01

Report
สติ
เปิ ดโอกาส
ให้ กบั ตัวเอง
วิศวกรสุด
ซอย
ทาตัวเองให้
พร้ อม
Waste to Energy
Waste to Energy Processing : MSW from Landfill
Waste to Energy Processing : MSW from Landfill
Solid Waste Preparation Diagram
Instructor by Mr. Vichan Lalun
Nov 5th, 2016
 ชื่อ นาย วิชาญ ลาลุน
 ชื่อเล่น อู๋
 ภูมิลําเนา บ้ านเลขที่ 7
( Mr.Vichan Lalun)
หมู่ 8 บ้ านกุดโง้ ง ต.โพนข่า อ.เมืองฯ
จ.ศรี สะเกษ 33000
 สถานะภาพ สมรสแล้ ว มีบต
ุ ร 1 คน
05 Nov 2016 Rev.0








จบชัน้ มัธยมศึกษา ปี ที่ 1 – 6 จาก โรงเรี ยน ศรี สะเกษวิทยาลัย รุ่นที่ 89
จบปริ ญญาตรี จาก มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี คณะ วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่ องกล รุ่นที่
15
Course training certification CSWIP 3.1 (TWI
institute)
Ultrasonic testing level II (UT II, SNT-TC-1A)
Radio graphic interpreting level II (RT II, SNT-TC1A)
Magnetic particle level II (MT II, SNT-TC-1A)
Liquid penetrate testing level II (PT II, SNT-TC-1A)
Visual inspection testing level II (VT II, SNT-TC-1A)
by Thai – German institute3
Nov 5th, 2016




1) Company: slot- nankai ( May, 2006 to 30, April, 2007)
Owner: J-power en Tech, Inc (Japan)
Position: construction engineer
Project: The Desulphurization plant for Isogo power plant No.2 project

2) Italian-thai Development public company limited (May, 2007 to Aug 2008)
Owner: PTT public company
Position: Mechanical QA/QC engineer
Project: PTT NGV pipeline energy complex rungsit-phythai project

3) Vitsavakit pattana corporation company limited (VIPCO) (Sept 2008 to Apr






2009)& (Feb, 2010 to Dec,2010)
Owner: LXML
Position: Mechanical QA/QC engineer
Project: SEPON copper expansion project SMP II & III (Lao PDR)
05 Nov 2016 Rev.0












4 ) Sumsung Engineering Company Limited (Apr,2009 to Feb,2010)
Owner: PTT public company limited
Position: Mechanical QA/QC inspector
Project: PTT Gas separation 6th plant project (GSP#6)
5 ) Deawoo Engineering Company Limited (Jan, 2011 to Oct, 2011)
Owner: Bangchak Petroleum Public Co., Ltd
Position: Mechanical QA/QC inspector
Project: Bangchak petroleum Product Quality Improvement Project Phase II
6 ) Toyo engineering corp. (Nov 2011 to May 2013)
Owner: Gulf JP (J-Power En, Tech)Ltd
Position: Mechanical QA/QC engineer
Project: TSPP Power plants (Co-generation cycle system) 120 MW.
Nov 5th, 2016








7 ) Technip Engineering (Thailand). (June 2013 to August 2013)
Owner: IRPC Public company limited
Position: Mechanical QA/QC inspector
Project: IRPC EBSM Upgrading projects.
8 ) CUEL Company limited (Sept, 2013 to Present).
Owner: Chevron Thailand Exploration & Production, Ltd
Position: Project QA/QC coordinator
Project: Chevron Phase 48 Platform 9 EA. As per 1 year and half (Offshore)
Nov 5th, 2016





Established in 2000
Formed to service Unocal
Thailand’s ongoing development of
Government of Thailand oil and gas
reserves through the UnocalUnithai Alliance
Two shareholders (currently)
Located within the 500,000 sqm
Unithai facility in Laem Chabang
Currently 669 strong labour force,
90% of which are Thai nationals, as
of July 04
Nov 5th, 2016



Major services:
 Project Management
 Engineering
 Procurement
 Fabrication
 Installation
 Pre-commissioning and
commissioning
 Pipelines
Head office in Bangkok
Operates Thailand’s largest offshore
fabrication yard, located in the deep
sea port of Laem Chabang
05 Nov 2016 Rev.0
 Introduction to CUEL
 Project Management for EPIC
 Platform Construction
 Jacket Fabrication
 Deck Fabrication
 Platform Installation
 Jacket Installation
 Deck Installation
 Pipeline Installation
 Key Success Factor
 Lesson Learnt
05 Nov 2016 Rev.0
Engineering
Innovation
Constructability
Install ability
Procurement
Fabrication
Installation
Hook Up &
Commissioning
Supplier
Alliance
Deliverable
Availability
Economies of Scale
Nov 5th, 2016
ENGINEERING
PROCUREMENT
FABRICATON
INSTALLATION

Commissioning
TIME = MONEY
TIME
05 Nov 2016 Rev.0
Nov 5th, 2016
Engineering
Procurement
Platform Fabrication
Load out














1) Engineering
-WPS & WPQT
-Fabrication Procedure
-Project Execution Plan
-Scheduling & Monitoring
- etc,
2) Procurement
-Company Supplied Material
-Pipe, Beam Shape and Steel Plate
-Piping
-Electrical
-Painting
-Consumable
-etc,
Nov 5th, 2016






3.1) Jacket Fabrication
- Jacket Structure
- Boat landing
- Riser
- Casing guideline
etc.
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Casing guide
Casing guide
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016







3.2) Deck
Fabrication
- Deck Structure
- Vent Boom
- Crane Rest
- Piping Work
- Electrical Work
etc
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
1
2
3
4
Nov 5th, 2016



