Nytt_fra_GKRS. - KomRev Trøndelag IKS

Report
Foreningen for
god kommunal regnskapsskikk
Nytt fra GKRS
Knut Erik Lie
Utredningsleder GKRS
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Hvem er GKRS?
Styret
• Svein Henry Berdal (NKK) – leder
• Thor Bernstrøm (KRD)
• Reidar Enger (NKRF)
• Rune Bye (KS)
• Ole Bernt Langset (FAD)
Utredningsleder
• Knut Erik Lie
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Fagkomiteen
• Ingvar Linde (NKRF) – leder
• Asbjørn O. Pedersen (NKK)
• Charlotte Herje (KRD)
• Even Vaboen (KRD)
• Jens Hertzberg (KS)
• Mette R. Hegdal (KS)
• Sidsel Schade (NKK)
• Trygve Nedland (FAD)
• Ann Katharine Gardner (NKRF)
Observatører:
• Helge Holthe (Fylkesmennene)
• Britt Torunn Hove (DnR)
• Fanny Voldnes (Fagforbundet)
Side 2
KRS 11 FINANSIELLE EIENDELER
OG FORPLIKTELSER
• Høringsutkast april 2013
– 23 høringssvar
• Gjennomgang av høringssvarene i fagkomiteen i GKRS
september og arbeid med endringer i oktober
• Fastsettelse som foreløpig standard i desember 2013
– Virkning fra regnskapsåret 2014
• Overgangsbestemmelse
– Gjennomgå eksisterende avtaler innen regnskapsavslutningen
for 2014
– Etablere sikringsdokumentasjon
– Omklassifisering av obligasjoner til forfall fra anleggsmidler til
omløpsmidler
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 3
Regnskapsføring av finansielle
instrumenter - oversikt
Finansielle
omløpsmidler
Laveste verdis
prinsipp
Finansielle
forpliktelser
Høyeste verdis
prinsipp
Markedsbaserte
finansielle
omløpsmidler
Virkelig verdi
Finansielle
instrumenter
som ikke
inngår i
sikring
Finansielle
instrumenter
som inngår i
sikring
Kontantstrømsikring
Sikringsbokføring
KRS 11 pkt 3.5
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Verdisikring
Side 4
Risiko
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 5
Hva er sikring?
• I notat om de grunnleggende prinsippene er det
spesielt nevnt at når urealisert tap er sikra, skal
urealisert gevinst og tap regnskapsføres i samme
periode.
• Eksempel:
Avbetalingsavtale i Euro med forfall hver måned i 1 år. (valutarisiko?)
Valutarisikoen kan sikres ved at en kjøper tilsvarande mengde Euro
på samme tidspunkt eller inngår en terminkontrakt om kjøp av euro
på forfallstidspunkta.
Ved økning i valutakursen vil gjelda øke, men også verdien på
terminkontrakten.
• LVP: Økningen i gjeld regnskapsføres, mens tilsvarande økning i
verdien på terminkontrakten (aktiva) ikke kan regnskapsføres.
• Sikring: Urealiserte verdiendringer
regnskapsføres ikke
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 6
Rentebytteavtaler (Renteswap)
• En måte å sikre seg mot renterisiko
– Alternativ til lån med fastrente
Rentebytteavtale (renteswap):
Fastrenteavtale:
Fast rente
Kommune
Swap
Kommune
Flytende rente
Flytende rente
Lånemotpart
Fast rente
Lånemotpart
Fast rente
Swap
Flytende rente
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 7
Kontantstrømsikring / verdisikring
• Kontantstrømsikring:
– Eksempel: Renta på lån med flytende rente kan sikres til
en fast rente med finansielle instrument som SWAP eller
FRA etc. (mottar flytende rente og betaler fast)
– Urealisert tap/gevinst på sikringsobjekt regnskapsføres
ikke, verdiendring sikringsinstrument regnskapsføres ikke
• Verdisikring
– Eksempel: Kommunen legger ut et obligasjonslån med fast
rente i 10 år. Dersom en i stedet ønsker flytende rente på
hele eller deler av lånet, kan en samtidig inngå en SWAP
der en mottar tilsvarende fastrente og betaler flytende
rente.
