Månadsrapport september 2013

Report
Stadshustornet / Foto: A. Kühnert
Månadsrapport
September
2013
Område
Aktuellt läge
Befolkning
Stor befolkningsökning under sommaren. Totalt för januari till
augusti 2013 är ökningen 1 236 personer vilket är lägre än förra
året men klart högre än snittet för de tre senaste åren.
Vårdkostnader
Årets totala vårdkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen är
betydligt högre än både förra året och den budgeterade nivån.
De senaste två månaderna har dock kostnaderna legat närmare
förra årets utfall än tidigre under året.
Äldreomsorg
De senaste årens kraftiga ökning av antalet utförda hemtjänsttimmar
för äldre bromsades upp tidigare under året men i september kom
en ökning igen. Fler personer i hemtjänsten har också hjälp mer än
fyra timmar per dag.
Äldreomsorg
Kön till särskilda boenden har minskat i september. Ingen person
med biståndsbeslut väntade på plats till gruppboenden för dementa
och till ålderdomshem fanns två personer i kö. Det finns dock en
viss kö för plats i servicehus
Försörjningsstöd
Antalet hushåll med försörjningsstöd har under året varit ungefär
lika många som förra året.
Förskolan
Ett barn har inte erbjudits förskoleplats i kommunal förskola
inom fyra månader.
Flyktingmottagning Betydlig fler mottagna flyktingar än förra året.
Finans
Stadens räntebärande nettotillgångar har stärkts markant de
sensaste åren. Under 2013 är ökningen av nettotillgångarna
ca 180 Mkr.
Sjukfrånvaro
Personalens sjukfrånvaro ligger i nivå med de två senaste åren.
Befolkning
141735
Antal personer
142 000
140008
140 000
140499
138709
137207
138 000
135936
136 000
134684
133728
134 000
132920
131934
132 000
131014
130 000
Befolkningsökningen har varit stark under sommaren och ökningen för juni – augusti
är 741 personer. Totalt för januari – augusti 2013 är ökningen 1 236 personer vilket
är lägre än förra året men betydligt högre än snittet för de tre senaste åren.
Födelsenetto
Antal personer
500
400
398
298
435
349
267
300
415
249
141
200
194
247
192
58
100
43
20
97
143
95
88
0
A ckumulerat 2012
A ckumulerat 2013
A ck umulerat s nitt 2010-2012
Flyttnetto
Antal personer
1500
1200
1084
888
900
707
508
600
300
38
121
109
180
205
245
279
326
442
543
870
915
976
763
628
338
0
Ackumulerat 2012
Ackumulerat 2013
Ackumulerat snitt 2010-2012
Att befolkningsökningen i år är högre än snittet för de tre senaste åren beror främst
på ett positivt flyttnetto.
Arbetsmarknad
Arbetslöshet i Västerås 2009 – 2013 v.40
9000
8000
Antal personer
7000
6000
5000
4000
3000
Arbetslöshet:
1 jan. 2008
1 jan. 2007:
2000
Öppen:
3 404
4 009
Total:
6 096
5 291
1000
0
2009
2010
2011
Öppet arbetslösa
2012
2013
Totalt arbetslösa
Den öppna arbetslösheten har ökat med ca 150 personer jämfört med september 2012
och med nästan 500 personer jämfört september 2011. Den totala arbetslösheten har
ökat med ca 600 personer jämfört september 2011.
Totalt antal arbetslösa vid utgången av vecka 40: 7 210 personer
Nyanmälda platser till arbetsförmedlingen i Västerås
Antal personer, ackumulerat under året
12000
10000
8000
6000
4000
2000
Vecka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2011
2012
2013
Färre nyanmälda platser till arbetsförmedlingen jämfört med de två senaste åren
Verksamhet
Antal barn som ej erbjudits förskoleplats inom 4 månader
Aug 2013
Sept 2013
Kommunala förskolor
4
1
Fristående förskolor
3
0
Regi
Ett barn har väntat mer än fyra månader på plats till kommunal förskola.
