Prezentacja - Wydział Inżynierii Środowiska

Report
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej
Badania
Dydaktyka
Współpraca z zagranicą
Koła naukowe
Instytut
Geotechniki
Instytut Zaopatrzenia
w Wodę i Ochrony Środowiska
Instytut Inżynierii
Cieplnej i Ochrony Powietrza
Ważne daty
1945 – Wydział Inżynierii zostaje utworzony jako jeden
z trzech Wydziałów Politechnicznych przy AGH
1953 – utworzenie dwóch Wydziałów: Budownictwa
Lądowego i Budownictwa Wodnego (w miejsce WI)
1970 – Wydział Budownictwa Wodnego zmienia nazwę na
Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej
1993 – Wydział Inżynierii Sanitarnej
i Wodnej przekształca się
w Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Rodzaje studiów
Studia stacjonarne:
 I stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku
 II stopnia (magisterskie) – 1,5 roku
 III stopnia (doktoranckie) – 4 lata
Studia niestacjonarne:
 I stopnia (inżynierskie) – 4 lata
 II stopnia (magisterskie ) – 2 lata
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunki studiów
Inżynieria Środowiska
IŚ
Ochrona Środowiska
OŚ
Budownictwo
B
Gospodarka Przestrzenna
GP
Kierunki Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo posiadają
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek Inżynieria Środowiska IŚ
Specjalności:
 Hydrotechnika i Geoinżynieria
HiG
 Inżynieria Sanitarna
IS
 Instalacje i Urządzenia Cieplne i Zdrowotne UCiZ
Realizowany jako:
Studia I i II stopnia
Stacjonarne i niestacjonarne
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność Hydrotechnika i Geoinżynieria
IŚ
HiG
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do
realizacji inwestycji związanych z wodą i gruntem. To specjalista
w dziedzinie hydrotechniki i geoinżynierii zajmujący się eksploatacją wód,
ochroną i zabudową rzek, budową wałów przeciwpowodziowych, nasypów
drogowych i kolejowych.
Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w:
 biurach projektowych
 przedsiębiorstwach wykonawczych zajmujących się
budownictwem hydrotechnicznym, komunalnym,
komunikacyjnym, planowaniem przestrzennym
 administracji samorządowej i państwowej
 instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym
5
4
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność Inżynieria Sanitarna
IŚ
IS
Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania
i wykonawstwa systemów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Potrafi ocenić jej jakość, unieszkodliwić odpady komunalne i przemysłowe
które ją zanieczyszczają. Potrafi też całościowo zarządzać gospodarką
wodno-ściekową.
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych
 zakładach uzdatniania wody
 oczyszczalniach ścieków
 przedsiębiorstwach wykonawczych
związanych z budownictwem komunalnym
 administracji samorządowej i państwowej
 instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym
Kierunek Inżynieria Środowiska
Specjalność Instalacje i Urządzenia Cieple i Zdrowotne
IŚ
UCiZ
Absolwent tej specjalności jest ekspertem w dziedzinie kształtowania
i ochrony klimatu pomieszczeń. Jest kompetentny w dziedzinie budowy
systemów grzewczych i chłodniczych, potrafi rozwiązywać inżynierskie
problemy związane z ekologiczną utylizacją odpadów.
Absolwent znajdzie pracę w:
 przedsiębiorstwach energetyki cieplnej
 firmach utylizujących odpady metodą termiczną
 przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących
się gospodarką komunalną
 spółdzielniach mieszkaniowych
 administracji samorządowej i państwowej
 instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym
Kierunek Ochrona Środowiska
Realizowany jako:
Studia I stopnia
Stacjonarne
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
OŚ
Kierunek Ochrona Środowiska
OŚ
Absolwent tego kierunku potrafi zbadać i ocenić stan środowiska oraz
zaproponować adekwatne do zagrożeń metody jego poprawy. Wie także,
w jaki sposób korzystać z jego zasobów, aby mogły się nim cieszyć
przyszłe pokolenia.
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 służbach ochrony środowiska
 laboratoriach badawczo-kontrolnych
 przedsiębiorstwach zainteresowanych
dbałością o jakość środowiska naturalnego
 administracji samorządowej i państwowej
 instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym
Kierunek Budownictwo B
Specjalność:
 Budownictwo Wodne i Geotechnika BWiG
Realizowany jako:
Studia I stopnia
Stacjonarne i niestacjonarne
WIŚ jako jedyny w Polsce wydział politechniczny kształci specjalistów hydrotechników
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo B
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu nauk: matematycznych,
fizyki, mechaniki płynów i technicznych. Absolwent będzie przygotowany
do projektowania i budowy obiektów powiązanych z wodą (konstrukcje
hydrotechniczne) i gruntu (konstrukcje geotechniczne).
