سازه های پوسته ای

66

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫سازه های پوسته ای پیش ساخته‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫مقدمه‬
‫‪‬نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن‪ ،‬ضرورت استفاده از سیستم های‬
‫ساختمانی و مصالح جدید به منظور ارتقا کیفیت ساخت ‪ ،‬افزایش سرعت ساخت ‪ ،‬افزایش عمر‬
‫مفید ساختمان ها ‪ ،‬سبک سازی و افزایش مقاومت در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح ساخته‬
‫است ‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫نیاز امروز کشور به استفاده از‬
‫مصالح نوین در جهت تحقق اهداف‬
‫کاهش هزینه های ساخت‬
‫به کار گیری مصالح و فناوری های جدید‬
‫ارتقاء کیفیت ساخت در کشور‬
‫افزایش عمر مفید ساختمان‬
‫کاهش زمان ساخت‬
‫بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫فناوری های نوین پیشنهادی‬
‫سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد‬
‫سیستم قاب های بتنی پیوسته ( روش قالب تونلی)‬
‫بتن مسلح با قالب عایق ماندگار‬
‫سیستم پیش ساخته بتتی‬
‫سیستم ساختمانی ترونکو‬
‫سیستم پانل های سه بعدی‬
‫ساختمان های فوالدی نورد گرم‬
‫***سازه های پوسته ای پیش ساخته***‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫*سازه های پوسته ای پیش ساخته*‬
‫‪precast reinforced concrete shells‬‬
‫معرفی سیستم ‪:‬‬
‫پوسته ها در یک تقسیم بندی کلی در گروه سازه های سه بعدی قرار می گیرند ‪ .‬سازه های سه بعدی که از رفتار قالب سه بعدی‬
‫برخوردارند‪ ،‬در مقابل سازه های صفحه ای مانند خرپاهای صفحه ای قرار می گیرند‪ ،‬که به صورت دو بعدی طراحی می شوند ‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫جنس سازه های پوسته ای‬
‫این سازه ها با مواد و مصالح گوناگونی ساخته می شوند ‪:‬‬
‫•فوالد‬
‫•الومینیم‬
‫•چوب‬
‫•بتن‬
‫•کامپوزیت های مسلح فیبری و یا ترکیبی از این مواد‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫انواع سازه های سه بعدی پوسته ای‬
‫الف – سازه های سه بعدی پیوسته که شامل اجزای ی مانند‬
‫دال ها و پوسته ها می شود‪.‬‬
‫ب – سازه های سه بعدی مشبک که شامل عناصر طولی جدا‬
‫از هم می شود‪.‬‬
‫ج – سازه های سه بعدی دو گانه که شامل ترکیبی از اجزای‬
‫جدا و پیوسته است‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫انواع پوسته ها از نظرشکل کلی‬
‫پوسته ها با توجه به شکلشان به چهار دسته ی‬
‫(سین کالستیک‪،‬انتی کالستیک‪،‬قابل توسعه‪،‬شکل ازاد)‬
‫تقسیم می شوند‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫‪ - 1‬اشکال سین کالستیک( گنبد ها)‬
‫دارای دو منحنی هستند که خطوط انحنای ان در جهت مشابه می باشد‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫‪ - 2‬اشکال قابل توسعه(مخروط ‪،‬استوانه‪،‬استوانه ای)‬
‫انها در یک جهت دارای خطوط مستقیم و درجهت دیگر بصورت منحنی می باشند که از‬
‫خمش در صفحه ی مسطح حاصل شده اند‪.‬‬
‫قسمتی از موزه کیمبال‬
‫میدان اسب دوانی‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫‪ - 3‬اشکال انتی کالسیک‪ ( :‬اشکال زین اسبی شامل هذلولی‪ ،‬سهموی)‬
‫دارای انحنای مضاعف بوده که خطوط انحنا در جهت مخالف هم می باشد‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫‪ -4‬اشکال ازاد ‪:‬‬
‫دارای فرمهای ازادی هستند که از محاسبات ریاضی بدست نمی ایند‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫سازه های پیش ساخته و قوس ها‬
‫قوس که یک نوع سازه با ظرفیت اجرا در دهانه های بسیار بزرگ است از قدیم مورد توجه بوده تا جای ی که بناهای ی را از جنس اجر و‬
‫سنگ ساخته شده که دهانه های ی بسیار بزرگ دارند ‪ .‬در این میان پوسته های بتنی پیش ساخته که قابلیت تحمل گشتاور خمشی و‬
