تحلیل سازمانی

Report
‫پاییز ‪1390‬‬
‫‪...........................................................‬‬
‫‪...........................................................‬‬
‫‪........................................‬‬
‫‪..........‬‬
‫‪.........................................‬‬
‫‪...........‬‬
‫استاد ‪:‬‬
‫تهیه اسالید ‪:‬‬
‫‪................‬‬
‫‪...........‬‬
‫‪................‬‬
‫آل عمران ‪7/‬‬
‫آیات ُم ْح َك ٌ‬
‫ٌ‬
‫مات هُنَّ أ ُ ُّم ا ْلكِتا ِ‬
‫ب َو أ ُ َخ ُر‬
‫ِتاب ِم ْن ُه‬
‫ه َُو الَّذِي أَ ْن َزل َ َعلَ ْی َك ا ْلك َ‬
‫شاب ٌ‬
‫وب ِه ْم َز ْی ٌغ َف َی َّت ِب ُعونَ ما َتشا َب َه ِم ْن ُه ا ْبتِغا َء ا ْلفِ ْت َن ِة‬
‫هات َفأ َ َّما الَّذِینَ فِي قُل ُ ِ‬
‫ُم َت ِ‬
‫َو ا ْبتِغا َء َتأْ ِویلِ ِه َو ما َی ْعلَ ُم َتأْ ِویلَ ُه إِالَّ َّ‬
‫الراسِ ُخونَ فِي ا ْل ِع ْل ِم َیقُولُونَ آ َم َّنا‬
‫ّللا ُ َو َّ‬
‫ِب ِه ُكل ٌّ مِنْ ِع ْن ِد َر ِّبنا َو ما َی َّذ َّك ُر إِالَّ أُولُوا ْالَ ْلبا ِ‬
‫ب‬
‫آل عمران ‪7/‬‬
‫او كسى است كه این كتاب [آسمانى] را بر تو نازل كرد‪ ،‬كه قسممتى از آن‪ ،‬آیمات (محكمم) [= صمری و‬
‫روشن] است؛ كه اساس این كتاب مىباشد؛ [و هر گونه پیچیدگى در آیمات دیرمر‪ ،‬بما مرا عمه بمه اینهما‪،‬‬
‫برطرف ممىگمردد‪ ].‬و قسممتى از آن‪( ،‬متشمابه) اسمت [= آیماتى كمه بمه خماطر بماال بمودن سمط مطلمب و‬
‫هات دیرر‪ ،‬در نراه اول‪ ،‬احتماالت مختلفى در آن مىرود؛ ولمى بما تو مه بمه آیمات محكمم‪ ،‬تفسمیر آنهما‬
‫آشكار مىگردد‪ ].‬اما آنها كه در قلوبشان انحمراف اسمت‪ ،‬بمه دنبمال متشمابهاتند‪ ،‬تما فتنمهانریمز كننمد [و‬
‫مردم را گمراه سازند]؛ و تفسیر [نادرستى] برا آن مىطلبند؛ در حالى كمه تفسمیر آنهما را‪ ،‬مز خمدا و‬
‫راسخان در علم‪ ،‬نمىدانند‪[ .‬آنها كه به دنبال فهم و دركِ‬
‫اسرار هممه آیمات قمرآن در پرتمو علمم و دانمش‬
‫ِ‬
‫پروردگمار ماسمت‪ ).‬و مز صماحبان عقمل‪،‬‬
‫الهى] مىگویند‪( :‬ما به همه آن ایمان آوردیمم؛ هممه از طمرف‬
‫ِ‬
‫متذكر نمىشوند [و این حقیقت را درك نمىكنند]‪.‬‬
‫‪ .1‬ماهیت ومفاهیم تئوری‬
‫‪ .8‬سازمانها ‪ :‬سیستم های عقالیی ‪ ،‬طبیعی ‪،‬باز‬
‫‪ .2‬سیر تطوروتحول تئوریهای سازمان‬
‫‪ .9‬نظریه عمومی سیستمی ‪ G.S.T‬و تئوری اقتضایی‬
‫‪ .3‬سممممممممطوو ت زیممممممممه و تحلیممممممممل ‪ -1:‬سممممممممط‬
‫بوروکراسی‬
‫‪ .4‬سطوو ت زیه و تحلیل ‪-2:‬سط سازمان‬
‫‪ .10‬هفت الروی کارساز مینتزبرگ‬
‫‪ .11‬هفت اس مکنزی‬
‫‪ .5‬سطوو ت زیه و تحلیل ‪-3 :‬سط کارگاه‬
‫‪ .12‬دیسیپلین ها‬