Mottagna flyktingar 2013
Antal personer
80
60
40
20
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Vuxna
Jun
Jul
Barn
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2012
Antalet mottagna flyktingar ökade kraftigt hösten 2012. Under 2013 har flyktingmottagningen
fortsatt varit betydligt högre än under samma period förra året.
Verksamhet
Utbetalt försörjningsstöd (Mkr per månad)
25
20
Mkr
15
10
5
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Summa 2012
Jun
Jul
Aug
Summa 2013
Sep
Okt
Nov
Dec
Nov
Dec
Budget 2013
Försörjningsstöd (totalt antal hushåll)
3000
Antal hushåll
2500
2000
1500
1000
500
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Summa 2012
Jul
Aug
Sep
Okt
Summa 2013
Antalet hushåll med försörjningsstöd har under året varit ungefär lika många som förra året.
Verksamhet
Mkr
Totala vårdkostnader 2012-2013 (Mkr)
24
21
18
15
12
9
6
3
0
Jan
Feb
2012
Mar
Apr
Maj
Jun
Öppen vård
Jul
Aug Sep
Familj ehem
Okt
Nov Dec
Institut ioner
Årets totala vårdkostnaderna inom individ- och familjeomsorgen är betydligt högre än både
förra året och den budgeterade nivån. De senaste två månaderna har dock kostnaderna
legat närmare förra årets utfall än tidigare under året.
Personer med biståndsbeslut som ej erbjudits plats i särskilt boende
50
Antal
40
30
20
10
0
Jan
Feb Mar Apr Maj
Summa 2012
Servicehus
Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Dec
Ålderdomshem
Grupp boende för dementa
Många väntade på plats till särskilt boenden under sommaren. I september har dock kön minskat.
Ingen på kö till gruppbonden och två personer väntar på plats till ålderdomshem.
Verksamhet
Antal utförda hemtjänsttimmar för äldre i ordinärt boende
T immar
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
jan
feb mar apr
maj
Utfal l -11
jun
Utfal l -13
jul
aug sept okt
nov dec
Utfal l -12
Den kraftiga ökningen av antalet utförda hemtjänsttimmar för äldre har bromsats upp under
2012 och 2013 men septemberstatistiken visar på en ökning igen. Antalet utförda timmar var då
8,7 % fler än i september förra året.
Antal personer
Antal brukare i hemtjänsten med > 120 timmar/månad
(ca 4 tim/dag)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec
Antal personer 2013
Antal personer 2012
En förklaring till det ökade antalet hemtjänsttimmar i september är att fler får omfattande hjälp.
Verksamhet
LSS, antal personer i personkretsen med beviljade insatser
Antal personer
1000
900
800
700
2012
2013
Fler än förra året har insatser enligt LSS.
Antal personer med personlig assistens enl LSS och LASS
Antal personer
300
250
200
150
100
50
0
Jan Feb Mar
Apr
Totalt 2012
Maj
Jun
LSS 2013
Jul
Aug Sep Okt
LASS 2013
Nov Dec
Verksamhet
Kostnader för beställda tjänster avseende vinterväghållning
(ackumulerade kostnader)
50
Mkr
40
30
20
10
0
Jan
Feb
Mar
Apr
2 01 2
Maj
Jun
Jul
Aug
2 01 3
Sep
Okt
Nov
Dec
Bu d ge t 2 0 13
Hela årets budget för vinterväghållning är redan förbrukad.
Kollektivtrafik - antal resor med stadslinjerna, Västerås tätort
Antal re s or,
tus e ntals
800
600
2011
2012
400
2013
200
0
Jan Febr Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Den nya busstrafiken SmartKoll infördes den 18 augusti. Antalet resor i september
var 8 % fler än i september 2012.
