PowerPoint-presentatie

Report
Robin: Strategisch denken en handelen
13 september 2012
Communicati
e
Connect
Coördina
tie
Contro
ie
le
Oplossingen binnen handbereik
Introductie
•
•
•
Robin Matteman, I4C-Connect.
Ontzorgt zorgprofessionals:
• Door koppeling van vraag en aanbod.
• Voordelige inkoop, uitstekende kwaliteit.
E: [email protected], M: 06-24961007
Ervaring
•
•
4 jaar ervaring in langdurige zorg (AWBZ en Wmo).
Eerdere functies en rollen:
• Business Consultant bij Mobilee.
• Ketenmanager Wtcg bij het CAK.
• Business Analist bij VGZ.
Ontwikkelingen in de zorg (1)
Er staan ook de komende jaren weer veel belangrijke ontwikkelingen
in de zorg voor de deur.
•
•
•
•
•
•
•
Verdere verfijning cliëntgericht declareren.
Bezuinigingen AWBZ, meer naar Wmo.
Overheveling begeleiding van AWBZ naar Wmo:
• 2013?: alleen individuele begeleiding, dagbesteding en vervoer
tzt ook kort verblijf en verblijf ‘lichte’ groepen.
• 2014?: nieuwe en herindicaties / 2014: alle indicaties.
ERAI: Project/programma rond administratieve lastenverlichting.
Ontwikkelingen AZR: hoe vergaat het de melding aanvang zorg en
melding einde zorg?
Deel indicatiestelling naar zorgaanbieders.
Koppeling declaratie aan eigen bijdrage?
Ontwikkelingen in de zorg (2)
•
•
•
•
•
•
•
Modernisering AGB-codestelsel:
• Vanaf 1-1-2012 beheer AGB AWBZ van het CAK naar Vektis.
• Overheveling van AZR-AGB van CVZ naar Vektis?
• Modernisering geimplementeerd vanaf 1-1-2013.
Wordt de AWBZ risicodragend?
• Zo ja, dan werkwijze AWBZ naar werkwijze ZVW?
• Inkoopbeleid ZVW is veel dwingender.
Indicatiestelling jeugdzorg van BJZ naar Wmo-achtige wet?
Minder geld voor PGB in AWBZ, volgt Wmo?
Toetreding ZZP-ers in de markt door ontwikkelingen PGB AWBZ.
Intensiveringsmiddelen AWBZ.
Terug naar de wijk, meer participatie burger in relatie tot
vroeg signalering en zorgverlening (mantelzorg).
Gevolgen algemeen (1)
Zorgaanbieders krijgen te maken met verlies van recht op zorg en komen in een
gemeentelijk meer politiek gedreven subsidieklimaat:
• Onzekerheid: wie krijgt geld en waarom?
• Wat te doen met langere termijn investeringen?
• Kan de wethouder met zijn/haar beleid scoren?
• Schept hij/zij geen precedenten?
• Is er een aanzuigende werking van goede zorg?
• Is overlast en onrust in de wijk te vermijden?
• Betaalt gemeente alleen voor de maatschappelijk gewenste functie of
ongemerkt ook aan andere belangen?
Gemeenten willen: gedetailleerde/optimale financiële transparantie en kwaliteit.
Gevolg: nieuwe/extra administratieve lasten, verantwoordingssystemen en
bureaucratie.
Gevolgen algemeen (2)
•
•
•
•
•
Imago zorgaanbieders hoofdzakelijk negatief.
Zorgaanbieders vrezen:
• Kwaliteitsvermindering voor cliënten.
• Langdurige onzekerheid over nieuwe kaders en inkomsten (zorg,
vervoer, vastgoed).
• Onrust onder personeel.
• Veel lobbyen en overleg met gemeenten.
Bestaande zorg wordt niet per definitie gecontinueerd.
Onzekerheid over budget 2013 en volgende jaren en daarmee ook voor
personeel.
Door druk op prijsverlaging komen overheadkosten onder vuur te liggen
Gevolgen bedrijfsvoering (1)
•
•
•
•
•
Veel administratieve wijzigingen.
Minder geld en op andere manieren verstrekt:
• Overheveling begeleiding gaat gepaard met kortingen/bezuinigingen.
• Uitvoeringsvrijheid bij gemeenten.
• Indicatie niet langer leidend voor budget.
Meer gericht op budget voor een cliënt:
• Declaratie op cliëntniveau.
• Verantwoording declaraties verandert.
• Meer inzicht in budget per cliënt.