Direct sea access with 4,500 tones
capacity load-out jetty which require
6 meter water Lowest Low Tide
Assemblies transferred from assembly
yard to barges by multi-wheel
transporters
Serviced by a wide range of mobile
heavy lift capacity (crane and multiwheel transporters)
Nov 5th, 2016
Onshore
Load out
Mob to Site
Offshore Installation
Offshore
Hook up & Commissioning
De-mob
Nov 5th, 2016
Activities for General Installation of Jacket
~ 3.33 Days for Jacket installation
Mob to Site
~1.5 D
From LCB
Set Up Barge
for Jacket
Installation
~0.2 D
Cut seafastening
for release Jacket
~0.13 D
Lift / Launch Jacket
to sea
~0.25D
Upending by 2
block
~0.25 D
Pile Hammering
~2.5 D
Nov 5th, 2016
xx Jan 10 Rev.0
xx Jan 10 Rev.0
~ 3 Days for Deck installation
Jacket
installati
on
~3D
Hook UP & Commis
Lift Deck off
material
barge
~ 0.2 D
Lift Deck onto
Platform's Steel
Jacket
~ 0.3 D
Connect Deck
with Jacket
~ 1.5 D
Install all
appurtenance
(Flare Boom,
etc)
~ 1.0D
Hook
Up
~1D
Nov 5th, 2016
Commissioni
ng
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Duration Depend on Total Length of pipeline
Set Up Barge for
Pipeline Installation
~ 0.3 D
Install Stringer, Anchor
and Start Up Head (all
pig need to be preinstalled)
~ 0.5 D
Move Barge forward to
laydown line pipe
(Meanwhile continue
assembly pipe in each
stations)
Depend on work
Install Laydown Head and
Laydown pipeline to
seabase
~ 0.5 D
Nov 5th, 2016
STEPS 1
STEPS 2
STEPS3
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016

Derrick laybarge “Java Constructor” dimension
Length = 114 m. Width = 32 mใ
Weight = 5,700 tonnes
Accommodation for 184 people.
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
Nov 5th, 2016
LENGTHS OF PIPE
READY FOR TO BE
WELDED TOGETHER
WELDING
STATIONS
Nov 5th, 2016
xx Jan 10 Rev.0
Nov 5th, 2016
ANCHOR WINCHES
ANCHOR LINES
Nov 5th, 2016



















DAILY MANAGEMENT REPORT (DMR)
Report No: 28
Date: 27th April 2004
Time: 23.59 hrs
Location: Plamuk field PMWC
Safety:
No incident
No major Injuries
No FAC
Activities today:
Activities tomorrow:
Vessel locations:
Weather:
Forecasts / Progress:
P50’s based on the Phase 25&26 Installation schedule - (Rev 12)
Pipeline Statistics:
Concern:
None
POB
Nov 5th, 2016












Non Vessel Costs (30%)
1.1 ) Project Management & Travel
1.2 ) Material Procurement
1.3 ) Special Services Division
1.4 ) Subcontractor and 3rd Party
1.5 ) Major Subcontractor
1.6 ) Financial, Insurance and other
1.7 ) Contingency
1.8 ) Escalation
2) Vessel Costs (70%)
2.1 ) Mobilization and Demobilization
2.2 ) Offshore Installation Period
Nov 5th, 2016








Efficient Planning: vessel (barge, boat, accommodation
boat), manpower, period, etc.
Engineering:
Platform Installation : Heavy lift, jacket deck, rigging etc.
Pipeline Installation : Tension, distance, anchor pattern,
etc.
Crane Capacity: Maximum capacity for various weight
Key Personal: Skill, experience, Barge superintendent,
foreman, 2 shifts,
Equipment & Tool: condition, calibration, safety, spare ,
etc.
Weather: installation period, efficiency, productivity,
stand-by etc.
Nov 5th, 2016