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 biurach i firmach projektowych
 nadzorze budowlanym
 w przemyśle materiałów budowlanych
 jednostkach administracji samorządowej i państwowej
 instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie technicznym
5
Kierunek Gospodarka Przestrzenna GP
Realizowany jako:
Studia I stopnia
Stacjonarne
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Przestrzenna GP
Absolwent tego kierunku posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu
przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zasad
i techniki planowania przestrzennego, ogólną wiedzę ekonomiczną,
przyrodniczą i społeczną, a także specjalistyczną wiedzę z zakresu
uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni oraz
planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.
Absolwent znajdzie zatrudnienie w:
 jednostkach lokalnego lub regionalnego samorządu terytorialnego
 biurach i firmach projektowych
 jednostkach administracji publicznej
Współpraca z zagranicą
Wydział
Inżynierii
Środowiska
realizuje
programy
wymiany
międzynarodowej i zagranicznej według zasad i kryteriów regulowanych
uchwałami Senatu i rozporządzeniami Rektora. Współpraca dydaktyczna
Wydziału obejmuje Wielką Brytanię, Francję, Szwecję i USA.
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Koła naukowe
Na Wydziale działają koła naukowe, których liczba zależy od aktywności
studentów i nauczycieli akademickich – obecnie jest ich 7.
Koła naukowe są samokształceniowymi organizacjami studenckimi
pracującymi pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Koła
organizują konferencje i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje,
w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia.
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Dlaczego warto studiować na
Absolwent Wydziału otrzymuje pełne wykształcenie w zakresie
nauk podstawowych, technicznych i inżynieryjnych, które gwarantuje
podjęcie pracy zawodowej zarówno w wyuczonym zawodzie jak
również w zawodach pokrewnych, w tym objętych zakresem
interdyscyplinarnym, którego bazą jest szeroko rozumiany obszar
środowiska naturalnego i jego ochrony.
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Dlaczego warto studiować na
Po zdobyciu doświadczenia zawodowego absolwenci kierunku Inżynieria
Środowiska mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Absolwenci kierunku Budownictwo po zdobyciu doświadczenia
zawodowego oraz złożeniu stosowanych egzaminów mogą ubiegać się
o uprawnienia budowlane i o certyfikat Polskiego Komitetu
Geotechniki.
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Uprawnienia budowlane :
Specjalności:
Rodzaj wykonywanej
pracy:
 projektowanie,
 kierowanie robotami
budowlanymi;
 architektoniczna
 Zakres:
 bez ograniczeń,
 w ograniczonym
zakresie;
 konstrukcyjno-budowlana
 drogowa
 mostowa
 kolejowa
 wyburzeniowa
 telekomunikacyjna
 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
Wymagania do uzyskania danych uprawnień:
Uprawnienia:
 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń
 ukończone studia magisterskie na
kierunku odpowiednim
projektowanie
kierowanie robotami budowlanymi
 2 lata praktyki przy sporządzaniu
projektów
 roczna praktyka na budowie
 ukończone studia magisterskie na
kierunku odpowiednim
 odbycie 2 letniej praktyki na budowie
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
w ograniczonym zakresie
 ukończone studia zawodowe na kierunku
odpowiednim lub magisterskie na kierunku
pokrewnym
 2 lata praktyki przy sporządzaniu
projektów
 roczna praktyka na budowie
 ukończone studia zawodowe na kierunku
odpowiednim lub magisterskie na kierunku
pokrewnym
 odbycie 3 letniej praktyki na budowie
Dlaczego warto studiować na
 Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna
 Poszukiwane na rynku i ciekawe specjalności
 System nauki łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami
praktycznymi
 Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia
 Możliwość studiowania za granicą
 Uprawnienia budowlane i projektowe
WYDZIAŁOWY WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Pomoc materialna
Student Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną
w formie:
 stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie
innym niż dom studencki
 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 stypendium Rektora dla najlepszych studentów
 zapomogi
Studenci spoza Krakowa mogą skorzystać
z zamieszkania w domach studenckich.
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Warunki rekrutacji 2014/2015
Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik:
egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub
egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski.
Przy rekrutacji pod uwagę brane są punkty z jednego z następujących
przedmiotów:
 matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia,
na kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia albo
geografia na kierunki GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA
ŚRODOWISKA
 matematyka albo fizyka z astronomią albo chemia
na kierunek BUDOWNICTWO
www.pk.edu.pl/rekrutacja
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska
www.
.pk.edu.pl
zapraszamy

similar documents