Meer partners/partijen waarmee informatie moet worden uitgewisseld:
• Meer zorgverzekeraars i.p.v. één zorgkantoor (per regio).
• Gemeenten gaan nog grotere rol spelen.
• Niet altijd gebaseerd op standaardisatie.
Beschikbare middelen voor administratieve afhandeling verminderen als
gevolg van bezuinigingen.
Gevolgen bedrijfsvoering (2)
•
•
•
•
Focus op primair proces (= leveren van de zorg) wordt nog belangrijker.
Verschillende financieringsstromen voor de zorgaanbieders (AWBZ en Wmo).
Daardoor dubbele contacten voor:
• Financiën
• Inkoop
• Declaratie
• Planning (plaatsen cliënt)
• Indiceren/toewijzen
Gevolgen voor HR:
• Schaalgrootte organisatie, ook ZZP-ers stromen in vanuit ontwikkelingen
PGB.
• Kennis personeel.
Procesondersteuning (flexibel en tijdig gereed).
Hoe nu verder (1)
Er dienen zich de komende jaren voldoende ontwikkelingen aan waar kansen
liggen voor de zorgaanbieder.
• Maak primair proces vraaggericht, met zelfsturende flexibele wijkteams.
• Wijkgerichtheid zal voor basiszorg het ordeningsprincipe worden.
• Wijkgerichte dienstverlening moet gepaard gaan met decentralisatie van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
• Breng administratieve afhandeling op orde. Geen verschillen in informatieverstrekking aan verschillende ketenpartners. Eenduidige administratie aan de
bron.
• Vergroot flexibiliteit en het anticipatievermogen van de administratieve
organisatie
en procesondersteuning op gebied van:
• Financiën en personeel.
• Administratie en zorg.
Hoe nu verder (2)
•
•
•
•
•
•
Bepaal benodigde schaalgrootte en kennis van de organisatie.
Buig interne gerichtheid om naar externe gerichtheid.
Herijk rollen van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.
Herijk producten en diensten.
Zorg voor kwalitatief hoge zorg tegen een efficiënte prijs. Meer goede zorg,
voor minder geld.
Pas domotica toe om FTE te besparen of de kwaliteit van zorg te vergroten,
zorg op
afstand cq. signalering op afstand.
Samenwerken met ketenpartners
•
•
•
•
•
•
Zorgverzekeraars richten zich op uitvoering a la ZVW.
Zorgverzekeraars willen naar vrije inkoop (of zelfs cross-selling?).
Gemeente beducht voor grote zorgaanbieders die:
• Aanbodgericht denken.
• Belang hechten aan het in stand houden van de eigen topzware
organisatie.
• Geen natuurlijke partner zijn.
Gemeente hecht aan korte lijnen en een vast aanspreekpunt.
Gemeente hecht aan betrouwbare zorgaanbieder, weinig bestuurlijke drukte,
geen dure managementcultuur en goed personeel.
Lokale aanwezigheid en beïnvloedingsmogelijkheid scoort beter dan grote
regionale/landelijke zorgaanbieders tenzij heel specialistisch aanbod.
Zorgaanbieders moeten initiatieven ondernemen die hun positie naar de gemeente
en zorgverzekeraars versterkt. Samenwerking in ondersteunende functies kan efficiency
opleveren.
Samenwerken: Hoe dan? (1)
Samenwerken is het sleutelwoord!
• De cliënt: casemanagement (breng cliënt in beeld: heel letterlijk, om wie
gaat het, wat gebeurt er als ondersteuning wegvalt?).
• Op functies, vanuit één locatie (ondersteunende functies).
• In zorgketens (wijk, 1e lijns, specialistisch).
• In de breedte (wonen, werk, welzijn).
• Tussen grote en kleine organisaties (hoofd- en onderaannemerschap).
• Maak meerwaarde duidelijk: wat is de winst voor de burger?
• Nieuwe kans voor meer nadruk op vroeg signalering en preventie?
Samenwerken: Hoe dan? (2)
• Ondersteunende processen effectief en efficiënt inrichten, waardoor
primair proces volledig in eigen hand blijft:
• Vorm samenwerkingsverbanden voor ondersteunende processen bijv.
door centralisatie en DVO’s/SLA’s zowel met zorgverzekeraars als
gemeenten.
• Samenwerken cq. centraliseren administratieve processen.
• Samenwerken op gebied van ICT-ondersteuning en/of facilitair.
• Kennis en ervaringen delen.
Motto: Samen ontwikkelen!!!!

similar documents