Extrémizmus a divácke násilie

Report
*Prejavy extrémizmu na
futbalových podujatiach
*
* Futbal
rasizmus
intolerancia
rasistické a xenofóbne prejavy,
konflikty s využitím fyzického a verbálneho násilia
útok na verejného činiteľa
napĺňanie skutkovej podstaty takých trestných činov
ako podnecovanie k národnostnej a rasovej
neznášanlivosti,
hanobeniu
národa,
rasy
a presvedčenia, či podpore a propagácii hnutí
smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov
extrémizmus nie je možné trestnoprávne definovať
Trestný zákon Slovenskej republiky tento samotný termín nepozná
extrémizmom rozumieme aktivity jednotlivcov alebo skupín, ktorých
konanie je navonok protispoločenské, dokonca až protiprávne, obsahuje
prvky agresivity a brutality a čo je najdôležitejšie, je namierené proti
ľuďom národnostne, ideologicky alebo inak odlišným
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon § 140a – TČ extrémizmu
(§ 421, § 422a, § 422b, § 422c, § 423, § 424, § 424a) XII. hlava
Divácke násilie
Divácke násilie sa priamo prelína aj s problematikou extrémizmu (pravicového, ľavicového).
Niektorí členovia najrizikovejších futbalových skupín (tzv. futbaloví chuligáni) sa zúčastňujú protestných
demonštrácií/zhromaždení a pochodov organizovaných skupinami a hnutiami, ktoré radíme do pravicového
spektra.
Fanúšikov jednotlivých klubov je možné rozdeliť do troch skupín:
1. fanúšikovia, ktorí prichádzajú na športové podujatie za účelom sledovania podujatia bez vedľajších
úmyslov.
2. fanúšikovia, ktorí v rámci podpory vlastného klubu využívajú rôzne pokriky (verbálne útoky), ktoré sú
spojené s rôznymi urážlivými a niekedy až hanlivými verbálnymi prejavmi voči hráčom a fanúšikom iných
klubov alebo príslušníkom bezpečnostných zložiek vrátane príslušníkov PZ a taktiež prichádza k
poškodzovaniu majetku.
3. radikálni športoví chuligáni, ktorí na športové podujatie idú len za účelom fyzických útokov, verbálnych
útokov a provokácii adresovaných iným fanúšikom a príslušníkom bezpečnostných zložiek za účelom
vyprovokovania fyzického útoku.
Najznámejšie skupiny (Hooligans, Ultras) na Slovensku sú:
•
•
•
•
Ultras Slovan Presburg,
UltrasSpartak Trnava,
Red Black Warriors Trnava,
Ultras Košice,
•
•
•
Ultras FC Nitra,
Ultras Žilina,
Ultras Banská Bystrica.
Aktivity a prejavy športových chuligánov:
•
•
•
•
•
•
•
•
často maskované pochody alebo zhromaždenia na verejnosti s úmyslom podporiť športové
podujatie,
páchania rôznej trestnej činnosti (napríklad rasistické prejavy, fyzické útoky voči iným fanúšikom,
napadanie autobusov klubov, fanúšikov počas presunov na zápas, výtržnosti, vandalizmus a pod.),
prezentujú sa pri výjazdoch na súperove športoviská (na trase presunu používajú pyrotechnické
výrobky, pred reštauračnými zariadeniami fyzicky napádajú fanúšikov iných klubov a verbálne
útočia na príslušníkov Policajného zboru).
skupiny súperiacich fanúšikov sa často stretávajú pri vzájomných utajených stretnutiach – bitkách
(tzv. „fight“) mimo priestorov štadióna na otvorenom priestranstve, kde prichádza k priamym
súbojom (bitkám, stretom), ale bez použitia zbraní – sú to plánované a utajované akcie
futbalových výtržníkov,
pri organizovaní medzinárodných športových podujatí dochádza často k verejným prejavom voči
iným národom, národnostiam a rasám, ktoré svojim obsahom podnecujú k hanobeniu a
neznášanlivosti,
nesúhlas s aktivitami klubov a Únie ligových klubov, Slovenského futbalového zväzu,
spoločná komunikáciu cez internet (Facebook), nielen na futbalových štadiónoch ale aj mimo
nich,
prezentácia na zápasoch partnerských klubov v zahraničí (družby).