.
Nov 5th, 2016

.
Nov 5th, 2016

Thanks

Nov 5th, 2016
แนะนาวิธีการเขียนผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับ เป็ นสามัญวิศวกร
โดย นายวีรพล สิ วะลีพทิ ักษ์
วุฒวิ ศิ วกรเครื่ องกล
คุณสมบัติและหลักฐาน
การขอเลื่อนระดับ เป็ นสามัญวิศวกร
คุณสมบัตขิ องผู้ขอเลื่อนระดับเป็ นสามัญวิศวกร
1. เป็ นภาคีวิศวกรไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
2. มีบญั ชีแสดงผลงานและปริมาณงานฯ
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
3. มีวศิ วกรระดับสามัญขึ้นไปในสาขาเดียวกันกับ
ผูย้ ่นื คาขอเป็ นผูล้ งนามรับรองผลงาน
หลักฐานที่ใช้ ประกอบการขอเลื่อนระดับเป็ นสามัญวิศวกร
1. แบบคาขอรับใบอนุ ญาตฯ (เลือ่ นระดับ)
2. แบบประวัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3. แบบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงาน
(ต้องนาเสนอผลงานไม่นอ้ ยกว่าสามปี ตัง้ แต่ได้รบั ใบอนุญาตระดับ
ภาคีวศิ วกร)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ ว จานวน 2 รูป
หลักฐานที่ใช้ ประกอบการขอเลื่อนระดับเป็ นสามัญวิศวกร(ต่ อ)
5. สาเนาใบอนุ ญาตของผูย้ ่นื คาขอ
6. สาเนาใบอนุ ญาตของผูร้ บั รองผลงาน
(ต้องเป็ นวิศวกรระดับสามัญวิศวกรหรือระดับวุฒิวศิ วกร ใน
สาขาเดียวกันกับ ผูย้ น่ื คาขอ พร้อมระบุทอ่ี ยู่ปจั จุบนั สถานที่
ท างาน หมายเลขโทรศัพ ท์ท่ีส ามารถติด ต่ อ ได้ และความ
เกี่ยวข้อง)
7. ยื่ น ผลงานที่ ใ ช้ค วามรู แ้ ละประสบการณ์ ท างด้า น
วิศวกรรมอย่างน้อย 2 ผลงาน
ข้ อแนะนาการจัดทารายงานผลงาน
ทีใ่ ช้ ความรู้ และประสบการณ์ ในสาขาวิศวกรรมเครื่ องกล
เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา
วัตถุประสงค์ ในการจัดทารายงาน
1. รายงานจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนในการใช้ความรูท้ างด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ในการประกอบวิชาชีพ
2. รายงานจะต้องแสดงให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีการ แก้ไขปัญหาที่ใช้ความรูท้ างด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล
3. ปริมาณงานที่แสดงในรายงานนั้น ต้องบ่งชี้ถงึ ประสบการณ์
ที่เพียงพอต่อการพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงานด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ในระดับที่สูงขึ้น
รูปแบบของรายงานทีน่ าเสนอ
รายงานที่นาเสนอต้องจัดพิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A 4
โดยมีองค์ประกอบของรายงานดังนี้
1. ชื่อโครงการ
2. บทสรุป/บทคัดย่อ
3. สารบัญ
4. วัตถุประสงค์โครงการ
รูปแบบของรายงานทีน่ าเสนอ (ต่ อ)
4. ตาแหน่ งหน้าที่ และความรับผิดชอบทาง
วิศวกรรมเครื่องกล
5. รายละเอียดของงานและระยะเวลาที่รบั ผิดชอบ
6. รายละเอียดของการตรวจทานงานที่รบั ผิดชอบ
7. การแก้ปญั หาและอุปสรรค
8. สรุปผลสาเร็จและจุดเด่นของโครงการเชิงวิศวกรรม
9. รายงานการอ้างอิง เช่น แบบ ภาพถ่าย รายการคานวณ
ตัวอย่ าง
การกรอกแบบบัญชีแสดงผลงานและปริมาณ
งาน
การขอเลื่อนระดับ
ตัวอย่ างการกรอกประวัติ
วัน เดือน ปี
ลาดับ ประกอบวิชาชีพ
1
1 ส.ค.38 30 ต.ค. 39
ตาแหน่ งหน้ าที่
และทีท่ างาน
วิศวกรเครื่ องกล 3
งานตรวจสอบและ
กาหนดคุณลักษณะ
กอง
วิศวกรรมเครื่ องกล
ฝ่ ายวิศวกรรม
รัฐวิสาหกิจ ก
ลักษณะงานทีท่ า
- ทาหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ ติดตั้ง
ทดลอง เครื่ องจักรกลที่อยูใ่ นความ
ควบคุม เช่น เครื่ องจักรกลสู บน้ า
ขนาดใหญ่ ระบบปรับอากาศ
ตัวอย่ างการกรอกประวัติ (ต่ อ)
วัน เดือน ปี
ลาดับ ประกอบวิชาชีพ
2
ตาแหน่ งหน้ าที่
และทีท่ างาน
ลักษณะงานทีท่ า
1 พ.ย. 39-31 ธ.ค.40 วิศวกรเครื่ องกล - ตรวจสอบแบบติดตั้ง
บริ ษทั ข
- งานควบคุมการสร้างหรื อการผลิต
และอานวยการใช้
- ออกแบบและคานวณ
ตัวอย่ างการกรอกประวัติ (ต่ อ)
วัน เดือน ปี
ลาดับ ประกอบวิชาชีพ
3
ตาแหน่ งหน้ าที่
และทีท่ างาน
ลักษณะงานทีท่ า
2 ม.ค. 41-31 ส.ค. 41 วิศวกรเครื่ องกล - ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศ
บริ ษทั ค
- บารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศ
- ตรวจสอบเครื่ องจักร
- ตรวจสอบหม้อไอน้ า
ตัวอย่ างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน
บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเพื่อขอเลื่อนระดับ
ของนายรักชาติ ยิง่ ชีพ ใบอนุญาตเลขทะเบียน
ภก. xxxxx
ตัวอย่ างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน(ต่ อ)
(1)
ลาดับ
1
(2)
รายละเอียดงาน
งานติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ท่ อลมความดัน
ท่ อสุ ญญากาศ และห้ องสะอาด
ชื่ อโครงการ.......................................................
สถานทีต่ ้งั ................................................
เงินลงทุน .............................
ประเภทและขนาดงาน
Water Cooled Chiller
ขนาด.........ตัน จานวน.........เครื่ อง
ตัวอย่ างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน(ต่ อ)
(1)
ลาดับ
1
(2)
รายละเอียดงาน
Cooling Tower
ขนาด.........ตัน จำนวน........เครื่ อง
Air Handling Unit
ขนาด.........ตัน จานวน.........เครื่ อง
Chilled And Condenser Water Pump
ขนาด……. KW จานวน.........เครื่ อง
ตัวอย่ างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน(ต่ อ)
(3)
(4)
(5)
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ ขอบเขตอานาจหน้ าที่
ตามกฎกระทรวง
เริ่ม
สาเร็จ
สิ งหาคม 38 ธันวาคม 38 - ออกแบบและ
- ปฏิบตั ิงานด้วย
ตนเองภายใต้การ
คานวณ
- งานอานวยการใช้ กากับดูแลของวุฒิ
วิศวกร
หรื อ
- ปฏิบตั ิงานด้วย
ตนเอง
* กรณีปฏิบัติงานเกินขอบเขตของระดับภาคีวศิ วกร ต้ องปฏิบัติภายใต้
การกากับดูแลของวิศวกรระดับสามัญหรื อวุฒิวศิ วกร
ตัวอย่ างการกรอกบัญชีแสดงปริมาณผลงาน(ต่ อ)
(6)
ผลของงาน
สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ (
(7)
บันทึกและลายมือชื่ อ
ผู้รับรอง
)
นายวีรพล สิ วะลีพิทกั ษ์
วก.826
(8)
หมายเหตุ
ตัวอย่ างหนังสื อผู้รับรองผลงาน
หนังสื อรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เขียนที่ บริ ษทั ...............................................จากัด
วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายวีรพล สิ วะลีพิทกั ษ์ อายุ 46 ปี สัญชาติ ไทย
อยูบ่ า้ นเลขที่ 69/999 ซอย นวลจันทร์ 99 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร ที่ทางาน 999/69 ซอย นวลจันทร์ 69 ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์
เขต บึงกุ่ม จังหวัด กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-987-6543 ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับ วุฒิวศิ วกร สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน วก. 826
ขอรับรองแบบบัญชีแสดงปริ มาณและคุณภาพผลงานเพื่อประกอบการยืน่ ขอเลื่อนระดับ
เป็ นสามัญวิศวกร ของนายรักชาติ ยิง่ ชีพ ระดับภาคีวศิ วกร สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล ตาม
ใบอนุญาตเลขทะเบียน ภก. xxxxx
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ ……………………………วุฒิวศิ วกร
( นายวีรพล สิ วะลีพิทกั ษ์ วก.826 )
ผูร้ ับรอง
ตัวอย่ างสาเนาใบอนุญาตผู้รับรองผลงาน
การออกแบบ
ระบบวิศวกรรมเครื่องกล
อาคารขนาดใหญ่
โดย
นายวีรพล สิวะลีพทิ กั ษ์
วุฒวิ ศิ วกรเครือ่ งกล
วก.826
GEAR # 1
ภาควิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มาตรฐานการออกแบบระบบ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
มำตรฐำนกำรออกแบบระบบวิศวกรรมเครื่องกล
การออกแบบงานวิศวกรรมเครื่องกล ควรพิจารณาและคานึงถึง
 มาตรฐานอ้างอิง
 ผู้ใช้งานอาคาร
 การประหยัดพลังงาน
 ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน
ขอบเขตงานวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบด้วย
 ระบบปรับอากาศ (air conditioning system)
 ระบบระบายอากาศ (ventilation system)
 ระบบควบคุมควันไฟ (smoke control system)
 ระบบลิฟต์ (lift system)
1. กำรออกแบบงำนวิศวกรรมเครื่องกล
1.1 มาตรฐานอ้างอิง
การออกแบบจะต้องสอดคล้อง หรืออ้างอิงกับมาตรฐานสากล และ/
หรือข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติ/มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบวิศวกรรมระบบเครื่องกลของประเทศไทย ได้แก่
1.1.1 มาตรฐานสากล







