Samverkan

Report
Välkommen
Elisabeth Spång, Sofia Lindgren
och Måns Hensjö
2014-10-09
1
Metod
• Teori
• Övningar och gruppdiskussion
• Konkreta exempel, problem
• Frågor
2
Agenda
• Arbetsrättens lagar och avtal
• Att ingå avtal om anställning
• Att vara anställd
• Att avsluta en anställning
3
Verksamhet
Organisation
Ekonomistyrning
Personalförsörjning
arbetsrätt
Ledarskap
arbetsrätt
Kompetens
Lönepolitik
arbetsrätt
Arbetsgivarpolitik
4
Arbetsrättsliga utgångspunkter:
• Internationella konventioner m.m.
• EG-rätt – fördrag, förordningar, direktiv m.m.
• Svensk arbetsrätt, övriga lagar, förordningar,
myndigheters föreskrifter m.m.
• Kollektivavtal
• Det enskilda anställningsavtalet
• Riktlinjer, råd, policys, sedvänja och bruk etc.
5
Arbetsrättens
lagar och avtal
6
1970-talets
lagstiftningsexplosion
• Möjligheten att lösa problem inom det
arbetsrättsliga området genom avtal misslyckades
under många år på 50 och 60-talet.
• De fackliga organisationerna vände sig då till de
politiska makthavarna
Ny lagstiftning som reglerar arbetsgivarens och
arbetstagarens rättigheter och skyldigheter:
LFF 1974, MBL 1976, AML 1977 LAS 1982, osv.…
7
Arbetsrättsliga lagar
Anställningsförhållandet
Tvist och rättegång
Diskriminering
LAS
LRA
LOA
Diskrimineringslag
deltid,
tidsbegr.
anställning
Ledighet
SemL
SjLL
LTFS
LNÄRVÅRD
FörL
Arbetsmiljö och
arbetstid
AML
LUTB
LSI
8
ATL
Medbestämmande och
fackligt arbete
AFL
MBL
LFF
Kollektivavtal
Två nivåer:
• centrala mellan arbetstagar- och
arbetsgivarorganisationer
• lokala mellan arbetsgivare och fack
Skillnad mot andra avtal:
• särskilda rättsverkningar
• tvingande (normerande)
• fredsplikt
9
Centrala kollektivavtal (SKL)
Pension och
försäkring
Förhandling
och samverkan
HÖK
KHA
AKAP-KL
AGS-KL
Anställnings- och lönevillkor
AGF-KL
Löneavtal
i HÖK
FAS 05
KAP-KL TGL-KL
AB
AB bilagor
BEA
BIL 01
TFA-KL
PAN
TRAKT
10
Lokala kollektivavtal
Staden träffar många lokala kollektivavtal med centrala
fackliga organisationer. Samtliga återfinns i ”Arbetsgivardatabasen”. Nedan följer några exempel:
•
•
•
•
•
•
•
Samverkan
Flextid
Traktamentsavtal
Bilersättningsavtal
Lägeravtal
Löneöversyn
Arbetsmarknadspolitiska
insatser
• Individuella verksamhetsanpassade scheman
• Arbetstidsområdet
• Löner – feriearbetande skolungdom
•Kompetensutvecklingsavtal
(Kommunal)
11
Förvaltningslokala
kollektivavtal
Endast inom arbetstidsområdet
• Längre begränsningsperiod än 16 veckor
• Högre uttag av allmän övertid än 200 tim/år eller
50 tim/månad
• Byte av rast mot måltidsuppehåll
• Avvikelse från reglerna om förläggning av rast .