Bezpečnostné riziká a hrozby:
•
•
•
•
•
prepojenie radikálnych skupín futbalových výtržníkov na zahraničie (Poľsko, Rakúsko, Česká
republika, Maďarsko),
upevňovanie a vznik nových vzťahov a družieb,
výmena vzájomných skúseností a plánovanie spoločných akcií na území Slovenskej republiky
smerom proti iným skupinám fanúšikov a bezpečnostným zložkám.
účasť rizikových osôb, ktoré tvoria hrozbu pre verejný poriadok na plánovaných výtržnostiach
a bitkách v Slovenskej republike,
vznikom nových skupín futbalových výtržníkov v mestách, kde doposiaľ nebola zaznamenaná
problematika diváckeho násilia.
Prognóza
Bezpečnostné riziká súvisiace s prepojením niektorých skupín futbalových výtržníkov
z pravicovým extrémizmom a organizovanou kriminalitou v Slovenskej republike. Jedná sa najmä
o prípady účasti radikálnych športových fanúšikov (extrémistov) na rizikových verejných
podujatiach (demonštrácie a pochody), kde je možnosť mediálne presadzovať prejavy
nespokojnosti súvisiacimi s politickou situáciou, ekonomickou krízou, riešenia otázky
neprispôsobivých občanov a to formou radikálneho nacionalizmu, neonacistickou symbolikou,
prejavmi rasizmu, xenofóbie a antisemitizmu s cieľom zviditeľnenia a podpory pravicových strán
a hnutí pôsobiacich v Slovenskej republike smerom k verejnosti.
Okrem xenofóbnych a rasistických pokrikov, či pyrotechniky bývajú
futbalové zápasy sprevádzané aj zobrazovaním rôznych pravicových
symbolov. Tieto sa na futbalových štadiónoch objavujú aj v rôzne
pozmenenej podobe, aby nebolo možné ich okamžite identifikovať.
Vyskytuje sa písmo typovo identické alebo blízke runám, rôzne keltské
kríže, či znaky spájajúce sa s hitlerovským Nemeckom.
Extrémizmus a jeho vnímanie má však veľa podôb.
Radikálni futbaloví fanúšikovia si často však ani neuvedomujú, že týmto
spôsobom verejne podnecujú k rasovej neznášanlivosti, šíria myšlienky,
ktoré boli odsúdené už v minulosti pre ich nezlučiteľnosť so základnými
myšlienkami demokracie a právneho štátu. Často sú konflikty vytvorené
len na základe vášní bez akéhokoľvek hlbšieho odkazu a významu pre
samotných aktérov.
V podmienkach Slovenskej republiky je potrebné zamerať sa preto
najmä na tie skutočnosti, ktoré možno zmeniť. Je to najmä prístup
k fanúšikom zo strany športových klubov, vytvoriť priestor pre
konštruktívny dialóg, ale aj postaviť sa na odpor takýmto fanúšikom.
Dôležité je v neposlednom rade zvyšovať povedomie spoločnosti
o týchto javoch a verejne odsúdiť každý prejav intolerancie,
antisemitizmu a rasizmu.
SYMBOLIKA
Aká je vlastne úloha symbolov a aký je ich význam pre
jednotlivcov alebo skupiny?
Symboly plnia dve podstatné úlohy, ktorými sa stávajú pre osoby
z extrémistického prostredia dôležitými a zároveň plnia aj
sociologickú funkciu.
Prvá dôležitá úloha spočíva v samotnej seba identifikácii
jednotlivcov, umožňujú rozoznať členov a nečlenov skupín
a týmto výrazne ovplyvňujú aj kolektívnu identitu.
Druhou úlohou je vyjadrenie mocenských ambícií, ktoré sa
dáva na vedomie ostaným najmä skandovaním rôznych hesiel,
posilňuje sa pritom pocit spolupatričnosti, sily a moci
*
Totenkopf (Smrtihlav) - znak, ktorý slúžil v
nacistickom
Nemecku
ako
označenie
SS
(Schutzstaffel) divízie Totenkopf. Na našich
štadiónoch tento symbol, možno najčastejšie vidieť
na vlajkách a transparentoch, tzv. banneroch ultras.
