Poslovnik o kvalitetu

Report
″BIO-EKOLOŠKI CENTAR″ D.O.O.
Strana/Ukupno strana: 1/1
ISTORIJA IZMENA DOKUMENTA
Naziv dokumenta: POSLOVNIK O KVALITETU
Oznaka:Q1.00.001
R.br.
Opis izmene
Datum
1.
Usvojeno je novo izdanje dokumenta (4).
08.04.2009.
2.
Izvršena je izmena elektronskog pečata na svim stranicama
dokumenta.
10.06.2009.
3.
Izvršena je izmena u priloga broj 3 spisak procedura
13.01.2010.
4.
Izvršena je izmena u tačkama: 3.1.1 i 7.4. Izmenjen je
prilog broj 5
Izvršena je izmena znaka usaglašenosti na prvoj strani
dokumenta
Izvršena je izmena u tačkama 3.1.1, 4.1 i 7.5
26.02.2010.
5.
6.
7.
Usvojeno je novo izdanje dokumenta (br. 6). Izvršene su
izmene u tačkama:1.1, 1.2, 3, 4.1.1, 4.1.3, 9, dodata je
tačka 10.
17.05.2010.
05.07.2010.
30.08.2010.
Obrazac Q3.00.001-06, Izdanje 1
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:2/48
SADRŽAJ
Red. broj
Poglavlje
Strana
Politika kvaliteta
4
1.
UVOD
5
2.
ORGANIZACIJA
6
3.
REFERENTNI DOKUMENTI, POJMOVI I DEFINICIJE
9
4.
SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
11
4.1
Opšti zahtevi
11
4.2
Dokumentovanje
13
5.
ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
17
5.1
Obaveze i delovanje rukovodstva
17
5.2
Usredsređenost na korisnika
17
5.3
Politika kvaliteta
18
5.4
Planiranje
19
5.5
Odgovornost, ovlašćenja i komuniciranje
20
5.6
Preispitivanje od strane rukovodstva
26
6.
UPRAVLJANJE RESURSIMA
27
6.1
Obezbeđivanje resursa
27
6.2
Ljudski resursi
27
6.3
Infrastruktura
28
6.4
Radna sredina
30
7.
Realizacija proizvoda i usluga
31
7.1
Planiranje realizacije
31
7.2
Procesi koji se odnose na korisnike
31
7.3
Projektovanje i razvoj
33
7.4
Nabavka
35
7.5
Proizvodnja i pružanje usluge
36
7.6
Upravljanje opremom za praćenje i merenje
38
8.
MERENJE, ANALIZE I POBOLJŠAVANJA
40
8.1
Opšte odredbe
40
8.2
Praćenje i merenje
41
8.3
Upravljanje neusaglašenim proizvodom
43
8.4
Analiza podataka
44
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:3/48
8.5
Poboljšavanja
44
9.
ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA
47
10.
PREGLED ZAPISA I PRILOGA
48
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:4/48
Politika kvaliteta
Strateška orijentacija "BIO-EKOLOŠKI CENTAR" DOO je primena i implementacija
politike kvaliteta koja ima sledeće ciljeve:
-
Održavanje efektivnog sistema kvaliteta koji je u skladu sa zahtevima standarda SRPS
ISO 9001:2008 i SRPS ISO /IEC 17025:2006;
Postizanje i održavanje najvišeg nivoa kvaliteta proizvoda koji obezbeđuju konstantan rast
i razvoj “BIO-EKOLOŠKI CENTAR” DOO sa ciljem učvršćivanja kompanije kao lidera
na tržištu;
Stalna zaštita, očuvanje i unapređenje zaštite životne sredine;
Stvaranje dodatne vrednosti vlasnicima i obezbeđivanje zaposlenima dobar životni
standard i uslove rada;
Primenu novih tehnologija kao ključa za uspeh kompanije;
Uvođenje novih profitabilnih delatnosti,
Snižavanje troškova poslovanja uz zadržavanje postojećeg nivoa kvaliteta;
Obezbeđenje usklađenosti sa relevantnim propisima i standardima;
Pozicioniranje “BIO-EKOLOŠKI CENTAR” DOO uvek za korak ispred konkurencije;
Maksimalnu motivaciju svih zaposlenih u cilju što boljeg ispunjavanja zahteva i
očekivanje korisnika;
Održavanje i unapređenje partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima;
Stalno povećavanje produktivnosti, rentabilnosti i profitabilnosti;
Identifikacija i zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana
(zaposlenih, isporučilaca, vlasnika, društva), da postigne konkurentnu prednost i da to
učini na efektivan i efikasan način;
Obezbeđenje konstantne efikasnosti svih zaposlenih u sprovođenju uspostavljenog
sistema kvaliteta.
Uspostavljeni sistem kvaliteta i Politika kvaliteta
baziraju se na:
-
"BIO-EKOLOŠKI CENTAR" DOO
Primeni procedura koje pokazuju kompetentnost "BIO-EKOLOŠKI CENTAR" DOO
korisnicima, potencijalnim korisnicima i nezavisnim auditorskim organizacijama;
Adekvatnom i optimalnom radnom prostoru i
Organizaciji, koja omogućava efikasnost i doslednost u svim aspektima kvaliteta i
eliminiše uticaj spoljnih faktora na pristrasnost pri oceni proizvoda ili oceni rezultata
ispitivanja.
Politika kvaliteta u praksi se ostvaruje funkcionisanjem uspostavljenog sistema kvaliteta
"BIO-EKOLOŠKI CENTAR" DOO i efikasnim korišćenjem kadrovskih, tehnoloških i
materijalnih resursa kao i:
- održavanjem visokog kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, usklađenog sa zahtevima
savremenih standarda i zahtevima Naručioca/Korisnika
- poštovanjem kratkih rokova i blagovremenom isporukom proizvoda i
- održavanjem visokog stepena tačnosti i pouzdanosti rezultata ispitivanja.
Efikasnost sistema za obezbeđenje kvaliteta se ostvaruje stalnim praćenjem, preispitivanjem i
ocenjivanjem sistema za obezbeđenje kvaliteta, postavljanjem opštih i posebnih ciljeva.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:6/48
Petrovaradinu, Donji put 22 i Poslovna jedinica “POLJOPRIVREDA” na Čeneju Salaš,
parcela broj 1930 k.o. Čenej.
1.2 Delatnost
Delatnost preduzeća definisana je odlukom o izmeni osnivačkog akta privrednog društva
"Bio-Ekološki Centar" doo Zrenjanin, donetoj 10.07.2007. i overenoj kod Opštinskog suda
Novi Sad pod Ov. br. 1923/2007 od 10.07.2007. o drugoj izmeni i dopuni odluke o izmeni
osnivačkog akta privrednog društva “Bio-Ekološki Centar” doo Zrenjanin od 10.07.2007.
godine, ov br. 1923/2007 (osnivački akt), br. 1268 od 30.06.2010. OV I br. 26449/2010 od
07.07.2010. godine i odlukom o izmeni i dopuni o drugoj izmeni i dopuni odluke o izmeni
osnivačkog akta privrednog društva “Bio-Ekološki Centar” doo Zrenjanin od 10.07.2007.
godine, ov br. 1923/2007 (osnivački akt), br. 1435 od 19.07.2010. godine OV I br.
27901/2010 od 22.07.2010. godine.
Delatnost između ostalog obuhvata:
•
•
•
•
•
•
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničko-tehnološkim, biotehničkim,
multidisciplinarnim i prirodnim naukama
Proizvodnju biopesticida
Proizvodnju biljnih ekstrakata, gotove hrane za uzgoj životinja i dr.
Iznajmljivanje, kupovinu, prodaju i održavanje nekretnina
Gajenje povrća, voća, cveća, ukrasnog i začinskog bilja i loznih sadnica i dr.
Fizičko-hemijska, hemijska, mikrobiološka i senzorska ispitivanja životnih namirnica,
fizičko-hemijska, mikrobiološka i senzorska ispitivanja hrane za životinje, fizičkohemijska ispitivanja zemljišta, fizičko-hemijska, hemijska, mikrobiološka i senzorska
ispitivanja predmeta opšte upotrebe, fizičko-hemijska, senzorska i mikrobiološka
ispitivanja vode, fizičko-hemijska i hemijska ispitivanja vazduha, hemijska ispitivanja
uljastog otpada, otpadnog pepela i otpadnog mulja, fizičko-hemijska ispitivanja đubriva,
akustična ispitivanja u radnoj i životnoj sredini, biološka ispitivanja komaraca i larvi
komaraca.
2. ORGANIZACIJA
2.1 Misija
“BIO-EKOLOŠKI CENTAR“ DOO je danas mnogo više od sinonima u oblasti zaštite
životne sredine i u oblasti razvoja i proizvodnje bioloških pesticida. U svojoj osnovi
posvećeni smo stalnom poboljšanju i očuvanju zaštite životne sredine, proširenju i
unapređenju svojih proizvoda i usluga.
Naša misija je da kvalitetom svojih proizvoda, primenom svetskih normi u poslovanju,
uvođenjem novih tehnoloških dostignuća i stalnim unapređenjem znanja i veština budemo
oslonac našim klijentima u njihovom poslovanju.
2.2 Vizija
Vizija “BIO-EKOLOŠKI CENTAR“ DOO je da osvoji i zadrži lidersku poziciju u zemlji, u
proizvodnji i pružanju usluga, i u značajnoj meri proširi prisustvo i na evropsko tržište.
2.3 Sistem vrednosti
Kvalitet – kvalitetnim proizvodom i uslugom osiguravamo uspeh u radu
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:7/48
Poslovnost – Visok nivo poslovnosti i korektnosti u odnosima sa poslovnim partnerima osnov
je za zadovoljenje njihovih zahteva
Elitizam – Samo elitni prilazi – znanja zasnovana na vodećim svetskim teorijskim i
praktičnim iskustvima – garantuju uspešan razvoj
Poverenje – Međusobno poverenje Društva i poslovnih partnera uslov je za uspeh
Motivacija – Motivisani zaposleni će svojim trudom doprineti realizaciji ciljeva Društva
Istrajnost – Istrajati u nastojanjima da se ciljevi ostvare znači očekivati uspeh
Privrženost – Samo privrženi kadrovi pomoći će ostvarenju misije i vizije Društva
Sposobnost učenja i predviđanja događaja – Sposobni za učenje u radnom veku i
predviđanje događaja mogu obezbediti opstanak i razvoj Društva.
2.4 Organizaciona struktura
Organizaciona struktura »Društva« prikazana je na slici 2.4.1
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:8/48
SKUPŠTINA
DIREKTOR
ZAMENIK DIREKTORA
PREDSTAVNIK
RUKOVODSTVA ZA KVALITET
Poslovna jedinica
“POLJOPRIVREDA”
Poslovna jedinica
“IMPEKS-DORADA”
Čenej
Novi Sad
SEKTOR
PROIZVODNJE
SEKTOR OPŠTIH
POSLOVA
RUKOVODILAC
RUKOVODILAC
SEKTORA
SEKTORA
Poslovna jedinica
“REAL ESTATE”
Petrovaradin
SEKTOR NAUKE
RUKOVODILAC
SEKTORA
SEKTOR
LABORATORIJE
RUKOVODILAC
SEKTORA
Odeljenje
zaštite životne
sredine
Odeljenje
entomologije
Odeljenje
biomonitoringa
Odeljenje
mikrobiologije
Odeljenje održavanja
objekata i opreme, i
poslova
bezbednosti
i zdravlja na radu
Odeljenje
ekotoksikologije
Poslovna jedinica
“BIOEKOLAB”
Novi Sad
Slika 2.4.1-Organizaciona šema „Bio-Ekološki Centar“ doo Zrenjanin
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:9/48
3. REFERENTNI DOKUMENTI, POJMOVI I DEFINICIJE
3.1
-
Referentni dokumenti
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u "Bio-Ekološki Centar" doo
Pravilnik o radu
SRPS ISO 9000:2007 – Sistem menadžmenta kvalitetom-Osnove i rečnik
SRPS ISO 9001:2008 – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi
SRPS ISO 9004:2001 – Sistemi upravljanja kvalitetom – Uputstvo za poboljšavanje
performansi
SRPS ISO 10005:2007 – Sistemi menadžmenta kvalitetom-Uputstva za planove kvaliteta
SRPS ISO 10002:2007 – Menadžment kvalitetom-Zadovoljenje korisnika-Postupanje sa
prigovorima u organizacijama
SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i
laboratorija za etaloniranje
SRPS ISO/IEC 19011:2003 – Uputstva za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i/ili
sistema upravljanja zaštitom životne sredine
3.1.1 Zakoni i podzakonska akta
- Zakon o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125/2004)
- Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu (Sl. Glasnik RS br. 101/2005)
- Zakon o porezu na dodatu vrednost (Sl. Glasnik RS br. 84/04; 86/04; 61/05 i 61/07)
- Zakon o porezima na imovinu (Sl. Glasnik RS br. 26/01; 80/02; 135/04, 61/07 i 5/09 )
- Zakon o porezu na dobit pravnih lica (Sl. Glasnik RS br. 25/01; 80/02; 43/03; 84/04 i 18/10)
- Zakon o režimu voda (Sl. List SRJ br. 59/98; SL. Glasnik RS 101/05-dr. zakon)
- Zakon o vodama (Sl.Glasnik RS br. 46/91; 53/93; 67/93; 48/94; 54/96; 101/05-dr. zakon i
30/10)
- Zakon o vodama (Sl. Glasnik RS, br. 30/2010)
- Zakon o zaštiti od požara ( Sl. Glasnik SRS br. 37/88; Sl. Glasnik RS 53/93; 67/93; 48/94;
101/05-dr. zakon, 111/2009-dr. zakon)
- Zakon o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/2009)
- Zakon o prevozu opasnih materija ( Sl. List SFRJ br. 27/90; 45/90, Sl. List SRJ br. 24/94;
28/96-dr. zakon; 68/2002, Sl. List SCG br. 1/2003-ustavna povelja i Sl. glasnik RS 36/2009)
- Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. Glasnik RS br. 135/04, 36/09 i 36/09-dr zakoni, 72/09-dr.
zakon)
- Zakon o zaštiti bilja (Sl. List SRJ br. 24/98 i 26/98, Sl. Glasnik RS br. 101/05-dr. zakon i
41/09-dr. zakon)
- Zakon o zdravlju bilja (Sl. Glasnik RS br. 41/09)
- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. Glasnik RS br. 135/04, 36/09)
- Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (Sl. Glasnik RS br. 135/04)
- Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. Glasnik RS br.
135/04)
- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (Sl. glasnik RS br. 36/09)
- Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ
br. 53/91, Sl. List SRJ br. 24/94; 28/96; 37/02, Sl. Glasnik RS br. 79/05-dr. zakon i 101/05-dr.
zakon, 41/2009-dr zakon)
- Zakon o bezbednosti hrane (Sl. list RS br. 41/2009)
- Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa
stvarnim stanjem (Sl.Glasnik RS br. 106/2006)
- Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini (Sl. Glasnik RS br. 54/92)
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:10/48
-
Pravilnik o graničnim vrednostima emisije, načinu i rokovima merenja i evidentiranja
podataka (Sl. Glasnik RS br. 30/97; 35/97)
Pravilnik o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, kriterijumima za
uspostavljanje mernih mesta i evidenciji podataka (Sl.Glasnik RS br. 54/92; 30/99; 19/06)
Zakon o akreditaciji (Sl. list SCG br. 44/2005)
Zakon o metrologiji (Sl. glasnik RS”, br. 30/2010)
Zakon o standardizaciji (Sl. glasnik RS br. 36/2009)
Dokumenti koji su navedeni u tački 3.1.1 ne obuhvataju sva zakonska i podzakonska akta
koja se primenjuju u "Bio-Ekološki Centar" doo, naveden je samo deo tih dokumenata. Ostali
dokumenti ( zakoni, pravilnici, uredbe i odluke) koji se primenjuju u "Bio-Ekološki Centar"
doo navedeni su u listi propisa za svaki sektor pojedinačno.
