Göran Svanelid

Report
Framtidens fem
viktigaste förmågor
Göran Svanelid
Universitetslektor
The Big 5 - De generella förmågorna
• Analysförmåga - 100 %
• Kommunikativ förmåga - 100 %
• Begreppslig förmåga - 80 %
• Procedurförmåga/IHF - 100 %
• Metakognitiv förmåga - 75 %
•
Mina krav på The
Big 5
• Finnas med i kursplanerna
• Vara utvecklings- och
bedömningsbara
Vilka förmågor kan
utvecklas när det
gäller
”seglingskonsten”?
KF
AF
PF
BF
MKF
Big 5 och Konsten att segla
AF: Samband mellan vind, segelyta och fart.
KF: Kan kommunicera med andra och då anpassa
sitt språk efter situationen och mottagare.
BF: Kan använda centrala begrepp som sjökort,
knop, farkost, navigering, väderlek, position, kurs.
MKF: Att ompröva beslut, bedöma alternativ och
förutse problem som kan uppstå.
PF: Veta hur man lovar, gippar, revar och hissar
segel och lägger till vid en brygga.
TB5 i ”Film & tv-produktion
• Planerar, genomför film- & tv-produktioner & använder
teknik, berättartekniker och...
• Gör bedömningar och ger omdömen om och förslag på
förbättringar...
• Skriver manus, redogör för & resonerar om
• Drar slutsatser och gör en komplex analys av film- och tvproduktioner om målgrupp, estetik och etiska aspekter.
• Använder fackspråk i sina bed. och analyser
• Använder fackspråksuttryck i sina analyser
En tuff utmaning
• Från 3 till 8 eller 12
Hur ska det gå?
Vad kan vi göra?
PISA-CHOCKEN!!!
Lösningen är:
ROT-pedagogik
• Gör Rätt saker
• Gör det Ofta
• Börja Tidigt
SAMMA FÖRMÅGOR!!
”Livslångt lärande”
Gymnasiet
Grundskolan
Förskolan
= Styrkan med The
Big 5
Vad är poängen med Big 5?
• Utvecklar ett gemensamt yrkesspråk mellan
olika pedagoger om kunskapssyn och lärande.
• Den röda tråden genom hela skolan och i alla
ämnen och därmed förbättrad måluppfyllelse.
• Synliggör skolans kunskapssyn: D.v.s. vilken
kunskap som räknas vara viktig och synliggör
vad som menas med kvalitet i undervisningen.
• ”Allt” utgår från Lgr 11.
Exempel på kontroversiellt ”yrkespråk”
(ett antingen - eller):
• Lärande
• Metodik
• Katederundervisning
• Eget arbete
• Betyg, läxor och prov
• Kunskap!
Obamas retorik
Yes WE Can!
Värdet av gemensamma visioner kring
förväntningar och attityder.
Aktuell forskning är
överens om en sak:
• Betydelsen av att ha
höga förväntningar och att
våga utmana eleverna.
Förväntningar OCH stöd
Höga förväntningar och stora utmaningar
Utvecklingszon!!!
Frustrationszon
Mkt stöd
Bekvämlighetszon
Uttråkningszon
Låga förväntningar och små utmaningar
Stötta elevers språkutvecklingen!
(genom att använda stödstrukturer och lässtrategier)
”Att klara sig från fiender
Alla djur ingår i någon form av näringskedja.
Dels äter djuren något, dels är de själva byte för
andra djur. För att klara både sig och ungarna
undan från att bli uppätna har olika djur
utvecklat olika lösningar.”
/Naturkunskap åk 6. Bonnier utbildning 2005
Erkända läsförståelsestrategier
• Reda ut oklarheter (ord & begrepp).
• Vad kommer att hända sedan?
• Formulera frågor.
• Sammanfatta det viktigaste.
• Think aloud (läraren som modell).
• Använd ”De gyllene principerna”!
Stödmall om: ”Äta eller ätas”
ART
Du
Igelkott
Fåglar
Påfågelöga
Vandrande
pinne
Fiende
”Taktik”
Övrigt
”Västvärldens största
skolproblem är att eleverna
ägnar mer tid med att GÖRA
saker än att TÄNKA.”
Lektionstid = Tanketid
Howard Gardner 1989
Mindre av: Vad/Hur ska vi GÖRA?
