Zaproszenie do Wrocławia - Nowe Studia: Socjologia Grup

Report
Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
Prof. dr hab.
Jan Maciejewski
www.janmaciejewski.pl
www.grupydyspozycyjne.pl
Socjologia grup dyspozycyjnych
jako unikatowy kierunek studiów dla bezpieczeństwa
2014/2015
Wrocław –
ulubione miasto studentów
» Najbardziej optymistycznie o Wrocławiu wypowiadali się
studenci miejscowi i obcy. „Mówili o nim, że jest: najbardziej
studencki wśród czterech badanych miast (Wrocław,
Gdańsk, Warszawa, Poznań), prozachodni, rozwijający się i
ma piękną architekturę. - Okazało się, że Wrocław uchodzi
wśród młodych ludzi za najbardziej przyjazne miasto mówi badaczka ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej”.
» Podobne opinie uzyskali dyplomanci Instytutu Socjologii UWr.
2 / 28
Uniwersytet Wrocławski
Według ogólnoświatowego rankingu
szkół wyższych Webometrics Ranking
of World Universities ze stycznia 2013,
opracowanego przez hiszpański instytut
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas uczelnia zajmuje 4. miejsce
w Polsce wśród uniwersytetów, a na
świecie 431. pośród wszystkich typów
uczelni
3 / 28
Nobliści Uniwersytetu Wrocławskiego
Theodor
MOMMSEN
literatura
Eduard BUCHNER
chemia
Philipp LENARD
fizyka
Paul EHRLICH
medycyna
4 / 28
5 / 28
Erwin
SCHRÖDINGER
fizyka
Fritz HABER
chemia
Friedrich
BERGIUS
chemia
Otto STERN
fizyka
Karl von FRISH
fizjologia i
medycyna
Max BORN
fizyka
Hans Georg
DEHMELT
fizyka
6 / 28
Ranking
uczelni
akademickich
2013
7 / 28
Nowy kierunek studiów:
socjologia grup dyspozycyjnych
Unikatowy kierunek w skali kraju!
Projektowany przy współpracy z praktykami ze sfery
bezpieczeństwa!
8 / 28
Socjologia Grup Dyspozycyjnych
Program studiów powstał w wyniku realizacji grantu
unijnego z programu POKL 4.1.1. pt.
Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów
dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim
9 / 28
Wydział Nauk
Społecznych
» Projekty badawcze
» Dorobek naukowy
Instytut
Socjologii
Zakład Socjologii
Grup
Dyspozycyjnych
10 / 28
System bezpieczeństwa państwa
1
System
militarny
System
paramilitarny
System
cywilny
Grupy dyspozycyjne powołuje się do istnienia jako zorganizowane
struktury, które odpowiadają na potrzeby ogółu społeczeństwa.
 Biorą one aktywny udział w budowaniu oraz umacnianiu kultury
bezpieczeństwa (safetyculture) *, która wyrasta na niemalże
najważniejszą wartość konstruującą podłoże współczesnej
cywilizacji **.

* S. Silbey, Taming Prometheus: Talk About Safety and Culture, “Annual Review of Sociology”, Volume 35, p. 3.
** J. Maciejewski, Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez propagowanie koncepcji ‘safetyculture’ w społeczeństwie
obywatelskim (w druku).
11 / 28
Studenci mają do wyboru trzy specjalności:
Bezpieczeństwo w systemach cywilnych
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych
systemach paramilitarnych
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych
systemach militarnych
12 / 28
Bezpieczeństwo w systemach
cywilnych

Specjalność obejmuje problematykę
infrastruktury krytycznej-obiekty,
urządzenia, instalacje oraz systemy
cybernetyczne.

Są to m.in. systemy dostaw energii,
surowców energetycznych i paliwa,
łączności.

W takich systemach działają ratownictwa
medyczne, pogotowia techniczne,
drogowe, ratownictwo chemiczne.
13 / 28
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych
systemach paramilitarnych

Specjalność obejmuje problematykę działania
służ i formacji posiadających status
paramilitarny.

Zalicza się do nich: Policję, Służbę Więzienną,
Państwową Straż Pożarną, ABW, CBA.

