Presentatie Zorgaanbieders

Report
Instructiebijeenkomst
inrichting werkproces
t.b.v. declaratie en
betalingsverkeer
Zorgaanbieders
16 december 2014
Maxim ter Hedde
Kwartiermaker inrichting beheertaken
Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân
Mariël Hylkema
Implementatie projectleider Mozaak
Charles Willems
ZorgNed
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Scope en afbakening
Proces op hoofdlijnen
Berichtenverkeer
Proces in detail
Voorbereidingen
Vragen
1. Scope en afbakening
Wmo regionaal
1. Beschermd wonen
2. MO / VO
3. AMHK
Jeugdzorg regionaal
1.Residentiële zorg inclusief
gesloten zorg
2.Jeugdbescherming
3.Jeugdreclassering
4.Spoedeisende zorg
5.Jeugd GGZ
6.Jeugd AWBZ intramuraal
7.Behandeling en vervoer
8.Pleegzorg.
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Scope en afbakening
Proces op hoofdlijnen
Berichtenverkeer
Proces in detail
Voorbereidingen
Vragen
cliënt
2. Proces op hoofdlijnen
Gemeente
Toegang
Sociaal gebiedsteam /
wijkteam
GGK
Beschikking
1
verplichting
4
budgetoverzicht
goedgekeurde factuur
Administratieve
verwerking
2
toewijzing
Vecozo
3
factuur
Gecontracteerde zorgaanbieders
cliënt
2. Proces op hoofdlijnen: situatie per 01 januari 2015
Gemeente
Toegang
Sociaal gebiedsteam /
wijkteam
Beschikking
1
verplichting
4
budgetoverzicht
goedgekeurde factuur
3
factuur
Administratieve
verwerking
2
toewijzing
Gecontracteerde zorgaanbieders
Portaal
MO Zaak
2 Toewijzing
• Materiële toewijzing zorgproduct wordt door sociaal wijkteam
in samenspraak met aanbieder gedaan. Toewijzing op niveau
contract.
• Over de frequentie van de toewijzingen en
afhandelingstermijnen zijn nog geen concrete afspraken met
gemeenten gemaakt. Toewijzingsbericht is administratief, zorg
kan al eerder worden ingezet door aanbieder.
3 Facturen
• Maandelijks achteraf
• Betaling van een factuur tot en met € 10.000 heeft enkele
werkdagen na akkoord van MO plaats. Betaling van een factuur
boven dit bedrag, mits akkoord van MO, 30 dagen na
factuurdatum
• Correcties kunnen maximaal over één kalendermaand terug
worden ingediend
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Scope en afbakening
Proces op hoofdlijnen
Berichtenverkeer en overdracht cliëntgegevens
Proces in detail
Voorbereidingen
Vragen
Overdracht cliëntgegevens (1)
1. Jeugdigen voor wie zorg wordt ingekocht via een PGB en jeugdigen
die op een wachtlijst staan: gefaseerde aanlevering, door
gemeente te downloaden via CAK-portaal
2. Jeugd voor wie op individueel niveau wordt gedeclareerd,
Jeugdigen die zorg in 2014 ontvangen vanuit AWBZ, jeugd-GGZ
vanuit de ZVW en jeugdigen in gesloten instelling voor jeugdhulp
vanuit de WJZ (jeugdzorg-plus) en waarvan zorg doorloopt in 2015:
De zorgaanbieders zijn vanuit een regionale actie aangeschreven
om gegevens over te dragen (nov 2014 en jan 2015). De gemeente
kan de bestanden downloaden via de VBO-module.
Overdracht cliëntgegevens (2)
3. Jeugdigen met een voorziening/ maatregel jeugdreclassering en
Jeugdigen met een voorziening/ maatregel jeugdbescherming. De
continuïteit van zorg gaat over van Bureau Jeugdzorg naar de
gecertificeerde instelling, cliëntgegevens blijven bij Bureau
Jeugdzorg Friesland.
4a. Jeugdigen die zich hebben gemeld bij BJZ maar waarbij nog geen
contact is gelegd door BJZ. Op maandag 29 december levert BJZ
aan alle gemeenten in Friesland een CSV-bestand met daarin de
BSN-nummers van alle klanten uit de werkvoorraad van BJZ.
4b. Jeugdigen die zich hebben gemeld bij BJZ maar waarbij nog geen
contact is gelegd door BJZ. Cliëntgegevens in CSV-bestand. Dit
bestand is relevant voor de sociaal wijkteams. Er is nog geen
sprake van een indicatie. Deze klanten komen dan via de nieuwe
instroom terecht bij MO-Zaak.
