II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne

Report
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Naknade za korišćenje železničke infrastrukture
– EU pravni okvir i primena principa naknada -
1
Mr Mirjana Bugarinović
Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Sadržaj
EU pravni okvir- Pravno regulisanje obuhvata troškova i
principa naknada
 Primena principa naknada i obuhvati troškova u okviru
naknada za pojedine zemlje
 Pristupi u pogledu sagledavanja problema principa
naknada
 Strukture naknada –primeri nekih zemalja EU
 Žalbe regulatornim telima... Visina naknade?
Metodologija?Obuhvat troskova?

2
EU pravni okvir
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
91/440/EEZ
O razvoju železnica Zajednice
On the development of the Community's railways
2001/14/EZ
O dodeli kapaciteta železničke infrastrukture i
uvođenju naknada za korišćenje železničke
infrastrukture i izdavanju sertifikata o bezbednosti
on the allocation of railway infrastructure capacity
and the levying of charges for the use of railway
infrastructure and safety certification
3
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
EU pravni okvir
2007/58/EZ
2011/xxx
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
menja Direktivu 91/440/EEZ i Direktivu 2001/14/EC
Amending Directive 91/440/EEC and Directive
2001/14/EC
uspostavljanje jedinstvenog Evropskog
železnickog prostora
establishing a single European railway area
4
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
EU pravni okvir
91/440
2007/58
2001/14
2011/xx
Uvođenje naknada
Jednostavnija struktura naknade
Osnovni princip
Internalizacija eksternih troškova
Usluga
Sistem naknada
Def. minimalnog obuhvata troškova
Struktura i nivo naknada
FC može samo
izuzetno
Akcenat na međunarodnom prevozu
putnika i robe
5
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
EU pravni okvir
2001/14/EZ
Direktiva o dodeli kapaciteta železničke infrastrukture i
naplati naknada za korišćenje železničke
infrastrukture i sertifikatima za bezbednost

Cilj: postići što bolje iskorišćenje raspoloživih kapaciteta i
povećati konkurenciju odnosno otvaranje tržišta.

Novi instritucionalni okvir u pogledu naknada
Telo koje naplaćuje naknade
Regulatorno telo
6
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Direktiva 2011/14

Član 7 stav 3 – "...naknade za minimalni osnovni paket i pristup
mreži bi trebala da bude postavljena na troškovima vezanim za
odvijanje železničkog saobraćaja". (obuhvat troškova?)

Član 8 stav 1 – "Da bi obezbedile potpuni povraćaj troškova
napravljen od strane upravljača infrastrukture, države mogu, ako
tržište može da podnese, uvesti ''mark up'' baziran na principima
efikasnosti, transparentnosti i pravičnosti, garantujući pri tom
najbolju konkurentnost posebno u međunarodnom saobraćaju ...“
(principi naknada?)
7
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Direktiva 2011/14

Definisane su osnovne usluge - ograničenja

Svakoj zemlji je ostavljeno pravo da odredi EKONOMSKI
princip i VISINA naknada - sloboda

Direktiva preporučuje da u okviru naknada se mogu
obuhvatiti troškovi: realizacije saobraćaja, održavanja,
obnove, investicija, itd - sloboda

Naknade bi trebalo da obuhvate, minimalno, marginalne
troškove UI ali mogu da obuhvate i veće. - ograničenja
8
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Direktiva 2011/xxx
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Aneks VIII – zahtevi u pogledu troškova i naknada

Definisano je koji troškovi treba da se izuzmu i ne treba da se
uračunavaju kao direktni troškovi habanja infrastrukture,

Ako su prosečni direktni troškovi cele mreže, izraženi u voznim km,
veći od 35% prosečnih troškova održavanja, upravljanja, obnove
mreže, upravljač infrastrukture ih mora detaljno obrazložiti i
opravdati regulatornom telu.

Upravljač infrastrukture mora da prikaže regulatornom telu da
odredjene kategorije železničkih usluga imaju sposobnost da plate
mark-up (putnički u odnosu na teretni, medjunarodni u odnosu na
domaći saobraćaj, kombinovani transport u odnosu na direktne
vozove, itd.)
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
9
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Principi naknada
Konferencija Evropskih ministara transporta (CEMT) – ukazala na tri
osnovna principa i njihove modifikacije
 Naknade bazirane na marginalnim troškovima (Marginal Cost
pricing - MC)
 modifikacije - naknade bazirane na kratkoročnim (SMC),
dugoročnim (LMC), društvenim marginalnim troškovima
(SSMC) i njihove kombinacije.
 Naknade bazirane na marginalnim troškovima + mark up (MC+)
 Mark up se može definisati na različite načine ali je najpoznatiji
Ramsey princip.
 Naknade bazirane na ukupnim finansijskim troškovima (Full Cost
pricing - FC)
 modifikacija - kada su naknade bazirane na ukupnim
finansijskim troškovima umanjenim za subvencije iz budžeta
(FC-).
10
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Primena principa naknada