Ekonomi
Mkr
Ack. intäkter för byggnadslov mm, stadsbyggnadskontoret
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Jan
Febr Mars April Maj
Juni
2012
Juli
Aug
2013
Sept
Okt
Nov
Dec
Nov
Dec
Budget
Ackumulerade investeringar 2013
800
Mkr
600
400
200
0
Jan
Febr Mars April
Maj
Ram för 2013
Juni
Juli
Aug
Sept
Nettoinv. 2013
Högre investeringstakt än förra året men långt under investeringsramen.
Okt
Nettoinv. 2012
Finans
Stadens räntebärande nettotillgångar
Mkr
Mkr
2013-09-30
RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR, exkl förlagslån
Förändring
månaden
Föregående
månad
(belopp i Mkr)
KONCERNKONTO o PLACERINGAR mm
3459,6
317,2
3142,4
UTLÅNING TILL BOLAGEN
3681,8
74,9
3606,9
34,0
0,0
34,0
7175,4
392,1
6783,3
215,6
59,0
156,6
UPPLÅNING
6197,7
278,8
5918,9
RÄNTEBÄRANDE SKULDER
6413,3
337,8
6075,5
UTLÅNING TILL VÄGVERKET, räntefritt
RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR
RÄNTEBÄRANDE SKULDER
KONCERNKONTO mm
Västerås stad har ingen lånskuld utan istället räntebärande nettotillgångar på ca 760 Mkr.
Nettotillgångarna har stärkts markant de senaste två åren genom goda resultat i driftbudgeten och
relativt låg belastning på investeringsbudgeten.
Finans
Pensionsmedel, totalt marknadsvärde
Pensionsmedelsförvaltningen har totalt tillförts 435 Mkr. Marknadsvärdet för dessa placeringar
är idag ca 610 Mkr. Det är något lägre jämförelseindex.
Pensionsmedel, tillgångarnas fördelning
Utl. aktier, 10.5%
Likviditet, 0.0%
Sv. räntor, 47.0%
Sv. aktier, 42.6%
Normalläget för placeringen av pensionsmedlen är enligt placeringsreglerna 50 % aktier.
För närvarande är 53 % placerade i aktier.
Medarbetare
Medarbetarkostnader 2013
320
Mkr
300
280
260
240
Jan
Febr Mars
Apr
Maj
Juni
Utfall 2013
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Utfall 2012
Sjukfrånvaro tillsvidareanställd personal
% av ordinarie arbetstid
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Jan
Febr
Mars
Apr
Maj
2011
Juni
2012
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
2013
Den totala sjukfrånvaro för tillsvidareanställda ligger i nivå med de två senaste åren.
Dec
Medarbetare
Antal tillsvidareanställda medarbetare
Antal personer
10 000
8 000
6321
6320
6206
6096
6045
6049
6000
6 000
4 000
2 000
1621
1549
1458
1490
1410
1384
1364
0
080101
090101
100101
Män
110101
120101
130101
130930
Kvinnor
Antalet anställda i staden har minskat under flera år till följd av att verksamheter
överförts till privata utförare. Under 2013 syns dock en viss ökning.
Andel visstidsanställda medarbetare
Andel (%)
100%
75%
26%
27%
24%
23%
24%
23%
25%
74%
73%
76%
77%
76%
77%
75%
50%
25%
0%
080101 090101 100101 110101 120101 130101 130930
Visstids
Tillsvidare
Andelen visstidsanställda har ökat något jämfört med de senaste åren.
Ekonomiskt resultat
30 september 2013 (Mkr)
Periodens
budget
Periodens
utfall
Avvikelse
-4 916
-4 653
263
4 913
4 945
32
Finansnetto
62
40
- 22
PERIODENS RESULTAT
59
332
273
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter och
utjämning
Därav återbetalning premier avtalsförsäkringar (AFA)
95
Därav reavinster försäljning tomträtter m.m.
25
Jämförelse delårsbokslut per 31 augusti
Resultat per 31 augusti
Helårsbudget 31 augusti
Helårsprognos 31 augusti
272
115
153
Resultatet per 30 september är + 332 Mkr vilket är 273 Mkr bättre än periodiserad budget.
