intussusception-160304234405

Report
Bowel obstruction
Intussusception
Adhesive obstruction
SoM-431
Anudari. S
Badamsuren. B
Nomin-Erdene. D
The Anatomy of Intussusception
• Intussusception
occurs
when
a
segment of bowel,
the intussusceptum,
telescopes into a
more
distant
segment of bowel,
the intussusipiens.
Type
•
•
•
•
Ileocolic (most common type)
Ileoileocolic
Ileoileas
colocolic
Эмнэлзүйн явцаар
- цочмог /98,5%/
- дахилтат /0,5%/ (2-5% нь хагалгааны 24
цагийн дотор)
- ужиг /1-1,5%/
Classification
Intussusception
Dynamic
Mechanic
Demographics
• Most common acute abdominal disorder of early
childhood (56children/100.000/year in US)
• Boys 4x more frequently than girls
• Majority of patients between 3 mon and 3year
•
Peak incidence between 5-9 months
• 95% no pathologic lead point
• 5-10% recognizable lead point
• Some evidence of significant attributable risk with
rotavirus vaccine administration
On the other hand …
• 80% of the cases between 4months -1 yr
• Female and male ratio 1:2
Etiology
• Idiopathic: no defined lead point
• Association with viral illness (adenovirus)
• Hypertrophy of lymphoid tissue
• Recognizable cause for lead point
•
•
•
•
•
Meckel’s diverticulum
Intestinal polyp
Lymphoma
Intramural hematoma
Henoch-Schonlein purpura
Шалтгаан
• Чихэлдэлт үүсэх урьдчилсан нөхцөл
нөлөөлнө:
1. Бүтцийн онцлогоос
 Нарийн гэдэсний чацархай урт, бэхэлгээ муу
 Гэдэсний голчийн өргөн нарийний зөрүү их
 Мухар ба өгсөх гэдэсний бэхэлгээгий
хөнжил сул, хөдөлгөөн ихтэй.
 Цутгалан гэдэс өргөн богино
Шалтгаан
2. Үйл ажиллагааны хямралаас
• нэмэгдэл хоолонд орох
• тэжээвэр болох
• хоололтын дэглэм, хэмжээ, найрлага
өөрчлөгдөх
Шалтгаан
3. Гэдэсний халдварт ба халдварт бус өвчнүүд
-Гэдэсний хавдар, ургацаг
- Чацархайн тунгалагийн булчирхайн үрэвсэл
- Хэвлийн эрхтний гэмтэл
- Меккелийн цүлхэн
Clinical Presentation
• Intermittent, colicky cramping, pain
• Later development of lethargy and
somnolence
• Vomiting (may be bile-stained)
• Current jelly stool (blood and mucus)
• Sausage shaped mass
• Distention and tenderness
• Classic Triad: abdominal pain, currant jelly
stool, palpable abdominal mass (<50%)
Хэсгийн шинж
Данс - Хэвлийн баруун ташааны хонхор
хотойж түүнээс дээр сүврэгдэс хүйсний
хооронд чихэлдсэн үүсгэвэр гэдэс тэмтрэгдэнэ.
Обухов - Эмнэлэгийн шинж, хошного хунигч
булчин суларч хошногоны амсар онгойж,
шулуун гэдэс хоосон байна.
Крювелийн шинж - Хэвлийгээр хүчтэй
хэд дахин базалж өвдсөний дараа угаасан
махны шүүс шиг өнгөтэй салстай,
илжирсэн өмхий үнэртэй чацага гарна.
Алопын шинж - Хэвлий дүүрэнгэ
боловч гялтан цочрол, булчингын чанграл
илэрдэггүй.
Ручийн шинж - Чихэлдсэн гэдэс
тэмтрэгдэх үед өвдөлт ба дүлэлт ихэсдэг.
Бабукын шинж - Гэдэс чихэлдэлтийн үед
цэвэрлэх бургуйгаар гэдсийг цэвэршүүлсний
дараа 5минутын хугацаанд хэвлийд иллэг,
тэмтрэлт хийгээд дахин бургуйдахад уусмал
цусны хольцтой гарна.