• mm
12
Allmänna Bestämmelser (AB)
- en bilaga till HÖK
Innehåller bl a regler om:
•anställningsform (§ 4)
• avlöningsförmåner (§ 15)
• allmänna åligganden (§ 6)
• förflyttning (§ 6)
• övertid (§ 20)
• avstängning (§ 10)
• disciplinpåföljd (§ 11)
• uppsägningstid (§ 33)
13
Bilagor till AB
L - lägerverksamhet
D - Personalpool
E – Arbetstid för
räddningstjänsten
M – arbetstid för lärare
AB
J – jourtjänstgörande
personal
U – Uppehållsanställningar
14
Att ingå avtal om anställning
15
Anställningsavtalet
• arbetsgivare och arbetstagare – parter
• ett avtal träffas
• anställningsform
• avtalets innehåll
• ett avtal upphör
16
Anställningsavtalets form
• Skriftligt
anställningsavtal
(jfr information enligt 6c § LAS)
• Muntligt
oklarheter kan leda till problem
• Konkludent handlande/beteende som ger
anledning att tro att anställning
ingåtts…
17
Anställningsform enligt LAS och AB
Anställningen gäller tills vidare om
inget annat har avtalats
18
Anställningsformer enligt
LAS och AB
Avtal om tidsbegränsad anställning
får träffas för:
•
•
•
•
•
allmän visstidsanställning (AVA)
vikariat
säsongsarbete
när arbetstagare fyllt 67 år
provanställning
19
Anställningsformer för lärare
enligt Skollagen
• Legitimationsgrundande anställning (i
avvaktan på legitimation)
OBS! FÖRSVINNER UNDER HÖSTEN 2014
• Tidsbegränsad anställning enligt
2 kap. Skollagen (obehöriga lärare/lärare
/förskollärare i väntan på legitimation)
20
Lag- och avtalsreglering angående
provanställning
Personliga assistenter LAS
Provanställning enligt AB
AB
Bilaga
Bilaga
MM
(lärare)
(lärare)
21
Högst 6 mån
Besked senast vid prövotidens utgång
annars tv
Kan avbrytas.
Högst 6 mån om prövobehov.
Besked senast vid prövotidens utgång
annars tv
Kan avbrytas utan särskilda skäl med 1 mån
uppsägningstid.
Facken ska informeras inom 1 månad.
Som AB förutom att provanställningen kan
vara i upp till 12 månader.
Konvertering
(5 § 2 st LAS) - tidsbegränsad anställning övergår till
tillsvidare anställning
• Vikariat
– sammanlagt >720 anställningsdagar (ca 2 år) under de
senaste 5 åren
• AVA (allmän visstidsanställning)
– sammanlagt >720 anställningsdagar (ca 2 år) under de
senaste 5 åren
• Vikariat + AVA
– sammanlagt >1080 anställningsdagar (ca 3 år) under de
senaste 5 åren (enligt AB § 4)
22
Företrädesrätt till återanställning
25 § LAS samt AB § 35:
• 12 månaders anställning under de senaste 3 åren
• Avslut på grund av arbetsbrist
• Företrädesrätt begränsad till förvaltning och
avtalsområde och ev. till befattning
• Företrädesrätten gäller från beskedet och i nio månader
från tidpunkten då anställningen upphörde
• Medarbetaren måste skriftligen anmäla att han/hon vill
utnyttja rätten till företräde (inom 1 mån).
• Ej företrädesrätt till vikariat kortare än 14 dagar
23
Att tänka på vid rekrytering
- stadens rekryteringsordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Omplacering enligt 7 § 2 stycket LAS
Stadigvarande förflyttning enligt § 6 AB
Deltidsanställdas önskemål om högre
sysselsättningsgrad i enlighet med § 5 AB (jfr 25a §
LAS) – avseende redan anställda på det aktuella
arbetsstället
Företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS och §
35 AB avseende anställningar inom förvaltningen och
kollektivavtalsområdet
Intern frivillig rörlighet inom Göteborgs Stad
Extern rekrytering
24
Förbud mot diskriminering
Man
Kvinna
Hetro -
Homo -
Bisesexuell.
Religion
Nationalitet
Trosuppfattn
liknande
Hudfärg
Etnicitet
Fysisk
begränsn.
Psykisk
begränsn.Begåvnings.
begränsn.