ASHRAE : American Society of Heating, Refrigeration and
Air-Conditioning Engineers, Standard 15, 62, 90.1
(http://www.ashrae.org และ http://www.ashraethailand.org)
NFPA : National Fire Protection Association, NFPA 90A, 92 A B, 96
(http://www.nfpa.org)
SMACNA : Sheet Metal and Air Conditioning Contractors’ National
Association (http://www.smacna.org)
ARI : Air Conditioning and Refrigeration Institute (http://www.ari.org)
UL : Underwriters Laboratories, Inc. (http://www.ul.com)
NEMA : National Electrical Manufacturers Association
(http://www.nema.org)
ANSI : American National Standard Institute (http://www.ansi.org)
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ASME : American Society of Mechanical Engineers
(http://www.asme.org)
1.1.2 กฎหมาย / ข้อบัญญัติ / มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ของประเทศไทย

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522
 กฎกระทรวง ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรก
ั ษ์
พลังงำน พ.ศ. 2535
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
The Engineering Institute of Thailand under The King’s Patronage)
(http://www.eit.or.th)
 สมำคมวิศวกรรมปรับอำกำศแห่งประเทศไทย (http://www.acat.or.th)
 สมำคมวิศวกรรมออกแบบและปรึกษำเครื่องกลและไฟฟ้ำไทย
(http://www.mect.or.th)
 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (http://www.tisi.go.th)

1.2
ผู้ใช้งำนอำคำร
การออกแบบจะต้องคานึงถึงผู้ใช้อาคารในหลายประเด็น ได้แก่
1.2.1 ความสะดวกสบายในการใช้สอย เช่น ตาแหน่งติดตั้งที่ใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ ทั่วถึง เปิดปิดสะดวก และควบคุมอุณหภูมิ
โดยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกล (remote controller) ได้
1.2.2 ความยืดหยุน่ ในการใช้งาน เช่น การใช้งานของลิฟต์สาหรับ
ผู้พิการ เป็นต้น
1.2.3 ความน่าสบายและสุขภาวะ เช่น สภาวะการปรับอากาศ การ
ระบายอากาศให้เกิดสภาวะน่าสบาย และการป้องกันเสียงความสั่นสะเทือนที่รบกวนผูใ้ ช้อาคาร
 ควรเลือกอุปกรณ์ การติดตั้งหรือมีการควบคุมเสียงรบกวน
และการสั่นสะเทือนที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องกลให้เป็น
ไปในลักษณะที่สามารถป้องกันไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
ราคาญสาหรับบริเวณโดยรอบ
1.2.4 ความปลอดภัยในการใช้อาคาร และป้องกันมลพิษด้านต่างๆ
เช่น การป้องกันเพลิงไหม้ การออกแบบระบบควบคุมควันไฟ
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
อุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกอาคารหรือส่วนของอาคารภายนอก
เช่น เครื่องระบายความร้อน เครื่องทาน้าเย็น เป็นต้น
จะต้องออกแบบการติดตั้งให้รองรับน้าหนัก และความ
สั่นสะเทือนได้อย่างปลอดภัยและไม่ติดไฟ รวมทั้งการ
รองรับที่ต่อจากอาคารหรือส่วนของอาคารที่เป็นโครงสร้าง
ไม่ติดไฟจะต้องไม่ติดไฟด้วย
 ห้องหรือบริเวณนอกเหนือจากห้องเครื่องทาความเย็น ซึ่ง
ภายในมีส่วนที่บรรจุสารทาความเย็นอยู่ จะต้องจัดเตรียม
วิธีการระบายอากาศ เพื่อความปลอดภัยกรณีมีสารทา
ความเย็นรั่วไหล
 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สาหรับโรงพยาบาล
สถานพยาบาล ต้องมีความสามารถในการกรองอากาศ โดย
การติดตัง้ แผงกรองอากาศ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และจานวนชัน้
ของแผงกรองอากาศขัน้ ต่า
การระบายอากาศจากส่วน
ใช้สอยทีม่ กี ารปนเปือ้ นเชือ้ โรค สารกัมมันตรังสี หรือสิง่ อืน่ ใด
ทีแ่ พร่กระจายทางอากาศได้ตอ้ งผ่านการกรองด้วยแผงกรอง
อากาศก่อนทิง้ ออกสูบ่ รรยากาศภายนอก
1.2.5 ความสะดวกในการดูแลซ่อมบารุงรักษา อุปกรณ์ / เครื่องกล
ทุกชนิดจะต้องเข้าถึงได้ เพื่อตรวจสอบ บริการ ซ่อมแซม หรือ
เปลี่ยนได้โดยสะดวก โดยมีพื้นที่และช่องว่างในการทางาน
สาหรับอุปกรณ์ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 0.75 เมตร
 การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งเหนือฝ้าเพดาน ควรจัดเตรียม
ช่องเปิดบริการ (access door) ในบริเวณที่ไม่ห่างจาก
อุปกรณ์ หรือพื้นที่ทางานที่จาเป็นมากนัก
 การเข้าถึงอุปกรณ์ทอ
ี่ ยูบ่ นหลังคา หรือบนผนังภายนอก ของ
อาคารชัน้ เดียว อาจใช้บนั ไดชัว่ คราวหรือวิถที างชัว่ คราวอืน่ ๆ

