Dental agenesi hos børn prænatalt eksponeret for antiepileptisk

Report
Dental agenesi hos børn prænatalt
eksponeret for antiepileptisk medicin
Adjunkt, tandlæge ph.d. Pernille Endrup Jacobsen
Aarhus Universitet
Dental agenesi (odontogenesen)


Prævalens permanente tænder (2,2-10,1%)
Genetik



Syndromer (ectoderm, ansigsmalformationer)
Non-syndromal (familiære, kønsforskelle, etnicitet)
Exogene faktorer (forurening, cancerterapi, antiepileptika)
Kraniets udviklingsfelter
• Frontonasale felt
• Maxil felt
• Palatinum felt
• Mandibel felt
• Cerebellare felt
Ref: Kjær I. European Journal of Orthodontics: 140–147 (2010).
Risici ved prænatal eksponering for AED


Spontan abort
Medfødte misdannelser





Føtal valproat syndrom
Præterm fødsel (<37 GA)
Lav BW (<2500 g)
Autisme
Lav IQ
Teratogen effekt
Hypoteser
Børn, der prænatalt har været eksponeret for
antiepileptisk medicin, har en forøget risiko for
at udvikle dental agenesi.
Der er en sammenhæng mellem andre
medfødte misdannelser og dental agenesi.
Metode/design (alder 12-18 år)
Eksponerede
Ikke eksponerede
Det medicinske
fødselsregister
Det medicinske
fødselsregister
Receptdatabasen
Receptdatabasen
CPR-registeret
CPR-registeret
Informationsbrev til
klinikkerne
Landspatientregisteret
Selektion
Eksponerede
Ikke eksponerede
223
264
5 ekskluderet: manglende respons
4 ekskluderet: mangelfuld journal
5 ekskluderet: manglende respons
4 ekskluderet: mangelfuld journal
214 journaler undersøgt
255 journaler undersøgt
Responsrate 96,0%
Responsrate 96,6%
Outcome målinger
Dental agenesi
 Tanden mangler af anden årsag
 Medfødte misdannelser

Den terapeutiske profil af AED
Antal børn=214
 Lamotrigen 8(4%)




5 i monoterapi
Valproat 78(36%)
Carbamazepine 65(30%)
Oxcarbazepine 19(9%)
Characteristics of women-offspring dyads according to exposure or non-exposure
INCLUDED
Number of children
Exposed (n=214)
Not exposed (n=255)
114/100
120/135
Antimicrobials
95
94
Analgesics
21d
11
Antipsychotics
19c
6
Gestational age meanb (SD)
39+1 (2+4)c
39+5 (1+5)
Birth weight, mean (SD)
3411 (656)d
3534 (553)
Smoking, n/total n (%)
76/203 (37)
85/248 (34)
Gender: boys/girls
Prescriptionsa:
Prescriptions describe the number of women receiving a prescription during pregnancy.
mean age is given as weeks + days.
c p<0.01
d p<0.05
a
b Gestational
The odds ratios and confidence intervals of congenital abnormalities, by whether the children were
exposed or not, during fetal Life (column 1) and whether the children were exposed to valproate,
carbamazepine, oxcarbazepine or other AED´s.
Valproate*
Carbamazepine or
oxcarbazepine*
Valproate and
carbamazepine or
oxcarbazepine
214
70
76
8
Other
AED´s in
monotherapy
60
Dental agenesis,
OR (95% CI)
1.7 (0.8-3.6)
3.1 (1.3-7.4)a
1.3 (0.5-3.8)
11.2 (2.4-51.9)b
-
Congenital
malformations, OR
(95% CI)
2.0 (0.8-4.9)
1.4 (0.4-5.4)
3.1 (1.1-8.9)c
-
1.6 (0.4-6.3)
Exposed
Number of children
* In mono- or poly-therapy
a Significant p= 0.01
b Significant p= 0.002
c Significant p=0.03
Konklusioner

Prænatal eksponering af valproat i enten mono- eller
poly-terapi er associeret med dental agenesi af de
permanente tænder

Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem
medfødte misdannelser og dental agenesi hos børn
prænatalt eksponeret for AED

Årsagssammenhængen skyldes muligvis den kontinuerlige
påvirkning af odontogenesen mere end styrken af
påvirkningen
Perspektiverne




Kan tænderne bruges som indikatorer for det teratogene
niveau for valproat?
Kan tænderne bruges som prædiktor for udviklingen af
mentale udviklingsforstyrrelser på baggrund af en
teratogen effekt?
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
Jacobsen PE, Henriksen TB, Haubek D, Ostergaard JR. Prenatal exposure to antiepileptic drugs and dental
agenesis. Plos ONE 9(1): e84420. doi.10.1371/journal.phone 0084420.

similar documents