‫‪ .6‬سطوو ت زیه و تحلیل ‪-4 :‬سط تکنیک‬
‫‪ .13‬مدیریت تحول و نظریه آشوب‬
‫‪ .7‬نهاد و نهادگرایی‬
‫‪ .14‬نظریه های دید (نظریه سلولی و ‪)...‬‬
‫(اس های نرم و اس های سخت)‬
‫(کارآفرینی‪،‬سازمان چابک‪،‬سازمان م ازی و ‪)...‬‬
‫خالصه سطوح تجزیه و تحلیل‬
‫اولین سطح ‪ :‬تحلیل کالن ‪ -‬اجتماعی‬
‫نام سط‬
‫پدیده سازمانی‬
‫نام سط‬
‫کارگاهی‬
‫نام سط‬
‫در این سطح ‪ ،‬کانون تجزیه و تحلیل بر فرآیند دیوان ساالری شدن جوامع‬
‫غربیید در مراحییل ازیید از توسییوه فتییری و انتزییادی آنییان نییرار داشییته‬
‫است ‪.‬‬
‫دیوان ساالری به عنوان الگوید از سلطه که مش زه ازد از ترکیبیات‬
‫ندرت است ‪ ،‬مورد تجزیه و تحلیل نرار گرفته است ‪.‬‬
‫دومین سطح ‪ :‬تحلیل سازمانی‬
‫اییین سییطح ‪ ،‬سییازمان را بییه عنییوان واحیید ازییلد تحلیییل میید ی یرد و در آن‬
‫راهبردهای گوناگون اداری با هم مقایسه مد شوند ‪.‬در سطح تحلیل سازماند‬
‫اعتبار سازمانهای دیوان ساالر مورد تجزیه و تحلیل نرار گرفته و بیر شییو‬
‫ها و طرق بهبود و ازالح عملیات و رویه ها درسطح را کارهیا و کیاراید‬
‫فند تمرکز مد شود‪.‬‬
‫سومین سطح ‪ :‬تحلیل زیر سازمانی‬
‫در این سطح ‪ ،‬مباحث به عنوان یک واحد مفهومد که بروز مد نمایند در‬
‫رد ها و سطوح اص و کوچک سازمان بود و اهمیتد بیه مراتیک کمتیر‬
‫از مسائل کل سازمان دارند ‪ .‬همچنین در این سطح عالنه به ابزار گرایید‬
‫و ردازش ها و تزفیه های متانیتد در سازمان به اوج مد رسد ‪.‬‬
‫نمایندگان‬
‫هنری فایول‬
‫لوتر گیولیک‬
‫چستر بارنارد‬
‫نمایندگان‬
‫تیلور‬
‫گیلبرت ها‬
‫گانت‬
‫نمایندگان‬
‫مقدمه‬
‫نوشیته هیای ایین سییطح از تجزییه و تحلییل بیشیترین ب ییش نوشیته هیای نظریییه‬
‫سییازماند را در و ییع موجییود امییروزی تشییتیل میید دهنیید ‪ .‬اندیشییه کالسیییک‬
‫مییدیریت و نماینییدگان ازییلد آن ماننیید هنممری فممایول ‪ ،‬لمموتر گیولیممک ‪ ،‬لینممدال‬
‫اورویک ‪ ،‬یمز مونی ‪ ،‬آلن رایلمی ‪ ،‬مماری پمارکر فالمت و فردریمک تیلمور ‪،‬‬
‫همگییید در ایییین طبقیییه جیییای مییید گیرنییید ‪ .‬متتیییک روابیییط انسیییاند و جرییییان‬
‫نئوکالسیک ها که با چهر هاید همچون چسمتر بارنمارد ‪ ،‬هربمرت سمایمون ‪،‬‬
‫رنسممیس لیکممرت و وایممت بکممی ارائییه شیید اسییت نیییز در اییین طبقییه از سییطح‬
‫تجزیییه و تحلیییل نییرار میید گیرنیید ‪ .‬همچنییان کییه متاتییک انسییاند و روانشناسیید‬
‫ویژگی های دیدگاه سازمانی‬
‫تفاوت ازلد این سطح تحلیل با سطح تحلیل نبلد حوز و نلمیرو بیینش آن مید باشید ‪ .‬تیا حدودیتیه دومیین‬
