clp uredba

Report
OSNOVNO O
REACH-u
REACH
Registartion = registracija
Evaluation = evaluacija
Autorisation = autorizacija
Restriction of Chemicals =
ograničavanje kemikalija
ZNAČENJE POJMOVA REACH UREDBE
Registracija - obveza proizvođača/uvoznika u EU da
prikupi podatke o svojstvima tvari koje stavlja na tržište
u količini ≥1t/god (izradi dosje za registraciju); te dostavi
podatke u ECHA-u i registrira kemikaliju pri ECHA-i
 Evaluacija - predmet evaluacije je dokumentacija za
registraciju (ECHA provjerava kvalitetu podataka)
 Autorizacija - odnosi se na tvari vrlo visokog rizika
(SVHC) koje podliježu posebnoj odgovarajućoj kontroli
 Ograničavanje - proizvodnja, stavljanje u promet i
uporaba tvari podvrgavaju se potpunim ili djelomičnim
zabranama ili drugim ograničenjima na osnovi procjene
rizika

REACH UREDBA






REACH Uredba – predstavlja novi pravni okvir EU za
kemikalije
Uredba (EZ) br. 1907/2006. Europskoga parlamenta i
Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i
ograničavanju kemikalija
Stupila je na snagu 1. lipnja 2007.
Zamjenjuje mnogobrojne dosadašnje uredbe i regulative
na području kemikalija
Uredbom REACH osnovana je i Europska agencija za
kemikalije (European Chemicals Agency - ECHA) koja
ima središnju ulogu u koordinaciji i provedbi
Hrvatski Sabor je donio Zakon o provedbi Uredbe koji je
objavljen u "Narodnim novinama" br. 53. od 9. 05. 2008.
godine (NN 53/08). i stupila je na snagu danom ulaska
RH u EZ.
ŠTO JE DOVELO DO REACH
UREDBE ?





Niz problema vezanih uz provedbu
zakonodavstva EU na području kemikalija
Razlike u zakonima i drugim propisima
država članica
Zapreke u funkcioniranju unutarnjeg tržišta
Premalo informacija o kemikalijama
Zabrinutost
javnosti
zbog
utjecaja
kemikalija na zdravlje ljudi i okoliš
CILJEVI UREDBE:





poboljšati zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša
od rizika koji mogu predstavljati kemikalije
poticanje
razvoja
alternativnih
metoda
ocjenjivanja opasnosti tvari
povećati konkurentnost kemijske industrije u
EU, kao ključnog sektora za gospodarstvo EU,
osigurati slobodan protok tvari i smjesa na
unutarnjem tržištu Europske unije, zaštita tržišta
EU
prijenos odgovornosti s nadležnih tijela na
industriju
OBVEZE PREMA REACH-u
REACH zahtjeva od proizvođača ili uvoznika da
registrira kemijske tvari u Europskoj agenciji za
kemikalije (ECHA-i)
 zahtjeva osiguravanje određenih podataka o tim tvarima
 propisuje:
sadržaj potrebne dokumentacije za
registraciju ovisan je o količini tvari koja se stavlja na
tržište Europske unije
 propisuje obveze proizvođača, uvoznika i daljnjih
korisnika tvari pojedinačno, u pripravcima i proizvodima,
koje se proizvode ili uvoze u EU u količini >1 tone
 daje okvir za razmjenu informacija od proizvođača /
uvoznika tvari

DALJNI KORISNICI PREMA REACH-u



Sukladno REACH-u daljnji korisnici su: fizičke ili
pravne osobe sa sjedištem u EU, osim proizvođača
i uvoznika, koji koriste tvari pojedinačno ili u
pripravku u okviru svoje industrijske ili profesionalne
djelatnosti.
su formulatori pripravaka, proizvođači proizvoda,
pružatelji različitih usluga koji koriste kemikalije,
osobe koje se bave pretakanjem, punjenjem i sl.
Sukladno REACH-u, daljnji korisnici ne smiju
stavljati u promet ili koristiti tvari koje nisu
registrirane u skladu s REACH-om
GLAVNE OBVEZE DALJNJIH KORISNIKA






poštivati upute iz STL-a i Scenarija izloženosti
obavijestiti dobavljača o mogućim štetnim utjecajima tvari
ili pripravaka te da preporučene mjere upravljanja rizicima
nisu adekvatne
provjeriti da li je Vaša uporaba navedena/pokrivena u
namjeni STL Točka 1. i Scenariju izloženosti – ako nije ne
smijete koristiti tvar
biti sigurni da je dobavljač upoznat s uredbom REACH i da
je uskladio svoju djelatnost s odredbama (trebali bi dobiti
izjavu kojom dobavljač to potvrđuje)
osigurati potrebne informacije korisnicima (potrošačima)
ne smiju stavljati u promet tvari koje nisu registrirane u
skladu s Uredbom REACH
SUBJEKTI U REACH PROCESU





