Finta István előadása

Report
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
„Vitaindító szakmai összefoglaló a 2014-2020.
közötti Vidékfejlesztési Program
társadalmasításáról”
2013. 08. 28.
Finta István Ph.D.
[email protected]
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A vidék sorsát meghatározó fontosabb
tervezési-fejlesztési alapvetések
• A közös agrárpolitika, az EMVA önmagában nem
elegendő a vidék fejlesztési céljainak, igényeinek,
problémáinak megoldásához.
• A strukturális alapok nélkül nincs vidékfejlesztés.
• A kapcsolatok kialakítására a 2014-2020-as időszak
nem csak lehetőséget ad, de ösztönöz is – közösségi
szinten (komplex programok, több alapból történő
együttes finanszírozás).
• Mi a vidék pozíciója, szerepe, lehetősége a 2014-2020as időszakban a jelenlegi programozási
dokumentumok tükrében?
2
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A komplex fejlesztések, az ezekhez kapcsolódó
többalapú (multifund) finanszírozás, valamint a
helyi térségi szint szerepe és aránya a partnerségi
megállapodáson belül
• Ágazati vs. területi megközelítés
• Számokban: TOP az SA-n belül 16,9% (ezen belül a CLLD
mindössze 10% a TOP OP alapján) GINOP 41,1% Középmagyarországi régió nélkül! EFOP 11,4% rendkívül széles
feladatkörrel.
• Az ágazati dominancia veszélyei és káros hatásai: egyes
célok egyáltalán nem, vagy nem kellő költség- és szakmai
hatékonysággal valósíthatók meg, a hiányzó 10%-os uniós
társfinanszírozás a hazai költségvetést terheli;
• Városközpontúság forrásoldalról: (csak a TOP-on belül a
források 27%-át kizárólag a városok használhatják fel);
3
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
A komplex fejlesztések, az ezekhez kapcsolódó
többalapú (multifund) finanszírozás, valamint a
helyi térségi szint szerepe és aránya a partnerségi
megállapodáson belül
Az integrált megközelítés érvényesülését akadályozó –
és az ágazati szemléletet erősítő – főbb tényezők:
• egyedi fejlesztési igények, lobbik,
• a szakmai szempontok, előnyök meg nem értése,
• bizalmatlanság a nem központi és nem teljesen
központi irányítású szereplőkkel szemben,
• az egyes ágazatok szerveinek, háttérintézményeinek
feladatzsákmányoló, egzisztenciális érdeke;
4
ITI, CLLD rétegek
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
(feladat- és hatáskör telepítés
szempontjai és azok érvényesülése és ütközései,
lehatárolási problémák, szinergia problémák)
•
•
•
•
•
•
•
•
6 féle ITI, pl.:
Megyei jogú ITI
Megyei ITI
LHH ITI
3 féle CLLD
EMVA CLLD
Városi CLLD
Város-vidék CLLD
5
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Diszkrimináció: „Az SA és EMVA közös
finanszírozású CLLD-k esetén:
• „A város-vidék kapcsolatot megjelenítő CLLD-k
kaphatnak többalapos finanszírozást, a bevont városi
településméretére ez esetben nincs korlátozás.”
(EMVA CLLD esetén 15 000 fős város a javasolt határ)
• „A CLLD közösségek kialakításában szerepet
kaphatnak a jelenlegi programciklus LEADER
közösségei, azok újjászervezésével.” (Forrás: PM)
6
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Kérdések
• Azonos, vagy hasonló célra szükséges-e ennyi –
többnyire önálló szervezetet is feltételező –
beavatkozás, egymást átfedő fejlesztési réteg? (Pl.:
miért nem lehet az LHH CLLD-én keresztül
megvalósítható?)
• Miként küszöbölhetők ki a lehatárolási problémák?
Földrajzi illetékesség meghatározásával? (Némely
esetben pl.: megyei ITI, CLLD ez lehetetlen.)
Tematikus lehatárolás? (A 2007-2013-as időszakban
pont ez zárta ki a programok közötti szinergiákat.)
7
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
• A közigazgatásban kialakultak – igaz folyamatosan
változhatnak – az egyes területi szintek és
szervezetek közötti feladatkör telepítési szempontok.
Ezek – és ezzel együtt az egyszerű és jó állam –
nyomokban sem jelennek meg a fejlesztéspolitika
eszköz és intézményrendszerében.
8
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Általános problémák a Partnerségi
Megállapodásban és a tervezési
szemléletben
• Alapvető (területi) fókusz: a város, másodlagos a
megye, a vidék átfogóan nem jelenik meg, csupán az
agrárágazat, olykor a leghátrányosabb térségek.
Tematikus városközpontúság:
• „A városokat alkalmassá kell tenni arra, hogy térségük gazdaságának
szervezőivé váljanak. A gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást
szolgáló városfejlesztési megoldásokat kell alkalmazni.” (PM. 66. o.)
• „Integrált helyi gazdaságfejlesztési beavatkozások indulnak megyei és
várostérségi szinten, minden megyében és nagyváros-térségben (TOPból).
• „Térségi és települési léptékű beavatkozások segítik a megújuló energia
közösségi alapú hasznosítását és az energia-hatékonyság növelését
(TOP várostérségi gazdaságfejlesztési csomagok részeként)” (PM. 74. o.)
9
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Neoliberális gazdaságfejlesztési politika?
„Területi kohézió a térségi fenntarthatóság és a helyi gazdaság
érdekében”
• „Az intézkedések lehetőség szerint ne növeljék a térségi
egyenlőtlenséget, a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben
megvalósuló projektek kapjanak könnyítést a forrásszerzésben,
finanszírozásában, szakmai támogatásban.” (PM. 86. o.)
Koncentrálás a húzóágazatokra és nagy beruházásokra:
• „Még pontosabban: a KKV-fejlesztési politikát egyúttal az iparpolitikába
kell beágyazni. A KKV-k teljes körére kiterjedő támogatásokat tehát a
jelentős növekedési potenciálokkal rendelkező kiemelt iparágakra és
szolgáltatási tevékenységekre célszerű fókuszálni.” PM 18. o.
• A kiemelt turisztikai fejlesztések országos látogatottság és
bevételnöveléssel járnak, turizmus piaci szereplőinek pénzügyi eszközök
állnak rendelkezésükre” (PM 71. o.) (Arányok-arányosság kérdése)
10
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Lehetséges javaslatok
• Háttér: Az MNVH nem államigazgatási szerv, nem
háttérintézmény, nem csupán a Vidékfejlesztési Programra
reagálhat, mivel feladata a vidék igényeinek, céljainak
egységes megjelenítése.
Lehetséges javaslat a Fejlesztési Kabinet vezetőjének, Orbán
Viktor miniszterelnök úrnak a részére:
• Ne hagyják a vidéket magára! (Nem csak politikai szlogen.)
• A vidék céljai, a kapcsolódó forrásokkal együtt konkrétan
jelenjenek meg minden egyes operatív programban.
• A vidékfejlesztés eszközei (pl.: CLLD), valamint a
Partnerségi Megállapodásban szereplő releváns célok
között konkrétan jelöljenek meg kapcsolódási pontokat.
11
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete
Köszönöm a figyelmet!

similar documents