Keltský Kríž
Pôvodne je to symbol starovekých Keltov z Írska a Škótska. Jeho väzba na
neonacizmus vychádza jednak z používania symbolu Ku-Klux Klanom
(americká organizácia hlásajúca nadradenosť bielej rasy, organizujúca
lynčovanie a násilie voči černochom). Najčastejšie sa používa spolu
s nápisom White Power (biela sila), heslom, ktoré znamená nadradenosť
bielej rasy. Keltský kríž sa stal jedným z najobľúbenejších symbolov
pravicových extrémistov. Často je tento symbol vidieť na vlajkách alebo
šáloch futbalových chuligánov. Niekedy nahrádza písmeno „O“. Je
obľúbeným motívom pri tetovaní.
Siegrune – 13. znak runového písma Futhark –
runa predstavovala Slnko a neskôr symbol víťazstva
a sily.
Prevedenie týchto rún bolo v roku
1932 zvolené ako symbol nacistických
jednotiek SS - Schutz Staffel
Ríšska orlica
V Nemecku je orlica už od stredoveku znakom moci, vznešenosti,
božskosti, šťastia, ale aj sily a vôle. Ríšska orlica je štylizovanou verziou
rímsko-gotickej podoby orlice. Štylizácia, ktorá je viditeľná v ríšskej
zástave, mala vyjadrovať modernosť.
Železný kríž
Je to známy vojenský symbol, ktorý sa
udeľoval od roku 1813 ako vyznamenanie
za zásluhy v pruskej „Oslobodzovacej
vojne“ proti Napoleonovi. V 1933 sa v
modifikovanej podobe stal rádom „Tretej
ríše“, do stredu kríža bola pridaná
svastika. Dnes je tento symbol veľmi často
vyhľadávaný nacistami.
Ríšska vojnová zástava - Medzi neonacistami je obľúbený
najmä pôvodný variant s čiernym krížom, uprostred ktorého je kríž
s ríšskou orlicou a v ľavom hornom rohu železný kríž na čiernobielo-červenom pozadí. Táto zástava patrí medzi najpoužívanejšie
symboly na neonacistickej scéne.
Vlajka Nemeckej ríše
Špecifický prípad, kedy samotná vlajka nebola priamo v rozpore s
trestným právom, avšak tvorcovia bojovej zástavy fanúšikov
Spartaka Trnava s nápisom Fight Flag Spartak - bojová zástava
Spartak použili za svoju predlohu uvedenú zástavu.
Južanská vlajka alebo Vlajka Konfederácie
je zaraďovaná medzi bežné rasistické symboly.
Pôvod má v občianskej vojne medzi Severom a
Juhom v Severnej Amerike. Ide o symbol „bielej
južanskej hrdosti
Ozubené koleso
V prvom rade je ozubené koleso symbolom práce
a robotníckej triedy, avšak v minulosti v spojení s hákovým
krížom znázorňovalo organizačnú symboliku Nemeckého
pracovného frontu. Tento symbol má široké využitie medzi
neonacistami.
Uvedený symbol v kombinácii robotníka (časté
vyobrazenie propagandy nacistickej robotníckej
triedy)
Na začiatku 20. storočia sa stala svastika
symbolom árijskej rasy, ktorú si neskôr v
30. rokoch privlastnila NSDAP, a tak sa
stala symbolom nacizmu, rasizmu a
nadradenosti bielej rasy. V dnešnej dobe
je uvedený znak vo väčšine štátov Európy
zakázaný, dokonca v Nemecku, Maďarsku
a Poľsku je trestné akékoľvek vyobrazenie
mimo vzdelávacích účelov.
Svastika je pradávny znak symbolizujúci šťastie.
Kryptogramy
Často sa objavujú na štadiónoch číselné kódy tzv.
kryptogramy, ktoré sú vyobrazené na vlajkách ale
aj na oblečení,
Najpoužívanejší je číslica 88 – jedná sa o zašifrovaný pozdrav "Heil
Hitler". H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Lídri slovanistickej ultras
formácie USP v roku 2007 speňažili 88. výročie klubu distribúciou trička
„ŠK Slovan Bratislava - 88 - Výnimočný klub, výnimočné jubileum“ (na
obrázku nižšie). V rovnakom prostredí vznikla odevná značka Eighty
Eight, ktorá bola zaregistrovaná ako ochranná známká, ktorá
distribuovala prostredníctvom e-shopov na internete túto značku.
Značka bola obľúbená medzi ľuďmi blízkymi chuligánom a ultras.
