Geintegreerde Eerstelijns Zorg GEZ

Report
Geintegreerde eerstelijns Zorg
(GEZ)
1
Agenda
•
•
•
•
•
Definities en achtergrond
Wat is GEZ?
Wat komt hierbij kijken?
Wat levert het op?
Wat is nodig om zover te komen?
2
Als begin:
samenwerken
3
Definities
• Integrale zorg versus Geïntegreerde zorg
– Integraal: Querido (1955): elke arts bekijkt de gezondheid
vanuit somatisch, psychisch en maatschappelijk
perspectief.
– Integrale zorg wordt geboden door elke professional, of
deze nu in team werkt of als solist.
– Geïntegreerde zorg: teamwork. De verschillende
disciplines werken afgestemd en gecoördineerd samen.
– Geïntegreerde zorg is altijd integraal, maar integrale zorg
hoeft niet geïntegreerd te zijn.
4
Uitgangspunt
“Samenhangende, geïntegreerde zorg verlaagt
de kosten en verbetert de kwaliteit van zorg. Een
geïntegreerde eerste lijn vormt hiervan de
ruggengraat. Samenhang in de zorg moet leiden
tot een geïntegreerd zorgaanbod, dat aansluit
op de behoefte van de populatie.”
Uitgangspunt van Minister Klink in ‘Een dynamische eerstelijn’ en Minister
Schippers in ‘Zorg en ondersteuning in de buurt’ en ‘Basiszorg’.
5
Kenmerken GEZ
•
•
•
•
Mensgerichtheid (vs. ziekte oriëntatie)
Populatiegerichtheid (vs. individu)
Veelomvattende, vervlochten zorg
Coördinatie van multidisciplinaire zorg (vs.
monodisciplinaire focus)
• Versterkte poortwachter (vs. vrije toegang tot
2e lijn)
6
Wat is GEZ
• Sinds 2007 beleidsregel NZa voor
samenwerkingsinitiatieven:
– samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns producten
• Geïntegreerde samenwerking (GEZ-module):
– structurele samenwerking met verschillende disciplines in
de eerstelijn
– vastgelegd in overeenkomst (rechtspersoon) en
beleidsplan
– minimaal huisartsenzorg hierin vertegenwoordigd
– daarnaast nog minimaal 3 andere disciplines (afh. van
zorgverzekeraar)
7
Wat is GEZ
• Financiering van GEZ: gelden worden door
zorgverzekeraars toegekend
– Gekoppeld aan huisartsfinanciering
– Basistarief met variabele toeslag
– Minimaal 7500 patiënten in GEZ: ± 3 normpraktijken
• Zorgverzekeraars voeren verschillend beleid op de
beleidsregels
• GEZ wordt door zorgverzekeraars gestimuleerd:
– Krachtige samenwerking in de eerstelijn
– Stimuleren van substitutie van tweede naar eerstelijn
8
Doel GEZ
• Komen tot goede en efficiënte zorg
• Uitwisselen van kennis, vaardigheden en ervaringen
tussen verschillende hulpverleners en disciplines
• Ruimte voor taakdifferentiatie en specialisatie
• Wijkgericht en populatiegericht werken is beter te
organiseren (o.a. betere afstemming met andere
partijen zoals 2e lijn, welzijn, thuiszorgorganisaties,
korte lijnen)
• Lokale inkoop van programma’s wordt mogelijk
9
Doel GEZ
Gevolg:
– meer zorgcoördinatie,
– meer substitutie van tweede naar eerstelijn
– voorkomen dat zorg dubbel geleverd wordt
Nodig:
– goede onderlinge afspraken en samenwerking
– zorgprotocollen die bijdragen aan verbeterde
kwaliteit van zorg
– goede organisatie eerstelijn
10
Wat betekent GEZ voor
hulpverleners?
• Maken van een strategische keuze:
–
–
–
–
–
–
–
–
klaar voor de toekomst?
onderhandelingspositie zorgverzekeraar, ziekenhuis
krachtiger eerstelijns organisatie
samen optrekken, vertrouwen in elkaar en de toekomst
van de eerstelijn
meer capaciteit en kennisdeling
afstemmen op niveau patiëntengroepen
service voor patiënten verder verbeteren
vanuit eigen praktijk samenwerken, integreren op wijk
niveau (+ WMO, welzijn)
11
Wat betekent GEZ voor
hulpverleners?
•
•
•
•
•
Activiteiten samen oppakken, kosten en risico’s delen
Mogelijk opgeven van stukje autonomie
Genereren van een eigen instroom van patiënten
Samen presenteren naar de patiënt toe
Krachtige organisatie: bedrijfsvoering, management
vraagt aandacht
• Financiële middelen voor management, inhuren van
krachten
• Financiële middelen voor zorgprogramma’s
12
Vraag
• Wat zie je vanuit je eigen vakgebeid als
mogelijkheden om samen te werken en hoe
zou je dat aan willen pakken?
13
GEZ: opbouwen en
implementeren
• Investering (tijd) nodig voor aanvraag GEZ
– GEZ-organisatie opbouwen
– Nadenken over te betrekken partijen
– Opstellen van ‘zorgaanbodplan’
– Met elkaar werken aan ontwikkelen en uitvoeren
van zorgprogramma’s
• Hoe verhoudt zich de ontwikkeling van (regionale)
zorgketens (DM, COPD, CVRM) tot meer wijkgerichte
ontwikkelingen als GEZ en populatiegerichte zorg en
welzijn?
14
GEZ: voor en met wie?
• Wijkscan:
– Informatie over wijk / buurt (oa demografisch)
– Gezondheidstoestand
– Welzijnsvragen
– Financiële situatie
• Samenwerken met:
– Welke disciplines
– Welke personen
– Welke instanties
15
Visie en plan
• Waar naartoe werken?
• Wat is de ambitie over 3 tot 5 jaar?
• Wat gaan we doen, gezien de behoeften nu en
straks in de wijk?
• Welke activiteiten horen hierbij
• Hoe organiseren we dit
• Hoe ziet de organisatie en de financiering van
dit alles er uit
16
Ter illustratie…
17
Intermezzo
• Hoe zie je de eigen positie als hulpverlener in het
krachtenveld, ook in relatie met het toenemend
consumentengedrag van cliënten en de (virtuele)
netwerkontwikkeling (zowel fysiek en E-health)
18
Tot slot: samenwerken
19
Dank voor jullie aandacht!

similar documents