نوري، دانشكده علوم توانبخشي اصفهان، 1393 Orthosis

Report
‫” اعضاي مصنوعي و وسائل كمكي ”‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي‬
‫ارتوپدي فني‬
‫ارتوز‪-‬پروتز‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫رشته ارتوپدي فني يكي از شاخه هاي علوم توانبخش ي است كه در زمينه ارزيابي‪،‬‬
‫تجويز‪ ،‬طراحي ‪ ،‬ساخت و فيت كردن ارتزها و پروتزها متناسب با نيازهاي كاراي فرد‬
‫به منظور بازگرداندن وي به يك زندگي سودبخش و معنادار‪ ،‬فعاليت مي كند‪.‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخش ي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫‪ (1‬ارتزها ‪ :‬وسيله است كه براي كمك به‬
‫بيماري هاي عصبي‪-‬عضالني و يا‬
‫اسكلتي‪-‬عضالني طراحي شده و در سطح‬
‫خارجي اندام قرار مي گيرد‪.‬‬
‫‪ (2‬پروتز ها ‪ :‬جانشين عضو از دست رفته‬
‫مي شود‪.‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخش ي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫تاريخچه ارتز و پروتز‬
‫•‬
‫•‬
‫شواهد تاریخی (مومیایی ها)‬
‫‪2700B.C‬‬
‫اشاره متون به پروتزهای اولیه در ‪ 1500‬سال قبل از‬
‫میالد مسیح‬
‫•‬
‫پیدا شدن یک اندام مصنوعی از زیر خاک در سال ‪ 1858‬در‬
‫ایتالیا مربوط به ‪300 B.C‬‬
‫•‬
‫‪ : 424 B.C‬فرار زندانی ایرانی از دست اسپارتا‬
‫•‬
‫دوران رنسانس ‪ :‬تولد دوباره تاریخ پروتز‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫ارتز و پروتز در دو قرن اخیر‬
‫• جنگ جهاني اول و دوم‬
‫•کشف درمان فلج اطفال‬
‫•پیشرفت علم پزشكي و مهندسي‬
‫(ساخته شدن مفاصل هوشمند پروتزي‬
‫و دستهاي الكترومكانیكي)‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫علل قطع عضو‬
‫‪ ‬بيماري ها‬
‫‪‬تروما‬
‫‪‬تومور‬
‫‪‬مادرزادي‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخش ي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫مقاطع قطع عضو در اندام تحتانی‬
‫•‬
‫•‬
‫قطع عضو از ناحیه لومبار )‪(Translumbar‬‬
‫"‬
‫از ناحیه لگن‬
‫)‪(Hemipelvectomy‬‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫مقاطع قطع عضو در اندام تحتانی‬
‫"‬
‫از مفصل هیپ )‪(Hip disarticulation‬‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫مقاطع قطع عضو در اندام تحتانی‬
‫•‬
‫•‬
‫) ‪(Transfemoral‬‬
‫قطع عضو باالی زانو‬
‫روی زانو )‪(Knee disarticulation‬‬
‫"‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫مقاطع قطع عضو در اندام تحتانی‬
‫•‬
‫"‬
‫زیر زانو‬
‫) ‪(Below knee‬‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫مقاطع قطع عضو در اندام تحتانی‬
‫•‬
‫•‬
‫"‬
‫"‬
‫سایم‬
‫پنجه‬
‫)‪(Syme‬‬
‫)‪(Partial foot‬‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫مقاطع قطع عضو در اندام فوقانی‬
prosthesis
(Forequarter)
‫قطع عضو از شانه‬
(Shoulder Disarticulation) ‫از مفصل شانه‬
"
(Trans humeral)
‫ازباالی آرنج‬
"
(Elbow Disarticulation )
‫قطع عضو روی آرنج‬
(Trans radial)
‫زیر آرنج‬
"
(Wrist Disarticulation)
‫مچ‬
"
(Partial Hand)
‫پنجه دست‬
"
•
•
•
•
•
•
•
1393 ،‫ دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‬،‫نوري‬
‫انواع پروتزها‬
‫‪ )1‬از نظر کاربرد‬
‫• زیبایی )‪(Cosmetic‬‬
‫• کارا )‪(Functional‬‬
‫‪ ‬مکانیکی‬