3.2 Pojmovi i definicije koji se odnose na sistem menadžmenta kvalitetom
U Poslovniku se koriste pojmovi i definicije iz SRPS ISO 9000:2007 Sistem menadžmenta
kvalitetom-Osnove i rečnik , a posebno se izdvajaju:
-
-
-
-
-
Politika kvaliteta-Opšti ciljevi i namera organizacije, koji se odnose na kvalitet, a
zvanično su propisani od strane najvišeg rukovodstva
Poslovnik – Dokument koji iskazuje politiku i ciljeve i opisuje sistem menadžmenta
kvalitetom
Procedura – Dokument kojim se definiše, tj. propisuje način obavljanja nekog
zaokruženog procesa.
Uputstvo – Dokument kojim se definiše, tj. propisuje način obavljanja dela procesa.
Zapis-Dokument koji pokazuje objektivni dokaz izvedene aktivnosti ili postignutih
rezultata (stanja procesa)
Plan kvaliteta – Dokumenat kojim se utvrđuje specifična praksa, resursi i redosled
aktivnosti u oblasti kvaliteta koji su bitni za određeni proizvod, projekat ili ugovor.
Preispitivanje sistema kvaliteta – Zvanično vrednovanje stanja i adekvatnosti
sistema u odnosu na politiku i ciljeve, koje vrši najviše rukovodstvo.
Proces-skup međusobno povezanih aktivnosti i resursa, koji pretvara ulazne elemente
u izlazne elemente
Postupak-Specificiran način izvršavanja neke aktivnosti. U mnogim slučajevima
postupci su dokumentovani. Kada je postupak dokumentovan, češće se upotrebljava
termin dokumentovan postupak.
Metoda/tehnika - Sistemski utvrđen postupak za: izdvajanje, prikazivanje podataka i
obradu skupova podataka, analizu veličina i međusobne zavisnosti veličina koje
skupovi podataka predstavljaju, donošenje odluka i projektovanje rešenja na osnovu
rezultata analize skupova podataka.
Proizvod – Rezultat aktivnosti ili procesa. Svaka jedinica proizvoda (komad,
pakovanje...) koja se iz proizvodnje predaje u skladište proizvoda, a namenjena je za
isporuku kupcima i svaka izvršena usluga radi zadovoljenja potreba
Naručioca/Korisnika.
Opasni ostaci – svi otpaci u tečnom ili čvrstom agregatnom stanju koji nastaju
obavljanjem delatnosti, a sadrže materije, odnosno hemijske elemente i njihova
jedinjenja koja svojim osobinama i hemijskim reakcijama ugrožavaju životnu sredinu,
život i zdravlje ljudi.
QA-Quality assurance-obezbeđenje kvaliteta
QC-Quality control-kontrola kvaliteta
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:11/48
-
-
Validacija- Potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su ispunjeni zahtevi za
specifičnu predviđenu upotrebu ili primenu
Verifikacija-Potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su ispunjeni specificirani
zahtevi
Reprezentativni uzorak – Reprezentativni uzorak je takav uzorak koji u potpunosti
po svojim karakteristikama reprezentuje medijum, sirovinu ili proizvod od kojeg
potiče.
Životna sredina – Okruženje u kojem određena organizacija radi, uključujući vazduh,
vodu, zemljište, prirodne resurse, floru, faunu, ljude i njihove uzajamne odnose.
Aspekti životne sredine – Element aktivnosti, proizvoda i usluge date organizacije
koji može da bude u uzajamnom odnosu sa životnom sredinom.
Uticaj na životnu sredinu – Svaka promena životne sredine, pogoršanje ili
poboljšanje, koja je potpuno ili delimično rezultat aktivnosti, proizvoda ili usluga
organizacije.
4. SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM
Za efektivnu primenu QMS-a odgovoran je predstavnik rukovodstva za kvalitet.
4.1 Opšti zahtevi
»Društvo« je uspostavilo, dokumentovalo, primenjuje i održava sistem menadžmenta
kvalitetom i stalno poboljšava njegovu efektivnost i efikasnost u skladu sa zahtevima
standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Sistem menadžmenta kvalitetom zasnovan je na procesnom prilazu u menadžmentu, pri čemu
je, u cilju njegove dosledne primene, organizacija:
-
Utvrdila procese nophodne za sistem menadžmenta kvalitetom i kvalitet poslovanja
»društva« i koji su obuhvaćeni dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom;
-
Utvrdila međusobne interakcije ovih procesa;
-
Utvrdila kriterijume i metode neophodni za funkcionisanje i kontrolu efektivnosti
procesa;
-
Osigurala raspoloživost resursima i informacijama neophodni za funkcionisanje i nadzor
procesa;
-
Definisala načine praćenja merenja i analiziranja procesa;
-
Primenjuje mere koje su neophodne za postizanje planiranih rezultata i stalno poboljšanje
ovih procesa.
4.1.1 Utvrđivanje procesa
U »društvu« su utvrđeni i uspostavljeni procesi koji su dati u nastavku. Procesi su razdvojeni
na glavne i procese podrške.
"Bio-Ekološki Centar" doo ne koristi procese iz autsorsa.
Glavni procesi :
Procesi upravljanja preduzećem, koje obavlja najviše rukovodstvo:
-
utvrđivanje politike i ciljeva kvaliteta,
preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom,
definisanje odgovornosti i ovlašćenja,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:12/48
-
planiranje i praćenje realizacije poslovanja,
strateško planiranje,
komuniciranje,
obezbeđenje i upravljanje resursima (ljudskim i materijalnim),
definisanje ciljeva i mera poboljšanja.
Procesi proizvodnje koji se odvijaju u Sektoru proizvodnje obuhvaćeno je:
-
upravljanje proizvodnjom bioloških pesticida i prerade etarskih ulja (destilacija i ekstrakcija),
kvalitativna kontrola primljenog repromaterijala,
sprovođenje i praćenje faza tehnoloških procesa proizvodnje,
kontrola kvaliteta gotovih proizvoda,
istraživanje, razvoj i ispitivanje novih proizvoda.
U Poslovnoj jedinici “IMPEX DORADA” Novi Sad izdvajaju se procesi: proizvodnja biljnih
ekstrakata, gotove hrane za uzgoj životinja, dorada proizvoda i dr.
U Poslovnoj jedinici “POLJOPRIVREDA” na Čeneju, Salaš izdvajaju se procesi: gajenje
povrća, voća, cveća, ukrasnog i začinskog bilja i loznih sadnica, mešovitog farmerstva
(gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja) i pružaju se usluge u uzgoju
životinja i druge poljoprivredne usluge.
Naučno-istraživački procesi odvijaju se u sektoru za nauku:
- naučno- istraživački rad, izrada naučno- istraživačkih projekata, izrada projekata po zahtevu
naručioca, učešće na naučnim skupovima.
Laboratorijska ispitivanja/merenja i monitoring, koja se obavljaju u Sektoru laboratorije
obuhvaćeno je:
-
uzorkovanje/merenje na terenu,
prijem uzoraka/rezultata merenja,
ispitivanje uzoraka korisnika prema standardnim i dokumentovanim metodama,
izrada/izdavanje izveštaja o ispitivanju/merenju,
praćenje stanja biodiverziteta u okviru ekosistema, monitoring larvi i odraslih jedinki
komaraca, monitoring voda, vazduha,
izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu i drugih elaborata ili projekata vezanih za
probleme zaštite životne sredine, po zahtevu korisnika.
U Poslovnoj jedinici “BIOEKOLAB” Novi Sad, obavljaju se ispitivanja iz delokruga
odeljenja ekotoksikologije.
Procesi u sistemu menadžmenta kvalitetom obuhvataju:
-
planiranje, analiziranje, merenje i unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom,
sprovođenje internih provera, korektivnih i preventivnih mera,
upravljanje dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom,
upravljanje zapisima.
Procesi podrške:
Procesi rada koji se obavljaju u Sektoru opštih poslova obuhvataju:
-
kadrovski poslovi i poslovi opšte administracije,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:13/48
-
-
-
poslovi nabavke repromaterijala, hemikalija, laboratorijskog stakla, potrošnog materijala,
sitnog inventara, rezervnih delova i opreme, verifikaciju nabavke i utvrđivanje podobnih
dobavljača,
marketing i poslovi prodaje proizvoda i usluga, komuniciranje sa kupcima i/ili
korisnicima (analiza povratnih informacija od kupaca i/ili korisnika, i rešavanje
reklamacija),
računovodstveni i knjigovodstveni poslovi,
poslovi obračuna zarada i finansijske operative,
skladišni poslovi,
poslovi fizičko-tehničkog obezbeđenja,
poslovi održavanja vozila, opreme, instalacija i postrojenja.
U Poslovnoj jedinici “REAL ESTATE” Petrovaradin izdvajaju se procesi: iznajmljivanje,
kupovina, prodaja i održavanje nekretnina
U Polsovnoj jedinici “IMPEX DORADA” Novi Sad, izdvajaju se procesi skladištenja
proizvoda i dr.
4.1.2 Međusobne veze procesa
Redosled i međusobne veze osnovnih procesa rada i poslovanja u »društvu« su prikazani u
Prilogu 2. Na šemi su prikazani ulazni i izlazni elementi procesa, procesi koji se odvijaju
unutar sektora, međusobne veze glavnih procesa i međusobne veze glavnih procesa i procesa
podrške.
4.1.3 Dokumenti kojima su podržavani procesi
1. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u "Bio-Ekološki Centar" doo Zrenjanin,
sa njegovim izmenama i dopunama
2. Pravilnici i odluke prema evidenciji Sektora opštih poslova
3. Projektna i tehnološko- tehnička dokumentacija
4. Dokumenti eksternog porekla (zakoni, standardi, pravilnici, uredbe, odluke)
5. Dokumenti sistema menadžmenta kvalitetom, koji su dati u tački 4.2 ovog Poslovnika.
4.2 Dokumentovanje
4.2.1 Opšte odredbe
Dokumentacija sistema menadžmenta kvalitetom »društva«, prikazana na slici 4.1, ima pet
nivoa koji simbolizuju nivo nastajanja i odlučivanja, kao i opsežnost dokumentacije na
svakom nivou.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:14/48
Normativna akta
preduzeća
Zakoni, propisi,
standardi
politika
poslovnik o kvalitetu,
poslovnik o kvalitetu
laboratorije, planovi kvaliteta
Dokumentacija
dobavljača
Dokumentacija kupca
procedure
Opis poslova, uputstva, metode, planovi
Zapisi i izveštaji
DOKUMENTACIJA PODRŠKE
(LITERATURA,ČASOPISI, INTERNET)
Hijerarhijska struktura dokumenata
Nulti nivo
Politika kvaliteta
Prvi nivo
Poslovnik o kvalitetu Laboratorije, Poslovnik o kvalitetu
Drugi nivo
Procedure
Treći nivo
Uputstva, Metode
Četvrti nivo
Zapisi
4.2.2 Poslovnik o kvalitetu
Poslovnik o kvalitetu predstavlja dokument prvog nivoa u kome se opisuje sistem
menadžmenta kvalitetom i potpuno je usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008.
Poslovnik o kvalitetu razmatra, preispituje i usvaja rukovodstvo preduzeća, a primenjuje se u
svim organizacionim delovima »društva«.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:15/48
Dokaz da je Poslovnik o kvalitetu u celini verifikovan od strane rukovodstva je potpis
direktora na prvoj strani Poslovnika.
Original Poslovnika o kvalitetu čuva se kod Predstavnika rukovodstva za kvalitet, u
štampanoj formi i u posebnom registratoru sa dokumentima nivoa 1 i u elektronskoj formi na
serveru.
Poslovnik o kvalitetu uključuje:
- opis sistema menadžmenta kvalitetom,
-
ciljeve sistema kvaliteta,
-
vezu sa dokumentovanim procedurama u okviru sistema menadžmenta kvaliteta koje
su neophodne za njegovu primenu i efektivno funkcionisanje ,
-
opis svih procesa i njegovu interakciju u sistemu kvaliteta.
Rukovodstvo preduzeća vrši periodično (najmanje jednom u tri godine), preispitivanje
Poslovnika o kvalitetu radi utvrđivanja njegove adekvatnosti i usaglašenosti sa aktuelnim
zahtevima i ciljevima »društva«.
4.2.3 Upravljanje dokumentima
Upravljanje dokumentima podrazumeva operativne postupke i aktivnosti koje se koriste u
cilju:
-
kontrolisanja izrade dokumenata,
-
preispitivanje dokumenata,
-
odobravanje i izdavanje dokumenata,
-
čuvanja i distribucija dokumenata,
-
izmene dokumenata,
-
identifikacije izmena u dokumentima.
Svi dokumenti sistema menadžmenta kvalitetom pre izdavanja se preispituju i odobravaju od
strane rukovodilaca sektora, predstavnika rukovodstva za kvalitet i direktora, u skladu sa
postupkom opisanim u proceduri Q3.00.001 Upravljanje dokumentima. Definisanim
postupcima izrade, usvajanja, izmena, preispitivanja, distribucije, čuvanja i označavanja
dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom osigurano je:
-
da se koriste samo odobrena izdanja,
-
da se dokumenti periodično preispituju i po potrebi menjaju,
-
da se zastareli ili nevažeći dokumenti odmah povlače iz upotrebe,
-
da su nevažeći dokumenti na odgovarajući način označeni,
-
da su identifikovane izmene i da je identifikovan važeći status dokumenta.
-
da je obezbeđena identifikacija i kontrola distribucije dokumenata eksternog
porekla.
Dokumenti sistema menadžmenta kvalitetom nalaze se u elektronskoj i štampanoj formi.
Dokumenti u elektronskoj formi nalaze se na serveru i dostupni su svakom zaposlenom. Mogu
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:16/48
ih štampati samo rukovodici sektora, kako bi se onemogućilo korišćenje zastarelih ili
nevažećih izdanja dokumenata.
Na serveru se nalazi Lista važećih izdanja dokumenata u pdf formatu. Zaposleni imaju stalan
pristup ovoj listi i mogu u bilo kom momentu da provere važeći status bilo kog dokumenta.
Postupak upravljanja dokumentima eksternog porekla definisan je procedurom Q3.00.017
Upravljanje dokumentima eksternog porekla.
Spisak svih procedura sistema menadžmenta kvalitetom dat je u prilogu Poslovnika o
kvalitetu (prilog broj 3).
4.2.4 Upravljanje zapisima
U svim organizacionim delovima i sektorima »društva« uspostavljen je sistem identifikacije,
označavanja, čuvanja, kontrole i rukovanja zapisima kao objektivan dokaz sprovedenih
aktivnosti i postignutih rezultata.
4.2.4.1. Struktura zapisa
Sistemom menadžmenta kvalitetom utvrđena je potreba sledećih oblika zapisa:
•
•
Formalizovani zapisi-dokumenti čiji je oblik i sadržaj definisan u vidu obrazaca. Izgled i
sadržaj, kao i podaci o identifikaciji i mestu arhiviranju definisan je u procedurama ili
uputstvima u kojima je utvrđena obaveza njihove primene. Nalaze se u štampanoj formi
kao prilozi dokumenata iz kojih proističu i u elektronskoj formi (postavljeni su na server).