– Verdiendring sikringsinstrument regnskapsføres ikke,
sikringsobjekt balanseføres til den verdi som reflekterer
sikringen
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 8
Hovedpunkter i høringen
• Obligasjoner til forfall
– Omklassifiseres til omløpsmidler
– Obligasjoner kan klassifiseres som AM etter samme
kriterier som for aksjer
– Fastrenteobligasjoner til forfall kan følge reglene for
kontantstrømsikring
• Regnskapsfører ikke tap pga renteendringer
• Endring av avtaler
– Vesentlig endring likestilles med opphør av avtale
• Er i realiteten en transaksjon og tap/gevinst regnskapsføres
– Anordningsprinsippet tilsier en slik likebehandling
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 9
Endring av renteavtale
Fastrente 5%
Rentenedgang
til 4%
Overkurs
5
4
Endret avtale til
4,5%
3
2
FRA 4%
1
1
2
3
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
4
5
6
7
8
Side 10
Hovedpunkter i høringen
• Porteføljesikring
– Tillater at sikringsinstrumentet har lengre løpetid enn de enkelte
sikringsobjektene når man sikrer en hel portefølje
• Opsjoner
– Endring ifht. høringsutkastet
– Ingen egne bestemmelser utenfor sikring
– Innenfor sikring periodiseres betalt opsjonspremie lineært over
opsjonsperioden
• Noteopplysninger
– Ikke krav til på opplyse om virkelig verdi på sikringsinstrumenter
• Men på alle andre derivater
– Krav om noteopplysninger ved flere «små» endringer i avtaler
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 11
Sikringsdokumentasjon - eksempel
Formålet med sikringen
Kommunen har en portefølje med langsiktige lån på 300 MNOK med flytende rente. Formålet med sikringen er å eliminere
variabiliteten i fremtidige kontantstrømmer knyttet betaling av flytende rente og sette rentekostnadene på porteføljen til 2,5
% fram t.o.m. 30.06.20X7. Kommunen vurderer det som meget sannsynlig at lån i porteføljen med kortere løpetid vil
refinansieres og minst løpe t.o.m. 30.06.20X7.
Type risiko som skal sikres
Den sikrede risikoen er variabiliteten i framtidige rentebetalinger på grunn av forandringer i renten på kommunens innlån.
Sikring av denne risikoen vil være en kontantstrømsikring.
Sikringsobjekt
Framtidige betalinger av flytende rente som kan henføres til:
1.
Eksisterende lån på 150 MNOK (ref nr. 1234) med forfall 30.06.20X7.med rente lik NIBOR 3 mnd
2.
Eksisterende lån på 50 MNOK (ref nr. 2341) i Kommunalbanken med p.t.-rente inntil 30.06.20X3. Lånet forfaller
31.12. 20X9.
3.
Eksisterende sertifikatlån på 100 MNOK (ref nr. 3412) med 3 månederes løpetid og svært sannsynlige fremtidige
refinansieringer av dette i perioden t.o.m. 30.06.20X7.
Sikringsinstrument
Renteswap (ref nr. 5678) gjennom hvilken kommunen mottar NIBOR 3mnd og betaler 2,5% rente på nominelt beløp 300
MNOK under perioden 20X3-04-01 t.o.m. 20X7-06-30
Vurdering av sikringsforholdets effektivitet
Kommunen kommer til å vurdere sikringsforholdets effektivitet per hver balansdag gjennom å sammenligne de vesentligste
villkårene for sikringsinstrumentet med de vesentligste villkårene for sikringsobjektet. De kritiske villkårene består av
nominelle beløp, løpetid, samt rentebasis. Sikringsforholdet anses effektivt så lenge det ikke skjer noen vesentlig forandring
av de vesntligste villkårene for enten sikringsinstrumentet eller sikringsobjektet.
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 12
NOTAT – FORSTÅELSE AV KRS 5 – PRESISERING
VEDRØRENDE PENSJON
• Notatet endret slik at tidligere års premieavvik kan amortiseres over
gjenværende 15/10 års-periode ved overgang til amortisering over 1 år
• Eksempel:
– Kommune A har årlige driftsinntekter på 350.000’. Per 31.12.x1 var
akkumulert premieavvik 48.000’, hvorav 11.000’ gjelder 20x1. Årlig
amortisering av tidligere års premieavvik over 15 år er 3.000’. Kommunen
vurderer å legge om til amortiseringsperiode på 1 år fra 20x2. Virkningen på
driftsregnskapet i 20x2:
Amortisering
gamle
premieavvik
A) 10-års amortisering
B-1) 1-års amortisering (tidligere)
B-2) 1-års amortisering (nytt)
Amortisering
premieavvik
20x1
Sum
belastning
driftsregnskapet
% av driftsinntekter
3 000
1 100
4 100
1,2 %
37 000
11 000
48 000
13,7 %
3 000
11 000
14 000
4,0 %
• Forslag om å endre amortiseringsperioden til 5 eller 7 år skulle ikke ha
betydning for dette.
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 13
KRS 10 KOMMUNALE FORETAK –
REGNSKAPSMESSIGE PROBLEMSTILLINGER
• Standarden omfatter regnskapsføring i kommunens
regnskap og KFs særregnskap ved
– Etablering av KF
– Overdragelse av eiendeler og gjeld mellom kommunen og
KF
– Avvikling av KF
– Dekning av underskudd i KF
• Omfatter regnskapsføring i kommunens regnskap av
transaksjoner med KF som avlegger regnskap etter
bedriftsøkonomiske prinsipper
– Men ikke regnskapsføringen i disse KF-enes
særregnskap
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 14
Overdragelse av eiendeler og gjeld mellom
kommunen og KF
Anleggsmidler og
langsiktig gjeld (KF
overtar ekstern gjeld)
Etablering
(og utvidelse)
Foretaket i drift
Avvikling (og
tilbakeføring av
virksomhet)
Balanseføring til
kontinuitet.
