ESKOLA INKLUSIBOA

Report

Inklusioa 90 hamarkadan sorturiko
kontzeptua da. Orain arte integrazio
hitza erabili izan da.
Badakizue zein den
desberdintasuna?
INTEGRAZIOA
INKLUSIOA
Ikasleak sistemara egokitu behar
dira.
Hezkuntza sistema izango da ikasle
bakoitzari egokitu behar zaiona.
Behar bereziak dituzten ikaslearen
bizitzaren normalizazioa.
Heterogenitatea normaltzat
hartzen da.
Behar bereziak dituzten ikasleetan
zentratzen da.
Modelo soziokomunitarioa.
Desberdintasunak gainditzeko
curriculum-aren adaptazioa.
Curriculum inklusiboa ikasle
guztientzako, adaptazioak
inplizituki.
Aurretiko segregazioa, sisteman
sartzean adaptazioa.
Hezkuntzaren atal guztien diseinua,
ikasleen dibertsitate osoa kontutan
har dezan.
ZER DIO INKLUSIOAK?
Denok dugu eskubidea eskolara joateko,
eta hau gure ezaugarri eta premiei
egokitu behar da.
 Aniztasuna zerbait aberasgarri eta
positibo moduan hartzen du, eta ez
konpondu beharreko zerbait bezala.
 “Lo normal es que seamos diferentes”
 Pertsona baten desberdintasunak, bere
ezaugarrietako batzuk besterik ez dira
izango.


Ez da bakarrik
desberdintasunekiko
errespetua, baizik
eta desberdintasun
hauek suposatzen
duten dibertsitatea
positiboki baloratzen
duela.

Irakasle, ikasle nahiz familiek parte
hartuko dute, komunitate bat sortuz.

Irakasle arrunt eta errefortzu irakasleek
elkarrekin egingo dute lan espazio
naturalean, ikasgelan.

Balore berrien transmisioa eskatzen du.

Hezkuntzaren berregituratze sakona
eskatzen du eta beti egongo da
garatzen, prozesu amaigabea baita.
Politika
Praktikak
Kultura

Politika inklusiboak landu: aniztasuna
landu eta hezkuntza inklusiboa babestu.

Praktika inklusiboak garatu: politika eta
kulturaren isla izan dadila.

Kultura inklusiboak sortu: komunitate
segurua, lankidetzazkoa eta
estimulagarria sortu, ikasleek lorpen
maila altua lor dezaten.
IKASKUNTZA KOMUNITATEAK

Hezkuntza komunitate baten parte-hartzaile
guztien hitza hartu nahi da kontuan.

Elkarrizketa eta kontsentsua dira gakoa
Nortzuk dira komunitatearen parte?
Ikasleak, irakasleak, familiak, eskolako
profesionalak, erakundeak, udala,
enpresak….
 Orientazioa
Testuinguruaren
transformakuntza


Ikaskuntza dialogikoa- errealitatea giza
eraikuntza bat da eta esanahiak giza
interakzioaren emaitza.

Maximoen pedagogia.

Transformakuntza etengabea.(Paulo
Freire, 1997)

Ebaluaketa eta balorapena behin eta
berriz egin: aldaketak eta lorturiko
helburuak.

Inplikazio progresiboa.
ERAKUNDEARI
A LA
INSTITUCIÓN
IRAKASLEEI
A LOS
PROFESORES
METODOLOGIA,
MATERIALEI…
A LA
METODOLOGIA
Y MATERIAL
IKASKIDEEI
A LOS
COMPAÑEROS
ESKOLA
GURASOAK IRAKASLEAK
ESCUELA
PADRES
IKASLEAK
PROFESORES ALUMNOS
ERAKUNDEAK
ASOCIACIONES
 Ikasle
guztientzako
heziketa bat
lortzeko, ikasgela
guztientzako
komunitate gisa
ikustea
planteatzen da.
IKASGELA SISTEMA SOZIAL GISA (Stainback
& Stainback, 1999)

Irakaslearen konpromezua

Hezkuntza bereziko baliabide eta
profesionalak ikasgela arruntan integratu

Proportzio naturalak gorde

Ikasleen arteko lotura ezarri
IKASGELA ANIZTASUNAREN KOMUNITATE
GISA
Ikasgela bakoitza haren ezaugarri
zehatzetara egokitu
 Ikuspegi multikulturala. Helburuak (Ramsey,
1987):

-
-
Talde desberdinen onarpena
Besteen bizimodu desberdina errespetatu
Besteekiko interesa, irekitzea
Haurra aztertzaile kritiko eta autonomoa
Gaitasunen garapena bultzatu
Familia eta eskola arteko erlazio eraginkor eta
elkarrenganakoa