Svaki zaposleni ima pristup i mogućnost popunjavanja istih. Obrasci se nalaze u pdf
formatu čime su zaštićeni od mogućih neovlašećnih izmena;
Zapisi u slobodnoj formi-dokumenti čiji oblik i sadržaj nije unapred definisan, ali je
procedurama i uputstvima utvrđena obaveza njihove primene na način da se definiše
naziv, identifikacija, broj primeraka i drugi uslovi za zadovoljenje zahteva procesa.
4.2.4.2. Evidencija i čuvanje zapisa
Evidencija zapisa ustanovljena je kao:
•
Procesna evidencija-utvrđena je dokumentima za delove procesa rada preduzeća, a
odnosi se na evidenciju zapisa na radnim mestima radi obezbeđenja podataka i informacija
neophodnih za upravljanje procesima;
•
Sistemska evidencija-koja se vodi radi obezbeđenja ažurnosti zapisa o kvalitetu i
jednoznačnosti u njihoj primeni u svim organizacionim celinama i kojom su određeni
sledeći elementi: identifikacija svih zapisa, naziv dokumenta iz kojih proističu, važeće
izdanje obrasca zapisa, datumu usvajanja, mesto i vreme čuvanja.
Zapisi o kvalitetu se čuvaju u organizacionoj celini preduzeća čiji je proces rada
dokumentovan procedurom ili uputstvom na osnovu koga je utvrđena potreba korišćenja
zapisa. Način arhiviranja, mesto i vreme čuvanja, mere zaštite podataka i odgovornost
učesnika u procesu rukovanja zapisima uvek definišu odredbama odgovarajuće procedure ili
uputstva.
Zapisima se upravlja na način kako je definisano procedurom Q3.00.008, Upravljanje
zapisima.
Referentni dokumenti za poglavlje 4.2:
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:17/48
• Q3.00.001 Upravljanje dokumentima,
• Q3.00.006 Arhivski protokol,
• Q3.00.008 Upravljanje zapisima,
• Q3.00.017 Upravljanje dokumentima eksternog porekla,
• Q3.00.019 Zaštita računarskog informacionog sistema,
• Q4.00.001 Uputstvo za oblikovanje dokumenata,
• Q4.00.002 Uputstvo za popunjavanje zapisa u elektronskoj formi.
5. ODGOVORNOST RUKOVODSTVA
5.1 Obaveza i delovanje rukovodstva
U "Bio-Ekološkom Centru" d.o.o. najviše rukovodstvo čine:
direktor,
zamenik direktora,
predstavnik rukovodstva za kvalitet,
rukovodioci sektora,
rukovodioci odeljenja,
tehnički rukovodilac laboratorije.
Najviše rukovodstvo, svoju obavezu za uspostavljanje, primenu i stalnom unapređenju
efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom ispoljava kroz:
• jasno utvrđenu politiku i strategijske ciljeve u skladu sa misijom i vizijom organizacije,
• definisane ključne procese rada,
• opredeljenost prema potpunom zadovoljenju zahteva korisnika proizvoda i usluga i ostalih
zainteresovanih strana,
• stalno, periodično preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom radi povećanja
efektivnosti i efikasnosti,
• praćenje realizacije proizvodnje i usluga, analiziranje rada po Sektorima i delovanje na
poboljšanje rezultata poslovanja,
• obezbeđenje neophodnih resursa za uspešnu realizaciju procesa: kompetentne kadrove,
potrebne finansije, razvoj partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima proizvoda i
usluga, uslove rada zaposlenih (infrastruktura i radna sredina).
Navedene obaveze rukovodstvo realizuje primenom procedura sistema menadžmenta
kvalitetom.
Referentni dokumenti za tačku 5.1:
• Q3.00.003 Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom,
• Q3.00.011 Stručno osposobljavanje
5.2 Usredsređenost na korisnika
Najviše rukovodstvo osigurava da se u svim osnovnim procesima utvrđuju i ispunjavaju
potrebe, zahtevi i očekivanja korisnika i da se povećava njihovo zadovoljstvo. Svi procesi
rada i poslovanja društva usmerenu su ka:
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:18/48
− ostvarenju partnerskih odnosa sa dobavljačima i drugim poslovnim partnerima,
− obezbeđenju visokog nivoa kvaliteta usluga/proizvoda i procesa rada i poslovanja,
− zadovoljenju potreba, zahteva i očekivanja kupaca/korisnika.
Uspešnost poslovanja društva direktno zavisi od stepena zadovoljenja zahteva korisnika
kvaliteta proizvoda i usluga.
U cilju postizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda i praćenja u kojoj meri su ispunjeni zahtevi
Naručioca/Korisnika, zapažanja korisnika prate se putem:
• pismenih primedbi (reklamacije kupaca),
• anketa sprovedenih kod korisnika,
• usmenih primedbi i sugestija, kao i
• informisanja preko drugih izvora.
Na osnovu prikupljenih i obrađenih podataka vrši se njihovo vrednovanje da bi se dobila
ukupna ocena kvaliteta proizvoda i usluga i preduzele mere na njihovom poboljšanju.
Za slučaj da dođe do reklamacije kupaca proizvoda ili korisnika usluga rešavanje žalbi se
sprovodi na način koji je definisan procedurom Q3.00.007, Rešavanje žalbi.
Način praćenja zadovoljstva korisnika (prikupljanje informacija o zadovoljstvu) opisan je u
proceduri Q3.00.012, Praćenje zadovoljstva korisnika. "Bio-Ekološki Centar" doo prikuplja
povratne informacije korisnika usluga putem anketiranja jednom u toku godine. Prikupljene
informacije se koriste i analiziraju radi poboljšanja sistema menadžmenta kvalitetom,
delatnosti ispitivanja i usluga koje pruža korisniku. Povratne informacije o zadovoljstvu
korisnika takođe se mogu dobiti i putem: razgovora, telefonski nakon izvršene usluge,
ocenjivanjem koliko se korisnici vraćaju, praćenjem i analizom prigovora. Prikupljene
informacije se analiziraju sa aspekta da li se situacija poboljšava, pogoršava ili nema promena
i razmatraju se na sednicama kolegijuma (preispitivanje od strane rukovodstva).
Referentni dokumenti za poglavlje 5.2:
•
•
Q3.00.007 Rešavanje žalbi,
Q3.00.012 Praćenje zadovoljstva korisnika.
5.3 Politika kvaliteta
Najviše rukovodstvo je na osnovu misije i vizije preduzeća definisalo navedenu Politiku
kvaliteta i u kojoj je demonstriralo opredeljenost ka razvoju sistema menadžmenta kvalitetom.
Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog
zaposlenog, garancija su da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i proizvoda, u cilju
povećanja zadovoljenja korisnika.
Osnovni, opšti ciljevi kvaliteta »Bio-Ekološkog Centra« DOO su:
•
stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom,
•
stalna modernizacija opreme i tehnologije,
•
postizanje visokog standarda radnog prostora i uslova rada,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:19/48
•
razvoj i primena integrisanog informacionog sistema, koji podržava sve
interne procese rada i omogućuje potrebne eksterne veze,
•
saradnja sa naučno istraživačkim organizacijama.
Najviše rukovodstvo preduzeća stalno preispituje ciljeve kvaliteta i vrši njihovo podešavanje
u skladu sa zahtevima kupaca/korisnika, promenama uslova poslovanja i vrši nadzor nad
njihovim ostvarenjem.
Sa Politikom kvaliteta »društva«, moraju biti upoznati svi zaposleni u »društvu«, i mora biti
dostupna javnosti. To se ostvaruje isticanjem Politike kvaliteta u svakoj prostoriji i
upoznavanjem Korisnika/ Naručioca sa Politikom kvaliteta.
5.4 Planiranje
5.4.1 Ciljevi kvaliteta
Rukovodstvo društva definisalo je opšte ciljeve kvaliteta koji se sastoje u sledećem:
- povećanje učešća svojih proizvoda i usluga na tržištu,
- razvoj novih tehnologija proizvoda i metoda ispitivanja,
- smanjenje broja reklamacija na kvalitet proizvoda i usluga,
- povećanje zadovoljstva korisnika,
- sniženje troškova poslovanja,
- zaštitu životne sredine.
Posebni ciljevi, definišu se na sednici kolegijuma prilikom preispitivanja sistema
menadžmenta kvalitetom. Postavljene ciljeve rukovodstvo preispituje, analizira i meri njihovo
ostvarenje. Ciljevi kvaliteta, ustanovljeni u periodu koji se preispituje, sistematski se prate i
vrednuju na osnovu zadatih vrednosti koje treba postići i rokova u kom je predviđena da se
zadata vrednost ostvari. Ciljevi koji su ostvareni mogu se podići na viši nivo performansi ili se
zatvoriti radi oslobađanja resursa za poboljšavanje u drugim područjima.
Kada se ciljevi ne ostvare na vreme (u roku), preispitivanje obuhvata i istraživanje i utvrđivanje
uzroka propusta za ostvarenje ciljeva. U zavisnosti od prirode cilja i uzroka propusta za njegovo
ostvarenje, najviše rukovodstvo može odlučiti da:
•
odustane od cilja,
•
smanji njegov obim ili nivo,
•
izvrši ponovnu raspodelu odgovornosti i/ili dodeli dodatne resurse,
•
odloži (na određeno vreme) datum njegovog ostvarenja.
Odluke u vezi sa ciljevima kvaliteta unose se u zapisnik sa sastanka o preispitivanju.
Članovi kolegijuma utvrđuju nove ciljeve radi poboljšavanja performansi procesa ili sistema
menadžmenta kvalitetom sa ciljem da se realizuje politika kvaliteta ili ostvare drugi
organizacioni ciljevi ili težnje. Novi ciljevi se, takođe, unose u zapisnik sa sastanka o
preispitivanju.
5.4.2 Planiranje sistema menadžmenta kvalitetom
Poslovanje društva se odvija prema planovima, dokumentovanim procedurama, uputstvima i
metodama, kako u proizvodnji tako i u pružanju usluga. Najviše rukovodstvo je odgovorno za
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:20/48
planiranje kvaliteta u "društvu". Planiranje ima za cilj da se usredsredi na definisanje procesa,
koji su potrebni za efektivno i efikasno ostvarivanje ciljeva kvaliteta u organizaciji.
Referentni dokumenti:
Q3.00.003 Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom.
5.5 Odgovornost, ovlašćenja i komuniciranje
5.5.1 Odgovornosti i ovlašćenja
Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih definisani su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
poslova u “Bio-Ekološki Centar” doo kao i dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom.
➢ Direktor društva odgovoran je za :
-
-
organizovanje i vođenje tekućih poslova društva,
zastupanje i predstavljanje društva,
definisanje ciljeva i politike preduzeća,
utvrđivanje predloga poslovnog plana,
sprovođenje i izvršavanje odluke skupštine članova društva,
koordinaciju angažovanja zaposlenih i sredstava društva,
prijem zaposlenih, raspoređivanje zaposlenih na određena radna mesta i prestanku rada
zaposlenih u skladu sa Zakonom i opštim aktom,
kontrolu obima i kvaliteta rada zaposlenih,
obrazovanje posebne službe u Društvu u skladu sa posebnim propisima (službe zaštite
od požara i sl.) i određuje izvršioce zadataka u njima u skladu sa pravilnikom o
organizaciji i sistematizaciji poslova,
donosi pravilnik o radu, pravilnik o unutrašnjoj orgnizaciji i sistematizaciji poslova i
sva druga opšta i pojedinačna akta,
sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.
➢ Zamenik direktora društva odgovoran je za:
-
pomoć direktoru društva u celokupnom poslovanju i sa tim u vezi vrši poslove koji se
odnose na unutrašnje funkcionisanje i koordinaciju rada sektora društva,
organizaciju, obavljanje i neposredno izvršavanje pravnih poslova,
ažurnost registracije statusa i svih statusnih promena, promena pravne forme i drugih
promena koje podležu registrovanju kod nadležne državane agencije,
ugovaranje poslova, izrađivanje nacrta ugovora i poštovanje ugovornih obaveza,
proučavanje važećih zakonskih i podzakonskih akata od značaja za rad i
funkcionisanje preduzeća i organizovanje njihove primene,
dostavljenje rukovodiocima organizacionih celina pravnu regulativu i njene izmene
koje su od značaja za vršenje poslova u svakoj organizacionoj celini društva,
pripremu predloga normativnih akata i predloga za izmene i dopune postojećih u skladu
sa izmenjenom pravnom regulativom ili potrebama Društva,
zastupanje preduzeće pred sudovima i organima uprave u okviru datih ovlašćenja,
izradu i podnošenje tužbe, izvršne predloge, podneske u sporovima u toku i zahteve
organima uprave u okviru datih naloga,
sprovodjenje sistema menadžmenta kvalitetom.
 Predstavnik rukovodstva za kvalitet odgovoran je za:
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:21/48
-
-
obezbeđenje primene i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom prema
relevantnim zahtevima standarda (SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO/IEC
17025:2006),
primenu, izradu, nadzor, distribuciju, povlačenje i uništavanje dokumenata sistema
menadžmenta kvalitetom,
izveštavanje direktora o funkcionisanju sistema menadžmenta kvalitetom,
organizovanje i sprovođenje internih provera,
pripremu podloge za preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom od strane
najvišeg rukovodstva,
organizovanje i vršenje nadzora nad sprovođenjem korektivnih i preventivnih mera,
saradnju sa organizacijama za sertifikaciju i akreditaciju,
praćenje i proučavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti standardizacije i
akreditacije,
predlaganje stalnih poboljšanja u radu i organizaciji društva.
➢ Rukovodilac sektora opštih poslova odgovoran je za:
-
-
-
-
-
organizovanje, rukovođenje radom sektora opštih polova,
praćenje zakonskih propisa i doslednu primenu istih u oblasti računovodstva, finansija,
platnog prometa, spoljnotrgovinskog poslovanja radnih odnosa i drugih poslova koji se
obavljaju u sektoru i upoznavanje ostalih zaposlenih u sektoru sa tim,
proveru suštinske ispravnosti svih dokumenata u sektoru,
davanje smernica i uputstava za rad zaposlenima u sektoru,
pružanje potrebne stručne pomoći zaposlenima u sektoru,
izradu studije izvodljivosti, biznis planova, investicionih programa i analizu njihove
realizacije,
obavljanje nasloženijih poslova u okviru sektoru, sačinjavanje plana i programa rada
sektora,
uspostavljanje, kontrolu i privlačenje novih kupaca,
tačnu i blagovremenu izradu periodičnih obračuna i završnog računa,
kontaktiranje službenih lica poreske uprave u drugih državnih organa i vršenje
prezentacije podataka o finansijskom, knjigovodstvenom i računovodstvenom
poslovanju društva na zahtev nadležnih organa,
robno, materijalno i finansijsko knjigovodstvo, vođenje računa o blagovremenom i
potpunom dokumentovanju svih promena,
realizaciju naplate dospelih potraživanja i plaćanja dospelih obaveza,
vođenje i ažuriranja finansijskog plana (plan prihoda i plan rashoda) za mesečne,
šestomesečne i godišnje periode u dogovoru sa direktorom društva,
za realizaciju nabavke i prodaje,
izradu predloga onih opštih akata koji se odnose na osnovu zakona u oblasti
računovodstva, knjigovodstva, platnog prometa, spoljnotrgovinskog poslovanja i
radnih odnosa u saradnji sa zamenikom direktora društva i upućuje ih na usvajanje
nadležnom organu društva,
za blagovremeno vršenje popisa na kraju poslovne godine u skladu sa zakonom,
preduzima sve radnje vezane za organizaciju i sprovođenje popisa i za zakonito,
sveobuhvatno i ažurno vršenje popisa,
pripremu predloga odluka za rashodovanje i otuđivanje osnovnih sredstava i sitnog
inventara,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:22/48
-
-
sprovođenje odluke organa uprave iz oblasti finansijskog poslovanja i obračuna
zarada,
rad i disciplinu radnika u sektoru i obavezan je da u slučaju kršenje radne discipline ili
nanošenja materijalne štete podnese prijavu za pokretanje postupka za utvrđivanje
odgovornosti,
sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.