Berichtenverkeer per 01 januari 2015
Gemeente
JW301
Betalingsopdracht
verplichting
Portaal MO zaak
JW301
opdracht
factuur
JW303 (AWBZ)
Excel-variant
JW321 (GGZ)
Gecontracteerde zorgaanbieders
Overige berichten
• Verzoek tot aanvraag toewijzingsbericht. Van toepassing bij directe
verwijzing. Er komt in het berichtenverkeer ondersteuning voor
directe verwijzingen door bijv. huisartsen. In zo’n situatie moet de
aanbieder een verzoek om toewijzing bericht versturen naar MOzaak. De direct doorverwezen cliënten zijn dan altijd in beeld. Dit
bericht wordt binnenkort opgenomen in het leveranciersportaal.
Tot die tijd actief per email verzoek indienen bij Mozaak.
Voorkeur JW303 boven JW321 voor GGZ
• Het JW321 declaratie sluit aan bij de huidige werkwijze van GGZ
instellingen mbt tot DBC’s. Zodra een DBC is afgesloten, en alleen
dan, kan een JW321 bericht worden verstuurd.
• Het JW303 declaratiebericht is echter veel flexibeler in opzet en
biedt ook de ruimte voor de verschillende producten die met
jeugdaanbieders (inclusief GGZ instellingen) zijn gecontracteerd.
Daarom is het advies om zoveel mogelijk het JW303 bericht te gaan
gebruiken.
• Mocht een GGZ instelling vanwege bestuurstechnische of ICT
oorzaken niet om de JW321 heen kunnen moeten we in overleg met
die instelling bespreken wat we dan met het JW321 bericht gaan
doen.
• In het geval dat een GGZ instelling geen JW303 kan genereren is er
de berichtenconverter.
Berichtenverkeer per 01 januari 2015
• Niveau van toewijzen: op productniveau zoals
gecontracteerd.
• Gestandaardiseerd berichtenverkeer, zowel voor
inhoud als in vorm
• Excel formats factuur (WMO303)
• wordt per email verstrekt
• tevens vindbaar op
https://www.istandaarden.nl/istandaarden/Modules/Berichte
nconverter-Wmo-en-Jeugdwet.html
• Eventueel vertaaltabel, van oude producten (2014)
naar nieuwe in 2015 (bestaande cliënten)
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Scope en afbakening
Proces op hoofdlijnen
Berichtenverkeer en overdracht cliëntgegevens
Proces in detail
Voorbereidingen
Vragen
Gemeente levert beschikking (301) aan
MOzaak portaal Jeugd-Ned; Inlogscherm wijkteam
Beschikking van gemeente naar MOzaak
MOzaak portaal Jeugd-Ned; Gemeente ziet beschikkingen
Mozaak verwerkt beschikkingen en
maakt toewijzingen voor leverancier
Leverancier: de toewijzingen van alle gemeenten
MOzaak portaal Jeugd-Ned; Toewijzing aanbieder
Toewijsberichten (301’s) downloaden door leverancier
Per toewijzing extra informatie beschikbaar
Leverancier dient factuur in (303) en
controleert
Factuur indienen
MOzaak portaal Jeugd-Ned; Naar factuurcontrole
Factuur bekijken
Factuurregels controleren en corrigeren
Factuurregels controleren
•
Leverancier heeft contract
•
Contractbedrag niet overschreden
•
BSN gevonden
•
Client in juiste gemeente
•
Leverancier heeft cliënt in zorg
•
Product valt binnen interventie-niveau
MOzaak portaal Jeugd-Ned; Facturatie
Budget-uitputting
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Scope en afbakening
Proces op hoofdlijnen
Berichtenverkeer en overdracht cliëntgegevens
Proces in detail
Voorbereidingen
Vragen
Voorbereidingen (1)
1. Inrichting MO zaak portaal + testtraject
• uitvraag volgt i.g.v. ontbrekende gegevens, bijv. IBAN, AGB
code
2. Aanmelden gebruikers:
• gebruikers opgeven via formulier
• contactpersoon techniek doorgeven via formulier
3. Instructie gebruikers
• handleiding wordt toegezonden aan toekomstige gebruikers
• handleiding is beschikbaar in applicatie zelf
Voorbereidingen (2)
4. Keuze gebruik portaal
• zorgtoewijzing: met berichten of met werken in schermen
• facturatie: met Wmo- of JW-berichten of met excel
5. Informatie over voortgang implementatie
• contactpersonen per organisatie opgeven via formulier
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Scope en afbakening
Proces op hoofdlijnen
Berichtenverkeer en overdracht cliëntgegevens
Proces in detail
Voorbereidingen
Vragen
Vragen en antwoorden
Contracten/inkoop:
[email protected]
Berichtenverkeer en aansluiting MO Zaak Portaal:
[email protected]
Gebruikersvragen tijdens uitvoering proces:
[email protected]
Overige veelgestelde vragen op:
www.leeuwarden.nl/inkoopzorg
Specifiek voor Beschermd Wonen
a)
b)
c)
d)
e)
Opstellen indicatie-advies format volgt uiterlijk 22 december
via MO-zaak
Versturen indicatie-advies door sociaal wijkteam van alle
Friese gemeenten
Beschikkingen en betalingen alle via Leeuwarden (als
centrumgemeente)
Ook voor bestaande cliënten dienen wijzigingen in
zorglevering doorgegeven te worden.
