Herziening Langdurige Zorg - Zorgverzekeraars Nederland

Report
Herziening Langdurige Zorg
Effecten op de Informatievoorziening
Leidraad
•
•
•
•
•
Inleiding
Zvw
Wlz
WMO en Jeugdwet
VECOZO en Inlichtingen Bureau
Inleiding
• Overhevelingen uit de AWBZ
• Nieuwe informatiestromen
– gemeenten – zorgverzekeraars – zorgkantoren
Overzicht
Zvw
• Wijkverpleging
• Declareren
– Segment 1 - productiemonitor
– Segment 2 – AW319
– Zintuiglijk Gehandicapten – AW319
• LGGZ
– GZ321
• AW-Entry voor de Zvw
Wlz
•
•
•
•
•
Van AZR naar iWlz
XML als primaire taal
Modulair Pakket Thuis
Declareren
Subsidieregelingen
– ADL - Eerstelijns Verblijf - Extramurale behandeling
• Overgangsrecht
• GGZ-B
Wmo en Jeugdwet
Gemeentelijk berichtenverkeer voor Wmo en
Jeugdwet
Donderdag 9 oktober 2014
Agenda (1/2)
Wmo en Jeugdwet:
 Taken overheveling per 1/1/2015 naar gemeenten
 Belang gemeenten en aanbieders van zorg
 Welke berichten?
 Hoge eisen t.a.v. privacy en beveiliging
Agenda (2/2)
VECOZO en Inlichtingenbureau
 Wie is de opdrachtgever?
 Bewerkersovereenkomsten IB/RINIS en VECOZO
 AGB-code en aanvullende erkenningen
 Varianten in aansluiting op berichtenverkeer
 Actuele stand van zaken
 Pilot gemeenten en servicebureau’s
 Vervolg ontwikkelingen
Wmo en Jeugdwet
Nu:
Wmo 2007
AWBZ
Jeugdwet
: in uitvoering bij gemeenten
: in uitvoering Rijk
: deels Rijk, deels Provincie
Vanaf 1/1/2015
Wmo 2007 en 2015 : uitvoering bij 394 gemeenten
Jeugdwet
: uitvoering bij 394 gemeenten;
vaak regionaal uitgevoerd op verzoek Rijk en
Provincie geleidelijke overgang – borgen
dienstverlening jeugdigen)
Taken gemeente; minder middelen…
Gemeenten per 1-1- 2015 verantwoordelijk voor:
 Uitvoering van nieuwe Wmo en de Jeugdwet.
 Gemeente bepaalt of burgers ondersteuning krijgen bij:









Hulp bij het huishouden
Vervoer
Persoonlijke verzorging
Maatwerkarrangementen
Kortdurend verblijf
Woonvoorzieningen
Opvang
Hulpmiddelen
Etc…
Doelstelling wetten en gemeenten
 Eén gezin, één plan, één regisseur
 Stroomlijnen dienstverlening








Zelfredzame burger; zelf verantwoordelijk….Tenzij
Sociaal netwerk/vangnet
Kwaliteit van zorg
Snelle en adequete levering van noodzakelijke zorg
Administratieve lastenverlichting
Zorg dichtbij de burger; gemeente kent haar burgers
Zorg op maat
Beheersbaarheid totale zorgkosten
Wat verlangt dit?





Kennis en informatie bij gemeenten
Keteninformatisering
Beveiligingsmaatregelen
Voldoen aan privacywetgeving
Digitale samenwerking tussen gemeenten en aanbieders
van zorg (E-herkenning – STORK 3)
 Benoemen IB en VECOZO als gegevensknooppunten
voor gegevensoverdracht
VECOZO, RINIS en IB knooppunten in de
keten van gemeenten en zorgsector
Wat is hiervoor geregeld? (1/2)
 Bouw van berichten Wmo 301, 302, 303 en 304 met
aanvullende notificaties
 Bouw berichten Jw 301, 302, 303, 304, 321 en 322
 Bewerkersovereenkomsten met VNG voor de
uitwisseling van gegevens
 E-herkenning – STORK 3 als basisvoorwaarden
 Aanvullende erkenning voor AGB-code Wmo en Jw
 Eventueel nieuwe AGB-code voor Wmo en Jw
Wat is hiervoor geregeld? (2/2)
 Snelle verwerking aanvragen door Vektis en VECOZO
 Vanaf 17 december voor contactpersonen
gebruikersbeheer via VECOZO
 Tijdige uitlevering software bij gemeenten en aanbieders
van zorg
 Downloaden verwijsindex bij Zorginstituut Nederland
 Inrichting hiervan in samenwerking gemeenten en
aanbieders van zorg
Werkwijze projecten: Agile Scrum
1 week
Actuele stand van zaken?




