Prezentacija 1 - Ministarstvo gospodarstva

Report
Aktivnosti Ministarstva
gospodarstva u okviru 1.
prioritetnog područja
Operativnog programa
Konkurentnost i kohezija
2014.-2020.
Zagreb, 15. siječanj 2015.
Ministarstvo gospodarstva kao
Posredničko tijelo 1. razine (IB 1)
Istraživanje, razvoj I inovacije
330 milijuna eura
Podrška prijelazu prema ekonomiji
temeljenoj na niskoj razini emisije
CO2 u svim sektorima
200 milijuna eura
USMJERAVANJE INVESTICIJA IZ ESI FONDOVA
TEMATSKI CILJEVI 2014-2020
1.
2.
Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija 664.792 mln eura
Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih
tehnologija 318.952 mln eura
3. Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te
sektora ribarstva i akva-kulture 970.000 mln eura
4. Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u
svim sektorima 531.810 mln eura
5. Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
245.396 mln eura
6. Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa 1.649.340 mln eura
7. Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
400.000 mln eura (EFRR) + 910.205 mln eura (KF)
8. Promicanje zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage 376.500 mln eura
9. Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva 259.914 mln
eura
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjelo-životno učenje 216.112 mln eura
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava
S3 PRIORITETNA TEMATSKA PODRUČJA ZA RH
ZDRAVLJE I
KVALITETA
ŽIVOTA
ENERGIJA I
ODRŽIVI
OKOLIŠ
PROMET I
MOBILNOST
SIGURNOST
Horizontalni sektori i tehnologije: Turizam i Kreativna i
kulturna industrija, KET & ICT & Inženjerstvo
PREHRANA I
BIOEKONOMIJA
Kako povećati konkurentnost u okviru
prioritetnih tematskih područja?
TRŽIŠNO
GOSPODARSTVO
DIVERZIFIKACIJA
PROIZVODNJE
MODERNIZACIJA
PROIZVODNJE
PRIORITETNO TEMATSKO PODRUČJE
-PRIMJENA znanstvenih spoznaja i tehnoloških dostignuća
- PRIMJENA ne-tehnoloških inovacija
Aktivnosti Ministarstva gospodarstva
I. Podrška provedbi klaster inicijativa (7,5
milijuna eura)
II. Podrška uspostavi Inovacijske mreže za
industriju i tematskih inovacijskih platformi
(7,5 milijuna eura)
III. Podrška razvoju centara kompetencija (110
milijuna eura)
IV. Podrška aktivnostima istraživanja i razvoja
poslovnog sektora (205 milijuna eura)
II. Klaster inicijative u okviru klastera
konkurentnosti (7,5 milijuna eura)
Utvrđivanje i unaprijeđenje RH u globalnim lancima vrijednosti
Jačanje znanja i vještina
(Uspostava Klaster
akademije)
Proaktivni pristup FDI
Izvozne strategije za
prioritetne
sektorske niše
i industrije u nastajanju
Brendiranje i promocija
sektora/regija
Promocija klaster politike
Internacionalizacija klastera
Uspostava klaster portala i
platforme za suradnju
I. Inovacijska mreža za industriju i tematske
inovacijske platforme (cca 7,5 milijuna eura)
Mapiranja kapaciteta za istraživanje i razvoj u poslovnom sektoru
Uspostava inovacijske
WEB
platforme
Jačanje znanja i vještina
poslovnog sektora za RDI
Uspostava Inovacijskog vijeća
za industriju i tematskih
inovacijskih vijeća
Promocija inovacijske
politike
Izrada tematskih strategija
istraživanja i razvoja
za poslovni sektor i
zalihe projekata
B2B eventi između poslovnog
i znanstveno-istraživačkog
sektora
Uspostava sustava za praćenje
i evaluaciju primjene inovacija
AKTIVNOSTI
IZVOR
FINANCIRANJA
UČINAK
INOVACIJSKA MREŽA ZA INDUSTRIJU
1. Koordinacija
izrade strategije
RDI za prioritetna
tematska područja
I horizontalna
područja određena
u okviru S3
2. Praćenje rada
tematskih
inovacijskih
platformi
3. Praćenje učinka
na hrvatsko
gsopdarstvo
Inovacijsko vijeće za industriju
Predsjednik vijeća Ministar gospodarstva
Članovi: MRRFEU, MZOS, MINPO, MINT, MRMS, MP, AIOK,
HAMAG-BICRO, Rektori Sveučilišta, Hrvatska zajednica županija,
HGK, HUP, HIZ, Predsjednici tematskih inovacijskih vijeća
Inovacijsko
vijeće za
zdravlje i
kvalitetu
života
Inovacijsko
vijeće za
energiju i
održivi
okoliš
Inovacijsko
vijeće za
promet i
mobilnost
Inovacijsko
vijeće za
sigurnost
1.