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
1.3
กำรประหยัดพลังงำน
1.3.1 การออกแบบตัวอาคาร ที่มีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน
สาหรับการใช้ระบบปรับอากาศ เช่น การหันทิศของอาคารใน
ทิศที่ลมพัดผ่าน การใช้แสงธรรมชาติให้ความสว่าง ตาแหน่ง
หน้าต่างที่ไม่รับแสงแดดโดยตรง หรือการเลือกใช้วัสดุที่มี
คุณสมบัติเป็นฉนวน ป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าไปในอาคาร
จะช่วยให้สามารถใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กลง
1.3.2 การอนุรักษ์พลังงาน โดยการเลือกใช้เฉพาะอุปกรณ์ระบบ
เครื่องกลที่มีประสิทธิภาพสูง หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวมลง ได้แก่
 การพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ
โดยเลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง
(เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5)
 การใช้เครื่องปรับอากาศแบบปรับความเร็วรอบได้
 การใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง
 การใช้ท่อลมที่มีความเสียดทานต่า
 การใช้ระบบปริมาณนํ�ายาแปรเปลี่ยน
(Variable Refrigerant Flow : VRF)
 การหุ้มฉนวนท่อลมให้มีความหนาที่เหมาะสม
 การบุฉนวนกันความร้อนทีห
่ ลังคา
 การออกแบบระบบเพื่อใช้พลังงานความร้อนหรือความเย็น
ที่ต้องทิ้ง กลับมาใช้ประโยชน์
 การใช้โปรแกรมการเปิด-ปิดเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(Optimum Start-Stop Program)
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
1.4
2.
ค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรใช้งำน
1.4.1 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย
 ค่าใช้จ่ายขั้นต้นที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 ค่าใช้จ่ายในการดูแลการทางานของสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ และการบารุงรักษา
 ค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจะเป็น
เครื่องมือประกอบการตัดสินใจของเจ้าของอาคารและ
ผู้ออกแบบ เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถเลือกงานระบบที่ดี
ที่สุดสาหรับอาคาร
กำรออกแบบงำนวิศวกรรมเครื่องกล
2.1 กำรออกแบบระบบปรับอำกำศ (air conditioning system)
2.1.1 รายละเอียดเบื้องต้นของอาคารที่จาเป็นสาหรับการออกแบบ
 ตาแหน่งที่ตงั้ อาคาร ทิศทาง
 รูปทรง ขนาด และจานวนชั้นของอาคาร
 รายละเอียดของผนัง หลังคา พืน
้ ที่กระจก แนวคาน พื้น
 ความสูงในแต่ละชั้น และพื้นที่เหนือช่องฝ้า
 การใช้งานพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น เป็นห้องเรียน
ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ หรือ สานักงาน เป็นต้น
 พื้นที่ห้องเครื่อง พื้นที่ส่วนกลาง
 ข้อกาหนดการออกแบบ เช่น ภาวะอากาศภายนอกอาคาร
(ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย อุณหภูมิเฉลี่ย) และ ภาวะอากาศ
ภายใน (อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์) เป็นต้น
2.1.2 ประเภทของระบบปรับอากาศ และขนาดอุปกรณ์ที่เหมาะสม
กับอาคาร ควรพิจารณาหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น
 รายละเอียดการใช้งานพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร
 ประมาณการพื้นที่ปรับอากาศทั้งหมด
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ข้อจากัดต่างๆ ของอาคาร เช่น พืน้ ทีห่ อ้ งเครือ่ ง และรูปทรง
ภายนอกของอาคาร เป็นต้น
ทั้งนี้ ระบบปรับอากาศแต่ละระบบ จะมีความเหมาะสมกับ
ประเภทอาคารและการใช้งานแตกต่างกันออกไป
2.1.2.1 ระบบปรับอำกำศแบบแยกส่วน (split type air
conditioner) เหมาะกับอาคารขนาดเล็ก เช่น
ที่พักอาศัย อาคารสานักงานขนาดเล็ก ห้องเรียน
ห้องนอน เป็นต้น ซึ่งมีการใช้งานไม่พร้อมกัน ผู้ใช้
อาคารสามารถเปิด-ปิดเครื่องทาความเย็นได้อย่าง
อิสระ อย่างไรก็ตามสถาปนิกจะต้องจัดเตรียมพืน้ ที่
ภายนอกอาคาร สาหรับวางเครือ่ งระบายความร้อน
(condensing unit - ACU) ทีเ่ หมาะสม โดยจะต้อง
ไม่ห่างจากพื้นที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (fan coil
unit - FCU) มากเกินไป และต้องอยูใ่ นบริเวณทีม่ กี าร
ระบายอากาศทีด่ ี
2.1.2.2 ระบบน้ำเย็นด้วยเครื่องทำน้ำเย็น ชนิดระบำย
ควำมร้อนด้วยอำกำศ (air-cooled chiller) เหมาะ
กับอาคารขนาดใหญ่ทมี่ โี หลดความเย็นจานวนมาก
เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงแรม โรงพยาบาลขนาด
กลาง หรือห้องส่งสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น ระบบ
ปรับอากาศประเภทนี้ มีขอ้ ดี คือ ไม่ต้องจัดเตรียม
น้าหล่อเย็น และไม่มีปัญหาละอองน้า (เมื่อเทียบ
กับ ระบบน้าเย็นด้วยเครื่องทาน้าเย็น ชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน้า (water-cooled chiller) ข้อเสีย
คือ การทางานของเครือ่ งทาน้าเย็น (chiller) ทีต่ งั้
อยูภ่ ายนอกอาคาร จะส่งเสียงดังรบกวนบริเวณข้าง