➢ Rukovodilac odeljenja održavanja objekata i opreme i poslova bezbednosti i zdravlja
-
-
-
na radu odgovoran je za:
davanje predloga, idejnih rešenja i organizovanje poslova održavanja i tehničke
ispravnosti opreme i uređaja, samostalno i/ili u saradnji sa rukovodiocima sektora i
odeljenja,
organizovanje poslova održavanja objekata, delova objekata i instalacija,
organizovanje poslova održavanja i tehničke ispravnosti službenih motornih vozila,
blagovremeno vršenje redovnog tehničkog pregleda motornih vozila i blagovremeno
produženje saobraćajnih dozvola za službena motorna vozila,
izdavanje potvrde o tehničkoj ispravnosti službenih motornih vozila,
bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu,
za oblast za zaštitu od požara u skladu sa važećom regulativom,
ukoliko direktor Društva formira službu zaštite od požara - organizuje rad službe radi
vršenja poslova neposrednog gašenja požara i sprovođenja preventivnih mera zaštite
od požara u skladu sa važećom regulativom,
vršenje obuke zaposlenih u oblasti zaštite od požara, bezbednosti i zdravlja na radu u
skladu sa važećom regulativom,
organizovanje i sprovođenje redovne kontrole ispravnosti aparata, uređaja i opreme za
gašenje požara i odgovoran je za isto,
staranje o ispravnom i bezbednom smeštaju, upotrebi i funkcionisanju boca i sudova
pod pritiskom i odgovoran je za isto,
vršenje poslova u oblasti odbrane i civilne zaštite u saradnji sa nadležnim državnim
organima.
 Rukovodilac Sektora proizvodnje odgovoran je za:
-
-
organizaciju, rukovođenje i rad Sektora proizvodnje,
praćenje zakonskih propisa i doslednu primenu istih iz delokruga poslovanja sektora,
proveravanje formalne i suštinske ispravnosti svih dokumenata u sektoru,
davanje smernice i uputstva za rad zaposlenima u sektoru i kontrolu njihovog rada,
pružanje potrebne stručne pomoći zaposlenima u sektoru,
blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga sektora,
obavljanje najsloženijih poslova u okviru sektora, sačinjavanje plana i programa rada
sektora (planiranje procesa proizvodnje, realizacija proizvodnje i sl.),
izvršenje plana proizvodnje,
pravilno propisanu tehnologiju rada i parametre kvaliteta proizvoda u skladu sa
važećim Zakonskim propisima, praćenje rezultata rada proizvodnje, kontrolu kvaliteta
i održavanje uređaja i opreme i u slučaju uočenih nedostataka da bez odlaganja
preduzima odgovarajuće mere,
rad na usavršavanju i unapređenju procesa proizvodnje i kvaliteta proizvoda,
staranje o primeni normativa i za isti,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:23/48
-
-
standardni kvalitet proizvoda,
korišćenje kapaciteta opreme,
obezbeđenost ljudskih i materijalnih resursa za realizaciju proizvodnje,
rad i disciplinu radnika u sektoru i obavezan je da u slučaju kršenja radne discipline ili
nanošenja materijalne štete podnese prijavu za pokretanje postupka za utvrđivanje
odgovornosti,
sprovođenje obuke i proveru obučenosti zaposlenih u sektoru,
sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.
➢ Rukovodilac odeljenja entomologije odgovoran je za:
-
-
organizovanje, rukovođenje i rad odeljenja entomologije,
praćenje zakonskih propisa i doslednu primenu istih iz delokruga poslovanja odeljenja,
proveravanje formalne i suštinske ispravnosti svih dokumenata na odeljenju,
davanje smernica i uputstva za rad zaposlenima na odeljenju i kontrolu njihovog rada,
pružanje potrebne stručne pomoći zaposlenima na odeljenju,
blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odeljenja,
obavljanje najsloženijih poslova u okviru odeljenja, sačinjavanje plana i programa
rada odeljenja (planiranje , realizacija i sl.),
izvršenje plana i programa rada odeljenja,
obim i kvalitet rada laboratorijskih tehničara na odeljenju,
izradu i overavanje izveštaja o izvršenim analizama na odeljenju,
vršenje kontrole tačnosti dobijenih rezultata ispitivanja,
usavršavanje, unapređenje i razvoj metoda iz delokruga odeljenja,
obavljanje naučno-istraživačkog rada,
obezbeđenost resursa za rad na odeljenju,
rad i disciplinu radnika na odeljenju i obavezan je da u slučaju kršenja radne discipline
ili nanošenja materijalne štete podnese prijavu za pokretanje postupka za utvrđivanje
odgovornosti,
dužan je da sprovodi obuku i proveru obučenosti zaposlenih u odeljenju,
sprovodi sistem menadžmenta kvalitetom.
 Rukovodilac sektora nauke odgovoran je za:
- organizovanje, rukovođenje i rad Sektora nauke,
- praćenje zakonskih propisa i doslednu primenu istih iz delokruga poslovanja sektora,
- proveravanje formalne i suštinske ispravnosti svih dokumenata u sektoru,
- davanje smernice i uputstva za rad zaposlenima u sektoru i kontrolu njihovog rada,
- pružanje potrebne stručne pomoći zaposlenima u sektoru,
- blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga sektora,
- obavljanje najsloženijih poslova u okviru sektora, sačinjavanje plana i programa rada
sektora,
- rukovođenje inovacionim projektima odgovarajuće složenosti,
- učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima,
- praćenje javnih konkursa i poziva iz oblasti nauke i razvoja,
- izvođenje eksperimenata i istraživanja,
- obradu literaturnih podataka i kontrolu dobijenih rezultata,
- pripremu dokumentacije o inovacionim projektima,
- izradu izveštaja o dobijenim rezultatima i davanja ekspertskog mišljenja,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:24/48
-
izradu naučnih i stručnih radova radi publikovanjan i javnog prezentovanja na
kongresima i simpozijumima,
sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.
 Rukovodilac sektora Laboratorije odgovoran je za:
- organizovanje, rukovođenje i rad Sektora laboratorije,
- praćenje zakonskih propisa i doslednu primenu istih iz delokruga poslovanja sektora,
- proveravanje formalne i suštinske ispravnost svih dokumenata u sektoru,
- davanje smernica i uputstva za rad zaposlenima u sektoru i kontrolu njihovog rada,
- pružanje potrebne stručne pomoći zaposlenima u sektoru,
- blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga sektora,
- obavljanje najsloženijih poslova u okviru sektora, sačinjavanje plana i programa rada
sektora,
- izvršenje plana i programa rada sektora,
- učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima,
- vršenje kontrole tačnosti dobijenih rezultata ispitivanja i odgovoran je za istu,
- kontaktiranje korisnika usluga i svih državnih organa iz delokruga poslovanja sektora,
- učestvovanje u ugovaranju poslova iz delokruga sektora,
- usavršavanje i unapređenje kompletnog sektora (organizacija, metode ispitivanja,
smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta usluga i sl.),
- korišćenje kapaciteta opreme,
- obezbeđenost ljudskih i materijalnih resursa za realizaciju rada sektora,
- rad i disciplinu radnika u sektoru i obavezan je da u slučaju kršenja radne discipline ili
nanošenja materijalne štete podnese prijavu za pokretanje postupka za utvrđivanje
odgovornosti,
- sprovođenje obuke i proveru obučenosti zaposlenih u sektoru,
- definisanje i primenu Politike kvaliteta Laboratorije,
- sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.
 Tehnički rukovodilac laboratorije odgovoran je za:
- sprovođenje metrološkog obezbeđenja kvaliteta,
- obezbeđenje raspoloživosti ostale tehničke opreme u sektoru,
- ispravnost sve opreme, aparata, uređaja i sl. koji se koriste u sektoru,
- izradu i popunjavanje sve dokumentacije koja se odnosi na opremu, aparate, uređaje i
sl. u sektoru laboratorije i odgovoran je za ispravnost i tačnost istih,
- predlaganje rukovodiocu sektora programa stručnog obrazovanja zaposlenih za
korišćenje metoda i opreme,
- obučavanje osoblja, kontrolu tačnosti njihovog rada, kontrolu primene metoda,
uputstava,
- izradu izveštaja o izvršenim ispitivanjima u odeljenju mikrobiologije i
ekotoksikologije,
- pružanje potrebne stručne pomoći zaposlenima u sektoru,
- učestvovanje u naučnoistraživačkim projektima,
- korišćenje kapaciteta opreme u sektoru,
- za rad i disciplinu radnika u sektoru i obavezan je da u slučaju kršenja radne discipline
ili nanošenja materijalne štete obavesti rukovodioca sektora,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:25/48
-
sprovođenje obuke i proveru obučenosti zaposlenih u sektoru,
sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.
 Rukovodilac odeljenja (ekotoksikologije, mikrobiologije, zaštite životne sredine i
biomonitoringa) odgovoran je za:
- organizovanje, rukovođenje i rad odeljenja,
- praćenje zakonskih propisa i doslednu primenu istih iz delokruga poslovanja odeljenja,
- proveravanje formalne i suštinske ispravnosti svih dokumenata na odeljenju,
- davanje smernica i uputstva za rad zaposlenima na odeljenju i kontrolu njihovog rada,
- pružanje potrebne stručne pomoći zaposlenima na odeljenju,
- blagovremeno, zakonito i pravilno obavljanje poslova iz delokruga odeljenja,
- obavljanje najsloženijih poslova u okviru odeljenja, sačinjavanje plana i programa
rada odeljenja (planiranje , realizacija i sl.),
- izvršenje plana i programa rada odeljenja,
- obim i kvalitet rada zaposlenih na odeljenju,
- izradu i overu izveštaja o izvršenim ispitivanjima (merenjima) na odeljenju,
- vršenje kontrole tačnosti dobijenih rezultata ispitivanja,
- usavršavanje, unapređenje i razvoj metoda iz delokruga odeljenja,
- obavljanje naučno-istraživačkog rada,
- obezbeđenost resursa za rad na odeljenju,
- rad i disciplinu radnika na odeljenju i obavezan je da u slučaju kršenja radne discipline
ili nanošenja materijalne štete podnese prijavu za pokretanje postupka za utvrđivanje
odgovornosti,
- sprovođenje obuke i proveru obučenosti zaposlenih u odeljenju,
- sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom.
5.5.2 Interno komuniciranje
Interno komuniciranje realizuje se u svim organizacionim jedinicama po vertikalnoj liniji
rukovođenja od rukovodstva do svih zaposlenih i horizontalnoj između svih funkcija, odnosno
svih organizacionih jedinica i zaposlenih.
Procedurom Interna i Eksterna komunikacija, Q3.00.005 definisani su uspostavljeni procesi
razmene informacija, ko kome daje informacije, na koji način i kako se to dokumentuje. U
cilju postizanja efektivnosti procesa komunikacije, ključno rukovodeće osoblje:
-
je osiguralo da su izrečene informacije jasne, prikladne i tačne,
daje, prima informacije i odgovara na njih,
prati da li je postupljeno po temelju primljene informacije (da li je izdati zadatak
urađen u skladu sa opisanim, da li su ispoštovani zadati rokovi i sl.) i
proverava da li je željeni cilj postignut.
Uspostavljeni procesi komunikacije podležu stalnom poboljšavanju a vrše se putem internih
sastanaka, radnih naloga, radnih zadataka, obaveštenja, zahteva i izveštaja.
5.5.3 Eksterno komuniciranje
Eksterno komuniciranje podrazumeva komunikaciju sa javnošću u cilju ostvarenja usvojene
politike i ciljeva kvaliteta: korisnicima proizvoda i usluga, isporučiocima, sudovima,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:26/48
bankama, fondovima, osiguravajućim, i inspekcijskim institucijama, obrazovnim i naučnim
institucijama, medijima itd.
Referentni dokumenti za tačku 5.5.2 i 5.5.3:
Q3.00.005 Interna i eksterna komunikacija.
5.6. Preispitivanje od strane rukovodstva
5.6.1 Opšte odredbe
Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja aktivnost najvišeg rukovodstva u
cilju obezbeđenja dokaza o svojim obavezama i delovanju na razvoju i primeni sistema
menadžmenta kvalitetom i na stalnom poboljšavanju njegove efektivnosti.
Najviše rukovodstvo preispituje sistem menadžmenta kvalitetom na kraju svake poslovne
godine, ili vanredno (ako je došlo do nekih velikih neusaglašenosti) u skladu sa procedurom
Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom, Q3.00.003.
Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom vrši se u cilju obezbeđivanja njegove stalne
prikladnosti, adekvatnosti i efektivnosti. Ovo preispitivanje obuhvata procenjene mogućnosti za
poboljšavanje i potrebu za izmenama u sistemu menadžmenta kvalitetom, uključujući politiku i
ciljeve kvaliteta. Zapisnik sa sastanka o preispitivanju predstavlja dokaz sprovođenja ove
aktivnosti.
5.6.2 Ulazni elementi preispitivanja
Za preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom ulazne elemente čine podaci dobijeni na
osnovu izveštaja o:
- realizaciji usvojene politike i ciljeva kvaliteta,
- prigovorima korisnika usluga,
- preispitivanju dokumentacije,
- stepenu zadovoljenja korisnika,
- performansama isporučilaca,
- rezultatima internih i eksternih provera,
- rezultatima međulaboratorijskih poređenja,
- o uzrocima neusaglašenosti,
- statusu korektivnih i preventivnih mera,
- osposobljavanju osoblja,
- kadrovske i materijalne promene,
- promene u obimu i vrsti posla,
Izveštaj o preispitivanju obuhvata i preporuke za poboljšavanja.
5.6.3 Izlazni elementi preispitivanja
Na osnovu preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom, najviše rukovodstvo definiše mere
za:
- unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom,
- povećanje stepena zadovoljenja korisnika,
- otklanjanje nezadovoljstva korisnika,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:27/48
-
poboljšanja efektivnosti i efikasnosti procesa rada,
prilagođavanje i usaglašavanje sa zakonima i propisima,
prilagođavanje organizacije i resursa,
utvrđivanje posebnih ciljeva kvaliteta i mera poboljšavanja.
Na sednicama kolegijuma analiziraju se izveštaji rukovodilaca sektora a na osnovu toga
predstavnik rukovodstva za kvalitet sačinjava izveštaj o izvršenom preispitivanju sistema
menadžmenta kvalitetom, u kojem sumarno daje predlog, analizu i preporuke. Sa izveštajem
se upoznaju svi članovi kolegijuma koji ga potpisuju, čime se on usvaja.