‫‪‬الکترونیکی‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫‪prosthesis‬‬
‫انواع پروتزها‬
‫‪ )2‬از نظر ساختار‬
‫• اگزواسکلتال )‪(Exoskeletal‬‬
‫• اندواسکلتال‬
‫)‪(Endoskeletal‬‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫قطعات پروتزها‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫سوکت‬
‫پنجه‬
‫مفاصل‬
‫اتصاالت‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫قطعات پروتزها‬
‫‪ (1‬سوکت‬
‫‪ (2‬پنجه‬
‫‪ (3‬مفاصل‬
‫‪ (4‬اتصاالت‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫قطعات پروتزها‬
‫‪ (1‬سوکت‬
‫‪ (2‬پنجه‬
‫‪ (3‬مفاصل‬
‫‪ (4‬اتصاالت‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫قطعات پروتزها‬
‫‪ (1‬سوکت‬
‫‪ (2‬پنجه‬
‫‪ (3‬مفاصل‬
‫‪ (4‬اتصاالت‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫قطعات پروتزها‬
‫‪ (1‬سوکت‬
‫‪ (2‬پنجه‬
‫‪ (3‬مفاصل‬
‫‪ (4‬اتصاالت‬
‫‪prosthesis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫‪Orthosis‬‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
Different Classification Style
 Function
 Area of the body
Orthosis
 Material
 Manufacturing method
 Objectives
1393 ،‫ دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‬،‫نوري‬
Orthosis Classification Based on Function
 Prophylactic
 Functional
Orthosis
 Rehabilitive
1393 ،‫ دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‬،‫نوري‬
Orthosis Classification Based on
Area of the Body
Orthosis
•
Upper limb
•
Lower limb
•
Foot
•
Spine
•
Head
1393 ،‫ دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‬،‫نوري‬
Orthosis Classification Based on
Area of the Body
Spinal Orthosis
Upper limb Orthosis
CO (cervical orthosis)
CTLSO (cervicothoracolumbar orthosis)
TLSO (thoracolumbosacral orthosis)
LSO (lumbosacral orthosis)
SIO (sacroiliac orthosis)
WHO (wrist-Hand orthosis)
EWHO (Elbow-Wrist-Hand orthosis)
SEO (Shoulder-Elbow orthosis)
SEWHO(Shoulder-Elbow-Wrist-Hand orthosis)
Orthosis
Lower limb Orthosis
FO (foot orthosis)
AFO (ankle foot orthosis)
KO (knee orthosis)
KAFO (knee ankle foot orthosis)
HKAFO (hip knee ankle foot orthosis)
HO (hip orthosis)
1393 ،‫ دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‬،‫نوري‬
Orthosis Classification Based on
the used materials
o Leather
o Metal
o Low temperature thermoplastics
o High temperature thermoplastics
Orthosis
o laminated
o Electronics
1393 ،‫ دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‬،‫نوري‬
Orthosis Classification Based on
manufacturing method

Prefabricated

Custom made

Prefabricated – custom fitted
Orthosis
1393 ،‫ دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‬،‫نوري‬
‫ارتزها‬
‫دسته بندی براساس هدف تجویز ارتزها‬
‫‪ (1‬حمایت از اندام آسیب دیده‬
‫‪ (2‬بهبود عملکرد اندام‬
‫‪ (3‬محدودیت یا تقویت حرکت اندام‬
‫‪ (4‬جلوگیری از بروز ناهنجاری ها و بد شکلی ها‬
‫‪ (5‬اصالح ناهنجاری ها و بدشکلی های موجود‬
‫نوري‪ ،‬دانشكده علوم توانبخشي اصفهان‪1393 ،‬‬
‫‪Orthosis‬‬
‫سوال؟‬

similar documents