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
เคียง ควรประสานงานกับสถาปนิกเพื่อจัดเตรียม
พื้นที่ห้องเครื่องที่เหมาะสม
2.1.2.3 ระบบน้ำเย็นด้วยเครื่องทำน้ำเย็น ชนิดระบำย
ควำมร้อนด้วยน้ำ (water-cooled chiller) เหมาะ
กับอาคารขนาดใหญ่ ที่มีภาระการทาความเย็น
(cooling load) จานวนมาก ระบบปรับอากาศประเภท
นี้มีข้อดี คือ ประหยัดพลังงาน มีความยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงและการขยายตัว ข้อเสีย คือ มีการ
ลงทุนสูง ใช้พื้นที่ห้องเครื่องมาก ต้องจัดเตรียมน้า
หล่อเย็น และมีปญ
ั หาละอองน้า
2.2 กำรออกแบบระบบระบำยอำกำศ (ventilation system)
การระบายอากาศมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาอากาศจากภายนอกเข้าสู่
บริเวณห้อง เพื่อเจือจางปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ
อื่นๆ รวมทั้งเพื่อลดความเข้มข้นของกลิน่
การระบายอากาศสามารถทาได้ 2 วิธี คือ
 กำรระบำยอำกำศโดยวิธธ
ี รรมชำติ โดยอาศัยช่องเปิด
จากภายนอก เช่น ประตู หน้าต่าง บานเกล็ด เป็นต้น
 กำรระบำยอำกำศโดยวิธก
ี ล เป็นการใช้อปุ กรณ์ขบั เคลือ่ น
อากาศจากภายนอกเข้าสู่บริเวณห้อง
2.2.1 รายละเอียดเบื้องต้นของอาคารที่จาเป็นสาหรับการออกแบบ
การระบายอากาศโดยวิธีกล
 รูปทรง ขนาด และจานวนชั้นของอาคาร
 ความสูงในแต่ละชั้น และพื้นที่เหนือช่องฝ้า
 การใช้งานพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม
ห้องปฏิบัติการ หรือสานักงาน เป็นต้น
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
2.2.2 การคานวณอัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราช
บัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กาหนดหลักเกณฑ์การ
ระบายอากาศดังนี้
 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ : สาหรับพื้นที่ที่มีผนัง
ด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านติดกับภายนอกอาคารโดยต้อง
มีพื้นที่ลมผ่านสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ10ของพื้นทีห่ ้ องนัน�
 การระบายอากาศโดยวิธีกล : จะต้องมีอัตราการระบาย
อากาศ ไม่น้อยกว่าอัตราที่กาหนด ทั้งการระบายอากาศ
ของบริเวณทีม่ ีการปรับอากาศและบริเวณที่ไม่ปรับอากาศ
 การเลือกใช้ระบบระบายอากาศ วิธีธรรมชาติ หรือ วิธก
ีล
ขึ้นกับลักษณะพื้นที่อาคาร เช่น บริเวณที่มีฝุ่นหรือควัน
เกิดขึ้นเฉพาะ เช่น เตาในห้องครัว จะใช้วิธีกล โดยการ
ติดตั้งหัวครอบ (hood) อยู่เหนือเตา แล้วต่อท่อลมเข้าสู่
พัดลมดูดอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือควันกระจาย
ออกไปรบกวนพื้นที่อื่น (spot ventilation) หรือบริเวณ
ที่จอดรถเหนือพื้นดิน จะเลือกใช้การระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติ
2.2.3 ระบบการระบายอากาศ ใช้ในพืน้ ที่ 2 ประเภท ได้แก่
2.2.3.1 กำรระบำยอำกำศในพืน้ ทีป่ รับอำกำศ ทาโดย
การนาอากาศภายนอก (fresh air) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เข้า
มารวมกับลมกลับแล้วผ่านแผงกรองอากาศภายใน
เครือ่ งเป่ำลมเย็น (air handling unit / fan coil
unit - AHU/FCU) ก่อนหมุนเวียนเข้าสูพ่ นื้ ทีใ่ ช้งาน
นอกจากนี้จะติดตั้ง พัดลมดูดอำกำศ เพื่อถ่ายเท
ฝุน่ ละออง, เชือ้ โรค, สิ่งที่ทาให้เกิดโรคภูมิแพ้ และ
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
กลิ่นออกจากพื้นที่ ทาให้ไม่เกิดกลิ่นอับ หรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ (sick building syndrome) การ
นาอากาศภายนอกเข้ามาจะคานึงถึงตาแหน่งลม
เข้า และคุณภาพของอากาศบริเวณนั้น
2.2.3.2 กำรระบำยอำกำศในพื้นที่ไม่ปรับอำกำศ
สามารถเลือกใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
หรือการระบายอากาศโดยวิธีกล ขึน้ อยู่กับลักษณะ
ของพื้นที่ใช้งาน
2.3 กำรออกแบบระบบควบคุมควันไฟ (smoke control system)
ระบบควบคุมควันไฟ
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ควันแพร่
กระจายไปทั่วทั้งอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สาหรับอาคารขนาดกลาง
ขึ้นไป ระบบควบคุมควันไฟ ประกอบด้วย
 ระบบอัดอากาศ
 ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ (pressurized stair system)
 ระบบอัดอากาศโถงลิฟท์ดบ
ั เพลิง
 ระบบระบายควัน
 ระบบระบายควันในเอเทรียม (atrium smoke exhaust system)
2.3.1 ระบบอัดอำกำศบันไดหนีไฟ และ โถงลิฟท์ดับเพลิง
2.3.1.1 ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟและโถงลิฟท์ดับเพลิง
เป็นแบบ ระบบฉีดก๊าซ (multiple point injection)
โดยการติดตั้งพัดลมอัดอากาศความดันสูง ที่ชั้น
ดาดฟ้า เพื่ออัดอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในบันได
และโถงลิฟท์ โดยผ่านท่อลม ซึ่งติดตั้งภายในช่อง
อัดอากาศ (pressurized shaft)
2.3.1.2 ระบบอัดอากาศ ต้องทางานขึ้นเองโดยอัตโนมัติ
หลังจากได้รบั สัญญาณจากระบบเตือนอัคคีภยั หรือ
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
การสัง่ การจากช่างภายในห้องควบคุม ส่วนการหยุด
ระบบเป็นแบบควบคุมด้วยมือ(manual operation)
ภายในบันไดหนีไฟ และโถงลิฟท์ดบั เพลิง ติดตั้งชุด
ควบคุมความดัน ซึ่งประกอบด้ว ยอุปกรณ์ควบคุม
ความแตกต่างของแรงดัน และปรับลดความดัน
พร้อมเกล็ดระบายอากาศสูภ่ ายนอก (differential