‫سطح تجرید سازمان را به عنوان واحد ازلد تحلیلد مد یرد ‪.‬‬
‫در این سطح استراتژی های گوناگون اداری با هم مورد مقایسه نرار مد گیرند ‪.‬‬
‫در سطح تحلیل سازماند اعتبار اساسد سازمان های بوروکراتیک مورد تجزیه و تحلیل نرار گرفته و بیر‬
‫روی شیو ها و طرق بهبود و ازالح عملیات و رویه هیا در سیطح را کارهیا و کیاراید فنید تمرکیز مید‬
‫شود ‪.‬‬
‫نوشییته هییای مربییوط بییه اییین سییطح از تجزیییه و تحلیییل عظیییم تییرین ب ییش نوشییته هییای مربییوط بییه تئییوری‬
‫سازماند را در و ع موجود امروزی تشیتیل مید دهنید ‪( .‬از دهیه ی ‪ 70‬بیه بوید نوشیته هیای مربیوط بیه‬
‫سطح کالن – اجتماعد افزایش یافته است)‬
‫ماری پارکر فالت‬
‫‪1868-1933‬‬
‫هنری فایول‬
‫‪1841-1925‬‬
‫لوتر گیولیک‬
‫‪1892-1993‬‬
‫لیندال اورویک‬
‫‪1841-1925‬‬
‫فردریک تیلور‬
‫‪1856-1915‬‬
‫چستر بارنارد‬
‫‪1886-1961‬‬
‫هربرت سایمون‬
‫‪1916-1977‬‬
‫رنسیس لیکرت‬
‫‪1903-1981‬‬
‫هنری فایول یک مهندس مودن فرانسوی بیود ‪ .‬کیه در اواییل جیواند‬
‫به سمت مدیر عامل یک شرکت ورشتسیته انت یاک گردیید ‪ .‬وی در‬
‫سن ‪ 77‬سالگد هنگامد که بازنشسته مد شد به عنیوان ییک عنزیر‬
‫کییارآفرین مشییهور شیید ‪ .‬در بحبوحییه ی سییالهای جنییی جهییاند اول‬
‫(‪ )1916‬فایول بطور مستقل از جنیبش میدیریت علمید آمریتیاید ‪،‬‬
‫متتک مبتند بر ازول علم ادار (متتک ازول گراید در مدیریت)‬
‫فعالیت های سازمان از نظر فایول‬
‫فایول کل سازمان را در قالب پیکره ای واحد تصور می کرد و فعالیت های آن را به شش دسته قابل تقسیم می دانست (عام و اص)‪:‬‬
‫‪‬تولید‬
‫‪‬سا ت‬
‫فنی و‬
‫تولیدی‬
‫‪‬تأمین منابع انساند‬
‫‪‬بهینه سازی مزرف‬
‫‪‬تنظیم و اجرای بودجه‬
‫مالی و بهینه‬
‫سازی‬
‫مصرف‬
‫‪1‬‬
‫‪ ‬رید‬
‫‪‬فروش‬
‫‪‬مبادله‬
‫بازرگانی و‬
‫مبادله‬
‫‪‬محزول‬
‫‪‬ارائه دمات‬
‫وظایف‬
‫مدیریتی‬
‫‪‬تأمین امنیت افراد‬
‫‪‬حفاظت از اموال و اطالعات‬
‫‪4‬‬
‫فعالیتهای‬
‫سازمانی‬
‫ایمنی و‬
‫حفاظت از‬
‫اموال و افراد‬
‫حسابداری و‬
‫تعیین‬
‫وضعیت مالی‬
‫‪‬برنامه‬
‫ریزی‬
‫‪‬سازماندهد‬
‫‪‬فرماندهد‬
‫‪‬هماهنگد‬
‫‪‬کنترل‬
‫‪‬تویین و ویت اموال‬
‫‪‬ارزیابد زورتهای‬
‫مالد‬
‫‪‬تویین میزان نقدینگد‬
‫‪‬حراست از سیستم‬
‫اصول مدیریت فایول‬
‫فایول معتقد است پنج دسته فعالیت اول مشخص هستند و تنها فعالیت ششم نیاز به تحلیل دارد ‪.‬‬
‫«وی ‪ 14‬اصل را برای تشری مدیریت که حاصل ت ربه اش بود ‪ ،‬بیان کرد»‬
‫تقسیم کار‬
‫‪Division of‬‬
‫‪Work‬‬
‫اختیار‬
‫‪Authority‬‬
‫انضباط‬
‫‪Discipline‬‬
‫• کاهش تنوع مسئولیت هیا و کارهیاید کیه هیرکس در ییک محیدود‬