Proizvođači i uvoznici kemijskih tvari u EZ
Proizvođači izvan EZ koji izvoze u EZ
Daljnji korisnici: nemaju obvezu (pred-) registracije
tvari (osim ako su sami uvoznici od ne-EU proizvođača
koji nema OR); opskrba informacijama o korištenju
kemijske tvari i pripravka putem STL-a; ukoliko
određena (njegova) namjena nije uključena pri
registraciji tvari, daljnji korisnik mora tražiti od
dobavaljača da ju uključi, odnosno tražiti novog
dobavljača koji je predvidio “tu” namjenu
Distributeri:
Primatelji tvari, pripravka ili proizvoda
ROKOVI ZA REGISTRACIJU TVARI
Prema Pristupnom ugovoru RH sa EU, datumi krajnjih rokova jesu 12
mjeseci nakon pristupanja uniji.
VRSTA TVARI
•Tvari u postupnom uvođenju razvr. kao
karc., mut. ili reprotok., kat.1. ili 2.(dir.
67/548/EEZ) proizvedene/uvezene u
god. kol. ≥1 tone
• Tvari u postupnom uvođenju razvr. kao
N,R:50/53 (dir. 67/548/EEZ)
proizvedene/uvezene u god. kol. od ≥100
tona
•Tvari u postupnom uvođenju
proizvedene/uvezene u god. kol. ≥1 000
tona
•Tvari u postupnom uvođenju
proizvedene/uvezene u god. kol. od ≥100
tona
•Tvari u postupnom uvođenju
proizvedene/uvezene u god. kol. od ≥1
tone
KRAJNJI ROK ZA REGISTRACIJU
1. srpanj 2014.
1. srpanj 2014.
31. svibanj 2018.
Classification, labelling and packaging of
substances and mixtures
Uredba o razvrstavanju, označavanju i
pakiranju tvari i smjesa 1272/2008/EC,
 Stupila na snagu 20. siječnja 2009.
 Nakon prijelaznog perioda, u potpunosti
zamijeniti će Direktive 67/548/EEC i
1999/45/EC i dosadašnji način razvrstavanja i
obilježavanja tvari i pripravaka
 Služi za implementaciju sustava GHS u Europi,
s ciljem stvaranja harmoniziranog sustava za
klasifikaciju i označavanje na razinicijelog
svijeta.

GHS Globally Harmonised System of
Classification and Labelling of Chemicals
Globalni harmonizirani sustav
klasifikacije i označavanja
kemikalija u Europi, s ciljem
stvaranja harmoniziranog
sustava za klasifikaciju i
označavanje na razini cijelog
svijeta.
navedene direktive preuzete
su u naše zakonodavstvo


U okviru sporazuma o globalnoj
harmonizaciji označavanja opasnih
kemikalija, u nekim su slučajevima
promijenjene i vrste opasnosti te ograničenja
za klasifikaciju koja definiraju te opasnosti,
(naročito u toksikologiji).
Nova klasifikacija, se temelji na
informacijama dobivenim iz postupka
registracije prema REACH-u, te iz tehničkog
napretka.



CLP uredba zahtijeva od industrije da razvrsta,
označi i pakira opasne kemikalije prije stavljanja na
tržište s ciljem zaštite radnika, potrošača i okoliša
Uredbom se preuzimaju određene odredbe
REACH-a koje se odnose na prijavljivanje i
razvrstavanja ECHA-i, uspostavljanja liste
usklađenog razvrstavanja, te registra razvrstavanja
i označavanja kemikalija
CLP uredbom preuzeta je lista opasnih tvari s
usklađenim razvrstavanjem i obilježavanjem-Annex
I Direktive 67/548/EEZ (kod nas je to Prilog I.
Pravilnika), te iste tvari razvrstane su i obilježene
sukladno novim
obvezama (Annex VI, tablica 3.1. CLP uredbe)
KRITERIJI ZA KLASIFIKACIJU
IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI PREMA CLP UREDBI
TEMELJI SE NA:
 FIZIKALNO – KEMIJSKIM SVOJSTVIMA - fizikalne
opasnosti
 TOKSIKLOŠKIM SVOJSTVIMA - opasnosti za
zdravlje ljudi
 EKOTOKSIKOLOŠKIM SVOJSTVIMA – opasnosti
za okoliš
FIZIKALNE OPASNOSTI