Deltidsanställd
Visstidsanställd
Föräldraledig
Ålder
Könsöverskridande
identitet eller uttryck
De formella diskrimineringsgrunderna är :
Kön, etnicitet/religion/trosuppfattning, sexuell läggning, anställningsform,
funktionshinder, föräldraledighet, ålder, samt könsöverskridande identitet
eller uttryck
25
Att vara anställd
26
Rättigheter och skyldigheter
Arbetsgivaren ska
Arbetstagaren ska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
betala lön
tillhandahålla anställningsförmåner
svara för en god arbetsmiljö
samarbeta och samverka
följa god sed på arbetsmarknaden
27
utföra arbete
följa ordningsregler
följa arbetsmiljöregler
samarbeta och samverka
vara lojal
Allmänna Bestämmelser (AB)
- en bilaga till HÖK
Innehåller bl a regler om:
•anställningsformer (§ 4)
• avlöningsförmåner (§ 15)
• allmänna åligganden (§ 6)
• stadigvarande förflyttning (§ 6)
• övertid (§ 20)
• avstängning (§ 10)
• disciplinpåföljd (§ 11)
• uppsägningstid (§ 33)
...jämför med LAS
28
AB § 6 Allmänna åligganden
utföra arbete
Mom. 1 Arbetstagare ska utföra de arbetsuppgifter som framgår av
för arbetstagaren gällande anställningsavtal och de åligganden i
övrigt, som är förenade med anställningen.
Om behov finns är arbetstagare dessutom skyldig att vikariera
för annan arbetstagare hos kommunen och därvid helt eller
delvis utföra även egna arbetsuppgifter, att byta schema eller
förskjuta arbetstiden, att arbeta utöver fastställd arbetstid samt
att fullgöra jour och beredskap.
29
AB § 6 Allmänna åligganden
stadigvarande förflyttning
Vid stadigvarande förflyttning av
arbetstagare ska beaktas, att vägande
skäl ska finnas för att förflytta
arbetstagaren mot hennes eller hans
önskan.
30
AB § 10 Avstängning m.m.
- Tillfälligt tas ur arbete pga förseelse (mom. 1)
- Misstänkt eller skyldig till svårare fel eller
försummelse i arbetet eller brott utom
anställningen (mom. 2)
Vid avstängning är huvudregeln att AT behåller lönen. Löneavdrag endast enligt mom. 1 eller vid tydlig grund för avsked.
Överläggning inför beslut om avstängning
31
AB § 11 Disciplinpåföljd
Disciplinpåföljd i form av skriftlig varning vid fel
eller försummelse. (Mom. 1)
Ingen tvekan får uppstå om anledningen till
åtgärden. (Mom. 4)
Av varningen ska tydligt framgå vad som är skälet
och det bör också framgå att uppsägning kan bli
aktuell om misskötsamheten upprepas.
32
Möjliga åtgärder i samband med
misskötsamhet
Diciplinär
åtgärd =
skriftlig
varning
Förflyttning
Omplacering
Misskötsamhet
Avstängning
Sjukdom
Avsked
Rehabilitering
Uppsägning
33
Misskötsamhet – tre frågor
• På vilket sätt har medarbetaren misskött
sig?
• På vilket sätt har misskötsamheten skadat
verksamheten?
• Vad har arbetsgivaren gjort för att komma
tillrätta med problemet?
34
Arbetsgivarens hantering vid misskötsamhet
Samtala, klargöra,
medvetandegöra,
konfrontera,
diskutera.
Gemensamma
åtgärder/insatser?
Avstängning?
(enligt AB, tillfällig
åtgärd för utredning/
hantering och
ställningstagande)
Uppsägning,
omplacering?
(enligt LAS och AB)
Upprepade allvarliga
samtal – ”påminnelse
om anställningsavtalets rättigheter
och skyldigheter?
Stadigvarande
förflyttning med
vägande skäl?
(enligt AB)
Avsked?
(enligt LAS)
35
Disciplinär åtgärd?
(skriftlig varning
enligt AB)
Dokumentera!
Iaktta formföreskrifter!
Förhandla enligt MBL!
Att avsluta en anställning
36
Ett anställningsavtal kan upphöra genom att:
• En tidsbegränsad anställning löper ut (besked om upphörande,
15 § LAS)
• Egen uppsägning från medarbetaren (uppsägningstid)
• Uppsägning från arbetsgivaren (7 § LAS, saklig grund, uppsägningstid)
- arbetsbrist
- personliga skäl
• Avsked från arbetsgivaren (18 § LAS)
• Pension (33 § LAS)
• Sjukersättning tillsvidare
• Avtalslagen ogiltigt avtal (vid tvång, svek, ocker eller oskälighet)
• Uppsägning av tidsbegränsad anställning AB § 33
37
Pensionsavgång
• Arbetstagare har rätt att arbeta kvar till utgången
av den månad då man fyller 67 år
• Arbetsgivaren måste ge skriftligt besked om
avgång minst en månad i förväg (LAS § 33)
• Utan besked fortsätter tillsvidareanställningen
och saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS
krävs för att avsluta anställningen
OBS! Ålder i sig är inte saklig grund för uppsägning.