Дюраны шинж - Гэдэс чихэлдэлтийн
эхлэл үед хэвлын булчин чангарч байснаа
түгжрэл эхлэх үед гэнэт суларна.
Complications
• Typically do not occur within the first 24
hrs…
• Bowel obstruction
• Intestinal ischemia
• Perforation
• Shock
• Sepsis
• Dehydration
Screening tools
• Abdominal radiograph
• Screen for Dx’s and free air
• Can be safely omitted in the presence of US
• 45% sensitivity
• Abdominal sonography
• Abdominal CT scan
• MRI
Эмчилгээ
• Эмийн эмчилгээ
• Мэс заслын эмчилгээ
Эмийн эмчилгээ
• Өвчлөлийн явц 8-12 цагаас бага
• Бүдүүн гэдэсний аль нэг хэсэг чихэлдсэн нь
батлагдсан
• Эмнэлзүйн 1,2-р үе нь оношоор батлагдсан
тохиолдолд эмийн эмчилгээний үндсэн арга
болох бургуй ба шулуун гэдсээр хий шахам
чихэлдэлтийг гаргана.
• Энэ ажилбарыг эмнэлгийн нөхцөлд ,
рентгений хяналтанд хийнэ.
Хий шахаж чихэлдэлтийг гаргах
• Уг үйлдлээс 30-40 минутын өмнө атропин
болон промедолыг тохирох тунгаар булчинд
тарина.
• Бага насны түр зуурын тайван биш байгаа
хүүхдэд түр зуурын наркоз хийнэ.
• Чихэлдэлтийг гаргахдаа 2 аргыг хэрэглэдэг.
1. Задгай арга : Мановакумметр ,
Ричардсоны шахуургыг гурвалжин
холбоосны тусламжтайгаар хаймран
гуурстай залгаж, гуурсаа шулуун гэдсэнд
15-20 см оруулж 40 мм мубын даралтаар
хий шахангаа рентгенд харна. Чихэлдэлт
байвал хийг 60-70мм мубын даралтаар
хэд хэдэн удаа шахна. Ингээд чихэлдэлт
гарахгүй бол МЗ хийнэ.
• Л.М. Рошалийн буюу хаалттай арга: Үйлдэл
эхлэхээс өмнө атропин эсвэл, промедолыг
тарина. Тэлэгч буюу хаймран гуурсыг шулуун
гэдсэнд оруулаад тэлэгчийг хийлж дүүргээд
гуурсаа бага зэрэг буцаан татахад шулуун
гэдэсний төгсгөлд тэлэгч тулж шахна. Үүний
дараа рентгенд харж байгаад хий шахаж
чихэлдэлтийг гаргана. Харин түгжрэл гарснаас
2-3 цагийн дараа хооллоно.
• 8-12 цагийн дараа тодруулагчтай рентген хийж
шалгана.
Мэс заслын эмчилгээ
• Эмийн эмчилгээнд үр өгөөгүй, нарийн
гэдэсний болон хожуу оношлогдсон
тохиолдолд хагалгааг яаралтай хийнэ.
• Хагалгааны өмнөх бэлтгэл:
- Гэдэсний гүрвэлзэлтийг сайжруулах эм
хэрэглэж болохгүй.
Хагалгааг ерөнхий мэдээгүйжүүлгээр булчин
сулруулагчтай хийнэ.
Хэвлийг нээмэгч түүнээс гарч буй шингэнийг
соруулан авч хэвлийн эрхтнийг шалгаж
чихэлдсэн гэдсийг олоод хуруугаа шахаж ,
хавчин дарах хөдөлгөөнөөр гаргана.
Чихэлдэлтийг татахгүй.
Чихэлдэлт хэлбэр нь эхийн хэвлийд мөн,
хүүхэд мэндэлсний дараа эхний хоногт
тохиолдож болно. Хөхүүл насны хүүхдэд
гэдэс тайрагдаагүй бол 6 цагийн дараа
хөхүүлнэ. Харин гэдэс тайрагдан залгагдсан
бол 3-4 хоног судсаар тэжээнэ.
Differential Diagnosis
• Shigella, and Henoch-Schonlein
– Consider about
– Tenderness location
– Fever
– Lab results

similar documents