‫شکل پذیری خوبی دارند می توانند با این سیستم دهانه های فوق العاده بزرگی را پدید اورند‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫ویژگی های معماری‬
‫از امیزش سیستم قوس با مصالح نوینی همانند پوسته های پیشساخته بتنی می توان فصا های ساده و در عین حال زیبا و کارامد طراحی‬
‫کرد که از امتیازاتی برخوردارند ‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫تنوع طرح و سازه پوسته ای‬
‫با استفاده از سازه های پوسته ای می توان دهانه های ‪ 10‬تا‪ 15‬متر را با پوسته بتنی به ضخامت ‪20‬تا ‪ 30‬سانتیمتر پوشاند ‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫سیستم سازه ای‬
‫پایداری سازه ای سیستم با استفاده از رفتار پوسته ای در برابر نیرو های ثقلی و بار های جانبی تامین می شود ‪ .‬طراحی سازه بتنی بر‬
‫اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان صورت می گیرد ‪.‬‬
‫انتقال بار در پوسته بتنی‬
‫اصلی به طور عمده توسط‬
‫مکانیسم انجام می گیرد‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫روش اجرا‬
‫برای اجرای سازه پوسته ای روش های متعددی دارد که از ان جمله اجرای قالب بندی با چوب یا فوالد و بتن ریزی به صورت سازه ای‬
‫یکپارچه به شکل پوسته ای است ‪.‬‬
‫برای قالب بندی میتوان روش های متداول و یا قالب های هوای فشرده (روش گانیک) استفاده کرد‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫بررسی سیستم از نظر هزینه و زمان ساخت‬
‫همچنان که در بخش های قبل بیان شد ‪ ،‬این سیستم به دلیل‬
‫رفتار پر بازده پوسته های بتنی و حذف ستون ها و اجرای پوسته‬
‫ها به صورت پیش ساخته از نظر ساخت ‪ ،‬مصرف مصالح و‬
‫هزینه اجرای سازه نسبت به بسیاری از روش های مشابه دارای‬
‫برتری قابل توجه می باشد‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫بررسی سیستم از نظر انرژی و عایق بندی‬
‫هنگام اجرای پوسته ی بتنی و دیواره های ساختمان باید از عایق های حرارتی‬
‫و صوتی مناسب مانند پشم سنگ با ضخامت الزم ( که بر اساس شرایط‬
‫محیطی و اقلیمی محل اجرای ساختمان تعیین می شود‪ ).‬در زیر پوشش‬
‫داخلی ساختمان استفاده کرد تا تبادل حرارتی بین فضای داخل و خارج به‬
‫حداقل برسد و ظوابط مربوط به اکوستیک و صدابندی مناسب رعایت شود‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫کاربری های مناسب‬
‫ساختمان های مسکونی‬
‫نمایشگاه ها‬
‫نیروگاه‬
‫مجتمع های تجاری‬
‫سالن های ورزشی‬
‫رستوران ها‬
‫مدارس و مراکز اموزشی‬
‫اپرای سیدنی‬
‫موزه ها‬
‫ترمینال جان اف کندی‬
‫امفی تائتر و سالن های اجتماعات‬
‫استخر‬
‫ساختمان های مذهبی و فرهنگی‬
‫درمانگاه ها‬
‫مهد کودک ها‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫مزایا‬
‫با توجه به ویژگی های سازه های پوسته ای بتنی پیشساخته که در قسمت های قبل مورد بررسی قرارگرفت ‪ ،‬مهم ترین مزیت های این‬
‫سیستم عبارتند از‪:‬‬
‫سرعت و سهولت ساخت‬
‫ایجاد فضای ی بدون ستون‬
‫زیبای ی و جذابیت فرم‬
‫عملکرد مناسب در برابر نیروی زلزله‬
‫امکان ترکیب و ایجاد فرم های متنوع‬
‫صرفه جوی ی در مصرف انرژی ( در صورت استفاده از عایق کاری مناسب)‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫محدودیت ها‬
‫* عدم امکان اجرا در طبقات متعدد‬
‫* عدم استفاده بهینه از فضاها به دلیل شکل دایره ای ( در صورت تقسیم فضاهای داخلی)‬
‫* عدم سازگاری با محیط زیست به دلیل‬
‫استفاده از بتن‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬
‫ارزیابی و نتیجه گیری‬
‫سازهء پوستهء بتنی پیش ساخته یکی از روش های مناسب برای احداث سریع واحد های مسکونی به شمار میرود‪.‬‬
‫این روش می تواند امکان ساخت تعداد زیادی واحد مسکونی را در زمان بروز سوانح طبیعی راه حل مناسبی محسوب می شود‪.‬‬
‫سایت تخصصی مهندسی معماری‬
‫‪WWW.TANHA-PARA3D.IR‬‬

similar documents