Adózási tudnivalók - IFRS-HAS

Report
Adózás, 2014.11.21
Gyakorlati tanácsok
IFRS-HAS.hu
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
2013. évi tevékenysége
Melyik adónemekből folyt be a
legtöbb bevétel 2013 –évben?
(több mint 3000 milliárd forint)
- A :-) Társasági adó?
- B :-) Általános forgalmi adó?
- C :-) Ágazati különadók?
- D :-) TB járulék, szoc.
hozzájárulási adó?
2
3
TISZTÁZANDÓ
KÉRDÉSEK ESETÉN:
Adózás segédeszközei: kék szám 40/42-42-42
5
Adózás segédeszközei: nav newsletter
http://hirlevel.nav.gov.hu/newsletter/register
Naponta küld hirlevelet
Felhívja a figyelmet a változásokra,
határidőkre
Elküldi a az aktuális linket:
http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz
6
Adózás segédeszközei: adónaptár
• Kötelezettség:
• lehet:
Bevallás
Adatszolgáltatás
Befizetés
• Bevallás száma
8
Adózás kérdései
•:
• Funkciók,
9
Adózás segédeszközei: törvények
10
• TÖRVÉNYEK ONLINE:
• ART.: 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről
• http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300092.TV
• ÁFA.: 2007. évi CXXVII. Törvény az általános forgalmi
adóról
• http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV
• SZJA.: 1995. évi CXVII. Törvény a személyi
jövedelemadóról
• http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500117.TV
Adózás
11
Adózás
12
• -Bejelentett a munkáltatónk?
• -Hány tb által támogatott receptet váltottunk ki?
• -Mennyibe kerültek a tb által támogatott
kezeléseink?
Adózás: ügyfélkapu
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/taj.html
13
Adózás: elektronikusan intézhető ügyek
14
Adózás- Ügyfélkapun elérhető információk
15
Adózás: ügyfélkapu/törzsadatok
• -Alapítók
• -Cégbíróságon jegyzett tulajdonosok
• -Tevékenységek
• -Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál bejelentett
képviselők
• -Cégbíróságon jegyzett képviselok
• -Könyvvizsgáló cégek és könyvvizsgálók
• -Kapcsolt vállalkozások
• -Csoportos adóalanyisággal kapcsolatos adatok
16
Mit tartalmaz az adófolyószáma?
17
18
Egyéni folyószámlák:
Az Art. 43. § (1) bekezdése alapján az adózói
kötelezettségeket, költségvetési támogatásokból eredő
igényeket,
befizetéseket és kiutalásokat adózónként és adónemenként
vezetett egyéni folyószámlákon tartja nyilván
a hivatal. Ez 2013-ban több mint 10 millió adózói folyószámla
kezelését jelentette. Mindazon adózóknak,
akiknek a folyószámla egyenlege eléri az 1000 forintot,
az adóhatóság folyószámla-kivonatot küld minden
év október 31-ig.
19
Közösségi értékesítés áfa kockázata:
20
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés
21
Amikor a belföldi – magyar közösségi adószámmal rendelkező –adóalany
olyan termékértékesítést hajt végre Magyarországtól eltérő
tagállamban nyilvántartásba vett, ott közösségi adószámmal rendelkező
adóalany vagy nem adóalany jogi személy részére, amely értékesítés
következményeként a terméket igazoltan más tagállamba fuvarozzák,
juttatják el, az adóalany értékesítése adómentes Közösségen belüli
termékértékesítés (Áfa törvény 89. § (1) bekezdés)
http://nav.gov.hu/data/cms280503/29._fuzet____Az_altalanos_szabalyok_sz._adoz
ok_Kozossegen_beluli_termekbeszerzese_2013..pdf
Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések:
A MECSEK GABONA ügy” C-273/11
22
• Elegendő-e az eladó részéről a HÉA mentes értékesítés
alkalmazásához az, hogy meggyőződik arról, hogy külföldi
honosságú gépjárművek szállítják el az eladott árut, rendelkezik a
vevő részéről visszaküldött CMR-kel, avagy meg kell
bizonyosodnia arról, hogy az eladott termék az államhatárt átlépte
és a közösség területére került elszállításra?