In het kader van eigen bijdrage is het belangrijk dat de
gemeente Leeuwarden als centrumgemeente (via MO-zaak)
weet dat zorglevering gestopt is.
Gestelde vragen zorgaanbieders (1)
a) Naar welk adres dient de factuur gezonden te worden en op welke
wijze (bij voorkeur digitaal)? Facturen worden in het portaal geupload
of worden gemaild naar: [email protected]
b) Is de afspraak te maken dat bij discussie over de inhoud van de
factuur, toch 90% van het factuurbedrag binnen de reguliere
betalingstermijn betaald worden? Neen, pas wanneer wederzijds
duidelijkheid is en dit tot een nieuwe factuur leidt, zal de
betalingstermijn van de nieuwe factuur worden gehanteerd. Wanneer
geen nieuwe factuur behoeft te worden gestuurd, zal de
betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur worden aangehouden.
c) Verzoek om coulance te hanteren bij correctie vanuit zorgverlener
m.b.t. regel dat maximaal 1 maand na facturatie nog een correctie
mogelijk is. De gemeente ziet vooralsnog geen aanleiding om op
coulance op te late correcties op facturen toe te passen.
Gestelde vragen zorgaanbieders (2)
d. Op welke wijze en volgens welk format willen gemeenten kwartaal en
jaarrapportages ontvangen? Er worden geen rapportages gevraagd in
de overeenkomsten. Er is alleen sprake van voldoen aan
gegevensuitwisseling volgens het gevraagde format. Zie
raamovereenkomst sociaal domein artikel 10
e. Gaan gemeenten werken met beschikkingsnummers? Zo ja, wat houdt
dat in, hoe kunnen we een dergelijk nummer verkrijgen en waar
dienen we dit nummer te gebruiken? Ja, gemeenten gaan werken met
beschikkingsnummers. In de berichtenstandaard is ruimte opgenomen
voor het beschikkingsnummer. In het toewijzingsbericht Wmo301 en
Jw301 wordt het beschikkingsnummer dus langs die weg met de
zorgaanbieders gecommuniceerd.
Gestelde vragen zorgaanbieders (3)
f.
Woonplaatsbeginsel - hoe gaan we om met verhuizingen van jongeren
of gezaghebbende ouders naar andere gemeenten of provincies? De
Friese gemeenten volgen allen de landelijke afspraken hieromtrent
g. Bij doorlopende AWBZ indicaties verzendt het zorgkantoor een
intrekkingsbericht naar de zorgaanbieder waarin wordt aangegeven
dat de opdrachtverstrekking per 1-1-2015 stop wordt gezet. Wat moet
de zorgaanbieder vervolgens doen? De rechten van de betrokkene
cliënt wijzigen niet. De zorg wordt gecontinueerd en de gemeente
neemt de opdracht over. De zorgaanbieder vraagt de gemeente voor
deze cliënten een nieuwe opdracht (toewijzing) te verstrekken. Dit
kan door aanlevering van een bestand met de gegevens van de
betreffende AWBZ-cliënten (vergelijkbaar bestand als voor de
eenmalige gegevensoverdracht).
Gestelde vragen zorgaanbieders (4)
h. We hebben begrepen dat er voorschotten verstrekt gaan worden. Hoe
loopt het proces hierin? Wie verstrekt een voorschot aan wie? En
vervolgens ook hoe worden de bestedingen daarop geboekt (ook weer
wie doet wat). Er zijn met bepaalde zorgaanbieders afspraken
gemaakt over bevoorschotting. Dit betreffen de JGGZ-aanbieders
(die nu werken met DBC-systematiek en dat gaat uit van
bevoorschotting; de DBC systematiek wordt vanwege landelijk
gemaakte afspraken voortgezet, en daarmee moet dus ook
bevoorschotting worden doorgezet). Ook met Jeugdhulp Friesland
(Jeugd en Opvoedhulp) zijn bevoorschottingsafspraken gemaakt, die
ook gewoon in het contract staan. De achteraf gestuurde facturen
worden verrekend met de voorschotten.

similar documents