‫ی موییین انجییام میید دهیید ‪ ،‬کییه موجییک افییزایش مهییارت و بهبییود‬
‫عملترد وی واهد شد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫• حییق دسییتور و اجییرای آن بییه کمییک ییاداش و‬
‫تنبیه را ا تیار گویند ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫• اطاعییت و توهیید ناشیید از توافییق رسییمد و یییا‬
‫غیر رسمد مدیر با کارکنان را ان باط گویند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫اصول مدیریت فایول‬
‫وحدت‬
‫فرماندهی‬
‫‪Unity of‬‬
‫‪Command‬‬
‫وحدت هت‬
‫‪Unity of‬‬
‫‪Direction‬‬
‫اولویت منافع‬
‫عمومی‬
‫‪The General‬‬
‫‪Interests‬‬
‫بران خدمات‬
‫کارکنان‬
‫‪Remuneration‬‬
‫‪of Personnel‬‬
‫• ا تیار دستور دادن به هر کارمند باید م تص به یک مدیر باشد ‪ .‬هر کارمند بایید‬
‫بداند که از چه کسد دستور مد گیرد و در برابر چه کسد مسئول است ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫• بییرای اجییرای هییر برنامییه واحیید ‪ ،‬باییید یییک مییدیر مسییئول تویییین شییود‬
‫بطوری که مدیر م کور بتواند با هدایت همه ی فوالیت های موطوف به‬
‫تحقق یک هدف موین ‪ ،‬آنها را با هم هماهنی سازد ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫• منافع اع ا یا گرو های فوال در سازمان نباید مهمتر از منافع و هدف‬
‫هییای عمییومد تلقیید شییوند ‪ .‬مییدیر موظییف اسییت بییا اسییتفاد از الگوهییای‬
‫مطلوک ‪ ،‬میان منافع فردی و سازماند همبستگد ایجاد کند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫• ردا ت مزد و اداش انجام امور به کارکنان به زورت عادالنه و منزفانه‬
‫زورت یرد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫اصول مدیریت فایول‬
‫• تجمع ندرت سازماند و حدود ا تیار در یک نقطه و در سازمان مطرح است که‬
‫این نقطه رأس سازمان یا سطح مدیریت عالد است ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Scalar Chain‬‬
‫‪or Hierarch‬‬
‫• یییط فرمانیییدهد ییییا ا تییییار ‪ ،‬ییییا مسییییر زیییدور دسیییتور ‪ ،‬مومیییوال از‬
‫مسییئوالن رد بییاالی سییازمان شییروع و بییه کارمنییدان جییز ییتم میید‬
‫گردد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫نظم‬
‫‪Order‬‬
‫• انت اک زحیح ف ا و متان و جای سیازماند بیرای منیابع و افیراد ‪،‬‬
‫به عبارت دیگر نرار دادن هرچیز در جای مناسک ودش‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫عدالت‬
‫‪Equity‬‬
‫•ترکیبد از محبت و انزاف و عدم تبویض نسبت به‬