Sve preduzete mere imaju za cilj da unaprede sistem menadžmenta kvalitetom u celini,
povećanje zadovoljenja zainteresovanih strana, postizanje boljih poslovnih rezultata
preduzeća i umanje neusaglašenosti u poslovanju.
Referentni dokumenti za tačku 5.6:
•
•
•
•
•
Q3.00.003 Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom,
Q3.00.004 Interne provere,
Q3.00.009 Preventivne mere,
Q3.00.010 Korektivne mere,
Q3.00.015 Upravljanje neusaglašenostima.
6. UPRAVLJANJE RESURSIMA
6.1 Obezbeđivanje resursa
Za izvođenje procesa rada »društva« obezbeđeni su odgovarajući neophodni resursi visokog
stepena kompetentnosti i pogodnosti za zadovoljenje zahteva kupaca/korisnika,
funkcionisanje i stalno unapređenje sistema menadžmenta kvalitetom.
Obezbeđenje resursa, kao stalna briga rukovodstva preduzeća i rukovodstva njegovih
organizacionih celina utvrđena politikom kvaliteta, odnosi se na:
-
kompetentne kadrove,
odgovarajući prostor i sredstva za rad,
organizacionu strukturu preduzeća,
radnu sredinu,
dobavljače i podugovarače,
finansije itd.
6.2 Ljudski resursi
6.2.1 Kompetentnost, obuka i svest
Obuka osoblja se sprovodi radi sticanja i/ili permanentnog podizanja nivoa znanja i veština,
što doprinosi kvalitetnijem i uspešnijem obavljanju poslova i radnih zadataka. Stručno
osposobljavanje zaposlenih podrazumeva: primarnu obuku (obuka novih zaposlenih), obuku u
procesu rada, obuku iz oblasti sistema menadžmenta kvalitetom, kao i svaki vid eksterne
obuke (postdiplomske studije, stručne specijalizacije, naučno-istraživački skupovi, stručni
seminari, kursevi, itd.). Sprovođenje obuke osoblja vrši se prema proceduri Q3.00.011
Stručno osposobljavanje.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:28/48
Rukovodioci sektora predlažu godišnji Plan i program obuke osoblja. Isti su obavezni da do
15.12. tekuće godine predstavniku rukovodstva za kvalitet dostave: Plan obuke i plan troškova
obuke za narednu godinu, izveštaj o analizi obuka i troškova obuka za prethodnu godinu.
Predstavnik rukovodstva za kvalitet predlaže godišnji Plan i program obuke iz oblasti sistema
menadžmenta kvalitetom.
Ocenu efektivnosti i efikasnosti sprovedenih internih obuka radi provere znanja i obučenosti
vrši lice zaduženo za obuku u saradnji sa rukovodiocem sektora.
Sve podatke o obrazovanju i stručnom osposobljavanju zaposlenih u laboratoriji vodi referent
za rad, radne odnose i administrativne poslove, uredno u Evidencionim kartonima zaposlenih
(Q2.20.001-06, Prilog br. 6).
Obuka zaposlenih se sprovodi u cilju povećanja svesti i učešća zaposlenih u realizaciji politike
i ciljeva, tako što se obezbeđuje razumevanje misije, vizije i politike preduzeća, kao i promena
u organizaciji, podstičući stalno kreativnost i inovativnost svih zaposlenih za unapređenje
sistema.
Rukovodstvo stalno razvija svest o potrebi selekcije zaposlenih, planiranju i praćenju razvoja
poslovne karijere rukovodilaca organizacionih celina i podstiče uključivanje zaposlenih na
otvorenu komunikaciju, timski rad, primenu savremenih tehnologija i učešće u oceni
efektivnosti i efikasnosti sistema menadžmenta kvalitetom od strane zaposlenih, klijenata i
drugih zainteresovanih strana. Rukovodioci sektora vrše ocenu efektivnosti i efikasnosti
sprovedene obuke i obučenosti zaposlenih radi provere znanja i obučenosti pri prijemu novih
zaposlenih kao i već zaposlenih, upoređujući zahteve radnih procesa i zahteve za
kompetentnošću za realizaciju procesa.
Efektivnost sprovedenih obuka se ocenjuje na dva načina: proverom obučavanih i analizom
sprovedenih obuka i dobijenih rezultata nakon obučenih minimalno 5 radnika. Analizu
sprovedenih obuka vrše rukovodioci sektora ili odeljenja i o tome sastavljaju izvještaj u
slobodnoj formi. Izvještaj sadrži opis sprovedene analize i zaključak o pogodnosti
primenjivanog načina obuke sa predlogom eventualnih izmena ukoliko se utvrdi da obuka nije
efektivna u meri koja obezbeđuje potrebnu osposobljenost osoblja za obavljanje poslova koji
utiču na kvalitet usluga i proizvoda.
Referentni dokumenti za tačku 6.2 su:
• Q3.00.011 Stručno osposobljavanje,
• Q2.20.001 Poslovnik o kvalitetu Laboratorije.
6.3
Infrastruktura
Za izvođenje procesa rada “društvo”poseduje infrastrukturne resurse - objekte radni prostor i
opremu (sredstva rada) viskog stepena pogodnosti za obezbeđenje potrebnog kvaliteta i
uslova rada. To su sledeće grupe sredstava rada:
-
elementi infrastrukture: objekti - za laboratoriju, proizvodnju i rad ostalih funkcija društva
i prateće instalacije; saobraćajnice, zelene površine, prostorije za odmor i drugi
infrastrukturni objekti;
oprema: za proizvodnju – aparati, oprema za transport i skladištenje; za merenje, kontrolu
i upravljanje procesima; alati i pribori, energetski sistemi i instalacije i druga oprema.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:29/48
Uvažavajući činjenice da pouzdanost laboratorijskih ispitivanja, kvalitet proizvoda i procesa
rada u značajnoj meri zavisi od tehničkih, prostornih, bezbednosnih, ekoloških, estetskih i
drugih karakteristika infrastrukturnih elemenata i održavanja njihove radne sposobnosti u toku
eksploatacije, društvo ulaže stalan napor u obezbeđenju kvalitetnih, najmodernijih aparata i
opreme poznatih i priznatih svetskih proizvođača, odnosno njene pogodnosti za primenu, u
skladu sa zahtevima procesa rada.
Procesi održavanja infrastrukturnih elemenata – aparata, opreme, objekata i instalacija u društvu
su organizovani u okviru Sektora opštih poslova – u odeljenju Održavanja objekata i opreme i
poslova bezbednosti i zdravlja na radu, u zavisnosti od karaktera intervencija kao:
Plansko održavanje - kao skup aktivnosti usmerenih na sprečavanje pojava otkaza opreme.
Ovde se podrazumeva zamena delova opreme ili potrošnih materijala prema preporukama
proizvođača opreme. Rukovodilac odeljenja održavanja objekata i opreme i poslova
bezbednosti i zdravlja na radu izrađuje na kraju svake tekuće godine Plan preventivnog
održavanja opreme, koji dostavlja rukovodiocu sektora proizvodnje. Za laboratorijsku
opremu, Tehnički rukovodilac laboratorije izrađuje plan pregleda laboratorijske opreme
krajem tekuće godine za narednu godinu, a sve eventualne naknadne izmene unosi ručno.
-
Interventno održavanje - kao skup aktivnosti usmerenih na vraćanje infrastrukturnih
elemenata iz stanja u otkazu u stanje u radu u datom (minimalno potrebnom) vremenu i uz
troškove koji su na nivou neophodnog minimuma.
Aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog vida održavanja su:
-
prijava kvara,
analiza i otklanjanje kvara,
probni rad i povratak u funkciju,
ažuriranje podataka.
Održavanje aparata, opreme, uređaja, objekata i instalacija je u nadležnosti lica iz odeljenja
Održavanja objekata i opreme i poslova bezbednosti i zdravlja na radu uz obavezno prisustvo
rukovaoca aparata uređaja ili opreme. Kada lica koja su zadužena za održavanje procene da nisu
u stanju da otklone uočeni kvar, popravka se ustupa ovlašćenim servisima ili drugim stručnim
firmama.
O svim bitnim karakteristikama opreme i drugih elemenata infrastrukture, uključujući
identifikaciju, tehničke karakteristike, podatke o stanju, planiranim i naknadnim
intervencijama održavanja i sl., pored posedovanja projektne i dokumentacije proizvođača,
vodi se ažurna evidencija putem:
- kartona opreme,
- plana pregleda aparata i opreme,
- zapisnika o popravci opreme.
Navedeni način vođenja evidencije, uz posedovanje ažurne dokumentacije i uputstava za
rukovanje i održavanje i vođenje zapisa o svim promenama vezanim za izmene, aktivnosti
revitalizacije i održavanja, obezbeđuje visoku radnu sposobnost opreme i drugih elemenata
infrastrukture u eksploataciji.
Referentni dokumenti za tačku 6.3:
•
•
Q3.20.003 Upravljanje opremom,
Q3.00.018 Održavanje opreme,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:30/48
•
Q3.50.003 Nabavka opreme.
6.4. Radna sredina
Kvalitet radne sredine, neophodan da se postige usaglašenost sa zahtevima kvaliteta proizvoda
i zahtevima procesa rada, u “društvu” se obezbeđuje na način koji uzima u obzir:
-
uslove rada učesnika u procesima rada i
uslove kvalitetnog funkcionisanja sredstava za rad (aparata, opreme i
instalacija).
6.4.1 Uslovi rada učesnika u procesima rada
Važan elemenat kvaliteta procesa rada, a s tim u vezi i kvaliteta proizvoda preduzeća,
predstavljaju uslovi rada i radna okolina u kojoj učesnici u procesu rada izvode projektovane
operacije rada. Sa ciljem obezbeđenja zadovoljstva u radu, u društvu su obezbeđeni i
održavaju se odgovarajući uslovi rada, što obuhvata:
- Fiziološke uslove - vezane za sposobnosti učesnika u procesima rada i granice u pogledu
dozvoljenih naprezanja u procesu rada, odnosno parametre radne sredine (temperatura,
buka, vibracije, kvalitet vazduha, štetne materije...). Procesi rada odvijaju se u adekvatno
opremljenim prostorijama za laboratorijska ispitivanja i proizvodnim prostorima
pogodnim za realizaciju planirane proizvodnje. Pored ovih postoje i druge prostorije za
skladištenje, radionice za održavanje i administrativne kancelarije.
Pristup u radne prostorije i rad sa aparatima i opremom dozvoljen je samo osoblju zaposlenom
u društvu i koje je osposobljeno za izvršavanje pojedinih operacija rada.
-
bezbednosne uslove - određene elementima sigurnosti učesnika u pogledu zaštite od
povreda na radu, koji se obezbeđuju u skladu sa zakonskim i drugim propisima;
psiho-sociološke i motivacione uslove, koji se obezbeđuju odgovarajućim sadržajem rada,
položajem učesnika u procesima rada, mogućnostima dokazivanja/napredovanja,
zastupljenošću timskog rada, sistemom nagrađivanja i drugim elementima.
6.4.2 Uslovi kvalitetnog funkcionisanja opreme
Skup uslova koji obezbeđuju funkcionisanje opreme u skladu sa projektovanim postupcima
rada obuhvata:
-
-
Opšte uslove funkcionisanja opreme – redovno praćenje i održavanje aparata, uređaja i
opreme, prema uputstvima proizvođača i tehničkim propisima koji važe u pojedinim
procesima rada.
Posebne uslove funkcionisanja opreme - vezane za specifične zahteve pojedinih jedinica
opreme, koji su obezbeđeni izdvojenom lokacijom opreme koja je namenjena za posebno
značajne operacije rada u odnosu na ostalu opremu, što se, pre svega, odnosi na
laboratorijsku opremu ( klimatizovane prostorije i sl. ).
Analize se izvode pri standardnim uslovima okoline (sobna temperatura i atmosferski
pritisak), osim u slučajevima kada je metodom drugačije definisano. Svakodnevno se prati
temperatura vazduha etaloniranim termometrima u svim prostorijama gde se obavljaju
ispitivanja. U prostorijama gde se vrše mikrobiološka ispitivanja, pored praćenja napred
navedenog parametra, vrši se i kontrola biološke sterilnosti prema načinu definisanom u
uputstvu Q4.24.023-Uputstvo za održavanje higijene na odeljenju mikrobiologije.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:31/48
Referentni dokumenti za tačku 6.4:
•
•
•
•
•
Q3.20.003 Upravljanje opremom,
Q3.00.018 Održavanje opreme,
Q3.20.002 Postupak rukovanja uzorcima,
Q3.00.016 Održavanje higijene,
Q4.24.023 Uputstvo za održavanje higijene na odeljenju mikrobiologije.
7. REALIZACIJA PROIZVODA I USLUGA
7.1 Planiranje realizacije
Planiranje realizacije vrši se u sektoru Proizvodnje gde se propisuju mere obezbeđenja
kvaliteta, obezbeđenja resursa, kontrole i praćenja.
Planiranje realizacije proizvodnje zasniva se na izradi plana proizvodnje na mesečnom nivou a u
skladu sa procedurom Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje. Realizacija plana
proizvodnje podrazumeva pripremu, lansiranje i praćenje procesa proizvodnje. Svaka od
navedenih faza zahteva obezbeđenost potrebnih resursa (gde je to moguće- ljudski resursi,
repromaterijal, oprema i vreme potrebno za realizaciju), a što je definisano u Uputstvima za
proizvodnju datog proizvoda. Aktivnosti praćenja, kontrolisanja i ispitivanja se izvode u skladu
sa procedurom Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje, i navedenim uputstvima gde su
dati zahtevi za proizvod i kriterijumi za prihvatanje proizvoda. Dokumentacija sistema
menadžmenta kvalitetom koncipirana je tako da su za sve proizvode obezbeđene mere koje
osiguravaju dobijanje proizvoda visokog kvaliteta. Na kraju svake tekuće godine rukovodilac
odeljenja održavanja objekata i opreme i poslova bezbednosti i zdravlja na radu izrađuje plan
preventivnog održavanja opreme.
Realizacija planova prati se na osnovu mesečnih izveštaja sektora koji obuhvata uporedni
pregled planiranih i ostvarenih veličina kao i na osnovu kumulativnih izveštaja koji se
izrađuju na najmanje 6 meseci. Planiranje realizacija usluga u sektoru Laboratorije
podrazumeva definisanje kvaliteta usluga, identifikacija resursa neophodnih za realizaciju
usluga, neophodnu verifikaciju, validaciju, nadzor i kriterijume prihvatljivosti usluge pre
njihovog plasmana klijentima.
Referentni dokumenti za tačku 7.1:
•
•
•
•
Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje,
Q3.00.018 Održavanje opreme,
Q3.20.005 Postupak rada u laboratoriji,
Q3.20.002 Postupak rukovanja uzorcima.
7.2 Procesi koji se odnose na korisnike
7.2.1 Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Informacije od posebnog značaja za zadovoljavanje korisnika proizvoda i usluga odnose se
na zahteve koji se odnose na proizvode i usluge a koji se definišu pre plasmana proizvoda ili
pružanja usluga i to:
-
Zahteve definisane od strane korisnika uključujući rokove isporuke (vrsta proizvoda i
usluga);
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:32/48
-
Zahteve koje nije definisao korisnik a koji su neophodni za realizaciju proizvoda i
usluga (kvalitet proizvoda, pakovanje i sl.);
- Zakonski zahtevi koji su vezani za proizvod i usluge (zakonski uslovi vezani za
vršenje laboratorijskih usluga i monitoringa životne sredine, zakonski zahtevi za
kvalitet proizvoda);
- Definisanje drugih posebnih zahteva (zahteva za naučno-istraživačke, razvojne,
inovacione projekte kao i projekte iz oblasti zaštite životne sredine) Informacije o
potrebama, zahtevima, željama i očekivanjima korisnika dobijaju se putem kontakata sa
potencijalnim korisnicima, prezentacija proizvodnih i stručnih potencijala društva,
praćenja oglasa u javnim glasilima i dr.
