نهم2 (2)

Report
‫برنامه هفتگی‬
‫کالس نهم دو‬
‫روزهای هفته‬
‫زنگ اول‬
‫زنگ دوم‬
‫زنگ سوم‬
‫زنگ چهارم‬
‫زنگ پنجم‬
‫شنبه‬
‫قرآن‬
‫ریاضی‬
‫ادبیات فارسی‬
‫زیست شناسی‬
‫زبان انگلیسی‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫ورزش‬
‫مطالعات اجتماعی‬
‫فن آوری‬
‫ریاضی‬
‫فیزیک‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫دفاعی‬
‫زیست شناسی‬
‫ریاضی‬
‫مطالعات اجتماعی‬
‫پیام های آسمانی‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫ریاضی‬
‫عربی‬
‫شیمی‬
‫ادبیات فارسی‬
‫مطالعات اجتماعی‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫فیزیک‬
‫نگارش‬
‫زبان انگلیسی‬
‫هنر‬
‫یک شنبه‬
‫دو شنبه‬
‫سه شنبه‬
‫چهارشنبه‬
‫عربی**‬
‫ادبیات‬
‫فارسی*‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫*ادبیات فارسی ‪ :‬نیمه اول سال‪2/92‬‬
‫** عربی ‪ :‬نیمه دوم سال ‪01/3‬‬
‫دبیرستان دوره اول دخترانه نوید صالحین – سال تحصیلی ‪96-97‬‬

similar documents