• Kétségbe vonható-e a HÉA mentes termékértékesítés ténye
csupán azon az alapon, hogy egy másik tagállam adóhatósága
visszamenőleg, a termékértékesítést megelőző időpontra a vevő
közösségi adószámát törli?
http://ifrs-has.hu/2014/08/02/kozossegi-ertekesites-afa-kockazata-cmr-nem-eleg/
Kapcsolódó Bírósági eljárás:
„A MECSEK GABONA ügy” C-273/11
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
23
• A fenti megfontolásokból következik, hogy az első és a második
kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 2006/112 irányelv 138.
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal nem
ellentétes az, ha olyan körülmények között, mint amelyek az
alapügyben felmerültek, megtagadják az eladótól a Közösségen belüli
termékértékesítés adómentességét, feltéve hogy objektív
körülmények alapján bizonyítást nyer, hogy ez utóbbi nem tett eleget
bizonyítási kötelezettségének, illetve hogy tudta vagy tudnia kellett
volna, hogy az általa teljesített ügylettel a vevő által elkövetett
adócsaláshoz járult hozzá, és nem tett meg minden tőle telhető
ésszerű intézkedést annak érdekében, hogy elkerülje az e csalásban
való részvételt.
• Amint arra az Európai Bizottság jogosan hivatkozik, ellentétes lenne az
arányosság elvével, ha az eladót a héa megfizetésére köteleznék
pusztán azért, mert a vevő héa-azonosítószámát visszamenőleges
hatállyal törölték.
A MECSEK GABONA ügy” C-273/11
24
A legfontosabb tanácsok:
-ellenőrizni kell az üzleti partnert
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu)
-kézben kell tartani a termékszállítást, legjobb ha az eladó szervezi a
fuvart
-készpénzes fizetés elkerülése- banki utalás preferáltan
-címzett utólagos, átvételt igazoló nyilatkozata (vevőnként számlalistát
készítünk, amit ellenjegyeztetünk vele)
-lehetséges biztonságos megoldás eladó részéről, a fenti igazolás
megérkezéséig nem közösségi értékesítésként kezeli az ügyletet
Kapcsolódó Bírósági eljárás:
„Traum doo. ügy” C-273/11
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
25
• A Mecsek Gabona ügyre mint precedensre hivatkozik.
• „A 2010. december 7-i 2010/88/EU tanácsi irányelvvel módosított, a közös
hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi
irányelv 138. cikkének (1) bekezdését és a 139. cikke (1) bekezdésének második
albekezdését úgy kell értelmezni, hogy azokkal ellentétes az, ha – olyan körülmények
között, mint amely az alapügy tárgya – a tagállami adóhatóság megtagadja a Közösségen
belüli termékértékesítés utáni hozzáadottértékadó-mentességhez való jogban való
részesülést azzal az indokkal, hogy a vevő nem szerepelt más tagállam ezen adót érintő
nyilvántartásában, és az eladó nem bizonyította az állítólagosan adómentes értékesítésre
vonatkozó bevallásának alátámasztására benyújtott dokumentumokon lévő aláírás
valódiságát, sem pedig a vevő nevében e dokumentumokat aláíró személy képviseleti
jogát, miközben az eladó által a bevallása alátámasztására benyújtott dokumentumok
megfeleltek azon dokumentumok listájának, amelyeket a nemzeti jog szerint az említett
adóhatóságnak be kell mutatni, és e hatóság először elfogadta azokat a mentességhez
való jog bizonyítékaiként; ezt a kérdést előterjesztő bíróságnak kell megvizsgálnia.
• 2)
A 2010/88 irányelvvel módosított 2006/112 irányelv 138. cikkének (1) bekezdését
úgy kell értelmezni, hogy az közvetlen hatállyal bír, így arra az adóalanyok a nemzeti
bíróságok előtt az állammal szemben hivatkozhatnak a Közösségen belüli
termékértékesítés utáni hozzáadottértékadó-mentességben való részesülés érdekében.”
