Побудова графіків функцій за допомогою геометричних

Report
Алгебра і початки аналізу. 10 клас
(за підручником Мерзляк А. Г.)
ТЕМА УРОКУ: ПОБУДОВА ГРАФІКІВ
ФУНКЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
(2 уроки)
Узагальнююче повторення
У 9 класі ми навчилися за допомогою графіка функції y = f (x) будувати графіки функцій
y = f (x) + b,
y = f (x + a),
y = kf (x).
Нагадаємо правила, які дозволяють виконати такі побудови.
Графік функції y = f (x) + b можна отримати в результаті паралельного перенесення графіка
функції y = f (x) на b одиниць угору, якщо b > 0, і на –b одиниць униз, якщо b < 0.
На рисунках 23, 24 показано, як працює це правило для побудови графіків функцій y = x2 – 4 і
Узагальнююче повторення
Графік функції y = f (x + a) можна отримати в
результаті паралельного перенесення графіка функції y
= f (x) на a одиниць уліво, якщо a > 0, і на –a одиниць
управо, якщо a < 0.
На рисунках 25, 26 показано, як працює це правило для
побудови графіків функцій y = (x – 2)2 і
Узагальнююче повторення
Графік функції y = kf (x) можна отримати, замінивши кожну
точку графіка функції y = f (x) на точку з тією самою абсцисою і
ординатою, помноженою на k.
На рисунках 27, 28, 29 показано, як працює це правило для
побудови графіків функцій:
Кажуть, що графік функції y = kf (x) отримано з графіка функції
y = f (x) у результаті розтягу в k разів від осі абсцис, якщо k > 1, або
в результаті стиску в 1/k разів до осі абсцис, якщо 0 < k < 1.
Перетворення графіків функції
Покажемо, як можна побудувати графік функції y = f (kx), якщо
відомо графік функції y = f (x).
Розглянемо випадок, коли k > 0. Якщо точка (x0; y0) належить
графіку функції y = f (x), то точка
належить графіку функції
y = f (kx).
Отже, кожній точці (x0; y0) графіка функції y = f (x) відповідає єдина
точка
графіка функції y = f (kx).
Аналогічно можна показати, що кожна точка (x1; y1) графіка
функції y = f (kx) є відповідною єдиній точці (kx1; y1) графіка функції
y = f (x).
Тому графік функції y = f (kx), де k > 0, можна отримати,
замінивши кожну точку графіка функції y = f (x) на точку з тією
самою ординатою і абсцисою, поділеною на k.
Приклад
На рисунку 30 показано, як працює це правило
для побудови графіків функцій:
Говорять, що графік функції y = f (kx)
отримано з графіка функції y = f (x) у результаті
стиску в k разів до осі ординат, якщо k > 1, або
в результаті розтягу в 1/k разів від осі ординат,
якщо 0 < k < 1.
Перетворення графіків
Покажемо, як побудувати графік функції y = f (–x), якщо відомо
графік функції y = f (x). Зазначимо, що коли точка (x0; y0) належить
графіку функції y = f (x), то точка (–x0; y0) належить графіку функції
y = f (–x). Дійсно, f (–(–x0)) = f (x0) = y0. Тоді всі точки графіка функції
y = f (–x) можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції y
= f (x) на точку, симетричну їй відносно осі ординат, тобто
відобразивши графік функції y = f (x) симетрично відносно осі
ординат.
Перетворення графіків
Приклад 1
Приклад 2
ІІ спосіб розв'язання
Первинне закріплення вивченого
матеріалу
1. Як можна отримати графік функції
y = f (x) + b, використовуючи графік функції
y = f (x)?
2. Як можна отримати графік функції
y = f (x + a), використовуючи графік функції
y = f (x)?
3. Як можна отримати графік функції
y = kf (x), використовуючи графік функції
y = f (x)?
4. Як можна отримати графік функції y = f (kx),
де k ≠ 0, використовуючи графік функції
y = f (x)?
Тренувальні вправи
144.° Графік якої функції отримаємо, якщо
графік функції y = x2 паралельно
перенесемо:
1) на 5 одиниць угору;
2) на 8 одиниць управо;
3) на 10 одиниць униз;
4) на 6 одиниць уліво;
5) на 3 одиниці вправо і на 2 одиниці вниз;
6) на 1 одиницю вліво і на 1 одиницю вгору?
Тренувальні вправи
Тренувальні вправи
Тренувальні вправи
Робота в парах (з коментуванням)
Самостійне виконання вправи
Складання алгоритму побудови
графіка функції
Закріплення вивченого матеріалу.
Робота учнів біля дошки
Як побудувати графіки функцій y = f (|x|) і
y =|f(x)|, якщо відомо графік функції y = f (x) ?
Тоді побудову графіка функції y = f (|x|) можна проводити за такою
схемою:
1) побудувати ту частину графіка функції y = f (x), усі точки якої
мають невід’ємні абсциси;
2) побудувати ту частину графіка функції y = f (–x), усі точки якої
мають від’ємні абсциси.
Об’єднання цих двох частин і складатиме графік функції y = f (|x|).
Фактично це означає, що слід побудувати графік функції y = f (x) для
x ≥ 0, а потім відобразити його симетрично відносно осі ординат.
Вправи
Тренувальні вправи
Домашнє завдання (розподілити
самостійно на 2 уроки)
• Читати § 5
• Вчити алгоритми перетворення графіків
функції
• Готувати відповіді на контрольні запитання 1-4
ст. 46
• Виконати вправи №№ 145, 146, 148, 150, 152,
155, 158, 160
• Опрацювати приклади з поглибленого рівня
рубрики “Коли зроблено уроки”
(диференційовано)

similar documents