Livet som leder!

Report
Livet som leder!
Hva er ledelse?
Hva bruker norske ledere tid på?
Hvilke av de følgende deloppgaver i lederrollen bruker du mest tid på?
Sette i gang nye ting
Håndtere forstyrrelser og avvik
Fordele ressurser
Forhandle med ulike interessenter
Skaffe til veie informasjon
Spre informasjon
Være talsmann for egen enhet
Stille opp som gallionsfigur
Være forbindelsesledd
Være anfører for andre
Andre oppgaver
AFFs Lederundersøkelse, ”Livet som leder” (2013)
62,4 %
48,3 %
49,9 %
39,2 %
45,1 %
63,0 %
43,0 %
10,3 %
47,4 %
28,9 %
25,3 %
Ledelse er interaktivt
Hverdagen
Akuttmottak
Husarbeid
Handlekraft og gjennomføringsevne
• Styring og ledelse
• Teknisk validering og sosial validering
Ledelse
•
•
•
Ledelse handler om å skape og bære verdier
Ledelse handler om å få folk til å gjøre de riktige
tingene
Ledelse er dypest sett skjønn
•
•
•
Kapasitet til å forstå når du har med et unntak å gjøre,
der regler, prosedyrer og avviksrutiner ikke er
tilstrekkelig.
I unntakssituasjoner ser vi den personlige dimensjonen
ved lederskap. Utøve skjønn, romme angst og håndtere
kritiske situasjoner.
Avgjørende øyeblikk hvor du bare har deg selv, dine
verdier og holdninger. Da handler det om mot og
mening.
Alt i alt er det verdt det?
78 %
67 %
Andre påvirkes av hvor godt jobben
min gjøres:
92%
Jobben er svært viktig sett i en
større sammenheng:
96%
Hva motiverer ledere?
•
•
•
•
•
Er det forskjeller mellom ledere i offentlige organisasjoner og
private bedrifter?
Finnes det en offentlig etos, en spesiell drivkraft blant offentlige
ledere?
Indre motivasjon
Ytre motivasjon
Prososial motivasjon
Fremdeles en offentlig ledelsesetos?
Jacobsen, i ”Livet som leder” (2013)
AFFs Lederundersøkelse
•
•
•
De aller fleste lederne er uenig i at ytre motivasjon er viktig.
Indre og prososial motivasjon fremstår som viktig for samtlige ledere.
Forskjellene i hva som driver offentlig og private ledere, skyldes ikke
den sektoren de arbeider i, men at de er forskjellige når det gjelder
kjønns-, alders-, og utdanningssammensetning.
Unntaket er innslaget av prososial motivasjon
o Det går et skille innad i offentlig sektor mellom ”forvaltningen” og
”forretningen” når det gjelder prososial motivasjon.
o Ledere som driver med forretning, er i mindre grad prososial
orientert, uansett hvilken sektor de befinner seg i. Uansett
eierskap slår forretningslogikken inn.
Hva motiverer deg?
Hva motiverer ledere du
snakker mye med?
Hvilke utviklingsbehov sier lederne at de har?
•
•
•
•
•
•
Hvordan egen væremåte virker på andre
Bedre innsikt i håndtering av konflikter
Kunnskap om å lede endringsprosesser
Videreutdanning eget fag
Mer innsikt i andre kulturer
Mer internasjonal erfaring
AFFs Lederundersøkelse, ”Livet som leder” (2013)
75%
72%
72%
55%
28%
28%
Lederutvikling
Viktigheten av å reflektere for ledere, grupper og ledergrupper er
godt drøftet og beskrevet i faglitteraturen.
•
Vår kapasitet til å gjøre egne tanker, handlinger eller tilstand og følelser til gjenstand
for undersøkelse.
•
Vår kapasitet til å se på kollektive samhandlingsmønstre i grupper.
•
Når forskningen refererer til refleksjon på organisasjonsnivå snakker vi ofte om dialog.
Ofte med et dialogbegrep som favner både utforsking og utfordring av eksisterende
praksis og rutiner. Det er denne undersøkende aktiviteten som gir rom for refleksjon.
Ettertanke som muliggjør ny praksis, justeringer eller bevisstgjøring
og ivaretagelse av gode mønster.
Hva er verdien av å reflektere over eget
lederskap?
Hva er alternativet?
• Automatiserte handlinger, rutiner og vaner
• Handling uten tilstedeværelse/ nærvær
• Dannelse av mønster på individ, gruppe og
organisasjonsnivå vi ikke vet effekten av
• Fanget i handlingsglede
• Tanker til selvforsvar og problemløsning
Kapasitet for refleksjon
Tvil
Handling
Situasjon
Arnulf, (2005): Reflection in management teams: An
exploration of its relation to organizational change.
”Lære av og med hverandre”
•
•
•
Ledere som velger å delta på en arena for utvikling og læring
kommer med mye erfaring og personlig motivasjon.
Dette er en sentral forutsetning for kvaliteten på det
utviklingsarbeidet som vi er involvert i og en viktig forutsetning for
at det gir effekt.
Det er ofte i møte med andre at man får øye på seg selv som leder
og perspektiv på egen virksomhet.
Når virker lederutvikling?
•
•
•
Samsvar mellom behov og lederutviklingstiltak
Kvaliteten på tiltakene må være god
”Timing” – for ledere og virksomheten
Collins & Holton’s konklusjon:
En forhåndsanalyse av behov er nøkkelen til å sikre seg at
intervensjonene rettes mot de riktige typene ferdigheter for at dette
skal ha en positiv innvirkning på organisasjonens ytelse.
Doris B. Collins D.B. & Holton, E.E. (2004)
Effekt av lederutvikling
Rune Rønning i «Livet som leder» (2013)
Tiltak som knyttes til virksomhetenes praksis og strategi er viktig og
økende. Disse tiltakene kombinerer et individuelt og et organisatorisk
utviklingsmål.
”Effektive ledere finner en måte å reflektere over det de gjør i en
situasjon hvor dette er svært krevende. De vet hvordan de skal lære
av erfaring, de utforsker alternativer og de snur og finner nye veier
når veien de valgte ikke fører frem. Effektive ledere tenker selv.”
”Managing”, Professor Henry Mintzberg

similar documents