A MECSEK GABONA ügy” C-273/11
Németországi megoldás
26
Európában egyedülálló szabályozás alapján az adómentesség
alkalmazásához már nem elegendő pusztán arra vonatkozóan
bizonylattal rendelkezni, hogy a termék elhagyta Németország
területét, hanem a termék vevőjének egy meghatározott, a
termék és a tranzakció azonosítására alkalmas dokumentumot
kell kitöltenie és aláírva visszajuttatnia a német eladónak. A
tranzakciót csakis ezzel a bizonylattal lehet mentesíteni az áfa
alól.
Adózás 2015 törvényjavaslatok
27
2015 várható adó változások
http://www.parlament.hu/irom40/01705/01705.pdf
Alábbiakban kiemeljük néhány, a főbb
adónemekben a Parlament által jelenleg
tárgyalt adócsomag alapján várható
változást. Felhívjuk Olvasóink figyelmét,
hogy az alábbi változásokat a Parlament
még nem fogadta el, azok nem
tekinthetőek véglegesnek.
http://ifrs-has.hu/2014/11/06/varhato-valtozasok-fobb-adonemekben-benyujtott-torvenyjavaslat-alapjan/
28
2015 várható adó változások
Személyi jövedelemadó I.
29
• A törvényjavaslat bevezeti az első házasok kedvezményét,
melynek összegével, 31.250 Ft / hónap összeggel az
adóalap csökkenthető lenne, és 24 hónapig (vagy családi
kedvezmény igénybevételéig) járna a házaspárnak.
• Két eltartott esetén a családi kedvezmény fokozatosan
2016-tól kezdődően 2019-ig 78 125 Ft-ról 125 000 Ft-ra
nőne.
2015 várható adó változások
Személyi jövedelemadó II.
30
SZJA
Béren kívüli juttatások 200 e Ft-ig,
Széchényi kártya 450 e Ft-ig
Béren kívüli juttatások 450 e Ft-ig
Egyes meghatározott juttatások közül:
- hivatali utazás során biztosított étel,
más szolgáltatás,
- reprezentáció, üzleti ajándkék,
- csekély összegű ajándék,
- üzletpolitikai célú ajándék,
- több magánszemélynek együttesen
adott juttatás, úgy hogy a
magánhasználat nem különíthető el,
- magáncélú telefonhasználat.
Béren kívüli juttatások 450 e Ft felett,
Valamennyi munkavállalónak adott
juttatások
Munkavállalók egy csoportjának belső
szabályzat alapján biztosított juttatások
EHO
Teljes adóteher
1,19
16%
14%
35,7%
1,19
16%
27%
51,17%
1,53
16%
27%
65,79%
2015 várható adó változások
Személyi jövedelemadó III.
31
• A törvényjavaslat rögzíti, hogy a magánszemély által vagy más személy által végzett
tevékenység ellenében kapott juttatás – az Szja. törvény eltérő rendelkezése
hiányában – bérjövedelem.
• Munkaerő-kölcsönzés esetében megállapodás alapján a kölcsönvevő is
munkáltatónak minősülhet.
• Kiküldetési rendelvény kiállítható lenne elektronikus úton is, ha kifizető az
archiválásról a digitális archiválás szabályainak megfelelően gondoskodik.
• A lakáscélú támogatás akadálymentesítésre is igénybe vehető lenne.
• Az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadó számításánál veszteségét
csak 5 évig használhatná fel.
• Változna az adómentes kockázati biztosítás meghatározása.
