A szakdolgozat védéséhez készített prezentáció itt található.

Report
Konzulens:
Dr. Dancsó Tünde
Készítette:
Bihari Sándorné
Kodolányi János Főiskola, Budapest
2011
„Mióta iskola van, értékelés is van”
(Hercz M., 2007)
Az oktatási intézmények érintettjei közötti értékelési folyamatok
Kit
értékel
Tanuló
Pedagógus
Intézményi vezetők
magatartás-,
szorgalomjegyek
kialakításánál
PER keretében
elégedettség-mérés
elégedettség-mérés,
kommunikatív értékelés
elégedettség-mérés
PER keretében
PER keretében,
munkahelyi klímamérés
Intézményi vezetők
(igazgató, ig. hely.
munkaköz.vez.)
PER keretében
PER keretében
Fenntartó
jutalmazások, kitüntetések
kapcsán
PER keretében, ciklikus
intézményértékelés
keretében
Oktatási irányítók,
hatóságok (OH, MÁK,
minisztérium, stb.)
vizsgálatok
eredményeként
vizsgálatok
eredményeként
Ki értékel
Tanuló
Szülő
Pedagógus
pedagógiai
értékelés
Dolgozat felépítése, alkalmazott módszerek
I. Elméleti bevezetés
1.
Az intézményértékelés nemzetközi és európai keretei –
egységesítési törekvések
Alk. módszerek: dokumentumelemzés, szakirodalom-elemzés
2.
Hazai törvényi előírások vizsgálata
Alk. módszerek: dokumentumelemzés, értelmezés, összehasonlítás
3.
Magyarországon alkalmazott főbb minőségmodellek bemutatása,
összehasonlítása (KMD, ESZÖM )
Alk. Módszerek: dokumentumelemzés, értelmezés, összehasonlítás
II. Empirikus munka
Önértékelés ESZÖM I. segítségével. Indikátorok kiválasztása,
számítása
Alk. módszerek: dokumentumelemzés, kvantitatív kutatás,
adatgyűjtés, interjúk, megfigyelések, indikátorszámítások,
adatelemzés
Felhasznált szakirodalom
1. Értékelés, önértékelés szakirodalma (Halász Gábor,
Cseh Györgyi)
2. Az egységesített intézményértékelési törekvések
uniós és hazai szakirodalma (uniós jogforrások, hazai
törvények, elméleti kutatások) Indikátorkutatások
(Imre Anna)
3. ESZÖM szakirodalma (Molnárné Stadler Katalin és
Králik Tibor)
Elméleti összefoglalás
Intézményértékelési egységesítési törekvések
Nemzetközi szinten:
OECD CERI kutatások indikátorok segítségével 
oktatási rendszerek összehasonlíthatósága
indikátorokkal  Education at a Glance
Elméleti összefoglalás
Intézményértékelési egységesítési törekvések
Európai Uniós szinten
1992 Maastrichtminőségi oktatás
1998 Bécsi ajánlásajánlott intézményi önértékelés
2001 EU Parlamenti ajánlásszükséges önértékelés,
összehasonlíthatóság
2002 Koppenhágai megállapodás (Közös
Minőségbiztosítási Keretrendszert )(The Common Quality
Assurance Framework, CQAF))
2009. EU Parlamenti ajánlás (Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszert (EQARF)SZÖM
Elméleti összefoglalás
Intézményértékelési egységesítési törekvések
Magyarországon
Megfigyelt szempont
Közoktatási törvény
Nevelési-oktatási int.