pressure controller, modulating damper with
exhaust grill) เพื่อรักษาความดันภายในไม่ให้สูง
เกินกว่าแรงที่ใช้ในการเปิดประตู นอกจากนีต้ อ้ ง
ติดตัง้ เครือ่ งตรวจจับควันไฟ (smoke detector)
ภายในห้องเครือ่ งพัดลมและช่องอัดอากาศ เพือ่ หยุด
การทางานของพัดลม เมือ่ ตรวจจับควันไฟได้
2.3.1.3 พัดลมอัดอากาศ ต้องมีอย่างน้อย 2 ชุด (ขนาดชุดละ
100%) พัดลมชุดสารองต้องทางานโดยอัตโนมัติ
ในกรณีทพี่ ดั ลมหลักหยุดทางาน ไม่วา่ ในกรณีใด ระบบ
ไฟฟ้าสาหรับพัดลม ต้องจ่ายมาจากเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
ของอาคาร ระบบอัดอากาศภายในช่องบันไดหนีไฟและ
โถงลิฟท์ดบั เพลิง ต้องมีความดันอากาศขณะใช้งาน ไม่
น้อยกว่า 38.6 ปาสคาล (0.16 Inch WG.) ทีท่ างานได้
โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม้
2.3.1.4 การคานวณระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ ให้ใช้ตาม
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั ของ วสท. (EIT
Standard) ซึ่งกาหนดให้ บันไดหนีไฟต้องมีระบบ
อัดอากาศที่มีความดันขณะใช้งาน ไม่น้อยกว่า
38.6 ปาสคาล ทีท่ างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิด
เพลิงไหม้
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
2.3.1.5 การเลือกพัดลมอัดอากาศ ทั้งประเภทและขนาดที่
คานวณได้ เพื่อติดตั้งบนพืน้ ชั้นดาดฟ้า เพื่ออัดลม
ผ่านท่อลมเข้าสู่บันไดหนีไฟ พัดลมอัดอากาศต้อง
ทางานขึน้ เองโดยอัตโนมัติ หลังจากได้รับสัญญาณ
จากระบบเตือนอัคคีภัยหรือสั่งการจากห้องควบคุม
ส่วนการหยุดระบบ จะเป็นแบบควบคุมด้วยมือ
(manual operation)
2.3.1.6 ภายในบันไดหนีไฟ
ติดตั้งชุดควบคุมความดัน
ประกอบด้วย อุปกรณ์วัดและควบคุมความดันและ
อุปกรณ์ลดความดันด้วยมอเตอร์ พร้อมบานเกล็ด
ช่องลมเข้า(differential pressure sensor and
controller: range 0 – 10 Inch WG., motorized
damper with supply air grill) เพื่อรักษาความดัน
ภายใน ไม่ให้สูงเกินกว่าแรงที่ใช้ในการเปิดประตู
และติดตัง้ เครือ่ งตรวจจับควันไฟ (smoke detector)
ภายในห้องเครื่องพัดลม เพื่อหยุดการทางานของ
พัดลมเมื่อตรวจจับควันไฟได้
2.3.2 ระบบระบำยควันในเอเทรียม
สาหรับอาคารขนาดใหญ่ทั่วไป ที่นยิ มมีช่องเปิดระหว่างชั้น
(atrium) โดยอาจเปิดต่อเนื่องกัน 2 ชั้นขึ้นไป ซึ่งจะเป็นช่อง
ทางการแพร่ของควันทีส่ าคัญขณะเกิดเพลิงไหม้ จาเป็นต้องใช้
ระบบระบายควันในเอเทรียม ในการป้องกันไม่ให้ควันแพร่
กระจายไปทั่วทั้งอาคารเมื่อเกิดเพลิงไหม้
2.4 กำรออกแบบระบบลิฟต์ (lift system)
ระบบขนส่งมวลชนภายในอาคาร ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก ได้แก่
ระบบลิฟต์ และระบบบันไดเลื่อน ระบบขนส่งมวลชนภายในอาคาร
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
อาจจัดอยู่ในความรับผิดชอบของสถาปนิกหรือวิศวกรเครื่องกลก็ได้
ลิฟต์ แบ่งตามประเภทการใช้งาน ดังนี้
 ลิฟต์โดยสาร(passenger lift)
 ลิฟต์บรรทุกของ (service lift)
 ลิฟต์บรรทุกเตียงคนไข้ (bed lift)
 ลิฟต์ดับเพลิง (fire fighting lift)
2.4.1 รายละเอียดเบื้องต้นของอาคารที่จาเป็นสาหรับการออกแบบ
ระบบลิฟต์
 ลักษณะและการใช้งานของอาคาร
 จานวนชัน
้ ของอาคารและความสูงในแต่ละชั้น
 จานวนชัน
้ ทีเ่ ปิดใช้งานลิฟต์ และการแบ่งส่วนพืน้ ที่ (zoning)
 ขนาดของช่องลิฟต์ และพื้นที่ห้องเครื่องบนหลังคา
2.4.2 รายการคานวณระบบลิฟต์ เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการ
ขนส่งผู้คน (traffic analysis) แยกตามการใช้งานของลิฟต์
แต่ละประเภท ได้แก่ ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์บริการ ลิฟต์ขนของ
ลิฟต์ดับเพลิง เกณฑ์ในการออกแบบ (input) ประกอบด้วย
 จานวนลิฟต์
 น้าหนักบรรทุก
 ความเร็วลิฟต์
 จานวนชัน
้ ทีว่ ิ่งรับ-ส่ง
 ระยะทางลิฟต์วิ่ง
ผลการวิเคราะห์ (output) จะพิจารณาตัวแปรหลัก ได้แก่
 ประสิทธิภาพในการขนผู้โดยสารในช่วง 5 นาที
(5-min. handling efficiency) หน่วย เปอร์เซ็นต์
 ระยะเวลาการวิ่งของลิฟต์แบบปกติ และแบบเร่งด่วน
หน่วย วินาที
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ระยะเวลาการรอ (waiting time) หน่วย วินาที
 ระยะเวลาการวิ่งครบรอบ (round trip time) หน่วย วินาที
2.4.3 รายละเอียดประกอบแบบ (specification) ประกอบด้วย
 จานวนลิฟต์
 น้าหนักบรรทุก (หน่วย กิโลกรัม)
 ความเร็วลิฟต์ (หน่วย เมตรต่อนาที)
 จุดวิ่งรับ-ส่ง
2.4.4 ขนาดของปล่องลิฟต์, ระยะทางลิฟต์วิ่ง, ความสูง overhead
และความลึกบ่อลิฟต์ (หน่วย เมตร) ถ้าเป็นลิฟต์ประเภทมี
ห้องเครื่อง จะต้องระบุขนาดของห้องเครื่องลิฟต์ด้วย
 ระบบขับเคลื่อน
 ระบบควบคุมการทางาน
 ระบบเปิด-ปิดประตูลิฟต์
2.4.5 ระบบความปลอดภัยสาหรับผู้โดยสาร ได้แก่
2.4.5.1 ระบบความปลอดภัย ตามข้อกาหนด จาก
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 การทางานที่จะให้ลิฟต์เลื่อนมาหยุดตรงที่จอด
ชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิดโดยอัตโนมัติ
เมื่อไฟฟ้าดับ
 ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่
เมื่อบรรทุกเกินพิกัด
 ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กาหนด
โดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด
 การป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร

มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล





ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท
ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่ หรือ
หยุดไม่ตรงที่จอด
ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์และ
สัญญาณเจ้งเหตุขัดข้อง
ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน ในห้องลิฟต์ และ
หน้าโถงลิฟต์ชนั้ ที่จอด
ระบบระบายอากาศในห้องลิฟต์ อื่นๆ เช่น การ
ป้องกันกรณีทเี่ ชือกแขวนลิฟต์ขาด ระบบเบรก
ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง หรือ
ระบบลิฟต์ที่ใช้ในกรณีเพลิงไหม้ เป็นต้น
มำตรฐำนกำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
ตารางที่ 1 อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
สถานที่ (ประเภทการใช)
หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัยหรือสํานักงาน
หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
อาคารพาณิชย
หางสรรพสินคา
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
สํานักงาน
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองครัวของที่พักอาศัย
หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
อัตราการระบายอากาศ ไมนอยกวาจํานวน
เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง
2
4
4
4
4
4
4
7
7
7
12
24
ตารางที่ 2 อัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ
ลําดับ
สถานที่ (ประเภทการใช)
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา)
โรงงาน
สํานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
สถานที่สําหรับติดตอธุรกิจในธนาคาร
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองปฏิบัติการ
รานตัดผม
สถานกีฬาในรม
โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดู)
หองเรียน
สถานบริหารรางกาย
รานเสริมสวย
หองประชุม
หองน้ํา หองสวม
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (หองรับประทานอาหาร)
ไนทคลับ บาร หรือสถานลีลาศ
หองครัว
สถานพยาบาล
- หองคนไข
- หองผาตัดและหองคลอด
- หองชวยชีวิตฉุกเฉิน
- หอง ไอ.ซี.ยู. และหอง ซี.ซี.ยู
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
10
10
10
30
2
8
5
5
กฎหมายอาคาร
การออกแบบท่อน้ าเย็น
 GPM
โดยที่
= 24 X TON / ∆T CHW
= อัตราการไหลของน้ า หน่วย แกลลอนต่อนาที
TON = ขนาดทาความเย็นของ Chiller หน่ วย ตัน
∆T CHW = อุณหภูมิน้ าเย็นที่ออกจาก Chiller – อุณหภูมิน้ า
เย็นที่เข้า Chiller
GPM
การออกแบบท่อน้ าระบายความร้อน
GPM = 24 x (Heat Rejection) / ∆T CDW
Heat ReJection คือ ผลรวมระหว่างขนาดการทา
ความเย็น กับ อัตราการกินไฟของคอมเพรสเซอร์ แล้วแปลง
หน่วยเป็ นตันความเย็น KW(Ref.)+KW(Comp.)
GPM = 24 x (1.25xTON) / ∆T CDW
GPM = 30 x TON / ∆T CDW
ขนาดท่อน้ าทิ้ง

similar documents