2015 várható adó változások
Élelmiszerlánc felügyeleti díj
32
A napi fogyasztási cikkeket értékesítő
üzletekre az általános 0.1% helyett attól eltérő
progresszív díjkulcs terhelné
2015 várható adó változások
Népegészségügyi termékadó
Alkoholos italok utáni adókötelezettség bevezetése:
• A népegészségügyi termékadó(Neta) köteles termékek köre
kiegészül az alkoholos italokkal. Az adó mértéke az
alkoholtartalomtól függően, literenként 20-900 forint
Meghatározott méztartalmú termékek kikerülése az
adóköteles körből:
• A javaslat szerint kikerülnek az adóköteles termékkörből
azok a termékek, amelyek méztartalma legalább 20%,
ugyanakkor cukortartalma nem haladja meg a 40%-ot
33
2015 várható adó változások
Környezetvédelmi termékdíj
34
• Bővül a környezetvédelmi termékdíj-köteles
termékek köre. Termékdíj-köteles lenne az irodai
papír, szappan, sampon, borotválkozó-szerek,
hajápoló szerek és a nagyüzemi elektronikus
berendezések.
2015 várható adó változások
Társasági adó: veszteség felhasználás
35
• Módosulnak a veszteség felhasználás szabályai . A
veszteség csak a keletkezését követő öt adóévben lenne
felhasználható. Továbbá, átalakulás vagy tulajdonos
váltást követően a veszteség csak olyan arányban
módosítható, amelyet a jogutód által folytatott jogelődi
tevékenység árbevétele képvisel a jogelőd a beolvadást
megelőző három évnek átlagához képest. Ebből adódóan,
amennyiben a jogutódlás vagy tulajdonosváltás után a cég
nem folytatja a jogelőd tevékenységét, a veszteség nem
felhasználható.
2015 várható adó változások
Társasági adó:
• Ha két cég ügyvezetése megegyezik, azok
társasági adószempontból kapcsoltnak
minősülnének.
• A cég, üzleti érték társasági adó szempontból
10% mértékben lenne értékcsökkenthető, és
csak akkor ha a képzés és értékcsökkentés
rendeltetésszerű.
36
2015 várható adó változások
Társasági adó: felsőoktatási intézmények felsőoktatási
támogatása, elvárt adó alap
37
• A javaslat értelmében a felsőoktatási intézmények
felsőoktatási támogatási megállapodás keretében
történő támogatása esetén is adóalap-csökkentés
lenne igénybe vehető a támogatás 50%-áig.
• A javaslat az elvárt adó alap számítását módosítja. A
jövőben az eladott áruk beszerzési értékével és a
közvetített szolgáltatások értékével nem
csökkenthető az elvárt adóalap.
2015 várható adó változások
Társasági adó:
38
A filmalkotás, előadó-művészeti szervezet és látványcsapat-sport támogatása
• A filmalkotás, előadó-művészeti szervezet és látványcsapat-sport támogatásának
adókedvezménye mellé a törvényjavaslat bevezeti az adóról történő rendelkezés
intézményét ezen célokra. Az adózó minden hónapban, negyedévben felajánlhatja
az adóelőleg 50%-át a fenti célokra, majd a társasági adó feltöltésekor, illetve a
társasági adóbevallásban ezen felajánlását kiegészíthetné az adó 80%-áig . Az adót
az adóhatóságnak kell befizetni, amely azt továbbítaná a támogatott szervezet
felé. Szponzorációra a támogatott szervezettel csak látványcsapat sportok esetén
lenne lehetőség, ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatás keretében. Az
adóhatóság ugyanakkor jóváírná az adózónak támogatás 7.5%-át (adóelőleg
felajánlása esetén), illetve 2.5%-át (feltöltéskor, illetve esetén. A jóváírás az
adózónál adómentes, egyéb bevételnek minősülne.
• A felajánlás a jelenlegi adókedvezménnyel összehasonlítva nagyobb összegig
biztosítható (az adó 80%-ág, míg az adókedvezmény 70%-ig), azonban szemben az
adókedvezmény esetén veszteség esetén nem nyújtható, míg az adókedvezmény
még 6 évig rendelkezésre áll.
2015 várható adó változások
ÁFA
• Az elő marha, juh, kecske, és a fél, illetve negyed
állat húsa 5% általános forgalmi adó alá tartozna.
• A portfóliókezelést a javaslat kiveszi az
adómentességi körből, ha azt egyéni ügyfelek
részére nyújtják.