Ikasteko jarduerak ikasle guztietara
heltzeko (Díez Gutierrez 1997):
Garrantzitsuak
- Eskuragarriak
- Erabilgarriak
- Erakargarriak
- Esperimentalak
- Lagunduak(elkarlana)
- Gogoetatsuak
- Gizartean eragiten dutenak
- Baliabide eskuragarri guztiak erabiliz
- Kolektibo eta solidarioak
-
Inklusioaren ikuspegiak
proposatzen diguna, 2.
hezkuntzako gelatan
aplikatzea posible al da?
Cómo promover prácticas inclusivas en
educación secundaria. Pilar Arnaiz
Sánchez, profesora de la universidad de
Murcia, 2007.
 Educación inclusiva y prácticas en el
aula proiektuaren parte da.
 Irakasleak buruturiko lanari ematen zaio
garrantzia (kanpo nahiz barne faktoreak
ahaztu gabe)
 Ikerketa honen bidez dibertsitatea
maneiatzeko modu desberdinak
identifikatu nahi izan dira. Eskolako
praktika inklusibo eraginkorrenak.

Zer, nola eta zergatik
ematen da
inklusioa? Kasuen
ikerketaren bidez
galdera hauen
erantzunak bilatuko
dituzte.

3 fase:
1. Errebisioak
2. Esperientzi desberdinen selekzio
3. Adituen interkanbioak eta in situ
egindako balorazioak
ZER da eraginkorra testuinguru inklusibo
batean?
Prozesu banakako eta indibidualizatuak.
 Irakaslearen jarrera eta formakuntza.
 Errefortzu irakaslearen eskuragarritasuna
eta formakuntza.
 Ikasle kopurua, hauen jarrera eta
kanpoan nahiz barruan jasotzen duten
laguntza espezializatua.

NOLA aplikatzen da hezkuntza inklusiboa?
ARIKETA!!
Bi taldetan banatu eta azalduko zaizuen
kasuaren aurrean, eskola inklusiboaren
ikuspegia jarraituz, kasua aztertzeko
beharrezko pausoak edo puntuak eta
konponbiderako eraldaketa metodoak
planteatu.
R.M.
3. D.B.H.- Behar bereziak-Arazo
kognitiboak
F.J.
2. D.B.H- Jarrera antisoziala
Egokitzapen kurrikular
esanguratsuak
Egokitzapen kurrikularrik ez da
aipatzen
Errefortzua klasetik kanpo:
5 ordu astean
Errefortzua klasetik kanpo:
2 ordu astean
Lan desberdina eta
testuingurutik kanpo kasu
askotan
Zenbaitetan ariketak eraldatu
motibazioa lantzeko.
Ez zaio orientabide
departamendura joateko
aukerarik eskaintzen.
Orientabide departamendura
joateko aukera eskaintzen zaio.
Ez da irakaslegoaren
koordinaziorik aipatzen
Orientabide departamenduaren
proposamenak eta
irakaslegoaren koordinazioa
Errendimendu akademikoa ez
da hobetu. Ez ditu helburuak
betetzen %50eko ikasgaietan.
Jarrera anbibalentea
irakaslearen arabera.
Autoestimua eta espektatiben
hobetzea
ZERGATIK da eraginkorra hezkuntza
inklusiboa
Irakaskuntza kolaboratiboa
errendimendua hobetzen da.
 Lidergo pedagogikoa
zuzenbide
taldearen jarrera irakaslegoaren
inplikazioan duen ergaina.
 Ikaskuntza kooperatiboa
ikasle
bakoitza bere ikaskideen
aurrerakuntzetatik onura ateratzen du.






Ikasgela-etxe sistema
ikasleek ez dute
klasez aldatzen eta dozentzia irakasle
kopuru txiki baten esku dago.
Arazoen konponketa kolaboratiboa
estrategia egokiak eta guztien
partehartzearekin ikasgelaren garapena
hobetuko du.
Taldekatze heterogeneoak
ikaskuntzaren
hobekuntza.
Irakaskuntza eraginkorra
ikasleekiko
espektatiba altuak
Ikaskuntza estrategia alternatiboak
metodo berriak hezkuntza helburuak
lortzeko
Ze oztopo eta kritika ikusten
dituzue pedagogia
inklusiboa praktikan
jartzerako orduan?

Ikasle aurreratuenentzako ez da
estimulagarriegia izango? Ikerketek
ezeztatu dute.

Hezkuntzaren selekzio prozesuak mozten
badira, ikasketa maila gorenera heldu
nahi direnen proportzioa hazi egingo
zen. Filtroa beste nonbaiten ezarriko zen?

Premia bereziko umeentzako eskola
bereziak oso onuragarriak dira zenbait
kasutan. Identitatea eta autoestimua.

Irakaslegoaren gainkarga eta ordu
kopuruaren handitzea. Diru gastua eta
aldaketa ugari irakaslegoaren
formakuntzan.

similar documents