‫کارکنان ‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫تمرکز‬
‫‪Centralization‬‬
‫سلسله‬
‫مراتب‬
‫اصول مدیریت فایول‬
‫ثبات و امنیت‬
‫شغلی‬
‫‪Stability of‬‬
‫‪Tenure of‬‬
‫‪Personnel‬‬
‫ابتکارعمل‬
‫‪Initiative‬‬
‫احساس‬
‫وحدت و‬
‫یرانری‬
‫‪Esprit de‬‬
‫‪Corps‬‬
‫‪Morale‬‬
‫• باید به کارکنان برای استقرار در شیلل یود ونیت کیافد داد شیود ‪.‬‬
‫اگر چه ممتن است در مورد مدیران این مدت طوالند شود‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫• اگر برای انجام همه ی کارها برنامه رییزی شیود و برنامیه هیا بیه‬
‫طور موفقیت آمیز به اجرا درآیند ‪ ،‬ابتتار عمل در دسیت میدیران‬
‫سیازمان واهید بیود ‪.‬میدیر باییید حتید المقیدور کارکنیان را تشییویق‬
‫کند تا فوالیتهایشان را برنامه ریزی کنند‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫• وحییدت و همییاهنگد کارکنییان بییر نییدرت و انسییجام سییازمان میید‬
‫افزاید ‪ .‬میدیر بایید بیرای تقوییت روحییه کارکنیان بیرای کیار دسیته‬
‫جمویید ‪ ،‬تییالش کنیید ‪ .‬روحیییه کییار دسییته جمویید ‪ ،‬بییا در اهییداف‬
‫سازمان حازل مد شود ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫توانایی های مدیر‬
‫فایول معتقد بود مدیر هت ان ام فعالیت ها و اصول فوق باید دارای توانایی های زیر باشد ‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫رابطه تواناییها و سطوح مدیریت در سازمان از نظر فایول‬
‫معلومات تخصصی ‪ ،‬اخالقی و ت ربی‬
‫توانایی های فنی ‪ ،‬سمی و اخالقی‬
‫مدیریت سرپرستی‬
‫کارکنان‬
‫فنی‬
‫مهارت فند‬
‫امور ت اری ‪ ،‬مالی ‪ ،‬تأمینی ‪ ،‬حسابداری و‬
‫اخالقی‬
‫مدیریت‬
‫میانی‬
‫خاص‬
‫مهارت انساند‬
‫معلومات عمومی ‪ ،‬توانایی فکری ‪ ،‬اخالقی و سمی‬
‫عالی‬
‫عام یا ادراکی‬
‫‪6‬‬
‫تواناید‬
‫جسمد‬
‫تواناید‬
‫فتری‬
‫تواناید‬
‫ا الند‬
‫مولومات‬
‫عمومد‬
‫مولومات‬
‫ت ززد‬
‫تجربه‬
‫گیولیییک در سییال ‪ 1937‬بییه همییرا اورویییک ‪ ،‬کتییابد‬
‫را بییه نییام مقییاالتد در بییاک علییم ادار انتشییار دادنیید و‬
‫ازول سازمان را بنا نهادند ‪.‬‬
‫ایشان ازول متوددی بیرای تشیتیل سیازمان هیا و یع‬
‫کردند که بیشتر به مسائل سا تاری اشار دارد‪.‬‬
‫وظایف مدیریت از نظر گیولیک‬
‫هدایت ‪ /‬فرماندهی‬
‫هماهنری‬
‫گزارش دهی‬
‫‪Directing‬‬
‫‪Coordinating‬‬
‫‪Staffing‬‬
‫‪Reporting‬‬
‫کارگزینی‪/‬‬
‫استخدام‬
‫‪Organizing‬‬
‫سازماندهی‬
‫‪POSDCORB‬‬
‫بود ه بندی‬
‫‪Budgeting‬‬
‫‪Planning‬‬
‫برنامه‬
‫ریزی‬
‫«این کلمات در پاسخ به سوال وظایف مدیر چیست مطرو شده است»‬
‫وظایف مدیریت از نظر گیولیک‬
