Skoleanlegg del 3 tekniske krav - Felles kravspesifikasjon for Oslo

Report
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon for
Oslo kommune 2012
Skoleanlegg - Del 3 Tekniske
krav
://www.fkok.no/
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012
://www.fkok.no/
2
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Skoleanlegg
://www.fkok.no/
://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no
3
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Agenda
• Veien fra Kravspesifikasjon 2009 til
FKOK Skoleanlegg 2012
• FKOK Skoleanlegg - Del 3 Tekniske
krav
– Bruk av boken
– Innhold
• Overordnede tekniske krav
• Tekniske krav
• Styring av tekniske anlegg kap 56 (egen
ppt)
• Omfangsskjema
• Fravik
• Spørsmål
://www.fkok.no/
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Veien fra Kravspesifikasjon 2009 til
FKOK Skoleanlegg 2012 - del 1,2 og 3
• Kravspesifikasjon 2009
–
–
–
–
Bygget på eldre prosjekteringsanvisninger
Innarbeidelse av korreksjonslister for 2007-utgaven
Innarbeidelse av forslag til endringer i 2007-utgaven
Utvidelse av kravsettet til å inkludere egne bøker for Styring
av tekniske anlegg og leietakerkrav, veileder universell
utforming (vedleggsbøker)
– Elektroniske maler
://www.fkok.no/
5
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Veien fra Kravspesifikasjon 2009 til
FKOK Skoleanlegg 2012
• FKOK Skoleanlegg 2012 – Del 3 Tekniske krav
– Oppjustert Bygningstabellen (NS3451) fra 2006 til 2009
– Innarbeidelse av korreksjonslister for 2009-utgaven
– Innarbeidelse av forslag til endringer i 2009-utgaven
– Overordnede tekniske krav (nytt)
– Arbeidsgrupper satt sammen fra UDE og UBF
– Ekstern kvalitetssikring – fokus på
kostnadsreduserende tiltak
– Elektroniske maler
://www.fkok.no/
6
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Veien fra Kravspesifikasjon 2009 til FKOK Skoleanlegg
2012
• FKOK Skoleanlegg - Del 1 – 2
– Virksomhetskravene er løftet inn i kravsettet for skoleanlegg,
og Standardiserte og eksemplifiserte løsninger (Del 1)
– Ytterligere utvidelse av kravsettet til å inkludere inventar (Del
2)
://www.fkok.no/
7
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Veien fra Kravspesifikasjon 2009 til FKOK
Skoleanlegg 2012
• FKOK Skoleanlegg 2012 består av total tre bøker:
– Del 1 – Virksomhetskrav
– Del 2 – Inventar, standardiserte og eksemplifiserte løsninger
– Del 3 – Tekniske krav
://www.fkok.no/
8
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Skoleanlegg - Del 3 Tekniske krav –
Bruk av boken
• Tekniske krav utarbeidet i et samarbeid mellom
Utdanningsetaten og Undervisningsbygg
• Kravene skal legges til grunn i investerings- og
rehabiliteringsprosjekter og ved forvaltning, drift og
vedlikehold av eiendomsmassen
• Omfangsskjema og fravik
• Tekniske krav er beskrevet iht. Bygningsdelstabellen
NS3451:2009
://www.fkok.no/
9
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Skoleanlegg - Del 3 Tekniske krav Innhold
• Kapittel 1 - Overordnet orientering og innføring
• Kapittel 2 - Bruk av Skoleanlegg, del 3 Tekniske krav
• Kapittel 3 - Overordnede tekniske krav
• Kapittel 4 - Tekniske krav (NS3451:2009)
• (Leveransekravene til de prosjekterende er løftet ut)
://www.fkok.no/
10
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Overordnede tekniske krav
• Må ikke forveksles med Overordnede krav for Oslo
kommune, som miljøkrav, LCC, bevaring, universell
utforming mv. (gitt i egen bok)
• Er overordnede krav for skoleanlegg
–
–
–
–
–
–
Akustikk
Energi og vann
Generalitet og fleksibilitet – reservekapasiteter
Bygningskonstruksjon og bygningstekniske hjelpearbeider
Våtrom
Inventar og kunst
://www.fkok.no/
11
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Spørsmål
://www.fkok.no/
://www.fkok.no/
12

similar documents