működési rendelete
minőség fogalma
minőségirányítás,
fejlesztés fogalma
igen
igen
igen
Közoktatási
törvény
tervezet
igen
igen
igen
igen
nem
IMIP fogalma
igen
igen, annak
nyilvánosságáról szól
8. §, (1), (2)
igen
nem
intézményi értékelés
igen
igen
igen
igen
az
intézményértékelés
tartalma
40.§ (12)
előírja, hogy az
IMIP-ben rögzíteni
kell „a teljes körű
intézményi
önértékelés
periódusa,
módszereit”
29. § (4) b)
előírja, hogy az
IMIP-ben rögzíteni
kell „a teljes körű
intézményi
önértékelés
periódusa,
módszereit”
5. §
IMIP végrehajtásáról
szóló elemzést említi,
annak tartalmára
vonatkozóan tesz
előírásokat
nem
Minőségirányításról
szóló rendelet
A KMD modell és az ESZÖM
összehasonlítása
ESZÖM Modell
Vezetés
Vezetés-irányítás
Stratégia
Intézményi stratégia
Emberi erőforrások
Emberi erőforrások menedzselése
Közvetett partnerkapcsolatok
Közvetett partnerkapcsolatok irányítása,
erőforrásokkal való gazdálkodás
Folyamatok
A szakképző intézmény folyamatai
Kulcsfontosságú eredmények
Közvetlen partneri eredmények
Munkatársi eredmények
Társadalmi hatás eredményei
Kulcsfontosságú eredmények
EREDMÉNYEK
Közvetlen partnerekkel
kapcsolatos eredmények
Munkatársakkal kapcsolatos
eredmények
Társadalmi hatással
kapcsolatos eredmények
ADOTTSÁGOK
KMD modell
Az ESZÖM indikátorai
 Kötelező kulcsindikátorok (K):
 Alapindikátorok
 Mérése kötelező
 Alapfolyamatok eredményességéhez elengedhetetlen
 Minőségbiztosítási Rendszerből (MBR) elérhető
 Az EQARF magyar megfelelői
 Ajánlott kulcsindikátorok (AK):
 Fontos indikátorok
 Gyűjtése, meghatározása az intézmény feladata
 Meghatározásukat segítheti az MBR
 Benchmarking indikátorok (B):
 Intézményi döntés eredményeképpen számíthatóak
 Számításuk, használatuk nem kötelező
Iskolám rövid bemutatása
- V. István Közgazdasági és Informatikai
-
-
Szakközépiskola
Közgazdasági és informatikai szakmacsoportos
képzés+szakképzés (középfokú és felsőfokú)
Kb. 500 tanuló
A vizsgálat időpontjában helyi önkormányzat által
fenntartott intézmény
2003-2009 ISO 9001-es múlt
Az intézményi önértékelési
munkám menete
Az adottságoknál az ESZÖM I-ben rögzített
kritériumok, alkritériumok és megfigyelési
szempontok
1. szisztematikus vizsgálata, ténymegállapítások
2. összefoglaló készítése az egyes alkritériumokhoz
3. javaslatok megfogalmazása az alkritériumra
vonatkozóan
Az eredményeknél
mindez kiegészült az indikátorok meghatározásával
AZ ESZÖM vizsgálati rendszere
3. EMBERI ERŐFORRÁSOK MENEDZSELÉSE
Az intézmény hogyan tervezi meg, irányítja és fejleszti a
munkatársakkal kapcsolatos tevékenységeit pedagógiai
programjának, képzési programjának, valamint
folyamatainak támogatása és hatékony működtetése
érdekében?
3. e A munkatársak teljesítményének értékelése és
elismerése, valamint gondoskodás a munkatársakról
1. Hogyan alakították ki, működtetik és ismertetik meg az
intézményben a munkatársak
értékelési/teljesítményértékelési rendszerét? (I+F,
vonatkozó jellemzők)
Összefoglalás
Megfogalmazott főbb javaslatok (továbblépés
feladatai)
 a stratégiai tervezésben, és a visszacsatolási fázisban
 PP felülvizsgálata , stratégiai dokumentumok
koherenciája
 egyéb, oktató-nevelő munkát szabályozó
dokumentumok teljes felülvizsgálata, koherenciájának
megteremtése
 egységes, átdolgozott minőségirányítási rendszer
bevezetését az intézményben
 a közvetett partnerekkel történő tartalmas
kapcsolatkialakítást
Összefoglalás
Az ESZÖM-mel kapcsolatos kritikai észrevételeim:
Erőteljesen a SZAKMA programban kidolgozott SZÖMre támaszkodó rendszerszakiskola orientált
- Az érettségi eredményei, versenyeredmények
kimaradtak az értékelésből
- Különböző indikátorok megállapításánál gondot jelent a
számítás alapjának értelmezése
Túlreprezentáltnak tartom a stratégiai tervezés és
annak dokumentumainak vizsgálatát (5.d.2, 5.b.2, 2.c
2.b.6, stb.)
Összefoglalás
Az ESZÖM intézményi alkalmazásával
kapcsolatban
 bevezetéséhez szükséges: a folyamatleltárt
készíteni, a hiányzó folyamatszabályozó
eljárásokat kidolgozni
 Indikátorok számításához szükséges
információs bázis megteremtése
 Az önértékelés rendszerének kidolgozása
 Az ajánlott benchmarking indikátorok mellé saját
intézményi indikátorok megállapítása és
számításának előkészítése, adatgyűjtési folyamat
kidolgozásaleíró statisztikai vizsgálatok
"Uram!
Adj elég erőt, hogy megváltoztassam, a
megváltoztathatót.
Adj elég türelmet, hogy elviseljem, amit nem tudok
megváltoztatni.
És kérlek Uram, adj elég bölcsességet, hogy ezt a kettőt
mindig meg tudjam különböztetni!„
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

similar documents