Inovacijsko
vijeće za
hranu i
bioekonomiju
KET
Inovacijsko
vijeće
Inovacijsko
vijeće
kreativne
industrije
Inovacijsko
vijeće za
turizam
Izrada Strategija
RDI za TIPs
2. Zaliha projekata
3. Edukacija
poslovnog sektora
za RDI
4. Promocija inovacija
Predsjednici relevantnih klastera, direktori CEKOM-a, dekani fakulteta I veleučilišta, ravnatelji instituta, velika poduzeća.
CEKOM
1
CEKOM
2
CEKOM
3
CEKOM
4
CEKOM
n
KK
AUTOMOBILSKE
INDUSTRIJE
KK POMORSKE
INDUSTRIJE
KK DRVNO
PRERAĐIVAČKE
INDUSTRIJE
KK ICT
INDUSTRIJE
KK GRAĐEVINSKE
INDUSTRIJE
KK ZDRAVSTVENE
INDUSTRIJE
KK OBRAMBENE
INDUSTRIJE
KK KEMIJSKE
INDUSTRIJE
KK
PREHRAMBENO
PRERAĐIVAČKE
INDUSTRIJE
KK TEKSTILNE
INDUSTRIJE
KK KREATIVNE
INDUSTRIJE
KK ELEKTRO
ENERGETSKE
INDUSTRIJE I
STROJEVA
1. Vlastiti ,
kolaborativni I
ugovorni projekti
2. Inovacijska
infrastruktura
3. Horizontalne
aktivnosti
1.
Definiranje I
unaprijeđenje
lanca vrijednosti I
lanca nabave
2. Poticanje izvoza
3. Poticanje FDI
4. Brendiranje
5. Edukacija
EU Projekt
“Podrškauspsotavi
Inovacijske mreže
za industriju I
razvoju TIPsi” (7,5
milijuna eura)
Jačanje
konkurentnosti
hrvatskog
gospodarstva I
ostvarivanje
industrijskog rasta
kroz povećanje
produktivnosti I
diverzifikaciju
gospodarstva
(razvoj novih
proizvoda I usluga)
1. EU Projekt
“Podrškauspsotavi
Inovacijske mreže
za industriju I
razvoju TIPsi” (7,5
milijuna eura)
2. EU natječaj za
RDI projekte (200
milijuna eura)200
milijuna
1. Povećanje
investicija u
istraživanje I
razvojaposlovnog
sektora (BERD)
2. Broj RDI
projekata
poslovnog sektora
EU natječaj za
centre
kompetencija u
iznosu 110
milijuna eura
Povećanje udjela
istraživanja I
razvoja poslovnog
sektora u BDP-u
(BERD)
EU Projekt
“Podrška provedbi
klaster
inicijativama” u
iznosu 7,5 milijuna
eura
1. Povećanje
izvoza
2. Povećanje FDI
3. Povećanje
dodane
vrijednosti
industrijskih
sektiora
4. Uključivanje u
globalne lance
vrijednosti
Podrška klasterima
konkurentnosti za
operativne troškove
5 mln kuna
III. Podrška razvoju centara kompetencija
Način provedbe: Natječaj za dodjelu bespovratnih
sredstava
Vrijednost natječaja: 110 milijuna eura
Vrijednost projekata: 1 – 15 milijuna eura (kada je
korisnik Inovacijski klaster 7,5 milijuna eura)
*Ostale informacije u 2. prezentaciji na temu Centara kompetencija
V. Podrška aktivnostima istraživanja i
razvoja poslovnog sektora
Vrste aktivnosti:
• Bazična istraživanja
• Primijenjena (industrijska) istraživanja
• Eksperimentalni razvoj
• Studije izvodljivosti
• Istraživačka infrastruktura
Vrste projekata:
• Vlastita istraživanja
• Ugovorna istraživanja
• Kolaborativna istraživanja
Vrste potpora:
• Potpore za projekte istraživanja I razvoja
(Članak 25. GBER)
• Regionalne potpore (Članak 14, GBER)
205 milijuna eura
1. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava
u 2015. godini 100 milijuna eura –
horizontalni
2. Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava
u 2017. godini 105 milijuna eura vertikalni
www.mingo.hr

similar documents