Prognosen för helår i senaste delårsrapporten var + 153 Mkr. Stadens resultat brukar ofta
falla tillbaka i bokslutet jämfört med månadsrapporterna tidigare under året. Några
förklaringar är att flera tunga kostnadsposter inte belastar resultaträkningen i början av året.
Det gäller exempelvis det planerade fastighets-, gatu-, och parkunderhållet samt att delar av
årets löneökningar inte är klara för utbetalning förrän i oktober. Särskilt på fastighetsunderhållet återstår betydande delar av de tillfälliga underhållsmedel som finns i budgeten. I
septemberresultatet ingår hela återbetalningen av premier för avtalsförsäkringar från AFA,
95,5 Mkr. Den negativa budgetavvikelsen på finansnettot beror på uppräkning av
pensionsskulden med anledning av sänkt diskonteringsränta (RIPS-räntan).
Vid samma period förra året var resultatet + 353 och då ingick återbetalda AFA med ungefär
lika stort belopp som i år. Bokslutsresultatet för 2012 blev sedan + 226 Mkr.
MÅNADSAVSTÄMNING SEPTEMBER 2013
DRIFTREDOVISNING (Mkr)
S UMMERINGS KOLUMNER TILL RES ULTATRÄKNING
(länkade)
Periodens
budget
Periodens
utfall
Avvikelse
Avv budgprognos
helår
augusti
Anslagsfinansierad verksamhet
Barn- och ungdomsnämnd
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd
Individ- och familjenämnd
Nämnden för funktionshindrade
Äldrenämnd
Teknisk nämnd
Kultur- idrotts och fritidsnämnd
Byggnadsnämnd
Miljö- och konsumentnämnd
Skultuna kommundelsnämnd
Kommunstyrelse, kommunfullmäktige
Kommunrevision
Överförmyndarnämnd
Valnämnd
Summa
1 690,7
530,2
482,9
518,7
867,9
268,3
238,5
16,0
13,1
73,4
132,2
2,6
8,2
0,3
4 843,1
1 670,3
536,3
495,1
503,8
859,5
271,7
230,7
16,6
9,7
69,7
114,8
2,2
8,6
0,5
4 789,7
20,4
-6,1
-12,2
14,9
8,4
-3,4
7,8
-0,6
3,4
3,7
17,4
0,4
-0,4
-0,2
53,3
1,6
-21,7
-34,5
12,2
-2,6
0,0
1,9
0,0
0,0
2,0
2,4
0,0
0,0
-0,4
-39,1
-9,4
-0,5
-9,3
-2,7
0,1
-21,8
-8,8
0,2
43,1
-1,1
2,7
36,2
0,6
0,7
52,4
1,6
2,6
58,0
0,0
0,0
4,4
2,6
0,0
7,0
4 864,9
4 753,5
111,3
-32,1
50,5
-28,0
22,6
50,5
-135,1
-84,6
0,0
107,1
107,1
0,0
40,7
40,7
2,9
10,0
0,0
11,3
24,2
0,0
0,0
0,0
10,0
10,0
2,9
10,0
0,0
1,3
14,2
3,9
13,3
0,0
0,0
17,2
4 911,7
4 679,0
232,7
25,8
-4,5
26,4
-30,9
-6,0
4 916,2
4 652,6
263,6
19,8
Intäktsfinansierad verksamhet
Styrelse för proAros
Styrelse för Konsult och Service
Fastighetsnämnd
Teknisk nämnd, avfall och återvinning
Teknisk produktionsstyrelse
Summa
Totalt styrelser och nämnder
Centralt finansierad verksamhet
Mälardalens brand- o räddningsförbund
Interna kostnader, pensionsavst. m.m.
Summa
Övrigt
KS Kommungemensam reserv
Reserverat för ettårssatsningar
Reserverat för lokala lönesatsningar
Driftsbidrag till flygplatsen
Summa
TOTALT EXKL jämförelsestörande
Fastighetsnämnd jämförelestörande poster
TOTALT INKL jämförelsestörande

similar documents