W programie studiów zajęcia: z taktyki akcji
poszukiwawczych, współpracy służb w miejscu
zagrożenia, interwencji kryzysowych,
rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych.
14 / 28
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych
systemach militarnych

Specjalność obejmuje zagadnienia z
zakresu oceny ryzyka o zagrożeń
zewnętrznych państwa takich jak:
terroryzm, prowokacje militarne.

W programie studiów zajęcia: z
analiz działań sfery bezpieczeństwa
militarnego, diagnozowanie
problemów etnicznych, ochrona
ludności w czasie klęsk i katastrof.
15 / 28
Socjologia
grup dyspozycyjnych
Jest nauką o zorganizowanych
strukturach przygotowanych do
szybkiego reagowania kryzysowego,
które są tworzone w systemach
militarnych, paramilitarnych lub
cywilnych w celu wykonywania
szczególnych funkcji związanych z
zapobieganiem lub przezwyciężaniem
rozmaitych niebezpieczeństw
zagrażających społeczeństwu. 16 / 28
Wrocław
Grupy dyspozycyjne
» grupy dyspozycyjne występują nie
tylko w militarnych systemach, lecz są
ogólniejszym zjawiskiem;
» grupy dyspozycyjne są tworzone w
celu podejmowania szybkich działań
w przypadku zaistnienia rozmaitych
zagrożeń dla danego państwa lub
poszczególnych jego części oraz
ludności, która żyje w jego granicach.
17 / 28
Uniwersytet Wrocławski
Instytut Socjologii
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
Studia
Prestiż
Kariera
18 / 28

Program studiów powstał w wyniku realizacji grantu unijnego z
programu POKL 4.1.1 pt. Kształcenie wysoko wykwalifikowanych
specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim;

Unikatowe w skali kraju studia z zakresu systemów
bezpieczeństwa;

Studia realizowane na prestiżowej uczelni o 300-letniej tradycji;

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy oraz
eksperci resortowi;

Stypendia naukowe, socjalne oraz program ERASMUS.
19 / 28
Kariera
 Praktyki w sektorze bezpieczeństwa militarnego, paramilitarnego i
cywilnego;
 Ścieżka dalszego rozwoju edukacyjnego przewiduje studia podyplomowe,
magisterskie oraz doktoranckie;
 Uzyskana wiedza umożliwi zdobycie pracy w grupach dyspozycyjnych w
systemach bezpieczeństwa państwa oraz w biznesie.
 W trakcie studiów kształtowane są zasady równouprawnienia i
przeciwdziałania dyskryminacji w przeobrażeniach strukturalnych
społeczeństwa.
20 / 28
Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał specjalistyczną wiedzę z zakresu
wysoko zorganizowanych militarnych, paramilitarnych i
cywilnych struktur państwa;

Rynek pracy – także europejski zgłasza zapotrzebowanie na
cywilnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa potrafiących
minimalizować negatywne skutki nadzwyczajnych zdarzeń.
21 / 28
Potencjalni pracodawcy
Zdobyte kwalifikacje absolwenci wykorzystają jako
pracownicy służb i formacji militarnego systemu
bezpieczeństwa( Wojsko Polskie, Wojska
Specjalne, Straż Graniczna), paramilitarnego
systemu bezpieczeństwa państwa (Policja, PSP,
SW),a także cywilnego systemu bezpieczeństwa
(OSP, RWR, GOPR, WOPR).
22 / 28
Potencjalni pracodawcy
Administracja publiczna, międzynarodowe
europejskie i krajowe agendy
bezpieczeństwa (ONZ, UE, NATO, OBWE,
Rada Europy, Rządowe Centrum
Bezpieczeństwa).
23 / 28
Cykl międzynarodowych seminariów
24 / 28
Metodologia systemów społecznych
25 / 28
26 / 28
XXV
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa
Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń
bezpieczeństwa państwa
7–8 maja 2014 r. Wrocław
Zasady rekrutacji
Warunkiem przystąpienia do postępowania
rekrutacyjnego jest dokonanie w określonym
terminie rejestracji w systemie Internetowej
Rejestracji Kandydatów (IRKa) dostępnym na
stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl
27 / 28
Dziękuję Państwu za uwagę!
Zapraszam na studia
socjologiczne
Uniwersytet Wrocławski
28 / 28

similar documents