standard3-170428055756

Report
STANDARD 3.3
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
PENATARAN SKPMg2
2016
JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
1
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
Bidang kurikulum, kokurikulum dan
hal ehwal murid diurus secara cekap
dan berkesan untuk melahirkan murid
yang seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi, jasmani dan sosial
selaras dengan hala tuju sekolah.
2
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
ASPEK
3
KRITERIA KRITIKAL
Aspek 3.3.1:
Ketetapan Pelaksanaan
Hal Ehwal Murid
Ketetapan
dibuat
bagi
memastikan
kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan hal
ehwal murid.
Aspek 3.3.2:
Pengurusan Disiplin
Murid
Disiplin murid diurus untuk pembangunan
sahsiah murid.
Aspek 3.3.3:
Pengurusan
Keselamatan Murid
Keselamatan murid diurus untuk memastikan
murid selamat dan memupuk amalan
keselamatan dalam kalangan murid.
Aspek 3.3.4:
Pengurusan Kesihatan
Murid
Program dan perkhidmatan kesihatan murid
diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan
dan mengamalkan gaya hidup sihat.
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
ASPEK
KRITERIA KRITIKAL
Aspek 3.3.5
Pengurusan Bantuan
Pelajaran Murid
Bantuan pelajaran murid diurus untuk
membantu memenuhi keperluan fizikal,
mental dan emosi.
Aspek 3.3.6:
Pengurusan
Perkhidmatan Bimbingan
Dan Kaunseling
Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling diurus untuk pembangunan
sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental
dan kerjaya murid.
LINK 01-INSTRUMEN
4
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
BIL.
STANDARD KUALITI (STAK)
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
Membuat, mendokumen, menyebar luas dan
menyemak semula ketetapan serta membuat
Pelaksanaan hal ehwal
tindakan susulan dengan mekanisme yang
3.3.1.1 murid diurus secara
sesuai, secara menyeluruh, jelas, mengambil
sistematik.
kira keperluan sekolah dan mematuhi arahan
yang berkuat kuasa. (LINK 3.3.1.1)
Menyebar
luas
dan
menguatkuasakan
peraturan
sekolah,
menganalisis
dan
memanfaatkan data disiplin serta merancang
Disiplin murid diurus
3.3.2.1
dan melaksanakan program pendidikan disiplin
secara berkesan.
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi
arahan yang berkuat kuasa, secara jelas dan
berterusan. (LINK 3.3.2.1)
5
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
BIL.
STANDARD KUALITI (STAK)
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan
dan prosedur operasi standard keselamatan,
dan
melaksanakan
program
Keselamatan murid diurus merancang
3.3.3.1 secara sistematik dan
pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan
terancang.
mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan,
mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh
dan berterusan. (LINK 3.3.3.1)
Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang
dan melaksanakan program pencegahan dan
Program dan
kesedaran
kesihatan
dan
mewujudkan
Perkhidmatan Kesihatan
3.3.4.1
persekitaran
yang
bermaklumat
dengan
murid diurus secara
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang
sistematik dan terancang.
berkuat kuasa, secara menyeluruh dan
berterusan.(LINK 3.3.4.1)
6
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
BIL.3
STANDARD KUALITI (STAK)
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
Mengenal pasti jenis bantuan dan murid yang
layak, menyelaras proses bantuan, merekodkan
maklumat dan memantau prestasi murid dengan
Bantuan pelajaran murid
3.3.5.1
mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan,
diurus secara sistematik.
mengikut keperluan murid dan secara
berterusan. (LINK-3.3.5.1)
Merancang dan melaksanakan sesi dan program
bimbingan/ kaunseling dengan mekanisme yang
Perkhidmatan
sesuai, mengikut arahan yang berkuat kuasa,
3.3.6.1 bimbingan/kaunseling
diurus secara terancang. keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.
(LINK-3.3.6.1)
7
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
BIL.3
STANDARD KUALITI (STAK)
Pentaksiran psikometrik
3.3.6.2 diurus secara sistematik
dan terancang.
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD (TUMS)
Merancang dan melaksanakan pentaksiran,
menganalisis data dan maklumat serta
mengambil tindakan susulan mengikut arahan
yang berkuat kuasa, keperluan, secara
menyeluruh
dan
berterusan.
(LINK-3.3.6.2 )
LINK 02 - RUBRIK
8
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
EVIDENS (bukti/keterangan):
 Dokumen – bahan bercetak / softcopy
Contoh: minit mesyuarat, fail, catatan, gambar,
 Media sosial: WhatsApp, Telegram, WeChat,
Facebook
 Lokasi/peralatan
 tidak semestinya di satu tempat/dalam satu fail
– mengikut keperluan & kesesuaian
LINK 03- EVIDENS
9
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016
10
2016:Task Force SKPMg2/JNJK/KPM
13 September 2016

similar documents