ZA*A*ENÉ ÚZEMIA ZNE*ISTENÍM BRATISLAVSKÝ KRAJ

Report
Charakteristika činností podmieňujúcej vznik EZ
Charakteristika činností podmieňujúcej vznik EZ
Charakteristika činností podmieňujúcej vznik EZ
Druh činnosti
Druh činnosti
Druh činnosti
Skupina činností
výroba chemikálií
spracovanie a skladovanie ropy a ropných látok
výroba chemikálií
priemyselná výroba
Skupina Skupina
činností činností
priemyselná
výroba
priemyselná
výroba
V minulosti predstavovali
problemy najmä emisie, dnes
doznievajúca kontaminácia pôd a podzemn. vôd látkami
Spoločnosť
sa nachadza
na bývalom
území Matadoru,
vznikajúcimiMatadorfix
počas výroby
– mimovoľné
úniky produktov
na
kde
sa nachádza
dalších
27a rôznych
spoločností,
aj spoločnosť
Detox
kolajiskách,
skládky
kalové
polia
kedysi
existujúce
na tomto
Havária
vvolné
podniku
spôsobila
znečistienie
podzemných
a.s.,
ktorej
skladnielen
18. 6. pod
2006samotnou
vyhorel a rafinériou,
bolo podozrenie
území
vôd
a zemín
ale aj aj na únik
Doplňujúce
informácie
Doplňujúce
informácie
kontaminujúcich
do podložia
počaszásoboval
hasenia požiaru
1.znečistenie
sv. vojna – vyroba
trhavín
II. látok
vodného
zdroja, ktorý
pitnou
VVznik
minulosti
spoločnosť
používal
na výrobu
prvej
ČSR – umelé
hnojivá,
bieliacatrichlóretylén
hlinka,
vodou
východnú
časťMatador
Bratislavy.
Doplňujúce informácie
roztokov
chemoprénových lepidiel. Pri prečerpávaní zo železničnej
technickéaplyny
cisterny
možnýumelých
jeho únikvlákien
cez nespevnené polochy do podložia.
Neskor bol
aj výroba
 Od roku 1951 – výroba isektídov, fugnicídov, herbicídov
2
4
 súčasnosť: Od roku 2006 súčasť Dusla a.s., dnes sukromne firmy
so zameranim na výrobu chemických výrobkov alebo iné,
väčšina budov je opustená, zbúrana, o mnohe bojuje KOTP
emisie: CO , VOC, SO ,PRACH,
O3
TRENDY _ SLOVNAFT
1250000
1200000
1150000
1100000
1050000
1000000
950000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2011
22 000 t
2010
21 428 t
2012
15 900 t
2007
16 105 t
2009
37 500 t
2008
38 076 t
PODĽA POLROČNEJ SPRAVY 2012:
 pokles emisií SO2, vďaka uvedeniu do prevádzky
zariadenia na odsírovanie spalín z teplárne
 zastaralé skvapalňovacie zariadenie
uhľovodíkových pár bolo vymemené za novú
jednotku, ktorá bude ešte účinnejšia, čím sa očakáva
ďalšie zníženie tvorby emisií VOC
 prvom polroku 2012 bola v rámci projektu
SIMPLE (sanácia pôdy a podzemnej vody na
prevádzkach Logistiky) ukončená sanácia na
dvoch termináloch. Aktívna sanácia prebiehala
na štyroch termináloch. Odstraňovanie starých
záťaží bolo tiež vykonávané na dvoch čerpacích
staniciach

similar documents