Číselný kód 14 - znamená 14 slov Davida Lanea: “My
musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť
bielych detí“. David Lane bol neonacistický terorista,
člen Ku-Klux-Klanu a zakladateľ teroristickej
organizácie The Order odsúdený na doživotie.
14/88
Často sa používa aj spoločná kombinácia číselných
symbolov 14 (slov) a 88
100%
Symbol je označením čistých árijských
alebo bielych koreňov jednotlivca,
ktorým sa vyjadruje aj požiadavka
rasistov na zachovanie čistej bielej
rasy.
18
Kód prvého písmena abecedy „A“ a
ôsmeho
písmena
„H“
je
monogramom
Adolfa
Hitlera.
Neonacisti
využívajú
uvedený
číselný symbol často ako tetovanie.
Číslo
tiež
používa
britská
neonacistická teroristická skupina
Combat 18.
4/20 alebo 4:20
Výročie narodenia Adolfa Hitlera (20.04.1889). Pre rasistov a
neonacistov je zaužívaným symbolom k prehláseniu viery v idei
národného socializmu. 20. Apríla sú častokrát organizované rôzne
podujatia a koncerty, ktoré skrytým spôsobom nadväzujú na
výročie narodenia Adolf Hitlera.
23
Označenie 23. písmena anglickej abecedy „W“ vo význame
„white“ (biely). Symbol používaný rasistickými skinhedmi.
28
Kód druhého písmena abecedy „B“ a ôsmeho písmena „H“, ktoré
spoločne tvoria skratku pre neonacistickú organizáciu Blood & Honour
(anglický preklad nemeckého hesla Blut und Ehre – „Krv a česť“,
pôvodne používaného Hitlerjugend, mládežníckou organizáciou
NSDAP).
Používané skratky a pozdravy
Meine Ehre Heiβt Treue
„Mojou cťou je vernosť“ . Tento slogan
bol vytvorený v roku 1932 pre oddiely SS.
Bol vyobrazený aj na sponách opaskov
jednotiek SS. Stretneme sa s ním aj vo
forme ocenenia jednotiek SS. V
súčasnosti je častým motívom na
tetovaniach neonacistov.
Nacistický pozdrav
Uvedené gesto zvyčajne sprevádzali slová Heil Hitler! („Sláva
Hitlerovi!“)
RAHOWA –Racial Holy War
Rasová svätá vojna - pôvodne heslo americkej neonacistickej
organizácie World Church of the Creator (WCOTC) – Svetová cirkev
Stvoriteľa, v súčasnosti známej ako Hnutie kreativity. Ben Klassen,
zakladateľ WCOTC, bol prvý, kto spopularizoval termín rasová svätá
vojna (RAHOWA) a biele rasistické hnutie.
WPWW – White Pride World Wide- biela hrdosť na celom svete
Tento akronym označuje celosvetovú bielu hrdosť. Používa sa ako
pozdrav neonacistov a „bielych rasistov“, s ktorým sa prezentuje
hrdosť bielej rasy na celom svete. Slogan "White Pride World Wide" sa
objavuje aj v logu Stormfront. Je to webová stránka prevádzkovaná
spoločnosťou Dona Blacka, bývalého vodcu hnutia Ku-Klux-Klan.
White Power – Biela sila alebo Biela moc
Vyjadruje názov hnutia a myšlienok stavajúcich bielu rasu nad ostatné,
hlásanie nevyhnutnosti boja proti ostatným rasám
Odalrune
symbol 7. dobrovoľníckej horskej divízie SS
„Prinz Eugen“, neskôr ako znak najväčšej,
dnes už zakázanej neonacistickej mládežníckej
organizácie Wiking-Jugend v Nemecku.
Tyrrune
Znak bol udeľovaný iba úspešným
absolventom Ríšskych škôl NSDAP a nosil
sa na ľavej paži straníckej uniforme nad
hákovým krížom.
Wolfsangelrune ("vlčí hák")
Symbol prevzali aj nacisti. Spočiatku bol
často používaný jednotkami SS (2. SS
divízia Das Reich),
V súčasnosti vlčí hák používa švédska
neonacistická organizácia Biely árijský
odpor (Vitt Ariskt Motstand) /b/. Vlčí hák
často používajú vo svojej symbolike
pravicovo-extrémistické a neonacistické
skupiny a organizácie.