38
Uppsägning enligt 7 § LAS
”saklig grund”
Personliga skäl – hänförliga till medarbetaren
rörande misskötsamhet eller sjukdom
Arbetsbrist – samtliga situationer som inte är
hänförliga till medarbetaren som person
39
AG:s uppsägning 7 § LAS
Arbetsbrist
Personliga skäl
övertalighet
misskötsamhet
rehabilitering
omplacering
nej tack
omplacering
omplacering
Uppsägning
uppsägning
arbetsbrist
uppsägning
40
Omställning Göteborgs Stad
– omställningsprocess
Beskrivning av hur arbetsbristsituationer hanteras i
Göteborgs Stad.
Anställningstrygghet: Vid arbetsbrist ska Göteborgs
Stad alltid erbjuda en ny placering.
Uppsägning sker endast om AT tackar nej till ett skäligt
omplaceringsalternativ.
Göteborgs Stad = en arbetsgivare
41
AG:s uppsägning 7 § LAS
Arbetsbrist
Personliga skäl
övertalighet
misskötsamhet
Omställningsprocessen
rehabprocessen
omplacering
nej tack
omplacering
omplacering
uppsägning
uppsägning
uppsägning
42
Saklig grund för uppsägning på grund
av nedsatt arbetsförmåga
Kan vi som arbetsgivare visa att medarbetaren har
en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan
till ordinarie eller annat arbete hos arbetsgivaren
som är så väsentligt att medarbetaren inte kan
utföra något arbete av betydelse?
43
Exempel på misskötsamhet
•
•
•
•
•
•
•
•
Samarbetsproblem
Olovlig frånvaro
Sen ankomst
Arbetsvägran
Sexuella trakasserier
Dåliga arbetsprestationer
Illojalitet
Brottslighet inom eller utanför anställningen
44
Pågående ärenden i Göteborgs Stad just nu…
• Medarbetare har hotat att skada chefens barn
• Chef missköter arbetstider och har blogg med
sexuellt innehåll
• Hantering av medarbetare som är helt oförmögen
att ta åt sig av kritik
• Medarbetare som på grund av religiös övertygelse
inte vill nudda kvinnliga kollegor
• Medarbetare som har sovit på arbetstid
• Ekonomiansvarig med bisyssla i friskolestyrelse
45
Saklig grund för uppsägning på grund
av misskötsamhet
• På vilket sätt har medarbetaren misskött sig?
• På vilket sätt har misskötsamheten skadat
verksamheten?
• Vad har arbetsgivaren gjort för att komma tillrätta
med problemet?
46
Formalia kring uppsägning av
personliga skäl
• AG underrättar AT om att man har för avsikta att
säga upp anställningen (2 v.)
• AG varslar facklig organisation som har en vecka
på sig att begära överläggning
• Tvåmånadersregeln
• Omplaceringsutredning
• Uppsägningstid (jfr AB, Kommunal)
47
Avsked, 18 § LAS
18 § LAS
Avsked får ske, om arbetstagaren grovt har
åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren
48
Formalia kring avsked
• AG underrättar AT om att man har för avsikta att
säga upp anställningen (1 v.)
• AG varslar facklig organisation som har en vecka
på sig att begära överläggning
• Tvåmånadersregeln
• Ingen skyldighet att utreda möjlighet till annan
placering
• Omedelbart avslut av anställning
49
Avsked, 18 § LAS
Exempel
- Hot eller våld riktad mot arbetsgivaren (chef,
kollega, brukare)
- Stöld av arbetsgivarens egendom
- Sova på arbetet
50
Överläggning, förhandling, tvister,
domstolsprocesser m m
Med facklig organisation som ombud:
•
•
•
•
Överläggning
Lokal tvisteförhandling (Stadsledningskontoret)
Central tvisteförhandling (Sveriges kommuner och landsting)
Arbetsdomstolen
Utan facklig organisation som ombud:
• Tingsrätt med överklagande och prövningstillstånd till Arbetsdomstolen
Övrigt:
• T ex diskrimineringsombudsmannen, Arbetsmiljöverket
51

similar documents