‫برنامه‬
‫ریزی‬
‫• برنامه ها توهداتد هسیتند بیرای انجیام ییک سیری عملییات بیه منظیور‬
‫تحقق اهداف ‪ .‬و برنامه ریزی عبیارت اسیت از تزیمیم گییری بیرای‬
‫انجام فوالیتد در زمان آیند ‪.‬‬
‫سازماندهی‬
‫• فرآیندی که بر اساس آن تقسیم کار ‪ ،‬تویین مراتک و تنظیم روابط بیه‬
‫منظور کسک اهداف ‪ ،‬امتان یر باشد ‪.‬‬
‫کارگزینی‬
‫• شییامل اسییت دام و کییارآموزی و همچنییین تییأمین شییرایط مسییاعد کییار‬
‫میباشد‪.‬‬
‫وظایف مدیریت از نظر گیولیک‬
‫هدایت‬
‫• یوند تالش مدیر برای ایجاد انگیز و رغبیت در زییر دسیتان بیرای دسیت ییافتن بیه‬
‫اهیییداف سیییازمان ‪ .‬وظیییایف هیییدایت میییدیر شیییامل سیییه ب یییش رهبیییری ‪ ،‬انگییییزش و‬
‫ارتباطات است ‪.‬‬
‫هماهنری‬
‫• عبارت اسیت از فرآینید همسیو نمیودن فوالییت هیای همیه نسیمت هیای سیازمان ‪ ،‬بیه‬
‫طوری که تزمیمات ‪ ،‬وظایف ‪ ،‬فوالیت ها و ت زص همه کارکنیان و گیرو هیا ‪،‬‬
‫برای نائل آمدن به اهداف از نبل تویین شید در حیداک ر مطلوبییت ممتین ترکییک و‬
‫همسو گردد‪.‬‬
‫گزارش‬
‫دهی‬
‫• بمونای آن که مجری کسیاند را کیه در برابیر آن هیا مسیئول اسیت از‬
‫جریان یشرفت امور آگا سازد ‪.‬‬
‫بود ه • شییامل تنظیییم طییرح مییالد عواییید و م ییارج سییازمان و‬
‫نظارت بر اجرای آن میشود ‪.‬‬
‫بندی‬
‫مبنای چهارگانه طبقه بندی وظایف توسط گیولیک‬
‫اهداف و‬
‫مقازد‬
‫محل‬
‫انجام کار‬
‫اش اص‬
‫یا افراد‬
‫فرآیند یا‬
‫فراگرد‬
‫اصول تشکیل سازمان از نظر گیولیک‬
‫تناسک آدم ها‬
‫با سا تار‬
‫هماهنگد‬
‫طبقه بندی‬
‫وظایف‬
‫مدیر در رأس‬
‫سازمان‬
‫حیطه نظارت‬
‫مسئولیت و‬
‫ا تیار‬
‫حاکمیت مردم‬
‫وحدت‬
‫فرماندهد‬
‫تفویض‬
‫ا تیار‬
‫ستاد عمومد‬
‫و ت ززد‬
‫چسییتر بارنییارد ‪ ،‬رییییس شییرکت تلفیین بییل در نیوجرسیید‬
‫آمریتا بود ‪ .‬وی در سال ‪ 1938‬کتابد بیا عنیوان وظیفیه‬
‫مدیر عالد اجراید منتشر نمیود ‪ .‬برجسیته تیرین کیار وی‬
‫‪ ،‬تحلیلد است که از فرآیند تزمیم گییری بیه دسیت آورد‬
‫است ‪ .‬وی با نرمرش رفتماری مو یوع سیازمان را میورد‬
‫تعریف سازمان از نظر بارنارد‬
‫سازمان م موعه ای است از خرده سیستم های همکماری کننمده کمه در یمک‬
‫ارتباط منظم و خاص ‪ ،‬نتایج فعالیت آن ها بمرای دسمتیابی حمداقل یمک همدف‬
‫معین با هم تلفیق می شود ‪.‬‬
‫وی سازمان را یک نظام همکاری تعریف می کند‬
‫رد سیستم‬
‫های ش زد‬
‫رد سیستم‬
‫های‬
‫اجتماعد‬
‫رد سیستم‬
‫های زیستد‬
‫انواع‬
‫رد‬
‫سیستم ها‬
‫رد سیستم‬
‫های فیزیتد‬
‫عوامل تحقق همکاری در سازمان‬
‫تمایل به‬
‫دمت‬
‫هدف‬
‫مشتر‬
‫ارتباطات‬
‫ارتباطات‬