Na ovaj način prikupljene informacije se obrađuju i prezentuju, a služe kao osnova za dalje
aktivnosti.
7.2.2 Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod
Nakon kontakta sa potencijalnim korisnicima usluga ili naručiocima proizvoda, svi koji
učestvuju u procesu ugovaranja dužni su da se upoznaju sa zahtevom i da ga analiziraju sa
aspekta svoje kompetentnosti, zatim sa aspekta zakonskih, metodoloških, materijalnih,
organizacionih i drugih uslova za njegovu realizaciju.
Preispitivanje zahteva korisnika treba da obezbedi:
- da su zahtevi adekvatno definisani i dokumentovani
- da “društvo” poseduje sposobnost i resurse za ispunjenja zahteva
- da se odabere metoda ispitivanja koja omogućava ispunjenje zahteva korisnika.
Na osnovu izvršene analize zahteva korisnika nadležni rukovodilac formuliše Ponudu.
Direktor preispituje ponudu u pogledu cene i uslova plaćanja. Ponudu potpisuju Rukovodilac
sektora i Direktor.
7.2.3 Komuniciranje sa korisnicima
Komuniciranje sa Korisnicima/ Naručiocima pre isporuke proizvoda ili usluga ostvaruje
pisanim putem ( zahtev za ponudu, ponuda i eventualno sklapanje ugovora kao i razni dopisi,
profakture i fakture i sl.). Ponude formulišu Rukovodioci Sektora nadležni za izvršenje
obaveza koje su predmet ponude.
U slučaju prihvatanja ponude za proizvode veće količine, za pružanje usluga za duži
vremenski period kao i sa Korisnicima/Naručiocima iz inostranstva, zaključuje se Ugovor o
pružanju usluga odnosno prodaji proizvoda. Izrada Predloga, sadržaj, usaglašavanje sa
Korisnikom/ Naručiocem, preispitivanje i zaključivanje Ugovora definisani su u proceduri
Q3.50.001, Ugovaranje poslova.
Ostali vidovi komunikacije sa korisnicima sprovode se kroz:
-
praćenje zadovoljstva kupaca/korisnika usluga
reklame i propagandu
prisustvo na sajmovima
rešavanje eventualnih neusaglašenosti uočenih nakon isporuke proizvoda ili izvršenja
usluga
Referentni dokumenti za tačku 7.2:
•
•
Q3.50.001 Ugovaranje poslova,
Q3.00.005 Interna i eksterna komunikacija,
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:33/48
•
Q3.00.007 Rešavanje žalbi.
7.3 Projektovanje i razvoj
“Društvo” je, u cilju očuvanja imidža i prepoznatljivosti na tržištu, orijentisano na proizvodnju i
isporuku proizvoda i vršenje usluga, koji su rezultat sopstvenog razvoja. Podloge za
razvojne/inovacione procese su zahtevi Korisnika/ Naručioca, najnovija dostignuća u svetu na
polju tehnike i tehnologije, kao i sopstvena vizija budućeg programa proizvodnje, tehnologija i
struktura preduzeća koji obezbeđuju razvoj/inovacije. Izradu razvojnih/inovacionih projekata
vrše projektni timovi određeni od strane Rukovodstva “društva”.
Razvojne/inovacione aktivnosti “društva” izvode se u nekoliko pravaca u zavisnosti da li su u
pitanju:
-
naučno- istraživački projekti,
razvojni projekti,
inovacioni projekti,
proizvodnja,
laboratorijska ispitivanja,
projekti iz oblasti zaštite životne sredine.
7.3.1 Planiranje projektovanja i razvoja
Planiranje projekta obuhvata izradu:
-
osnovnog plana i programa istraživanja, koji se razrađuje za ceo period izrade projekta i
-
operativnog plana i programa istraživanja, koji se razrađuje za svaku godinu rada na
projektu.
Osnovnim i operativnim planovima i programima istraživanja se utvrđuje:
-
cilj istraživanja,
detaljna struktura (faze i aktivnosti) istraživanja na projektu u celini, sa podprojektima i
temama,
mesto izvođenja eksperimentalnih istraživanja,
dinamika istraživanja (rokovi),
način koordinacije u razradi delova projekta i
struktura resursa za izradu projekta.
Osnovne i operativne planove i programe istraživanja donosi rukovodilac projekta, u saradnji
sa rukovodiocima podprojekata i tema.
Razvoj novog proizvoda se inicira na osnovu:
-
informacija dobijenih kroz komunikacijom sa korisnicima
predhodno obavljenog istraživanja tržišta ili
predloga neke od organizacionih jedinica da postoji potreba za novim proizvodima
Posebni zahtevi Naručioca usluga usaglašavaju se sa raspoloživom opremom i kadrovskim
mogućnostima, i na osnovu toga se planira razvoj novih vrsta usluga. Projekti iz oblasti zaštite
životne sredine rade se uglavnom po zahtevu naručioca i prema konkretnim i specifičnim
situacijama. Nakon obrade inicijative ili zahteva naručioca projekta utvrđuju se: faze
projektovanja, aktivnosti koje se odnose na preispitivanje, verifikaciju i validaciju projekta
kao i nosioci pojedinih aktivnosti.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:34/48
Predloge za izradu ili ugovaranje projekata odobrava direktor, nakon čega se pristupa izradi
plana realizacije projekta.
7.3.2 Ulazi elementi projektovanja i razvoja
Nakon donošenja odluke o pokretanju razvoja novog proizvoda ili izrade projekta (naučnoistraživačkog ili projekta po ugovoru) rukovodilac projekta izrađuje plan realizacije projekta
koji obuhvata:
-
ulazne zahteve za projekat ili zahteve naručioca projekta,
pregled aktivnosti koje treba obaviti u određenim fazama projekta sa predviđenim
rezultatima projektovanja i načinom verifikacije pojedinih rezultata,
kontrolne tačke u realizaciji projekta u kojima će se obavljati preispitivanje,
verifikacija i validacija,
članove tima sa utvrđenim zaduženjima,
terminski plan,
posebna sredstva (ako su neophodna) za realizaciju projekta.
7.3.3 Izlazi iz projektovanja i razvoja
Rezultat projektovanja i razvoja novog proizvoda predstavlja konačna dokumentacija za
proizvod koja sadrži:
- osnovnu dokumentaciju (karakteristike proizvoda),
- prateću dokumentaciju (uputstva, ambalažu i sl.),
- dokumentaciju za materijale, sirovine itd.- tehnološku dokumentaciju,
- dokumentaciju za kontrolisanje i ispitivanje.
Izlazi za ostale vrste projekata su dokumentovane metode za laboratorijska ispitivanja,
projektno-tehnička dokumentacija koja odgovara projektnom zadatku i važećim propisima iz
oblasti na koju se projekat odnosi i studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
7.3.4 Preispitivanje projektovanja i razvoja
U toku realizacije projekta, u pojedinim fazama projektovanja (u kontrolnim tačkama prema
Planu projekta), rukovodilac projekta zajedno sa članovima projektnog tima zaduženim za tu
fazu vrši preispitivanje rezultata projektovanja (projektantskih rešenja za delove projekta) u
cilju provere zadovoljenja ulaznih zahteva za proizvod. U preispitivanje se uključuju, po
potrebi, i drugi specijalisti iz ili izvan "Bio-Ekološki Centar" DOO.
Preispitivanjem treba obuhvatiti u zavisnosti od vrste projekta, izradu i ispitivanje uzorka,
simulaciju na postojećoj opremi i preispitivanje dokumentacije.
Ukoliko se preispitivanjem utvrde neusaglašenosti sa utvrđenim ulaznim zahtevima za
projekat ili odstupanja od Plana projekta, utvrđuju se i sprovode neophodne korektivne mere.
O obavljenim preispitivanjima se vode zapisi koje rukovodilac projekta odlaže u registar za
projekat.
7.3.5 Verifikacija projektovanja i razvoja
U pojedinim fazama realizacije projekta (u
obavezno na kraju projektovanja, vrši se
rukovodioca projekta. U slučaju kada se
obavezno se sprovodi verifikacija rezultata
prototipovima.
kontrolnim tačkama prema Planu projekta), a
verifikacija rezultata projektovanja od strane
vrši izrada uzoraka (prototipova) proizvoda,
projektovanja putem ispitivanja na dobijenim
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:35/48
Ispitivanje prototipova se mora vršiti prema prethodno definisanom planu ispitivanja, pri
čemu se može predvideti i veći obim ispitivanja i strožiji rezultati nego što će biti u konačnoj
dokumenatciji za kontrolisanje i ispitivanje.
Kada god je moguće, rukovodilac projekta i projektni tim, osim ispitivanja proizvoda, vrše
proveru rezultata projekta, zavisno od tipa proizvoda koji se razvija, još i putem alternativnih
proračuna, simulacije ili upoređenja sa drugim sličnim projektima.
Ukoliko se pri verifikaciji ustanovi da postoje određene neusaglašenosti sa utvrđenim ulaznim
zahtevima za proizvod, obaveza rukovodioca projekta je da sprovede korektivne mere, nakon
čega se vrši ponovna verifikacija.
Konačnu verifikaciju projekta razvoja novog proizvoda daje direktor, projekata po zahtevu
naručioca rukovodilac projekta i potpisnik ugovora (naručilac), a naučno-istraživački projekat
rukovodilac Sektora za nauku i potpisnici ugovora (nadležno Ministarstvo ili Pokrajinski
sekretarijat i participant ukoliko je ugovorom predviđen). O obavljenim verifikacijama se
vode zapisi koje rukovodilac projekta odlaže u registar za pojekat.
7.3.6 Validacija projektovanja i razvoja
U slučajevima kada je moguće obaviti proveru proizvoda u realnim uslovima, vrši se validacija
projekta. Uslovi u kojima se vrši provera moraju da budu utvrđeni pre provere od strane
rukovodioca projekta. Za sprovođenje provere proizvoda u realnim uslovima odgovoran je
rukovodilac projekta, a u njoj učestvuju članovi projektnog tima. Ukoliko se pri proveri
proizvoda u realnim uslovima ustanovi da postoje određene neusaglašenosti sa utvrđenim
ulaznim zahtevima za proizvod, obaveza rukovodioca projekta je da sprovede korektivne mere,
nakon čega se ponovo vrši verifikacija i validacija. O izvršenoj validaciji rukovodilac projekta
sastavlja zapisnik koji predstavlja dokaz o izvršenoj validaciji.
7.3.7 Upravljanje izmenama u projektovanju i razvoju
Ukoliko se u toku realizacije projekta pojavi potreba za izmenama u dokumentaciji, mora se
voditi računa o eventualnim efektima koje izmena prouzrokuje na ostale faze projektovanja.
Svaka izmena se mora identifikovati, preispitati i odobriti od strane rukovodioca projekta.
Zapise o izmeni rukovodilac projekta odlaže u registar za projekat, a po jedan primerak
dostavlja članovima projektnog tima na čiji deo projekta se izmena odnosi.
Izmenjena projektna rešenja podležu preispitivanjima,verifikaciji i validaciji i moraju biti
odobrena pre primene.
Referentni dokumenti za tačku 7.3:
•
•
•
Q3.90.001 Postupak izrade naučno- istraživačkih projekata,
Q3.90.002 Postupak izrade projekta po zahtevu naručioca,
Q3.00.014 Planovi kvaliteta.
7.4 Nabavka
7.4.1 Proces nabavke
Postupak nabavke je definisan procedurama Q3.00.020, Q3.50.002, Q3.50.003, i Q3.50.004.
Nabavka i ugovaranje nabavke se vrši od dobavljača sa liste podobnih dobavljača i/ili od
novih dobavljača.
Naročita pažnja se obraća pri nabavci repromaterijala, hemikalija i laboratorijskog stakla i
opreme što uslovljava pravilno rangiranje i ocenu podobnih dobavljača (koje se postiže putem
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:36/48
upitnika). Na osnovu popunjenog upitnika, refent nabavke, prodaje, platnog prometa i
obračuna vrši ocenu podobnosti dobavljača o čemu se vodi zapis. Utvrđivanje potreba za
nabavkom repromaterijala , hemikalija i laboratorijskog stakla kao i opreme vrše rukovodioci
svih sektora. Na osnovu odobrenja direktora, prikupljanje ponuda vrši se u sektoru opštih
poslova. Rezervni delovi, kancelarijski i ostali potrošni materijal nabavljaju se po proceduri
Q3.50.002 koja ne predviđa ocenu podobnosti dobavljača.
7.4.2 Informacije o nabavci
Zahtev za nabavku mora da sadrži informacije koje na što konkretniji način opisuju trebovani
repromaterijal, hemikaliju, laboratorijsko staklo ili opremu. Ukoliko se traži repromaterijal,
hemikalija , laboratorijsko staklo ili oprema sa posebnim zahtevima, zahtevi moraju biti
naglašeni prilikom predaje obrasca Q3.50.004-05 ili Q3.50.004-06 (proizvođač, kataloški broj, i
sl.) . Informacije o nabavci moraju sadržati sve elemente iskazane kod zahteva za nabavku
saglasno procedurama: Q3.50.004 Nabavka repromaterijala, hemikalija, raznog laboratorijskog
potrošnog materijala i laboratorijskog stakla, Q3.50.002 Nabavka potrošnog materijala i sitnog
inventara Q3.50.003 Nabavka opreme.
7.4.3 Verifikacija proizvoda koji se nabavlja
U sastav proizvoda mogu ući samo sirovine koje odgovaraju zahtevanom kvalitetu. Ulazno
kontrolisanje je definisano procedurama Q3.50.004, Nabavka repromaterijala, hemikalija,
raznog laboratorijskog potrošnog materijala, i laboratorijskog stakla i Q3.40.001 Upravljanje
procesom proizvodnje. Sirovina koja ima sertifikat o kvalitetu ne podleže ulaznom
kontrolisanju osim ukoliko se ne utvrdi posebna potreba. Potrebu za vanrednim
kontrolisanjem utvrđuje Rukovodilac sektora. Pri svakom uskladištenju materijala bilo da se
koristi u procesu proizvodnje kao osnovni ili pomoćni materijal, kao i hemikalija,
laboratorijskog stakla i potrošnog laboratorijskog materijala, obavezna je kvantitativna
kontrola nabavljenog materijala, u odnosu na zahtev za nabavku i prateću dokumentaciju uz
materijal. Kvantitativnu kontrolu vrši magacioner.
Referentni dokumenti za tačku 7.4
• Q3.00.020 Nabavka usluga,
• Q3.50.002 Nabavka potrošnog materijala i sitnog inventara,
• Q3.50.003 Nabavka opreme,
• Q3.50.004 Nabavka repromaterijala, hemikalija, raznog laboratorijskog potrošnog materijala
i laboratorijskog stakla,
• Q4.50.001 Uputstvo za rad magacionera,
•
Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje.
