban.
A mentor kompetenciái
A mentor kompetenciájának részterületei
(attitűd, képességek, ismeretek):






szakterületi szakmai felkészültség,
szakmódszertani felkészültség,
pedagógiai-pszichológiai felkészültség,
szakmai kommunikáció,
tanórai kommunikáció,
egyéb kompetenciák.
A mentori tevékenységek
 A tanulási-tanítási célok meghatározása, a haladás
támogatása.
 Közös elemzés személyes megfigyelés vagy videó
alapján.
 A gyakorlat modellezése és megbeszélése.
 A gyakornok önismeretének fejlesztése.
 Közös akciótervek készítése.
 A gyakornok munkájának értékelése.
 Útmutatás, iránymutatás.
 Általános támogatás biztosítása.
A gyakornoki tevékenységek
 Az iskola mint szervezet felépítésének, működésének és
dokumentumainak megismerése, aktív részvétel az iskola
életében.
 A szaktárgy(ak)hoz kapcsolódó tevékenységek: tanítás, hospitálás,
tanórán kívüli szaktárgyi tevékenységek.
 Szakmai kommunikáció és együttműködés a mentorral, a
kollégákkal.
 Bekapcsolódás az iskolai pályázatokba.
 Egyéb pedagógiai tevékenységek: hospitálás nem szaktárgyi
órákon, szabadidős programok szervezése, részvétel pl. az
ifjúságvédelmi programban, a családdal és a helyi közösségekkel
való együttműködésben.
A foglalkozás előkészítése,
megfigyelése és értékelése
 Megbeszélés a tanóra/a foglalkozás előtt.
 A tanóra/a foglalkozás megfigyelése.
 Megbeszélés a tanóra/a foglalkozás után.
A tanítási óra,
a foglalkozás értékelése
Értékelési szempontok:
 Az óra, a foglalkozás célja és eredményessége
 A szakmai tartalma
 Felépítése és folyamata
 A tanítás-tanulás módszerei, szervezési
módjai és eszközei
 A didaktikai feladatok megvalósítása
 A tanár személyisége és kommunikációja
 A tanár-diák együttműködés, a légkör
Egy (ön)értékelő eszköz
Céljai, feladatai:
 Ösztönzést ad a fontos pedagógusi kompetenciák
megszerzésére és az e kompetenciákra való
reflektálásra.
 Segít a különféle szakmai kontextusokban alkalmazható
felkészültség megszerzésében.
 Elősegíti a szakmai kommunikációt.
 Megkönnyíti az értékelést és az önértékelést.
 Eszközt biztosít a fejlődés dokumentálására.
(Newby et. al. 2007)
http://archive.ecml.at/mtp2/Fte/html/EPOSTL.pdf
Az osztálytermi kommunikáció
elemzése
Az elemzés szempontjai:
 A tanári beszéd tartalma.
 A tanári beszéd nem nyelvi jelei.
 A tanári és a tanulói beszéd aránya,
terjedelme.
 A tanári megnyilatkozások (tanári instrukciók,
kérdések, értékelő megnyilatkozások, fatikus
elemek, magyarázatok stb.) sajátosságai.
 Tanári beszédrituálék.
Az osztálytermi kommunikáció
mintázata
Egy tanulságos példa
T: Tehát ma a szavak szerkezetéről tanultunk. Tehát arról is
valamilyen fogalmatok ki ö kialakulhatott, mert, ugye, rengeteg
fogalmat megbeszéltünk. A feladatotok az lesz, hogy a tavaszhoz
hasonlóan készítsetek egy szerkezeti ábrát vagy fürtábrát.
Következőképpen nézzen ki: írjátok fel a füzetetek közepére,
hogy szavak szerkezete! Középre, jó? És ugyanúgy, ahogy a
tavasz szóval eljátszottunk, a ma tanult, illetve átismételt
fogalmakat szedjétek össze! Például a szavak szerkezete, nekem
az jutott eszembe, hogy összetett szavak, mert, ugye, most erről
beszéltünk utoljára. Jó. Most párokban, tehát mindenki a
mellette ülővel próbáljon minél több kifejezést, fogalmat, példát
gyűjteni azokkal a fogalmakkal, illetve kifejezésekkel, amivel…
amelyekkel a mai órán foglalkoztunk. Összefüggéseket is
húzogathattok egymás között. Érthető mindenki számára a
feladat?
Egy másik tanulságos példa
T: Tagolatlan, ez egy tagolatlan mondat. Na, most a kérdés az, hogy összetett
mondatnak tekintsük-e azt, ami egy tagolatlan mondatból áll és a hozzá
kapcsolódó tagolt, elemezhető mondatból. Ez volna az: Auer, mit mozgolódik
maga? Ki gondolja, hogy ez egy összetett mondat? Dia? Igen, ellenpróba, ki
gondolja úgy, hogy egyszerű mondat? Ez lehet, hogy megegyezés kérdése,
legyen megegyezés kérdése köztünk, tudniillik ez részben filozofikus probléma, és
mit csináljunk ezzel az Auerral? Járható út lenne az, hogy hagyjuk innen ki az
ilyen tagolatlan részeket, meg a jaj meg az ó, satöbbi típusú egységeket,
mostantól kezdve viszont egyedül a másik megoldás sajnos az alkalmazandó, a
picit bonyolultabb. Ez egy összetett mondat. Folytatódjon tudniillik úgy az
összetett mondat rendszere, hogy az szerves és szervetlen, kicsit kémiai ízű
megjegyzésekkel, szerves és szervetlen módon jöhet létre. Szervesnek akkor
tekinthetjük mondatok kapcsolatát, hogyha mind a kettő tagolt, mind a két rész,
ami ott összekapcsolódik, tagolt, külön-külön elemezhető egyszerű mondat, és a
kettő közötti kapcsolat, ami a valami néven nevezhető, nyelvtani-logikai viszony.
Ez lesz egyszerűbb. Szervetlennek pedig akkor tekintjük azt a kapcsolatot két
tagmondat között, hogyha az egyik azok közül tagolatlan. Ez egy elemezhetetlen
rész lesz, ez kétségtelen, de mégiscsak egy néven nevezhető viszonyban van,
meghatározható viszonyban van az azt követő tagolt mondattal. Zoltán?
A tanulást segítő tanári beszéd




Érthető, világos.
Problémamegoldást, gondolkodást serkentő.
Takarékos.
Teret ad a tanulói beszédnek.
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa
velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az alkotás
izgalmára, hogy megtanítson szeretni,
amit csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)
A mentor dolga, hogy segítsen megtanulni a
gyakornoknak, hogyan tanítson és tanuljon,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyát,
erősítse a hivatásához fűződő pozitív
viszonyát, hogy megtanítsa a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítsa szeretni azt, amit csinál,
és hogy segítsen megtalálni neki azt, amit
leginkább szeret csinálni.
(Szent-Györgyi Albert nyomán)

similar documents