‫تمایل به خدمت‬
‫عاملی نیروبخش که شمکاف طبیعمی‬
‫بممین تمایممل فممرد بممه خممدمت و هممدف‬
‫مشترک سازمانی را پر می کند‪.‬‬
‫خرده سیستم های همکاری کننده‬
‫هدف مشترک سازمانی‬
‫وظایف مدیران در این سازمان‬
‫حفظ ارتباطات و وفاداری‬
‫افراد در شکل سازمان‬
‫رسمی و غیر رسمی‬
‫فراهم آوردن خدمات‬
‫اساسی از افراد سازمان‬
‫برنامه ریزی‬
‫تفویض اختیار از نظر بارنارد‬
‫وی بر خالف کالسیک ها به تفویض اختیار از باال به پایین اعتقاد ندارد و آن را عکس می پندارد‪.‬‬
‫زمانی ابالغ یا دستور معتبر می شود که ‪:‬‬
‫• ابالغ یا دستور برای زیردست قابل فهم یا درک باشد ‪.‬‬
‫• ابالغ یا دستور به نظر زیردست با اهداف سازمان سازگار باشد ‪.‬‬
‫• ابالغ یا دستور در م موع با عالیق زیردست سازگاری داشته باشد ‪.‬‬
‫• زیردست از لحاظ فکری و سمی قادر به ا رای ابالغ یا دستور باشد ‪.‬‬
‫رییس‬
‫تفویض اختیار‬
‫از نظر بارنارد‬
‫به‬
‫مرئوس‬
‫نظریه امتزاج این است که ‪:‬‬
‫افراد به سازمان ها ملحق مید شیوند چیون از طرییق ایین‬
‫الحییاق بییه بو یید از هییدف هییای ییود نائییل میید شییوند و‬
‫سازمانها نیز افراد را است دام مد کننید زییرا تزیور مید‬
‫کنند که از طریق نبول آنهیا در سیازمان بیه هیدفهای یود‬
‫نظریه امتزاج و اختالط‬
‫‪ ‬در واقع هر یک ‪ ،‬دیرری را عاملی می داند برای رسیدن به بخشمی از همدفهای خمویش ‪.‬‬
‫در واقممع سممط مشممترکی در نتی ممه ی ایممن الحمماق بممه دسممت مممی آیممد کممه هرچممه ایممن سممط‬
‫وسیع تر باشد کارمند و سازمان ‪ ،‬همسوتر و هم هت تر با هم فعالیت می کنند‪.‬‬
‫‪ ‬الواند‪ ،‬سید مهدی ‪ .‬مدیریت عمومی ‪ - .‬تهران ‪ :‬نشر ند‪.‬‬
‫‪ ‬ایرواند ‪ ،‬محمد جواد (‪ . )1380‬درآمدی بر نظریه نهادی‪ - .‬تهران ‪ :‬نشر سیاست ‪.‬‬
‫‪ ‬ای اف استونر ‪ ،‬جیمز ‪ .‬فیری مین ‪ ،‬آر ادوارد ‪ .‬گیلبیرت ‪ ،‬دانییل آر ‪ . )1379( .‬ممدیریت ‪ . 1‬ترجمیه اعرابید ‪ ،‬سیید محمید و‬
‫ارساییان ‪ ،‬علد ‪ - .‬تهران ‪ :‬دفتر ژوهش های فرهنگد ‪.‬‬
‫‪ ‬ای اف استونر ‪ ،‬جیمز ‪ .‬فری من ‪ ،‬آر ادوارد ‪ .‬گیلبرت ‪ ،‬دانیل آر ‪ .‬ترجمه اعرابید ‪ ،‬سیید محمید و ارسیاییان ‪ ،‬علید (‪. )1379‬‬
‫مدیریت ‪ - . 2‬تهران ‪ :‬دفتر ژوهش های فرهنگد ‪.‬‬
‫•‬
‫تافلر‪ ،‬الوين (‪ ،)1373‬شوك آينده‪ ،‬ترجمه حشمتهللا كامراني‪ ،‬تهران‪ :‬چاپخانه گلشن‪.‬‬
‫‪ ‬جاسبد ‪ ،‬عبدهللا (‪ . )1369‬اصول و مبانی مدیریت ‪ - .‬تهران ‪ :‬انتشارات دانشگا آزاد اسالمد ‪.‬‬
‫‪ ‬دفت ‪ ،‬ریچارد ‪ .‬ال ‪ . )1377( .‬تئوری و طراحمی سمازمان ‪ .‬ترجمیه اعرابید ‪ ،‬سیید محمید ‪ .‬ارسیاییان ‪ ،‬علید ‪ -.‬تهیران ‪ :‬دفتیر‬