• A motorbenzin beszerzésének áfá-ja levonható lesz
abban az esetben, ha azt közvetlenül anyagi
jellegű ráfordításként felhasználják.
39
2015 várható adó változások
ÁFA
• Vátoznának az időszaki elszámolásra vonatkozó szabályok 2016.
január 1-től, főszabályként a teljesítési időszak utolsó napja
lenne a teljesítési dátum. Ha a kibocsátás és az esedékesség
korábbi, mint az időszak vége, úgy a teljesítés dátuma
kibocsátás napja. Továbbá, ha a fizetési esedékesség, későbbi,
mint a teljesítési időszak utolsó napja, de nem későbbi, mint a
teljesítési időszakot követő 30. nap, akkor a fizetési
esedékesség lenne a teljesítési dátum. A szabályokat 2015.
június 30-tól alkalmazni kell a könyvelési, adótanácsadási és
könyvvizsgálati szolgáltatásokra.
40
2015 várható adó változások
ÁFA
41
• A fordított adózás kiterjedne arra az esetre is amikor az
építési munkához kapcsolódó munkaerő-kölcsönzés, kirendelés
nem kötött építési engedélyhez, építési hatósági
tudomásulvételi eljáráshoz. A fordított adózás kiterjedne
továbbá egyes acélipari hulladékokra is.
• A frissen alapított cégek első és azt követő évében havi
bevallási kötelezettség terhelné. 50 M Ft árbevétel felett
megszűnik az éves bevallás lehetősége, negyedéves
gyakoriságú bevallást kellene beadni.
• 1 millió Ft-ra csökkenne a tételes áfa jelentési kötelezettség
összeghatára.
2015 várható adó változások
Adózás rendjéről szóló törvény
• A törvényjavaslat bevezetné az EKAER-t (Elektronikus közúti áru
ellenőrzési rendszer), mely alapján közúti fuvarozás esetén a más
Közösségi tagállamból árut beszerző,a más Közösségi tagállamba árut
értékesítő, illetve az első magyarországi értékesítést végző köteles
lenne EKAER tehergépjárművenként a fuvart bejelenteni, és
azonosítót kérni, ha a fuvarozás útdíjköteles járművel történik, vagy
ún. kockázatos áru fuvarozása esetén a törvény által meghatározott
összeghatárok mellett. A bejelentés elmaradása esetén az áru
igazolatlannak minősül, és a fuvarozott áru értékének 40%-áig terjedő
mulasztási bírság szabható ki.
42
2015 várható adó változások
Adózás rendjéről szóló törvény
A fuvarozást végző dokumentumokkal lenne
köteles igazolni az áru eredetét (pl. számla,
fuvarlevél). Továbbá, a fuvarozásban érintettek
(címzett feladó) nyilatkozattételre lennének
felhívhatóak. A teherautó hatósági zár alá
vehető lenne, ha a körülmények alapján az áru
eredete nem tisztázott.
43
2015 várható adó változások
Adózás rendjéről szóló törvény
• Az élelmiszer értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automata berendezést az adózó köteles lenne
bejelenteni.
• A törvényjavaslat újra rendelkezik arról, hogy a
jogviszony nem ítélhető meg eltérően, ha az adóhatóság
azt korábban már másik adóalanynál minősítette.
Ugyanakkor, ha a korábbi eljárás nem tartalmazott
minősítést, megállapítást az adott jogviszonyra, úgy
nincs, ami az adóhatóságot későbbi eljárásában kötné.
44
2015 várható adó változások
Adózás rendjéről szóló törvény
45
• Ha a külföldi személy kizárólag Áfa raktárból adómentes értékesítést hajt végre
nem lesz köteles bejelentkezni.
• Új eljárásra utasítás esetén az elévülés a korábbi 6 hónap helyett 12 hónappal
hosszabbodna meg.
• A mulasztási bírság összege ismételt esetben magánszemély esetében 500 e Ftra, jogi személy esetén 1 millió Ft-re emelkedne
Adózás
46
47

similar documents