Mer av: Vad ska vi LÄRA oss?
• Göra en utflykt till skogen.
• Läsa/skriva en text om...
• Se/göra en film om...
• Laborera.
• Göra ett häfte om ett landskap/land/kung/djur/bilar..
• Läxa: Läs sidorna 9 - 12!
Allt mindre tid till undervisning, allt
mer tid till:
• Reda ut konflikter från rasten
• Vässa pennor
• Vänta på sin tur
• Städa
/Peter Haug
Allt hänger ihop!
Språkutvecklande
arbetssätt (EPA)
Stödstrukturer
(TTTT)
The Big
5
Lgr 11 som
”metodbok”
Vetenskaplig grund: Vygotskij. BfL & Gibbons
Hur lärde vi oss...
• Gå?
• Cykla?
• Simma?
Vi lärde oss med hjälp av NÅGON eller
NÅGOT för att nå Vygotskijs ZPD
De 5 stödstrukturerna
(för ökad måluppfyllelse och en ”win - win”-situation)
• Stödmallar
• Analysmodellen
• Begreppsscheman (Urvalsfrågan)
• ”The Big Q” (Urvalsfrågan)
• Språkutvecklande arbetssätt/EPA
Det avgörande beslutet
handlar om att skapa:
TTTT
(skapa möjligheter till
lärande via språk och
tänkande)
1. ANALYSFÖRMÅGAN
• Beskriva och förklara samband.
• Jämförande analyser (likheter &
skillnader, för- & nackdelar, risker &
möjligheter)
• Orsaker till - Konsekvenser av - Lösningar på
• Se utifrån olika perspektiv
• Beskriva mönster och kunna generalisera
• Dra slutsatser (av t ex en jämförelse)
4. Procedurförmågan/IHF
• Förmågan att söka, värdera, dra slutsatser, sortera
och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta
och värderingar.
• Dokumentera en undersökning, ”labba”, planera
ett träningsprogram, göra sammanfattningar...
• Hantera olika verktyg och köksredskap.
• Veta hur man gräddar pannkakor, syr i en
knapp, löser en ekvation, kombinera olika texter...
• Vet hur man ska använda metoder, strategier,
symboler, tabeller, formler och grafer för att...
ÄMNENA
PREST-
Procedurförmågan i PREST
• Använder olika tekniker, verktyg och material...
• Planera och tillaga måltider och andra uppgifter
som förekommer i hem...
• Hanterar nödsituationer vid vatten...
• Sjunger eller spelar eleven på något instrument...
• Formger och framställer slöjdföremål i...
5. Metakognitiv förmåga
• Bedöma den egna förmågan. Föreslår förändringar, lösning
• Utvärdera den egna arbetsprocessen och resultatet...
• Skapa nya idéer & frågor, problemlösare, entreprenör...
• Formulera och välja mellan olika handlingsalternativ,
strategier och metoder för att t ex förstå en text bättre...
• Pröva & ompröva. Överväga alternativa lösningar.
• Anpassa matlagning, skrivande till syfte, målgrupp, genre
och till olika situationer.
• Hur en undersökning/text/bild/pall/redovisning, maträtt,
ett musikstycke/träningsprogram kan förbättras.
Metakognition i fotboll
”Skapa ett lärande motivationsklimat”
• Anpassa taktiken efter olika omständigheter
som: Väderlek, det egna lagets och
motståndarnas styrkor och svagheter,
underlaget...
• Taktiksnack efter matchen: Vad gjorde vi för
fel och vad kan vi göra annorlunda?
Utgå från ett KUNSKAPSKRAV och CI i
MUSIK för att skapa TBQ och en
STÖDMALL + EPA + BfL för att ge
eleverna möjlighet att nå sin
närmaste utvecklingsnivå
Kunskapskrav: Eleven kan föra
resonemang om musikens olika
funktioner...
Centralt innehåll: Hur musik
används i olika medier, till exempel i
film och datorspel.
”THE BIG Q”
På vilka olika sätt kan musik
användas för att påverka
människor känslomässigt?
Hur används MUSIK för påverkan?
Musikens
roll för att
skapa...
Exempel
från
filmscen
Exempel
från
datorspel
Spänning
Romantik
Sorg
Humor
Tack för mig
och lycka till!
/[email protected]

similar documents