‫ژوهشهای فرهنگد‪.‬‬
‫‪ ‬رابینز ‪ ،‬استیفن ‪ . )1376( .‬تئوری سازمان (ساختار ‪ ،‬طراحی ‪ ،‬کاربردها) ‪ .‬ترجمه الیواند ‪ ،‬سیید مهیدی و دانیاید فیرد ‪ ،‬حسین‬
‫‪ -.‬تهران‪ :‬نشر موج‪.‬‬
‫•‬
‫رابينز‪ ،‬استيفن (‪ ،)1377‬مديريت رفتار سازماني ‪ .‬ترجمه علي پارساييان و سيدمحمد اعرابي‪ ،‬تهران‪ :‬انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي‬
‫‪ ‬ر اییان ‪ ،‬علد (‪ . )1387‬مبانی سازمان و مدیریت ‪ - .‬تهران ‪ :‬انشارات وزارت فرهنی و ارشاد کشور ‪.‬‬
‫‪ ‬زاهدی ‪ ،‬شمس السادات ‪ .‬الیواند ‪ ،‬فقیهید ‪ ،‬ابوالحسین (‪ . )1376‬فرهنم‬
‫(ر )‪.‬‬
‫مامع ممدیریت ‪ - .‬تهیران ‪ :‬دانشیگا عالمیه طباطبیاید‬
‫‪ ‬سید جوادین‪ ،‬سید ر ا (‪ . )1382‬مبانی سازمان و مدیریت ‪ - .‬تهران ‪ :‬نشر نگا دانش ‪.‬‬
‫‪ ‬نلد یور ‪ ،‬آریین (‪ . )1384‬نهادهما و سمازمان هما (اکولمویی نهمادی سمازمان هما ) ‪ - .‬تهیران ‪ :‬سیازمان مطالویه و تیدوین کتیک‬
‫علوم انساند دانشگا ها (سمت)‪.‬‬
‫‪ ‬نلیید ییور ‪ ،‬آرییین‪ . )1388( .‬امعممه شناسممی سممازمانها ‪ - .‬تهییران ‪ :‬سییازمان مطالوییه و تییدوین کتییک علییوم انسییاند دانشییگا هییا‬
‫(سمت)‪.‬‬
‫‪ ‬میرزاییید اهرنجییاند ‪ ،‬حسیین و سییلطاند تیرانیید ‪ ،‬فلییورا (‪ . )1374‬سممازمانها‪ :‬سیسممتم هممای عقالیممی ‪ ،‬طبیعممی و بمماز‪ - .‬تهییران ‪:‬‬
‫انتشارات دانشتد مدیریت دانشگا تهران‪.‬‬
‫‪ ‬میرزاید اهرنجیاند ‪ ،‬حسین (‪ . )1386‬مبمانی فلسمفی تئموری سمازمان ‪ - .‬تهیران ‪ :‬سیازمان مطالویه و تیدوین کتیک علیوم انسیاند‬
‫دانشگا ها (سمت)‪.‬‬
‫•‬
‫ورزشکار ‪ ،‬احمد (‪ . )1389‬مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (اسالیدهای آموزش ی) ‪ .‬تهران ‪ :‬دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی ‪.‬‬
‫•‬
‫ورزشکار ‪ ،‬احمد (‪ . )1389‬مدیریت منابع انسانی پیشرفته (اسالیدهای آموزش ی) ‪ .‬تهران ‪ :‬دانشکده مدیریت واد شمال دانشگاه آزاد اس االمی ‪.‬‬
‫•‬
‫هرس ي‪ ،‬پال و بالنچارد‪ ،‬کنت (‪ . )1365‬مدیریت رفتار سازمانی کاربرد منابع انسانی ‪ .‬ترجمه ‪ :‬علد عالنیه بنید‪ _.‬تهیران ‪ :‬مؤسسیه‬
‫انتشارات امیر کبیر‪.‬‬
‫‪ ‬هیگینیییز ‪ ،‬جیمیییز ‪ . )1384( .‬کمممارآفرینی ‪ 101 :‬تکنیمممک حمممل خمممالق مسمممئله ‪ .‬ترجمیییه احمییید ور دارییییاند ‪ ،‬محمیییود ‪ -‬تهیییران ‪:‬‬
‫انتشارات امیرکبیر‪.‬‬
‫‪ ‬وب سایت مدیریتی ایران ‪. www.managerial.ir – .‬‬
‫اللهم صلی علی محمد و آل محمد‬
‫‪34‬‬

similar documents