7.5
Proizvodnja i pružanje usluge
7.5.1
Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluge
Praćenje kao i ocena efikasnosti proizvodnje vrši se prema proceduri Q3.40.001, Upravljanje
procesom proizvodnje. Na osnovu ovog Plana, gde je to moguće, izrađuje se operativni plan
proizvodnje u kome se na mesečnom nivou organizuje proizvodnja. Izrada operativnih
planova proizvodnje, definisana je u uputstvu za proizvodnju svakog proizvoda. Ovim
uputstvima, definisane su i faze i odgovornosti svih učesnika u procesu proizvodnje.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:37/48
Po isteku vremena predviđenog za realizaciju mesečnog plana proizvodnje, Rukovodilac
sektora izrađuje Izveštaj o ostvarenju mesečnog plana proizvodnje i dostavlja ga Direktoru na
razmatranje. Procedurom Q3.40.001 definisane su i odgovornosti lica zaduženih za planiranje,
kontrolisanje i realizaciju proizvodnje.
Procesi proizvodnje izvode se u skladu sa uputstvima za proizvodnju svakog proizvoda kao i
uputstvima za rad sa opremom odn. aparatom a koja su dostupna svim neposrednim
izvršiocima u procesu proizvodnje u skladu sa njihovim delokrugom rada i odgovornosti.
Oprema i aparati u procesu proizvodnje obezbeđuju adekvatnu pripremu, izvođenje, praćenje i
kontrolu procesa proizvodnje a u skladu sa zahtevima tehnološkog procesa i zakonskoj
regulativi. Kontrola i ispitivanja koja nije moguće vršiti u Sektoru proizvodnje, vrše se prema
zahtevu rukovodioca proizvodnje u drugim organizacionim celinama »društva«.
Kada su u pitanju laboratorijska ispitivanja postupci planiranja i realizacije ispitivanja
odnosno izdavanje izveštaja o ispitivanju definisani su procedurama Q3.20.002 postupak
rukovanja uzorcima, Q3.20.005 Postupak rada u laboratoriji.
7.5.2 Validacija procesa proizvodnje i pružanje usluge
Kontrola i ispitivanja u toku realizacije proizvodnje vrši se u tri nivoa i to:
-
Ulazno kontrolisanje,
Kontrola performansi procesa,
Završno kontrolisanje odn. kontrola i ispitivanje proizvoda.
Ulazno kontrolisanje podrazumeva kontrolu kvaliteta repromaterijala. Za izradu
proizvoda može se upotrebiti samo repromaterijal koji odgovara zahtevanom kvalitetu
koje utvrđuje rukovodilac sektora proizvodnje. Ulazno kontrolisanje repromaterijala
definisano je u proceduri Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje.
Gde je to moguće, u toku proizvodnje vrši se kontrola performansi procesa, a što je definisano
uputstvima za proizvodnju.
Završno kontrolisanje proizvoda vrši se nakon finalizacije, a pre predaje proizvoda u magacin.
Kontrola i ispitivanje uskladištenih proizvoda vrši se prema dinamici koja zavisi od vrste
proizvoda. Završna kontrola se vrši prema postupku definisanom u proceduri Q3.40.001
Upravljanje procesom proizvodnje.
Ukoliko rezultati analize finalnog proizvoda odstupaju od zahtevanih karakteristika
proizvoda, rukovodilac proizvodnje postupa u skladu sa procedurom Q3.00.015, Upravljanje
neusaglašenostima.
Kod laboratorijskih ispitivanja, validacija se vrši prema postupku opisanim u proceduri
Validacija metoda.
7.5.3 Identifikacija i sledljivost
Kroz celokupan proces proizvodnje vrši se identifikacija proizvoda. U slučaju šaržne
proizvodnje, identifikacija proizvoda se vrši tako što se svakoj proizvodnoj šarži dodeljuje
oznaka na način koji je opisan u uputstvu za proizvodnju i ta oznaka se zadržava do pakovanja
proizvoda u svim fazama i kroz sve zapise čime se obezbeđuje sledljivost. Gotov proizvod se
identifikuje oznakom koja je u vezi sa oznakom šarže ili smeše šarži i datuma odn. meseca
proizvodnje. Ukoliko ovakav način identifikacije nije moguć, identifikacija proizvoda se vrši
prema datumu proizvodnje.
Kod laboratorijskih ispitivanja, identifikacija i sledljivost je obezbeđena označavanjem
uzorka, prema postupku opisanim u proceduri Postupak rukovanja uzorcima, kao i internih
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:38/48
uzoraka u uputstvu za rukovanje internim uzorcima sektora proizvodnje i izveštavanje o
rezultatima ispitivanja.
7.5.4 Imovina korisnika
Proizvodnja ne koristi imovinu korisnika za realizaciju svojih proizvoda. Imovina korisnika
koju koriste ostali sektori uključuje intelektualnu svojinu (podaci o proizvodima i uzorcima
dostavljenim za laboratorijsku analizu, podaci o tehnologijama, proizvodnji i inspekcijskim
nadzorima). O imovini korisnika se vodi posebna briga sve dok je pod kontrolom “BioEkološkog Centar” DOO. Imovina korisnika koja se koristi pri realizaciji usluga je
identifikovana, verifikovana i zaštićena.
7.5.5 Očuvanje proizvoda
U cilju očuvanja karakteristika ulaznih materijala isporučenih od dobavljača i proizvoda ”BioEkološki Centar” DOO i obezbeđenja identifikacije, posebna pažnja se pridaje sledećim
aktivnostima:
- Skladištenju ulaznih materijala i njihovom odgovarajućem čuvanju u skladištu
- Skladištenju proizvoda i njihovom odgovarajućem čuvanju u skladištu do isporuke
Prijem i skladištenje ulaznih materijala i proizvoda definisano je procedurom Q3.50.004,
Nabavka repromaterijala, hemikalija, raznog laboratorijskog potrošnog materijala i
laboratorijskog stakla i Uputstvom za rad magacionera Q4.50.001.
“Društvo” koristi prostore za skladištenje koji obezbeđuju uslove za očuvanje karakteristika i
potpunu identifikaciju ulaznih materijala i proizvoda.
Referentni dokumenti za tačku 7.5:
•
•
•
•
Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje,
Q3.20.002 Postupak rukovanja uzorcima,
Q3.00.015 Upravljanje neusaglašenostima,
Q3.50.004 Nabavka repromaterijala, hemikalija, raznog laboratorijskog potrošnog materijala
i laboratorijskog stakla,
•
Q4.50.001 Uputstvo za rad magacionera.
•
Q4.20.011 Uputstvo za rukovanje internim uzorcima sektora proizvodnje i izveštavanje o
rezultatima ispitivanja
7.6 Upravljanje opremom za praćenje i merenje
Svi uređaji u laboratoriji koji se koriste za praćenje i merenje klasifikuju se na osnovu
karakteristika i namene a zatim im se dodeljuje identifikacioni broj koji se zajedno sa
inventarskim brojem nalazi na svakoj jedinici opreme. Za svaku jedinicu opreme otvoren je
,,Karton laboratorijske opreme/merila” koji sadrži podatke o:
a) inventarnom i/ili ID broju,
b) nazivu proizvođača, oznaku tipa i/ili serijskom broju,
c) izvršenim proverama,
d) lokaciji,
e) pratećoj dokumentaciji (uputstva proizvođača),
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:39/48
f) o svim izvršenim etaloniranjima i kalibraciji,
g) o obavljenim pregledima,
h) svakom kvaru, oštećenju i izvršenim popravkama opreme.
Za svaku jedinicu opreme postoji uputstvo za rad koje se nalazi pored uređaja i sadrži oblast
primene uređaja, postupak rada, održavanje i odgovornost korisnika.
Uvođenjem sistema etaloniranja i kontrolisanja laboratorijske opreme obezbeđeno je
postizanje višeg stepena pouzdanosti i tačnosti rezultata merenja i ispitivanja.
Sva laboratorijska oprema koja se koristi u procesu uzorkovanja, merenja ili ispitivanja, kao i
oprema za ,,pomoćna” merenja (za praćenje uslova okoline i sl.) podleže redovnim
periodičnim pregledima (kontrolama) ili etaloniranju.
Etaloniranje opreme vrši se u skladu sa važećim zakonskim propisima od strane akreditovanih
laboratorija za etaloniranje na način koji obezbeđuje sledljivost obavljenih etaloniranja do
Međunarodnog sistema mernih jedinica. Oprema koja ne podleže zakonskom etaloniranju
periodično se kontroliše. Kontrola se vrši pomoću referentnih materijala sledljivih do overenih
referentnih materijala (CRM) na način koji je opisan u uputstvima za opremu. Evidencija o
izvršenom etaloniranju/kontroli, rok periodičnog pregleda i signalizacija termina ponovnog
pregleda nalaze se u Kartonu laboratorijske opreme/merila.
Ukoliko u toku eksploatacije merila dođe do pojave pogrešnog rukovanja, preopterećenja ili
otkaza, takvo merilo je potrebno odmah odgovarajuće označiti i izdvojiti. Takvo merilo se ne
sme koristiti u ispitivanju. Ono mora biti posebno uskladišteno do popravke i ne podleže
obavezi redovnog pregleda. Ukoliko ne postoji mogućnost da se neusaglašeno merilo ukloni
sa mesta eksploatacije, potrebno ga je obeležiti oznakom “neusaglašeno”.
Upravljanje uređajima za praćenje i merenje u sektoru proizvodnje podrazumeva:
- plansko i interventno održavanje,
- identifikaciju,
- klasifikaciju i
- kontrolu opreme za merenje i ventila sigurnosti
a u skladu sa procedurom Q3.00.018. Održavanje opreme.
Svaka jedinica opreme je identifikovana preko inventarnog i/ili identifikacionog broja koji se
dodeljuje na način opisan u proceduri Q3.00.018. Održavanje opreme. Za opremu koja je
klasifikovana kao oprema za merenje i ventile sigurnosti izrađuje se Karton opreme/merila sa
podacima značajnim za opremu /merilo gde se unose sve promene, intervencije i pregledi
opreme.
Za opremu koja zahteva periodičan pregled, izrađuje se Plan preventivnog održavanja/
potvrđivanja opreme.
Da bi se obezbedila pouzdanost ispitivanja kvaliteta proizvoda vrši se permanentna provera
merila. Kontrola i pregled opreme za merenje i ventila sigurnosti se vrši periodično prema
rokovima datim u Kartonu laboratorijske opreme a koji su definisani prema važećoj Naredbi o
merilima za koja je obavezan pregled. Takođe, pregled se vrši i nakon svake popravke ili
intervencije.
U slučaju da se utvrdi neispravnost, merilo/ oprema se obeležava oznakom
“NEUSAGLAŠENO” i preduzimaju se aktivnosti u cilju popravke u skladu sa procedurom
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:40/48
Q3.00.018. Održavanje opreme. U slučaju da se kvar ne može otkloniti rukovodilac sektora
daje predlog za otpis opreme.
Referentni dokumenti za tačku 7.6:
•
•
Q3.20.003 Upravljanje opremom,
Q3.00.018 Održavanje opreme.
8. MERENJE, ANALIZE I POBOLJŠAVANJA
8.1 Opšte odredbe
"Bio-Ekološki Centar" DOO planira i primenjuje aktivnosti merenja, nadzora, analize i
unapređenja procesa rada i poslovanja, radi obezbeđenja:
- podataka i informacija o usaglašenosti karakteristika proizvoda i procesa rada sa
projektovanim zahtevima,
- funkcionisanja sistema menadžmenta kvalitetom i
- podloga za stalno unapređenje procesa rada i poslovanja i povišenje efektivnosti
sistema menadžmenta kvalitetom.
Unapređenje procesa rada i poslovanja je stalan proces koji, pored obaveze i odgovornosti svih
učesnika da stalno unapređuju sopstvene aktivnosti na radnom mestu u skladu sa usvojenom
politikom, podrazumeva planiranje aktivnosti merenja, nadzora nad izvođenjem i unapređenja
procesa rada, sve u cilju stalnog inoviranja - povišenja kvaliteta svih procesa u preduzeću.
Aktivnosti planiranja unapređenja u društvu odnose se na sledeće konkretne procese:
-
proces preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom,
proces internih provera sistema menadžmenta kvalitetom,
proces analize podataka i
proces izvođenja preventivnih i korektivnih mera.
Planirani i posebni oblici unapređenja koji su uslovljeni promenama u procesima i okolini i
pojavom problema u ostvarivanju zahtevanog kvaliteta proizvoda i procesa rada i poslovanja
zasnivaju se na:
- pouzdanim i blagovremenim podacima i informacijama o karakteristikama procesa,
- ljudskim resursima - učesnicima osposobljenim za izdvajanje, obradu i analizu
podataka,
- posedovanju efikasnih alata - metoda i tehnika za analizu i donošenje odluka i
- posedovanju opreme i softvera, kao neophodne podrške unapređenju.
Primena statističkih i drugih metoda i tehnika na unapređenju kvaliteta, od utvrđivanja
problema do njegovog rešavanja realizuje se putem:
-
Stalnih aktivnosti - aktivnosti definisane procedurama u određenim područjima rada
u kojima je primena odgovarajućih metoda sastavni deo tehnologije rada i
Povremenih aktivnosti - aktivnosti vezane za posebno definisane projekte
unapređenja kvaliteta proizvoda i procesa rada, definisane od strane rukovodstva ili
rukovodstva organizacionih jedinica, a koje izvode projektnim zadatkom određeni
pojedinci ili timovi.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:41/48
8.2 Praćenje i merenje
8.2.1 Zadovoljenje korisnika
Jedan od ciljeva sistema menadžmenta kvalitetom jeste povećanje zadovoljenja korisnika
proizvoda i usluga.
Da bi se moglo pratiti zadovoljenje korisnika definisani su načini prikupljanja informacija od
korisnika i obrada tih informacija.
Praćenje zadovoljenja korisnika vrši se prikupljanjem informacija iz sledećih izvora:
-
interne informacije (usmene i pismene) dobijene kroz svakodnevnu komunikaciju sa
korisnicima,
ankete,
reklamacije korisnika.
Interes je društva da stalno poboljšava i unapređuje sistem kvaliteta posebno u delu koji se
odnosi na zadovoljenje korisnika. Da bi se to postiglo iz prikupljenih informacija utvrđuju se
problemi , ocena stanja i predlaganje mera za poboljšanje.
Utvrđivanje problema izvodi se korišćenjem metoda sakupljanja podataka :
-
od dobavljača,
iz procesa rada,
od korisnika proizvoda i usluga. Iz ocene stanja izvode se predlozi za rešavanje problema, i
definišu se preventivne i korektivne mere.
Procedurom Q3.00.007- Rešavanje žalbi predviđeno je da se evidentiraju sve reklamacije, lica
odgovorna za rešavanja istih i način obeštećenja korisnika.
Reference za poglavlje 8.2.1:
• Q3.00.010 Korektivne mere,
• Q3.00.009 Preventivne mere,
• Q3.00.007 Rešavanje žalbi,
• Q3.00.012 Praćenje zadovoljstva korisnika.
8.2.2 Interne provere
Interne provere se planiraju i primenjuju u cilju provere da li je sistem menadžmenta
kvalitetom:
-
usklađen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i SRPS ISO/IEC 17025:2006,
usklađen sa zahtevima korisnika i nadležnih institucija,
efektivno primenjivan u procesu rada,
Postupak vršenja internih provera opisan je u proceduri Q3.00.004 Interne provere.
"Bio-Ekološki Centar" doo u skladu sa utvrđenim godišnjim planom kojeg izrađuje predstavnik
rukovodstva za kvalitet sprovodi interne provere radi verifikacije usklađenosti sopstvenih
aktivnosti sa uspostavljenim sistemom menadžmenta kvalitetom i zahtevima standarda.