Softwareleveranciers gereed; groene vinkje?*
Testen software door VECOZO en gemeenten
Technische aansluiting knooppunten VECOZO-RINIS-IB
Deeltesten uitgevoerd:
 software zorgaanbieders
 upload functie Inlichtingenbureau
 verwijsindex
 Verzenden en ontvangen van berichten tussen
VECOZO-RINIS-IB succesvol uitgevoerd
Zie www.instandaarden.nl
Actuele stand van zaken?
 Pilot gemeenten:
 Wmo: Zaanstad, Eindhoven, Best, Rotterdam en Bergen
op Zoom
 Jeugdwet: Eindhoven, Best en Rotterdam
 Servicebureau’s rechtstreeks aansluiten op VECOZO
 Testen gestart…..samen met onze ketenpartners
 Beoogde datum “live”: 1 januari 2015
Wat staat gepland voor 2015?
 Wens om alle gemeenten en aanbieders van
berichtenverkeer te faciliteren
 Begeleiding gemeenten; zij staan voor majeure operatie!
 Extra functionaliteit berichten aanvang zorg en mutatie
zorg incl. bijbehorende retourberichten
 XML….
 Twee uitlevermomenten: voor – en najaarsrelease
 Controle op toekenning AGB-code Wmo en/of Jeugdwet
Hoe mooi gaan we het samen maken voor
Wmo en Jeugdwet? (1/3)
Totaal aantal doorgestuurde
declaraties (Zvw + AWBZ) door VECOZO
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
Jan-14
*Bron: VECOZO augustus 2014
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Hoe mooi kan het worden? (2/3)
 Aangesloten zorgpraktijken en instellingen: 35.918*
 Gebruikers met geldig certificaat: 98.361*
Aantal geldige certificaten per zorgsoort
Zorgsoort
6
30
32
35
41
42
43
45
46
47
60
61
65
66
72
73
75
76
79
85
Ziekenhuizen
Instelling voor verstandelijk gehandicapten
GGD's (instellingen)
Instellingen voor visueel gehandicapten
Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg
Verzorgingstehuizen
Beheerstichtingen verzorgingshuizen
Verpleeginrichtingen somatische zieken
Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten
Gecombineerde verpleeginrichtingen
Instellingen voor dagverpleging voor ouderen
Beheerstichtingen dagverblijven
Gezinsvervangende tehuizen
Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigeninstellingen
Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)
AWBZ gecombineerd
Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging
Leveranciers hulpmiddelen
RIAGG's
Taxivervoerders
*Bron: VECOZO augustus 2014
31-08-14
8307
1314
226
29
3459
2267
181
216
249
3431
208
119
634
1066
629
1295
3449
3258
211
395
Hoe mooi kan het worden? Welk aandeel
neemt de Wmo en Jeugdwet hierin? (3/3)
Bedrag declaraties (ZVW + AWBZ)*
7,000,000,000
6,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
4,343,966,313
3.299.289.490
3,000,000,000
3,115,786,496
3.418.963.908
3,925,206,816
3,026,656,511
2.877.215.838
3.129.471.033
2,000,000,000
1,000,000,000
1,909,269,772
2.034.585.605
1,844,486,797
1.973.407.870
1,862,582,012
1.907.191.679
1,965,237,365
1.885.937.885
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
0
Bedrag ingediende declaraties AWBZ
*Bron: VECOZO augustus 2014
Bedrag ingediende declaraties EDP
Kleine greep uit de diensten van VECOZO








Controle op Verzekeringsrecht
Elektronisch Declaratieportaal
AZR-berichtenverkeer
Notitieverkeer
Certificatenbeheer
Wijzigen van AGB-gegevens
Machtigingenportaal
Zorginkoopportaal
Vanaf 2015 ook Berichtenverkeer Gemeenten
 Wmo-berichtenverkeer
 Jeugdwet-berichtenverkeer
 Trekkingsrecht
Vragen?
Donderdag 9 oktober 2014
Contactgegevens

similar documents