Symbolika ľavicových extrémistických hnutí
Anarchistická symbolika
Najpoužívanejším anarchistickým
symbolom je písmeno „A“ v kruhu. Tento
symbol je najčastejšie vyobrazený na
oblečení punkerov, anarchistov a
alternatívnej mládeže
Najpoužívanejšou vlajkou anarchistov je
červeno – čierna vlajka, kde červená farba
označuje revolúciu, krv, socializmus a
čierna anarchiu. Niekedy sa používa len
čierna vlajka ako symbol anarchie.
Radikálni ľavicoví aktivisti
Sem patria niektoré ľavicové subkultúry, organizácie, smery. S ich
znakmi sa môžeme stretnúť na rôznych zhromaždeniach alebo
demonštráciách.
Antifašistická akcia (ANTIFA)
Skrátene Antifa alebo AFA (ďalej len AFA)
je medzinárodné hnutie, organizácia
radikálneho alebo militantného ľavicového
antifašistického odporu
Symboly používané na Slovensku
Hlinkova garda (HG) bol polovojenský
poriadkový zbor zriadený v rámci
Hlinkovej slovenskej ľudovej strany ako
pomocný orgán štátnych úradov. K
oficiálnemu založeniu HG došlo na valnom
zhromaždení klubu Hlinkovej mládeže dňa
28. júla 1938.
Porážkou nacizmu bola Hlinkova garda zlikvidovaná, jej
predstavitelia a aktívni prívrženci boli väčšinou postavení pred súdy.
orol Hlinkovej gardy
Česká republika
symboly DS a nacistické symboly
Dělnická strana (DS) bola česká radikálna, krajne pravicová
politická strana, ktorá vznikla v roku 2003 a bola v roku 2010
rozpustená na základe rozhodnutia najvyššieho súdu.
Pre spoločnosť je dôležité, aby sa zvyšovalo povedomie o incidentoch,
ktoré nastanú na štadióne a aby vytvorené precedensy a tresty za
nešportové správanie fanúšikov odradili ďalšie osoby od takéhoto
správania. Čo sa týka činnosti orgánov presadzovania práva treba sa
sústrediť na to, aby boli príslušníci týchto orgánov osobami, ktoré
dokážu rozoznať správanie, ktoré je intolerantné, obmedzujúce
a ohrozujúce práva a slobody ďalších osôb v uvedenom kontexte, čiže
je dôležité ich v tomto smere vzdelávať.
ZÁVER
Na základe vývoja bezpečnostnej situácie možno predpokladať nasledovné
hrozby a riziká
po línii extrémizmu a diváckeho násilia v Slovenskej republike
1) RADIKALIZÁCIA (v prejavoch a ich činnosti, nárast sympatizantov, zlepšenie taktiky a spôsobe boja
proti represívnym zložkám, zvýšenie aktivít na národnej a medzinárodnej scéne, podpora jednotlivých
skupín doma aj v zahraničí, taktiež podpora zo zahraničia do Slovenskej republiky, sofistikované metódy
komunikácie a výmene informácií, prechod z pasívneho boja do aktívnej činnosti, najmä ľavicová scéna)
2) VEREJNÝ PORIADOK (hrozba narušenie verejného poriadku, hromadného narušenie verejného
poriadku počas verejných zhromaždení, demonštrácií, pochodov, blokácií, kultúrnych a športových podujatí s
cieľom verejne presadzovať svoju ideológiu a ciele)
3) PÁCHANIE TRESTNEJ ČINNOSTI (radikalizácia a následné prezentovanie svojej ideológie
počas verejných zhromaždení bude mať za následok páchanie rôznych foriem trestnej činnosti a to najmä, rasovo
motivovanej trestnej činnosti a násilnej trestnej činnosti)
4) INDIVIDUÁLNE AKCIE (EXTRÉMIZMUS a TERORIZMUS v SR) Na základe
prehlbovania sa ekonomickej, hospodárskej a finančnej krízy vo svete, je možné taktiež predpokladať v SR
radikálne akcie jednotlivcov (vlk samotár) proti iným skupinám z dôvodu ich rasy, vierovyznania, národnosti,
etnickej alebo inej príslušnosti s cieľom presadenia vlastnej ideológie a podpory hnutí a skupín potláčajúcich
základne ľudské práva a slobody.

similar documents