Godišnjim planom i programom interne provere obuhvataju se svi elementi sistema
menadžmenta kvalitetom.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:42/48
Za planiranje i organizovanje internih provera odgovoran je predstavnik rukovodstva za
kvalitet. Internu proveru vrši samo osoblje koje je prošlo obuku za internog proveravača i
poseduje sertifikat o završenom kursu za interne proveravače. Prilikom odabira članova tima
koji će vršiti proveru, vodi se računa da svaki proveravač bude nezavisan u odnosu na područje
koje proverava.
Vanredne interne provere mogu biti inicirane od strane rukovodstva a povodi za vanrednu
internu proveru mogu biti:
-
nova strategija organizacije ili novopostavljeni ciljevi,
zahtevi korisnika,
nepovoljne strukture troškova,
broj reklamacija korisnika,
problemi pri uvođenju novih proizvoda ili usluga (projekata),
izmena načina rada,
problemi sa kvalitetom u toku procesa rada,
dislokacija procesa rada
Postupak interne provere obuhvata sledeće aktivnosti:
- iniciranje interne provere – u skladu sa godišnjim planom ili na osnovu zahteva,
- izbor tima za proveru, obaveštavanje o proveri putem obaveštenja i naloga za internu
proveru, priprema za internu proveru, izrada programa i plana interne provere i
kontrolnih lista za internu proveru,
- provera i ocenjivanje sistema, o čemu se sačinjava nalaz interne provere,
- izveštavanje o internoj proveri.
U slučaju identifikacije neusaglašenosti tokom internih provera, na osnovu izveštaja o internoj
proveri definišu se korektivne ili preventivne mere koje imaju za cilj istraživanje uzroka
neusaglašenosti, definisanje načina sprovođenja korektivnih mera i prevenciju ponovnog
pojavljivanja neusaglašenosti. Prateće aktivnosti podrazumevaju verifikaciju preduzetih mera
i podnošenje izveštaja o realizaciji korektivne mere. Svi rezultati interne provere se
dokumentuju i čuvaju.
Referentni dokumenti za tačku 8.2.2:
• Q3.00.004 Interna provera,
• Q3.00.009 Preventivne mere,
• Q3.00.010 Korektivne mere,
• Q3.00.015 Upravljanje neusaglašenostima.
8.2.3 Praćenje i merenje procesa
Procesi koji se odvijaju u sistemu menadžmenta se prate i mere, a dobijeni rezultati se
analiziraju u cilju postizanja planiranih aktivnosti. Rukovodioci sektora vrše svakodnevno
praćenje i analizu procesa kroz primenu planova rada i informacija o analizi procesa.
Adekvatnost merenja i metoda merenja se ocenjuju na sastancima rukovodstva.
Referentni dokumenti za tačku 8.2.3:
•
•
Q3.20.005 Postupak rada u laboratoriji,
Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:43/48
8.2.4 Praćenje i merenje proizvoda
Kontrola kvaliteta gotovog proizvoda vrši se u procesu završne kontrole što je definisano
procedurom Q3.40.001, Upravljanje procesom proizvodnje.
Parametri koji se ispituju zavise od vrste proizvoda a definišu se uputstvima za proizvodnju
svake vrste proizvoda.
Kontrola kvaliteta usluga je organizovana na više paralelnih nivoa koji obuhvataju kontrolu
svakog koraka pri realizaciji usluga uključujući sve parametre koji mogu imati uticaj na
finalni kvalitet usluge. Kontrola usluga obuhvata proveru rezultata laboratorijskih ispitivanja
u cilju obezbeđenja poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja.
Referentni dokumenti za tačku 8.2.4:
• Q3.40.001 Upravljanje procesom proizvodnje,
• Q3.20.005 Postupak rada u laboratoriji,
• Q3.20.006 Obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja,
• Q3.20.001 Međulaboratorijska poređenja.
8.3 Upravljanje neusaglašenim proizvodom
Zaposleni u «Bio-Ekološkom Centru« doo obavezni su da prijavljuju neusaglašenosti u svim
fazama procesa, čime je osigurano blagovremeno utvrđivanje neusaglašenosti i delovanje u
vezi sa njima.
Neusaglašenosti se mogu javiti na razlitičim mestima, uključujući i neusaglašenosti u sistemu
menadžmenta kvalitetom (neusaglašenost dokumenata sistema kvaliteta u odnosu na zahteve
standarda ili neusaglašenost dokumentacije i prakse), prigovori korisnika, preispitivanje od
strane najvišeg rukovodstva, interne ili eksterne provere.
Neusaglašenosti predstavljaju svako odstupanje od zadatih parametara kvaliteta za određeni
proizvod ili izvršenu analizu ili odstupanje od postupaka definisanih sistemom menadžmenta
kvalitetom.
Postupak upravljanja neusaglašenostima definisan procedurom Q3.00.015 Upravljanje
neusaglašenostima.
Neusaglašenosti u okviru laboratorijskih ispitivanja se mogu pojaviti u procesu: uzorkovanja,
prijema uzoraka, pripreme uzoraka za ispitivanje, sprovođenja ispitivanja, tumačenja rezultata
i formiranju izveštaja o izvršenom ispitivanju, eksploataciji izveštaja o laboratorijskom
ispitivanju od strane Korisnika (prigovori).
Proces upravljanje neusaglašenostima sastoji se iz sledećih faza aktivnosti:
-
identifikovanje neusaglašenosti,
formiranje tima,
definisanje neusaglašenosti,
izolovanje neusaglašenosti,
određivanje uzroka neusaglašenosti,
primena korektivnih ili preventivnih mera.
Osnovni princip u ovim postupcima je da se spreči upotreba neusaglašenog proizvoda ili
korišćenje pogrešnih rezultata ispitivanja i da se odredi način otklanjanja uzroka uočenih
neusaglašenosti. Rukovodioci sektora odgovorni su za imenovanje tima koji će izvršiti analizu
uzroka neusaglašenosti. Na osnovu analize uzroka neusaglašenosti, rukovodilac organizacione
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:44/48
celine vrednuje značaj neusaglašenosti i potom donosi odluku o pokretanju preventivnih ili
korektivnih mera.
Referentni dokumenti:
• Q3.00.015 Upravljanje neusaglašenostima,
• Q3.00.010 Korektivne mere,
• Q3.00.009 Preventivne mere.
8.4 Analiza podataka
Društvo stalno prikuplja obrađuje i analizira podatake sa ciljem dobijanja potpunih
informacija o stanju procesa rada. Na osnovu tih informacija otklanjaju se moguća odstupanja
od projektovanih ciljeva i preduzimaju mere za poboljšanje procesa rada.
Sveobuhvatna analiza planiranih i ostvarenih ciljeva na godišnjem nivou vrši se na sednicama
kolegijuma (preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom).
Proces prikupljanja, obrade i analize podataka obuhvata sve funkcije i sva radna mesta u
društvu i može se sistematizovati u tri osnovne grupe podataka:
- podaci o dobavljačima,
- podaci iz procesa rada,
- podaci od korisnika.
Analiza podataka pruža informacije u vezi sa:
- zadovoljstvom korisnika
- ispunjavanju definisanih kriterijuma kvaliteta usluga i proizvoda
- karakteristike i trendove procesa i proizvoda uključujući mogućnosti za preventivne mere
- performansama dobavljača i isporučilaca.
Procedurom Q3.50.004 Nabavka repromaterijala, hemikalija, raznog laboratorijskog
potrošnog materijala i laboratorijskog stakla definisan je postupak utvrđivanja podobnih
dobavljača, njihovo praćenje i analiza svih bitnih pokazatelja vezanih za te isporučioce. Ocena
podobnosti dobavljača vrši se jednom godišnje. Osim ocene podobnosti dobavljača koja se
vrši jednom godišnje , "Bio-Ekološki Centar" doo permanentno prati kvalitet isporučenih roba
i usluga, daju se godišnje i mesečne ocene ili ocene nakon svake isporuke, što se uzima u
obzir prilikom vrednovanja dobavljača i sastavljanje liste podobnih dobavljača.
Referentni dokumenti za tačku 8.4:
•
Q3.50.004 Nabavka repromaterijala, hemikalija, raznog laboratorijskog potrošnog
materijala, i laboratorijskog stakla,
•
Q3.00.012 Praćenje zadovoljstva korisnika,
•
Q3.00.003 Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom.
8.5. Poboljšavanje
8.5.1. Stalno poboljšavanje
“Društvo” vodi brigu o neprekidnom unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom na sledeći
način:
- Korišćenjem metoda i tehnika unapređenja kvaliteta,
- Praćenjem procesa proizvodnje i vršenja laboratorijskog ispitivanja.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:45/48
U toku procesa rada prikupljaju se i evidentiraju podaci (o sirovinama, gotovim proizvodima,
vremenu) kao i uočene primedbe i zapažanja. U toku ciklusa proizvodnje vrši se kontrola
sirovina, gotovog proizvoda i tehnoloških parametara.
U toku laboratorijskih ispitivanja, praćenje počinje od momenta prijema uzorka u Knjizi
prijema uzorka. Dalji postupak ispitivanja definisan je odgovarajućim procedurama koje
obezbeđuju stalnu kontrolu i sledljivost sve do izdavanja Izveštaja o izvršenom ispitivanju.
Društvo poboljšava procese planiranjem, sprovođenjem onog što je planirano i proverom
ostvarenih rezultata. Planiranje obuhvata:
-
uočavanje problema koji se želi rešiti ili procesa koji se želi poboljšati,
utvrđivanje ciljeva. Ciljevi kvaliteta moraju biti merljivi, dokumentovani i ostvarivi,
razmatranje trenutne situacije,
pronalaženje uzroka problema,
odabir mogućih rešenja i
izradu planova.
Na sledećoj slici je dat grafički prikaz postupka poboljšavanja.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:46/48
DEFINISATI PROBLEM
ODREDITI TIM
ODREDITI CILJ POBOLJŠANJA
PROUČITI PROCES
ODREDITI MOGUĆE UZROKE PROBLEMA
IZABRATI NAJVEROVATNIJE
ODREDITI AKCIJU POBOLJŠANJA
SPROVESTI JE
OCENITI EFEKTIVNOST
DORADITI AKO JE POTREBNO
DA LI JE PROBLEM REŠEN?
Na osnovu utvrđenih problema i analize stanja vrši se preispitivanje sistema menadžmenta
kvalitetom i propisuju preventivne i korektivne mere.
Preispitivanjem sistema menadžmenta kvalitetom dobijaju se saznanja o elementima od
važnosti za unapređenje kvaliteta što je objašnjeno procedurom Q3.00.003 Preispitivanje
sistema menadžmenta kvalitetom.
8.5.2 Korektivne mere
Rukovodilac sektora ili predstavnik rukovodstva za kvalitet (u zavisnosti u kom delu procesa
je uočena neusaglašenost) ovlašćen je i odgovoran za sprovođenje korektivnih mera, kada se
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:47/48
ustanovi neusaglašenost posla ili odstupanje od politike i procedura sistema menadžmenta
kvalitetom, uključujući i žalbe korisnika.
8.5.2.1 Istraživanje uzroka/korena uzroka problema. Analizu uzroka neusaglašenosti vrši
tim koga imenuje rukovodilac sektora ili predstavnik rukovodstva za kvalitet. Postupak
vršenja analize uzroka neusaglašenosti definisan je procedurom Q3.00.015 Upravljanje
neusaglašenostima.
8.5.2.2 Odabir i primena korektivnih mera. Cilj korektivnih mera jeste da se odabere ona
koja će sprečiti ponavljanje istih ili sličnih neusaglašenosti. Odabir i definisanje korektivnih
mera vrši tim (kojeg imenuje rukovodilac sektora ili predstavnik rukovodstva za kvalitet) na
osnovu istraženog uzroka problema, pri čemu se vodi računa da korektivna mera bude
svojstvena značaju i riziku neusaglašenosti. Postupak je dokumentovan i definisan
procedurom Q3.00.010 Korektivne mere.
8.5.2.3 Praćenje rezultata preduzetih korektivnih mera. Praćenje efektivnosti preduzetih
korektivnih mera vrši se putem internih provera ili preispitivanjem efektivnosti i njenog
vrednovanja. Efektivnost korektivnih mera bi trebala biti vrednovana nakon sprovođenja istih,
kako bi se osiguralo sprečavanje ponavljanja neusaglašenosti. Ukoliko se ustanovi da preduzete
korektivne mere nisu bile efektivne, dalje analize treba da utvrde razlog za to.
8.5.3. Preventivne mere
Preventivne mere imaju za cilj sprečavanje pojave uzroka neusaglašenosti i unapređenje
sistema menadžmenta kvalitetom a postupak pokretanja i sprovođenja preventivnih mera
definisan je Procedurom Q3.00.009 Preventivne mere. Nastajanje potencijalnih
neusaglašenosti i njihovi uzroci utvrđuju se putem svakodnevnog praćenja i analize procesa
primenom planova rada i informacija o realizaciji procesa.
Potreba za preventivnim merama utvrđuje se i primenom postupaka opisanim u proceduri
Q3.00.003 Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom.
Referentni dokumenti za tačku 8.5:
•
•
•
•
•
•
•
Q3.00.003
Q3.00.004
Q3.00.007
Q3.00.009
Q3.00.010
Q3.00.012
Q3.00.015
Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom,
Interna provera,
Rešavanje žalbi,
Preventivne mere,
Korektivne mere,
Praćenje zadovoljstva korisnika,
Upravljanje neusaglašenostima.
9. ODGOVORNOST I OVLAŠĆENJA
9.1 Odgovornost
Za kontrolu da li se postupa po ovom dokumentu odgovoran je Predstavnik rukovodstva za
kvalitet.
9.2 Poznavanje i sprovođenje
Ovaj dokument moraju poznavati i sprovoditi Direktor, Zamenik direktora, Predstavnik
rukovodstva za kvalitet, Rukovodioci sektora i svi ostali zaposleni u „Bio-Ekološki Centar“ doo
Zrenjanin.
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2
Oznaka: Q1.00.001
POSLOVNIK O KVALITETU
Strana
/ukupno strana:48/48
10. PREGLED ZAPISA I PRILOGA
Naziv zapisa
Oznaka obrasca
(broj priloga)
Mesto čuvanja
Forma
čuvanja
Vreme
čuvanja
Lokacija “Bio-Ekološki Slobodna forma
Centar” doo Zrenjanin (Prilog br. 1)
Kod predstavnika Štampana
rukovodstva za
forma
kvalitet
Trajno
Međusobne veze
procesa rada
Slobodna forma
(Prilog br. 2)
Kod predstavnika Štampana
rukovodstva za
forma
kvalitet
Trajno
Spisak procedura
Slobodna forma
(prilog br. 3)
Na serveru
Do
ažuriranja
novog spiska
Lokacija Laboratorije
Poslovna jedinica
“BIOEKOLAB”, Novi
Sad
Slobodna forma
(Prilog br. 4)
Kod predstavnika Štampana
rukovodstva za
forma
kvalitet
Trajno
Referentni dokumenti u Slobodna forma
odnosu na zahteve
(Prilog br. 5)
standarda SRPS ISO
9001:2008
Kod predstavnika Štampana
rukovodstva za
forma
kvalitet
Trajno
Matrica odgovornosti
Kod predstavnika Štampana
rukovodstva za
forma
kvalitet
Trajno
Slobodna forma
(Prilog br. 6)
Elektronska
forma
Napomena
obrazac Q4.00.001-02 Izdanje 2

similar documents