U zemljama gde je mala ili
nema konkurencije
naknadama su obuhvaćeni
troškovi regulisanja
saobraćaja, održavanja,
obnove i uz to država pokriva
većinski deo infrastrukturnih
troškova (kao što je Finska
koja obuhvata i eksterne
troškova a država pokriva 86%
inf. troškova),
Da li su ove razlike u obuhvatu
troškova, primeni ekonomskih
principa, nivoa naknada i
strukture tarifa odraz različitih
okolnosti u datim zemljama?
11
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Principi i nivoi naknada u zemljama EU
Zemlje
Švedska
Norveška
Portugalija
Rumunija
Holandija
Finska
Danska
Slovačka
Austrija
Švajcarska
V. Britanija
Češka
Francuska
Bugarska
Italija
Belgija
Nemačka
Estonija
Slovenija
Letonija
Litvanija
Madjarska
Poljska
Princip
naknada
SMC
МC
МC
МC
МC+
МC+
МC+
МC+
МC+
МC+
МC+
МC+
МC+
МC+
FCFCFCFCFC
FC
FC
FC
FC
Nivo
pokrivenosti
ukupnih
troškova (%)
5
0,82
20
52
12
12-16
20
25-50
27
30
50-100
60
63
65
16
20
60
90
13
100
100
80
91,4
Vrsta tarife
jednodelna
jednodelna
jednodelna
dvodelna
jednodelna
jednodelna
jednodelna
jednodelna
jednodelna
jednodelna
dvodelna
jednodelna
dvodelna
dvodelna
dvodelna
jednodelna
jednodelna
jednodelna
једноделна
једноделна
дводелна
дводелна
једноделна
Učešće
tranzita i
medjunarodn
og saobraćaja
(%)
39
37
12
21
83
30
82
80
77
76
8
59
50
17
71
79
52
96
95
97
84
79
55


Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Nivo pokrivenosti ukupnih
troškova je različit.
Razlike su odraz:
nivoa ukupnih troškova u datim
zemljama ,
 različitosti nivoa efikasnosti sa
kojim je železnička infrastruktura
projektovana i održavana,
 rezultat politike doprinosa
(nadoknade) vlade u troškovima
infrastructure,
 reflektuju i višak troškova koji su
rezultat predimenzionisanosti
mreže za trenutne potrebe.

.
12
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Principi naknada i učešće
međunarodnog teretnog saobraćaja

Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Izbor principa naknada
je čisto politička odluka
nacionalnih vlada u
korelaciji sa
ekonomskim faktorima.
Generalno: nivo
naknada je vođen
finansijskim ciljevima
dok je struktura
naknada vođena tipom
tržišta.
13
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Struktura osnovnog paketa usluga –primer
Nemačke
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Uticaj
efikasnosti
korisćenja
mreže
Karakteristike
železničke
mreže
Interes i
uticaj
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočneokruženja
Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
14
Struktura osnovnog paketa usluga –
primer Austrije
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Struktura naknade za minimalni paket usluga kod ÖBB Infrastruktur Bau
Osnovna naknada za
korišćenje
infrastrukture (Po
ostvarenim voznim i
brutotonskim km)
+
Osnovna naknada za
zauzeće kapaciteta (Po
ostvarenim voznim km)
+
Dodatak na
osnovnu
naknadu
(markup)
U zavisnosti od:
1. Kategorija linije
(Cena po voznom
km):
· 6 Kategorija
linija prema
stepenu
habanja inf. i
značaju za rad
mreže;
2. Cena po
ostvarenom km Je
fiksna
1. Vrsta saobraćaja:
· 4 Vrste teretnih,
· 1 Vrsta putničkih
vozova;
2. U zavisnosti od
vrste vozova, Ova
komponenta može
biti i popust po
voznom km
1. Vrste voznog
sredstva;
2. Zadržavanje
na uskim grlima
mreže(Po
voznom km);
3. kašnjenja (Po
minutu)
15
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Struktura osnovnog paketa usluga –
primer Srbije

I problem - Raspodela slotova:

Stečeno pravo

Preostali slotovi:

Komercijalni letovi


Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
Redovan saobraćaj

Lista čekanja

Novi učesnici, itd.
Održavanje
železničke mreže
II problem: nekorišćenje slotova
Stepen
iskorišćenja
 "Junkmreže
slotovi"
16
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.
Saobraćajni fakultet
Univerziteta u Beogradu
HVALA NA PAŽNJI
Mr Mirjana Bugarinović
Saobraćajni fakultet,
Univerziteta u Beogradu
[email protected]
17
II Okrugli sto regulatornih tela tržišta železničkih usluga jugoistočne Evrope
Zagreb, 19.-20.05.2011.

similar documents