Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Report
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony
informacji,
których
nieuprawnione
ujawnienie
spowodowałoby
lub
mogłoby spowodować szkody dla
Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z
punktu
widzenia
jej
interesów
niekorzystne, także w trakcie ich
opracowywania oraz niezależnie od
formy i sposobu ich wyrażania, zwanych
dalej „informacjami niejawnymi”
2








klasyfikowania informacji niejawnych;
organizowania ochrony informacji niejawnych;
przetwarzania informacji niejawnych;
postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu
ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania
tajemnicy, zwanego dalej odpowiednio „postępowaniem
sprawdzającym” lub „kontrolnym postępowaniem
sprawdzającym”;
postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy
przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony
informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem
bezpieczeństwa przemysłowego”;
organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
ochrony informacji niejawnych w systemach
teleinformatycznych;
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu
do informacji niejawnych.
3







organów władzy publicznej, w szczególności:
a) Sejmu i Senatu,
b) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
c) organów administracji rządowej,
d) organów jednostek samorządu terytorialnego, a także innych podległych im
jednostek organizacyjnych lub przez nie nadzorowanych,
e) sądów i trybunałów,
f) organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowanych;
Narodowego Banku Polskiego;
państwowych osób prawnych i innych niż wymienione w pkt 1–3 państwowych
jednostek organizacyjnych
jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej lub
nadzorowanych przez te organy;
przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o zawarcie
umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie
umowy albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z
dostępem do informacji niejawnych
Przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych nie naruszają przepisów innych
ustaw o ochronie tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie
chronionych, z zastrzeżeniem art. 5.
4

Informacje niejawne – to informacje,
których nieuprawnione ujawnienie
spowodowałoby lub mogłoby
spowodować szkody dla
Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z
punktu widzenia jej interesów
niekorzystne, także w trakcie ich
opracowywania oraz niezależnie od
formy i sposobu ich wyrażania. Art. 1 ust.1
5






Relacja pojęcia informacji niejawnych a art. 61
Art. 61.
Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to
obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów
samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz
jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania
władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem
Skarbu Państwa.
Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji
dźwięku lub obrazu.
Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić
wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i
praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku
publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego
państwa.
Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy,
a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.
6
1
• Tajemnica Państwowa
• Informacje niejawne
2
• Tajemnice zawodowe
• Np. dane osobowe, tajemnica skarbowa, tajemnica bankowa
3
• Tajemnica przedsiębiorcy
• Tajemnica przedsiębiorstwa
4
• Informacja publiczna
• Informacja jawna
7

Każdy podmiot przetwarzający
informacje niejawne (art. 1 ust. 2 UOIN)
8
rękojmią zachowania tajemnicy – jest
zdolność osoby do spełnienia
ustawowych wymogów dla zapewnienia
ochrony informacji niejawnych przed ich
nieuprawnionym ujawnieniem,
stwierdzona w wyniku przeprowadzenia
postępowania sprawdzającego
 Art. 4 Ustawy

9








Dokumentem
Materiał
Przetwarzanie informacji niejawnych
System teleinformatyczny
Dokumentem szczególnych wymagań
bezpieczeństwa
dokumentem procedur bezpiecznej eksploatacji
systemu teleinformatycznego
dokumentacją bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego
akredytacją bezpieczeństwa
teleinformatycznego
10
Audyt bezpieczeństwa systemu
teleinformatycznego
 Certyfikacja
 Przedsiębiorca
 Ryzyko (dodać fragment o ryzyku z
książki)

11

Zadania ABW i SKW (art. 10)

Krajowa władza bezpieczeństwa (art. 11)

Uprawnienia funkcjonariuszy ABW i SKW
(art. 12)

Zadania Pełnomocnika ochrony (art. 15)
12
Współdziałanie przy poszerzonych
postępowaniach sprawdzających
 Poszerzone postępowanie sprawdzające
w wypadku funkcjonariuszy ABW, SKW,
SWW, Policji, BOR, AW, CBA, Służby
Granicznej, Straży Więziennej, ŻW WYJĄTEK

13
Informacje o klauzuli „ściśle tajne”
 Informacje o klauzuli „tajne”
 Informacje o klauzuli „poufne”
 Informacje o klauzuli „zastrzeżone”

14
Osoba uprawniona
 Czas ochrony
 Zniesienie, zmiana
pisemna zgoda
os. uprawnionej
zmiana lub ustanie
przesłanek (UWAGA! Ściśle tajne inaczej)
 Przegląd raz na 5 lat
 Oznaczenie

15

Chronione bez względu na upływ czasu
są:
› Dane mogące doprowadzić do
identyfikacji…
› Informacje niejawne uzyskane od innych
państw lub org. międzynarodowych

Wyjątki
16
Odbiorca materiału
 Zawyżenie lub zaniżenie klauzuli tajności
 Osoba uprawniona do nadania lub
przełożony
 Wniosek
 30 dni
 Dalsza ścieżka postępowania

17
B. Iwaszko, Ochrona informacji
niejawnych w praktyce, Wrocław 2012,
Rozdział 1 i 2
 http://www.bip.abw.gov.pl/bip/informa
cje-niejawne-1/nadzor-nad-systememoc/organizacja-ochronyin/145,ORGANIZACJA-OCHRONYINFORMACJI-NIEJAWNYCH.html#2a
 Opracować powyższe pytania!

18

similar documents