EKSPLOZIVI
ZAPALJIVI PLINOVI
ZAPALJIVI AEROSOLI
OKSIDIRAJUĆI PLINOVI
PLINOVI POD TLAKOM
ZAPALJIVE TEKUĆINE
ZAPALJIVE KRUTINE
SAMOREAGIRAJUĆE TVARI
I SMJESE
PIROFORNE TEKUĆINE







PIROFORNE KRUTINE
SAMOZAGRIJAVAJUĆE
TVARI I SMJESE
TVARI I SMJESE KOJE U
DODIRU S VODOM
OTPUŠTAJU ZAPALJIVE
PLINOVE
OKSIDIRAJUĆE TEKUĆINE
OKSIDIRAJUĆE KRUTINE
ORGANSKI PEROKSIDI
NAGRIZAJUĆE ZA METALE
OPASNOSTI ZA ZDRAVLJE

AKUTNA TOKSIČNOST



NAGRIZAJUĆE/NADRAŽUJUĆE
ZA KOŽU

TEŠKA OZLJEDA
OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO



IZAZIVANJE
PREOSJETLJIVOSTI DIŠNIH
PUTOVA ILI KOŽE
MUTAGENI UČINAK NA
ZAMETNE STANICE
KARCINOGENOST


REPRODUKTIVNA
TOKSIČNOST
SPECIFIČNA
TOKSIČNOST ZA
CILJANE ORGANE –
JEDNOKRATNO
IZLAGANJE
SPECIFIČNA
TOKSIČNOST ZA
CILJANE ORGANE –
PONAVLJANO
IZLAGANJE
OPASNOST OD
ASPIRACIJE
OPASNOSTI ZA OKOLIŠ

OPASNO ZA VODENI
OKOLIŠ (akutna
toksičnost i kronična
toksičnost)

OPASNO ZA
OZONSKI OMOTAČ
PRIJENOS RAZVRSTAVANJA DPD=CL
SMJESA
DPD
CLP
1-5% R:34
tvari
Nije klasificirano
(g.k. 5%)
Nadraž.koža 2. H:315
(g.k. 1%)
10-20% R:38
tvari
Nije klasificirano
(g.k. 20%)
Nadraž.koža 2. H:315
(g.k. 10%)
1-3% R:41 ili R:34
tvari
Nije klasificirano
(g.k. 5%)
Nadraž.oka 2. H:319
(g.k. 1%)
3-5% R:41 ili R:34
tvari
Nije klasificirano
(g.k. 10%)
Ozlj.oka 1. H:318
(g.k. 3%)
10-20% R:36
tvari
Nije klasificirano
(g.k. 20%)
Nadraž.oka 2. H:319
(g.k. 10%)
RAZLIKE U OZNAČAVANJU

umjesto znakova opasnosti u upotrebi su
PIKTOGRAMI OPASNOSTI
 “R” rečenice – oznake upozorenja mijenjaju
“H” oznake upozorenja
 “S” rečenice – oznake obavijesti zamijenjuju
“P” oznake obavijesti
 Novo dopunske oznake upozorenja “EUH”
DSD/DPD
CLP/GHS
Xi
NADRAŽUJUĆE
R41 Opasnost od teških
ozljeda očiju
S39 Nositi zaštitna sredstva
za oči/lice
Razvrstavanje u skladu s
Direktivama 67/548/EEZ ili
1999/45/EZ
Opasnost
H318 Uzrokuje teške ozljede
oka.
P280 Nositi zaštitne rukavice/
zaštitno odijelo/ zaštitu za
oči/ zaštitu za lice.
Razvrstavanje u skladu s EZ
Uredbom 1272/2008 (CLP/GHS)
DSD/DPD
c
NAGRIZAJUĆE
R 35 Izaziva teške opekotine
S 36/37/39 Nositi
odgovarajuću zaštitnu
odjeću, rukavice i zaštitna
sredstva za oči/lice
Razvrstavanje u skladu s
Direktivama 67/548/EEZ ili
1999/45/EZ
CLP/GHS
Opasnost
H314 Uzrokuje teške
opekline kože i ozljede
oka.
P280 Nositi zaštitne rukavice/
zaštitno odijelo/ zaštitu za
oči/ zaštitu za lice.
Razvrstavanje u skladu s EZ
Uredbom 1272/2008 (CLP/GHS)
KORISNI LINKOVI








http://echa.europa.eu
http://guidance.echa.europa.eu
http://reach.jrc.it/
http://eur-lex.europa.eu
http://ecb.jrc.it/esis/
http://echa.europa.eu/reach/helpdesk_en.html
www.zdravlje.hr ([email protected])
www.hzt.hr

similar documents