Tilhørende kapitalkonto
tas med.
Balanseføring til
kontinuitet
Balanseføring til
kontinuitet.
Tilhørende kapitalkonto
tas med.
Interne utlån
(mellomværende
mellom kommune og
KF)
Omløpsmidler og
kortsiktig gjeld
Regnskapsføres som
utlån i kommunens
regnskap og innlån i
KF-et
Balanseføring til
kontinuitet.
Tilhørende fond tas
med.
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Regnskapsføres som
inntekt/utgift i
bevilgningsregnskapet
iht. arbeidskapitalprinsippet
Balanseføring til
kontinuitet.
Tilhørende fond tas
med.
Side 15
Avvikling av KF
• Avvikling av KF ikke regulert i kommuneloven
• Standarden regnskapsføringen regnskapsføringen, ikke
det «selskapsrettslige»
• Det skal avlegges regnskap for et KF for hele den
perioden foretaket har virksomhet
– Avvikling i løpet av året: Regnskap fra 1.1. til avviklingsdato
– Anses avviklet på det tidspunkt kommunestyret har bestemt
• Ikke regulert hvem som skal avlegge regnskapet
– Problemstilling: Foretakets styre trer ut av funksjon på
avviklingsdatoen, men regnskapet må nødvendigvis avlegges
noe tid etter dette.
– Ikke krav til avviklingsstyre
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 16
Forholdet til KF som avlegger regnskap
etter bedriftsøkonomiske prinsipper
• Regnskap etter bedriftsøkonomiske prinsipper =
regnskapsloven
• Samme prinsipper gjelder i kommunens regnskap
for transaksjoner med disse som med andre KF
• Balanseføring til kontinuitet ved etablering, avvikling
etc.
• Overholdelse av skillet drift/investering
– Problemstilling: Slike KF har ikke investeringsregnskap
– Må vurdere om overføringene fra KF-et stammer fra
drifts- eller investeringsaktiviteter
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 17
KRS 7 USIKRE FORPLIKTELSER…
• Høringsutkast til revidert standard
• Betydelige endringer sammenlignet med gjeldende
KRS 7 (F)
• Harmonisering av standarden med
rammeverksnotatene
– Forståelsen av anordningsprinsippet
• Anbefales å følge høringsutkastet fra 2013
• Høringsfrist: 6. desember 2013
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 18
HU til revidert KRS 7
• Usikre forpliktelser i høringsutkastet
– Ukjent størrelse og/eller oppgjørstidspunkt
– Både oppgjørstidspunktet og om forpliktelsen faktisk vil komme
til oppgjør kan være usikkert
– Knyttet til ensidige transaksjoner
• Avgrensning i gjeldende standard
– Dekker ikke dekker usikre forpliktelser som oppstår når en
virksomhet leverer samfunnsgoder og ikke mottar en
godtgjørelse direkte fra mottakerne av disse godene, som
tilnærmet er lik verdien av de varer eller tjenester som er levert
– Har vært reist spørsmål ved hva dette betyr
• Høringsutkastet
– Avgrensningen tatt ut
– Presisert at utgifter knyttet til kommunens fremtidige drift og
investeringer ikke anses som usikre forpliktelser
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 19
REGNSKAPSFØRING AV
MOMSKOMPENSASJON FRA 2014
• Ulike modeller drøftet i fagkomiteen
• Fra 2014 blir regnskapsføringen slik:
– Utgiftsføring av momsutgiften og inntektsføring av
kompensasjonen (som før)
– Momskompensasjon fra investeringer inntektsføres
direkte i investeringsregnskapet (nytt)
• Art 729
• Trolig del av felles finansiering i regnskapsskjema 2A
(departementet skal regulere dette i forskrift)
– Aktivering av anleggsmidler inkl.
kompensasjonsberettiget mva (som før)
• Presiseringer i bl.a. KRS 2 for å klargjøre dette
• OBS! Endring i koml § 50 nr. 1 fra 2014
– Kompensasjonsberettiget mva. kan ikke lånefinansieres
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 20
KRS 6 NOTER OG ÅRSBERETNING
• Standarden er under revidering
– Høringsutkast desember 2013?
• Tydeligere generelt notekrav og noe «oppstramming» i
de generelle kravene til utforming av noter
• Alle notekrav tas inn i KRS 6
– Også de som følger av andre KRS-er
• Noe omskriving og klargjøring av innholdet i enkelte
noter
• Forslag til rekkefølge på noter i vedlegg
– Ikke krav
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 21
Takk for oppmerksomheten!
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk
v/Knut Erik Lie
Postboks 988
2626 Lillehammer
Telefon: 932 28 506
E-post: [email protected]
Web:
www.gkrs.no
KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013
Side 22

similar documents